«γ΄… οὐδείς ἀναμάρτητος, εί μή εἶς ὁ Θεός, οὐδ΄ ἄν μία ἡμέρα ἡ ζωή αὐτού, δέν λέγεται διά ἐκείνους ὁπου ἁμαρτάνουν, διότι πῶς δύναται νά ἁμαρτήσῃ μιᾶς ἡμέρας βρέφος ; ἀλλά τοῦτο εἶναι τό μυστήριον, ὅτι δηλαδή ἡ ἀνθρωπίνη φύσις εἶναι ἁμαρτωλός ἀπό αὐτήν τήν σύλληψιν, διατί ὁ Θεός δέν ἔπλασε τόν ἄνθρωπον ἁμαρτωλόν, ἀλλά καθαρόν καί ἅγιον. Ἀλλ΄ ἐπειδή ὁ πρωτόπλαστος Ἀδάμ ἔχασε τήν στολήν τῆς ἁγιωσύνης, ὄχι διά ἄλλην ἁμαρτίαν, παρά διά μόνην ὑπερηφάνιαν, καί ἔγινε φθαρτός, καί θνητός, διά τοῦτο καί ὄλοι οἱ ἄνθρωποι ὁποῦ κατάγονται ἀπό τό σπέρμα τοῦ Ἀδάμ μετέχουν ἀπό τήν προπατορικήν ἁμαρτίαν, καί ἀπό αὐτήν τήν σύλληψιν, καί γέννησιν, καί ὅποιος ἐγεννήθη καί δέν ἥμαρτεν, αμαρτωλός εἶναι διά τήν προπατορικήν ἁμαρτίαν .

δ΄ Διά ταύτην τήν αἰτίαν ἦλθεν ἄλλη γέννησις, καί ἀνάπλασις ὁπου ἀναγεννᾶ τόν ἄνθρωπον διά τοῦ θείου βαπτίσματος έν Πνεύματι Ἁγίῳ καί τρόπον τινά τόν ἑνώνει πάλιν μέ θείαν φύσιν, καθώς ἦτον ὅταν τόν ἔπλασαν τά χέρια τοῦ Θεοῦ, καί ἀναπλάττει ὅλας τάς ψυχικάς τοῦ δυνάμεις, καί τάς ξανακαινουργώνει, καί τάς φέρνει πάλιν εἰς τήν κατάστασιν ὁποῦ ἦσαν πρίν τῆς παραβάσεως τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδάμ, καί τοιουτωτρόπως τόν ἐμβάζει είς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καί μέ τό φῶς αὐτής τόν φωτίζει, καί τόν κατασκευάζει νά βλέπει τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, εἰς τήν ὁποίαν ἀβάπτιστος δέν δύναται νά έμβῆ, οὔτε νά τήν γνωρίσῃ.» 
 
Αγ. Συμεών νέου θεολόγου άπαντα, μέρος πρώτον , λζ΄ λόγος , σελ. 175.