Γράφει ο Γεώργιος Τζανάκης
 
Λέει ὁ ἅγιος Βαρσανούφιος: «Ποιοί εἶναι οἱ πνευματικοὶ καρποὶ παρὰ τὸ νὰ ἀγωνιστῇς γιὰ τὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ στερεώσῃς τὸν Χριστιανισμό; Βέβαια κυρίως διὰ τοῦ Χριστοῦ στερεώνεται, ἀλλὰ θέλει ὁ Θεὸς νὰ δοκιμάσῃ τὶς προαιρέσεις τῶν ἀνθρώπων, ὥστε νὰ φανῇ καθαρὰ ποὺ ρέπουσι».
«Ποῖοι δὲ εἰσὶν οἱ πνευματικοὶ καρποὶ, ἤ τὸ ἀγωνίσασθαι περὶ τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ καὶ στῆναι τὸν Χριστιανισμόν; Εἰ γὰρ καὶ τὰ μάλιστα διὰ τοῦ Χριστοῦ στήκει, ἀλλὰ θέλει ὁ Θεὸς δοκιμάσαι τὰς προαιρέσεις τῶν ἀνθρώπων, εἰς ἐπίδειξιν πάντως ποὺ ρέπουσι»· ΑΓ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ:ΒΙΒΛΟΣ ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ. Ἐκδ. Β. Ρηγοπούλου. Θεσ/κη 1974 σελ.358
 
Καὶ στὸν συγκεκριμένο διωγμὸ τῆς πίστεως καὶ τῶν πιστῶν αὐτὸ ποὺ πλέον ξεκαθαρίζει καὶ γιὰ τοὺς πλέον δυσκινήτους πνευματικῶς καὶ διανοητικῶς εἶναι οἱ προαιρέσεις τῶν ἀνθρώπων.
Εἴδαμε ξακάθαρα τὴν ἐνδοτικὴ στάσι τῆς ἱεραρχίας ἔναντι τῆς ἄτιμης πολιτείας καὶ τὴν πλήρη ἀπεμπόλησι ἀκόμη καὶ τῶν συνταγματικῶς κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τῆς Ἐκκλησίας, πλὴν ἐλαχίστων ἀρχιερέων ποὺ τιμοῦν, ὅσο μποροῦν μέσα στὸν χαμό, τὸ σχῆμα τους καὶ τὸν ὄρκο τους.
Εἴδαμε τὴν θλιβερὴ στάσι πολλῶν ἱερέων καὶ πνευματικῶν οἱ ὁποῖοι ἀδιαμαρτύρητα δέχτηκαν νὰ κλείσουν τοὺς ναοὺς καὶ νὰ λειτουργοῦν χωρὶς τὸν λαό τοῦ Θεοῦ ἤ μετατρέποντας ἐνίοτε τὸν ναὸ σὲ καρναβάλι τρομοκρατημένων μασκοφόρων.
 
Εἴδαμε καὶ τοὺς εὐβλαβεῖς πιστοὺς θρησκευόμενους, σὰν τὰ σκυλάκια τοῦ Παβλώφ νὰ ὑπακούουν στὰ ἐντελῶς παράλογα κελεύσματα ἱεραρχῶν καὶ παπάδων.
 
Εἴδαμε νὰ ὑβρίζονται καὶ νὰ διαβάλλονται, ἀπὸ ἐπισκόπους ἤ ἱερεῖς, ὅσοι προσπαθοῦν νὰ κρατήσουν τὰ στοιχειώδη τῆς πίστεως δηλαδὴ τὸ νὰ πᾶς καὶ νὰ λειτουργηθῆς καὶ νὰ μεταλάβῃς,. Εἴδαμε –καὶ βλέπουμε- πολλά , καὶ εἶναι μόνον ἡ προθέρμανσις στὸ νεοεποχίτικο καζάνι ποὺ σιγοβράζει…
Ἔφτασε ἐπίσκοπος νὰ λέῃ: 

 
«Και εκείνος που απαιτεί ετσιθελικά να λειτουργηθεί ή να κοινωνήσει, δουλεύει στον διάβολο και η Θεία Κοινωνία γίνεται εις κρίμα και εις κατάκριμα». (Ἀργολίδος Νεκτάρ-ιος: Ποιμαντικὲς συστάσεις γιὰ τὸ Ἅγιο Δωδεκαήμερο. 21 Δεκεμβρίου 2020)(1)
 
Ὅποιος ἀπαιτεῖ ἐτσιθελικά νὰ λειτουργηθῇ καὶ νὰ κοινωνήσῃ δουλέυει στὸν διάβολο!!! Προσέξτε τὶς λέξεις: Ἀπαιτεῖ. Τί ἀπαιτεῖ; Νὰ λειτουργηθῇ. Ποὺ εἶναι τὸ πρόβλημα; Ἁπαιτῶ σημαίνει «ἔχω τὴν ἀξίωσι εἰς τί ἤ διὰ τί, ζητῶ τι ὀφειλόμενον» (ΛΕΞΙΚΟ Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ τομ2 σελ705) Ἁπὸ ποιόν τὸ ἀπαιτεῖ;


Προφανῶς ἀπὸ τὸν ἱερέα τοῦ ναοῦ στὸν ὁποῖο συνήθως ἐκκλησιάζεται, ἄν εἶναι ἀνοικτὸς, διαφορετικὰ ψάχνει ἀνοικτό ναό. Ὁφείλει ὁ ἱερέας νὰ ἱκανοποιήσῃ μιὰ τέτοια ἀπαίτησι; Μὰ γι’ αὐτὸ ὑπάρχει ὁ ἱερεῦς. Γιὰ νὰ λειτουργῇ. Δηλαδὴ νὰ συγκεντρώνῃ τὸν λαό ὥστε νὰ ἐπιτελεσθῇ τὸ ἔργο τοῦ λαοῦ.(Λαὸς –λεός. Λεοῦ τὸ ἔργον=λειτουργία). Αὐτὴ εἶναι ἡ δουλειά τοῦ παπά. Καὶ αὐτὴ ἡ διαδικασία ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν Θεία Κοινωνία. (Μὲ συγχωρεῖτε ποὺ γράφω τὰ πασίγνωστα καὶ αὐτονόητα, ἀλλὰ μὲ αὐτοὺς ποὺ μπλέξαμε σὲ λίγο θὰ πρέπει νὰ ἀπολογούμαστε γιατὶ θέλουμε νὰ ἀναπνέουμε ἀέρα ἀπο τὴν μύτη καὶ ὄχι νὰ φορᾶμε τοὺς φερετζέδες τους). Ἡ Λειτουργία γίνεται γιὰ νὰ κοινωνήσῃ ὁ λαός. Καὶ γι᾿ αὐτὸ φωνάζῃ ὁ Ἱερέας: «μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε». Γιατί; Διότι ἔχει πεῖ ὁ Κύριος ὅτι «ὁ τρώγων μου τῆν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἄγω ἐν αὐτῷ». (Κατὰ Ἰωάννην στ΄56) Ἐπίσης ἔχει πεῖ «εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι» (Ματθ. ιστ΄ 24). Δηλαδὴ κατ᾿ ἀρχὴν ὁ μὲν Ἰησοῦς Χριστὸς λέγει ὅτι «ὅποιος τρώγει τὴν σάρκα μου καὶ πίνει τὸ αἷμα μου μένει μέσα μου καὶ ἐγὼ μέσα του». Καὶ ποιὸς τὸ κάνει αὐτὸ; Ὅποιος θέλει. Ὅστις θέλει. Εἰ τὶς θέλει. Ἐτσιθελικὰ, σεβασμιώτατε. Τὸ ἀντιλαμβάνεστε; Ὅποιος θέλει. Φυσικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις ποὺ ἔχει θεσπίσει ἡ Ἐκκλησία διὰ τῶν ἁγίων πατέρων, τὴν ἐξομολόγησι καὶ τὶς ὁδηγίες τοῦ πνευματικοῦ. Τὸ δικαίωμα αὐτὸ τοῦ τὸ δίνῃ ὁ ἵδιος ὁ Χριστός. Καὶ δὲν τοῦ δίνει μόνον τὸ δικαίωμα. Τοῦ ἐπισημαίνει ὅτι σὲ ἀντίθετη περίπτωσι, ἐὰν δηλαδὴ δὲν φάει τὴν σάρκα καὶ δὲν πιεῖ τὸ αἷμα του δὲν ἔχει ζωή μέσα του: «ἀμήν ἀμήν λέγω ὑμῖν, ἐάν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωήν ἐν ἑαυτοῖς».(κατὰ Ἰωάννην στ΄ 53) Καὶ δὲν ξεχνοῦν, ὅσοι κάνουν τὸ ἔγκλημα νὰ πιστεύουν στὸν Χριστὸ, ὅτι ἔχει ἐπίσης πεῖ: «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν».(κατὰ Λουκάν κα΄ 33)

 
Αὐτὰ λέγει ὁ Χριστός. Γι᾿ αὐτὸ ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία, γι᾿ αὐτὸ ὑπάρχουν οἱ παπάδες καὶ σεῖς οἱ Ἑπίσκοποι, γι᾿ αὐτὸ γίνονται οἱ λειτουργίες γιὰ νὰ μπορέσουν αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ λειτουργηθοῦν καὶ νὰ κοινωνήσουν. Τί νὰ κάμῃ, δηλαδὴ, ὅποιος τὰ παίρνει αὐτὰ στὰ σοβαρά; Νὰ μὴν ἐκκλησιάζεται καὶ νὰ μὴν κοινωνῇ; Μὰ ἔτσι δὲν θὰ ἔχει ζωή μέσα του, ἄν φυσικὰ πιστεύει τέτοιες ὑποσχέσεις καὶ τέτοιες διαβεβαιώσεις. Ἔτσι γινόταν πάντα ἀπὸ συστάσεως τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν μπορεῖ νὰ μὴν τὰ ἔχετε ἀκούσῃ αὐτά. Ἴσως καὶ ὁ Καμὺ κάπου κάτι νὰ ἀναφέρῃ.
 
Καὶ τώρα ἔρχεστε ἐσεῖς , εἰς τόπον Χριστοῦ καθήμενος καὶ λέτε ὅτι ὅποιος θέλει νὰ λειτουργηθῇ καὶ νὰ κοινωνήσῃ δουλεύει στὸν διάβολο. Δηλαδὴ κάνοντας αὐτὸ ποὺ λέγει ὁ Χριστὸς στὸ ἅγιο εὐαγγέλιο, δουλεύει στὸν διάβολο. Ἐνῷ ἄν κάνει αὐτὸ ποὺ λέτε ἐσεῖς δουλεύετε σὲ ποιόν; Ἀφοὺ ὁ Χριστὸς λέει νὰ λειτουργῇται καὶ νὰ κοινωνῇ, ὅποιος θέλει, γιὰ νὰ ἔχει ζωή αἰώνιο καὶ ἐσεῖς λέτε ὅτι ἄν τὸ κάνῃ αὐτὸ δουλεύει στὸν διάβολο σημαίνει ὅτι ὁ Χριστὸς μὲ τὰ λόγια του ὑπηρετεῖ τὸν διάβολο. Ἐσεῖς ποιόν ὑπηρετεῖτε μὲ τὰ δικά σας λόγια καὶ τὶς προτροπές σας; Μήπως κάπου ἔχετε μπερδευτεῖ;
Λέτε συνεχίζοντας:
«Ακόμη και ο ιερέας, που παρά την γνώμη του επισκόπου λειτουργεί κρυφά και κοινωνεί κρυφά κάποιους λεγόμενους «πιστούς», «τῷ διαβόλῳ δουλεύει».(1) 
Ἡ ὑποχρέωσις τοῦ ἱερέως εἶναι ὑποχρέωσις ἐναντι τοῦ Χριστοῦ ὡς κεφαλῆς τῆς ἐκκλησίας. «Ἱερεὺς τοῦ Ὑψίστου» λέμε. «Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρός φλόγα». Στὸν Ὕψιστο ἀνήκουν. Αὐτὸν ὑπηρετοῦν. Τὸν λαό Του διακονοῦν. Ἐσεῖς , ὡς ἀρχιερεῖς, χειροτονεῖτε τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς δίνετε τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιτελοῦν τὰ θεία μυστήρια ποὺ ἀναλογοῦν στὸν βαθμὸ τῆς ἱερωσύνης τους, ἀλλὰ δὲν τοὺς δίνετε κάτι δικό σας. Μὲ τὴν τελετουργία τῆς χειροτονίας μεσολαβεῖτε ὥστε νὰ λάβουν τὴν Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μέχρι ἐκεῖ. Οὔτε ὑπάλληλοί σας εἶναι, οὔτε ἐνεργούμενά σας εἶναι, οὔτε τίποτα ἀπὸ ὅσα ἐσεῖς παρουσιάζετε στὰ γραφτά σας. Ἄν ὑπάρχουν λόγοι μπορεῖ νὰ τοῦ ἀπαγορευτεῖ ἡ τέλεσις τῶν μυστηρίων ἤ καὶ νὰ ἐκπέσῃ τῆς ἱερωσύνης. Ἀλλὰ αὐτὰ προβλέπονται ἀπὸ τοὺς κανόνες τῆς ἐκκλησίας. Δὲν σχετίζονται μὲ τὴν «γνώμη τοῦ ἐπισκόπου» αὐθαιρέτως καὶ γενικῶς, ὅπως συνηθίζεται στὶς μέρες μας.
Στὸ τελευταῖο δράμα ποὺ ζοῦμε τώρα καὶ σχεδὸν ἕναν χρόνο ἐσεῖς ὡς ἐπίσκοποι αὐθαιρέτως καὶ ἀντικανονικῶς καὶ προδοτικῶς ἔχετε συμμαχήσει μὲ τὴν ἄθεη καὶ ἄτιμη ἐξουσία καὶ καταπατῶντας τοὺς ὄρκους τῆς ἀρχιερωσύνης σας ἐξευτελίζετε τὴν πίστι, διώκετε τοὺς πιστοὺς καὶ τοὺς ἱερεῖς καὶ λέτε αὐτὰ τὰ ἀσυμβίβαστα λόγια, γιὰ ἀρχιερεῖς ποὺ ὑποτίθεται ὑπηρετοῦν Θεό καὶ ἀνθρώπους. Γιατί νὰ ὑπακούσουν σὲ σᾶς ποὺ δὲν ὑπακούετε στὸν Χριστό καὶ στὴν Ἐκκλησία, ὅταν μάλιστα αὐτὰ ποὺ τοὺς ζητᾶτε εἶναι ἐνάντια στὸν ὄρκο τους καὶ στὶς ὑποσχέσεις τους ἐνώπιον τοῦ Κυρίου; Γιατὶ «δουλεύουν τῷ διαβόλῳ» ὅταν ἐπιτελοῦν τὸ χρέος τους; Ἐπειδὴ τὸ λέτε ἐσεῖς, ποὺ δὲν ἐπιτελεῖτε τὸ δικό σας χρέος; Μήπως ἐσεῖς δουλέυετε τῷ διαβόλῳ, νομίζοντας ὅτι δουλέυετε τῷ συστήματι καὶ τοῖς πολιτικοῖς, προκειμένου νὰ ἐπιτύχετε ὅσα ἔχετε ὡς στόχο;
Ἐσεῖς ἀπαγορεύσατε τὶς λειτουργίες , βάζετε τοὺς ἀνθρώπους νὰ εἶναι μὲ μουρίδες σὰν πρόβατα μέσα στὶς ἐκκλησίες, ὁ ἴδιος δίνετε αὐτὸ τὸ παράδειγμα, καὶ δὲν ντρέπεστε νὰ φωτογραφίζεστε μὲ τέτοια ἐμφάνισι, ἐσεῖς ἀρχιερεύς τοῦ Ὑψίστου. Ἀπειλεῖτε τοὺς ἱερεῖς καὶ τὸν λαό, καὶ ὅποιον λειτουργεῖ, λέτε ὅτι «λειτουργεῖ κρυφά καὶ κοινωνεῖ κρυφά». Στοὺς διωγμοὺς πολλὰ γίνονται κρυφὰ ἀπὸ τοὺς διῶκτες, τὶς κατακόμβες τὶς γνωρίζετε ὑποθέτω. Καὶ μόνον ἀπὸ αὐτὸ δὲν ἀντιλαμβάνεστε ὅτι σᾶς ἀντιλαμβάνονται ὡς διώκτην, ὥστε νὰ προβληματιστῇτε; Καὶ μάλιστα ποιούς κοινωνεῖ ὁ ἱερεῦς; «Κάποιους λεγόμενους «πιστούς», λέτε. Γιατί λεγόμενους πιστούς, καὶ γιατί ἐντὸς παρενθέσεων; Τοὺς γνωρίζετε ἐσεῖς; Ὁ ἱερεῦς σίγουρα τοὺς γνωρίζει. Εἶναι τὸ ποίμνιό του. Εἶναι ἡ εὐθύνη του ἔναντι τοῦ Κυρίου. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἀψηφᾶ τὶς ἀπειλὲς καὶ τὰ πρόστιμα ὑπακούοντας στὴν ἱερατική του συνείδησι. Γι᾿ αὐτὸν δὲν εἶναι «λεγόμενοι», εἶναι πιστοί. Ἔχετε τρόπο νὰ ἀποδείξετε ὅτι εἶναι «λεγόμενοι», ὅσοι θέλουν νὰ λειτουργηθοῦν καὶ νὰ κοινωνήσουν;
Θεωρῶ ὅτι γιὰ σᾶς εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ χρησιμοποιήσῃ κανεὶς τὸν ἵδιο χαρακτηρισμό, τοὺς «λεγομένους ἐπισκόπους», διότι βρίθει ἡ πατερικὴ γραμματεία καὶ τὰ παραδείγματα ἀπὸ ἐπισκόπους ποὺ μετέτρεψαν τὴν ἐπισκοπικὴ διακονία σὲ τυρρανία καὶ αὐθαιρεσία, ὅπως ἐσεῖς, προδίδοντας τὴν πίστι.
 
Καλὸν θὰ εἶναι νὰ τὸ ψάξετε μὴπως διαπιστώσετε ὅτι βρισκόσαστε στὴν θέσι τῶν ἐβραίων, γιὰ τὴν ἱεροσύνη τῶν ὁποίων ἔλεγε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Ἄν θέλεις νὰ σοῦ πῶ γιὰ τοὺς νόμους τῆς ἱερωσύνης πῶς γινόταν παληά, γιὰ νὰ μάθῃς ὅτι αὐτοὶ οἱ λεγόμενοι ἀπὸ σᾶς πατριάρχες οὔτε ἱερεῖς εἶναι, ἀλλὰ ὑποκρίνονται τοὺς ἱερεῖς καὶ δίνουν παραστάσεις ὅπως στὸ θέατρο. Μάλλον δὲν μποροῦν οὔτε τοὺς θεατρίνους νὰ παραστήσουν. Τόσο πολὺ ἀπομακρύνθηκαν ὄχι μόνο ἀπὸ τὴν ἀλήθεια ἀλλὰ ἀκόμη ἀπὸ τὴν ὑπόκρισι».
«βούλει σοι τοὺς περὶ τῆς ἱερωσύνης λαλήσω νόμους, πῶς τὸ παλαιὸν ἐγίνοντο, ἵνα μάθῃς ὅτι οὗτοι οἱ νῦν πατριάρχαι παρ’ ὑμῖν λεγόμενοι οὐχ ἱερεῖς εἰσιν, ἀλλὰ ἱερεῖς ὑποκρίνονται, καὶ παίζουσι καθάπερ ἐν τῇ σκηνῇ, μᾶλλον δὲ οὐδὲ ὑπόκρισιν διατηρῆσαι δύνανται· τοσοῦτον οὐχὶ τῆς ἀληθείας μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς ὑποκρίσεως αὐτῆς ἐξηκοντίσθησαν». ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ PG48 911
Μήπως κάτι τέτοιο συμβαίνει μὲ τὴν περίπτωσί σας; Ὅλοι βέβαια αὐτὸ τὸ βλέπουν ἐκτὸς ἀπὸ σᾶς. (Ὁ πληθυντικὸς ἐννοεῖται ἀφορᾶ ὅλους τοὺς ὁμόφρονες καὶ ὁμοίως πράττοντες κρατικοδίαιτους δεσπότες) Ἡ ἐκκλησία διώκεται καὶ ἐσεῖς ἀντὶ νὰ ἀντισταθεῖτε στοὺς διῶκτες συνεργάζεστε μαζί τους καὶ κυνηγάτε τοὺς πιστοὺς. Δίνετε ἄλλοθι στοὺς ἀντιχρίστους καὶ ἀφορισμένους καὶ ἀ-Χρίστους καὶ ἀχρήστους κυβερνῆτες ὥστε ὁ διωγμὸς νὰ μὴν φαίνεται ὅτι εἶναι διωγμός. Ἀντὶ νὰ θυσιάζεστε γιὰ τὰ πρόβατα, θυσιάζετε τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ. Ἄρα δὲν εἶστε ποιμένες, εἶστε λυκοποιμένες. Ἄρα παριστάνετε τοὺς ἐπισκόπους. Παίζετε θέατρο.
 
Θεατρίζετε καὶ τὴν πίστι καὶ τὴν λατρεία. Καὶ ἐνῷ συνεργάζεστε μὲ τοὺς διῶκτες, ἐνῷ ὅλα τὰ ἔχετε προσυμφωνημένα παίζετε καὶ θέατρο καὶ παριστάνετε ὅτι ἀντιδρᾶτε καὶ ἀγωνίζεστε. Καὶ ποιὰ τὰ κατορθώματα τῶν ἀγώνων σας; Νὰ ἀνοίξουν οἱ ἐκκλησίες γιὰ τρεῖς μέρες ὅλο τὸ Δωδεκαήμερο καὶ νὰ μποῦν μέσα 25 πιστοί ἀντὶ γιὰ 9 ποὺ ἔλεγαν οἱ πολιτικοί!!! Εὔγε!!! Μέγα κατόρθωμα!!! Ἄς πουλούσατε μέσα λαχανικὰ καὶ μπρίκια, νὰ τὶς δηλώσετε ὡς μανάβικα καὶ σούπερ μάρκετ ὥστε νὰ μπαίνουνε ἐκατοντάδες καὶ νὰ κοινωνοῦνε λάθρα. Πῶς δὲν τὸ σκεφτήκατε, ἐσεῖς οἱ τόσο πολυμήχανοι;
Τώρα ἀποφασίζει ὁ καίσαρ καὶ τὰ καισαρόπουλα ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἑορταστοῦν τὰ Θεία Θεοφάνεια. Ἔτσι τοὺς συμβούλεψε τὸ ἀφεντικό τους. Καὶ ἐσεῖς, ἡ ΔΙΣ γιὰ τὴν ἀκρίβεια, παίζει τὸν ρόλο τοῦ ἀντάρτη καὶ ζητεῖ νὰ ἐφαρμοστῇ ἡ ΚΥΑ 80588/15.12.2020 δηλαδὴ νὰ ἀνοίξουν οἱ ναοὶ μόνον γιὰ τὴν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων γιὰ νὰ μποῦν μέσα 25 ἄτομα!!! Καὶ στὸ ἴδιο ἀνακοινωθὲν οὐσιαστικὰ ἀβαντάρουν τοὺς ἐμβολιασμοὺς ἐνῷ δὲν εἶναι δουλειά τους: «Κάνει έκκληση (ἡ Ἰεραρχία) τόσο προς την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όσο και προς την Ελληνική Κυβέρνηση να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε να εξασφαλιστεί άμεσα ο ικανός αριθμός εγκεκριμένων εμβολίων για τους πολίτες».(2) Δὲν καταλαβαίνετε ὅτι, ὅπως λέγει καὶ ὁ ἅγιος Ἰωάννης, οὔτε αὐτὸν τὸν θεατρικὸ ρόλο δὲν μπορεῖτε πλέον νὰ τὸν παίζετε πειστικά; 
 
Ὅπως καὶ νἄχει, ἐπειδὴ μακραίνει τὸ γραφτὸ, ἕνα εἶναι σίγουρο. Ὅτι μὲ ὄσα συμβαίνουν ἀποκαλύπτονται πλέον οἱ προαιρέσεις τῶν ἀνθρώπων δημοσίως εἰς ἐπιδειξιν πρὸς τὰ ποῦ ρέπουσιν, ὁπως λέγει ὁ ἅγιος Βαρσανούφιος. Εἶναι πασιφανὴς πλέον ὁ ρόλος τῆς πουλημένης καὶ ἀνίκανης ἱεραρχίας, ἀλλὰ καὶ τοῦ ναρκωμένου βολεμένου καὶ ἀποχαυνωμένου θρησκευόμενου λαοῦ, ἐμᾶς δηλάδὴ, τῶν ἐπίσης ἀχρείων καὶ ἀχρήστων. Ἀλλὰ συνεργοὶ στὸ ξεφτίλισμα καὶ τὴν κοροϊδία δὲν θὰ γίνουμε. Γνωρίζουμε καλά ὅτι πλησιάζει ἡ ὥρα ποὺ ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ πατέρες μας ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τοὺς γιὰ τὴν Πίστι καὶ τὴν πατρίδα θὰ πάρουν τὴν σκούπα καὶ θὰ ξεβρωμίσῃ ὁ οἶκος τοῦ Κυρίου καὶ ἡ πατρίδα ἀπὸ τοὺς λυκοποιμένες καὶ χριστοκαπήλους καὶ πατριδοκαπήλους προδότες καὶ θὰ ἔρθῃ καινούργιο πλήρωμα στὸ καράβι τοῦ Θεοῦ. Ὅ,τι ἐπιτρέψει ὁ Θεὸς νὰ περάσουμε μέχρι τότε θὰ τὸ δεχτοῦμε καὶ μακάρι νὰ μᾶς δώσῃ δύναμι καὶ ὑπομονή. Μακάρι καὶ ἐσεῖς νὰ ἀντιληφθεῖτε τὴν εὐθύνη τῆς θέσεώς σας καὶ νὰ μετανοήσετε γιὰ τὶς προδοσίες σας καὶ τὴν ζημιὰ ποὺ ἔχετε προκαλέσει στὴν ἐκκλησία.
Ὅσοι ἀντιλαμβάνονται τὸ χρέος καὶ τὴν θέσι τους, ἱερεῖς καὶ λαϊκοί, ἄς συνεχίσουν ὅπως πρέπει, τηρώντας τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου καὶ ὄχι τῶν συμβιβασμένων καὶ βολεμένων ποιμένων. Οἱ ἐκκλησίες ἀνοιχτὲς καὶ ἡ λειτουργικὴ ζωή νὰ συνεχίζεται κανονικά. Ἡ μόνο ἀπάντησι στοὺς διῶκτες ἄς εἶναι «εἴμαστε χριστιανοί», ὅτι καὶ ἄν κοστίσει. Μιὰ φόρὰ ζοῦμε καὶ μιὰ φορὰ πεθαίνουμε. Ἀφοὺ δὲν μποροῦμε νὰ ζήσουμε σὰν χριστιανοὶ ἄς ὑποφέρουμε τουλάχιστον ὅσο ἐπιτρέψει ὁ Θεὸς, ὡς τέτοιοι, ἄν παραστεῖ ἀνάγκη καὶ ἄν μᾶς γίνει τέτοια τιμή.
(Αὐτὰ τὰ ἐπιφανειακὰ καὶ προφανὴ καὶ παρακαλῶ τοὺς κληρικοὺς καὶ τοὺς ἐν ζωῇ ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ νὰ βγοῦν νὰ μιλᾶνε ὅσο μποροῦν. «Παρακαλέσατε τὸν λαό μου, παρακαλέσατε». Εἶναι ἀβάσταχτο διάφοροι ἀγανακτισμένοι καὶ ἀηδιασμένοι πλέον λαϊκοὶ νὰ προσπαθοῦν μόνοι τους νὰ μιλήσουν στὸ ζαλισμένο καὶ φοβισμένο πλῆθος τῶν συνανθρώπων μας, οἱ ὁποῖοι ἐνίοτε τοὺς βλέπουν, καὶ δικαίως, ἐπιφυλακτικά. Οἱ πολλοὶ σέβονται τὸ σχῆμα, σέβονται τὴν ἱερωσύνη, σέβονται τὸν μοναχισμὸ παρὰ τὸν ξεπεσμὸ καὶ τὴν προδοσία πολλῶν. Αὐτὸ τὸ ἐκμεταλεύεται ὁ διάβολος μὲ τοὺς ἐν σχήματι μασκαρεμένους ἐχθρούς τῆς πίστεως. Δεῖξτε μὲ τὴν στάσι σας ὅτι ἀξίζει καὶ σήμερα στὸ σχῆμα αὐτὸς ὁ σεβασμὸς…) 
Γεώργιος Κ. Τζανάκης Ἀκρωτήρι Χανίων. 4.1.2021
 
Πηγές
 
 
 
 
(2) Ἀνακοινωθεν ΔΙΣ 4/1/2021https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/41405-i-iera-sunodos-den-sunainei-sta-nea-kubernitika-metra-kai-emmenei-stin-arxiki-kua
 
 
 
 
https://orthopraxia.gr/ιερός-θίασος/