Πρέπει νά καταλάβουμε ὃτι ὁ καιρός “συνεσταλμένος ἐστί”(Α΄Κορ.ζ΄19). Ὁ καιρός στόν κόσμο αὐτόν εἶναι σύντομος, ἀφοῦ καί γιά τόν ἰδιο τόν κόσμο δέν εἶναι αἰώνιος, ἀλλά καί γι’ αὐτόν μετρημένος.Ὃλα ὃσα σήμερα συμβαίνουν μᾶς ὑπενθυμίζουν τή συντέλεια.Ὃπως πολύ ὡραῖα παρατήρησε κάποιος μεγάλος σύγχρονος Γέροντας, ὑπάρχουν δύο συντέλειες, ἀδελφοί μου. Ἡ μία εἶναι ἡ “ἀντικειμενική” συντέλεια, τό τέλος ὃλου τοῦ κόσμου μας. Ἡ ἂλλη εἶναι ἡ “ὑποκειμενική” συντέλεια, ἡ προσωπική μας. Πεθαίνω. Ἢδη γιά μένα ἒγινε ὁριστικά ἡ συντέλεια. Ἑπομένως ὃλα τά γεγονότα πού ἀναφέρονται κάθε μέρα ἂς τά συσχετίζουμε μέ ὃσα λέγονται στήν ἱερή Ἀποκάλυψη, γιατί κατά κάποιον τρόπο ἒχουν λιγώτερη ἢ περισσότερη ἐπικαιρότητα καί γιά τήν ἐποχή μας.Καί ἂς μᾶς ἐμβάλλουν ὃσα μᾶς φανερώνει ὁ θεῖος λόγος στήν Ἀποκάλυψη σέ περισσότερη περίσκεψη καί προσπάθεια νά ἀποσείουμε ἀπό πάνω μας κάθε ἲχνος νεοειδωλολατρισμοῦ.Ὁ κόσμος μᾶς ἐπηρεάζει ἀρνητικά, ἐπειδή δέν προσέχουμε καί δέν ἀγωνιζόμαστε πνευματικά ὃσο πρέπει καί ξεγελοῦμε τόν ἑαυτό μας θεωρώντας τον πνευματικόν, ἐνῶ ἡ ζωή καί ἡ πράξη μας ἒχουν σοβαρές ἀντιρρήσεις γιά τόν ἰσχυρισμό μας αὐτόν. Ἐπειδή ζοῦμε σέ νεοειδωλολατρικό κόσμο, ὀφείλουμε, ἀδιαφορώντας γιά τίς κρίσεις του, νά ἀντιδράσουμε σοβαρά ἐντασσόμενοι ὁριστικά καί ἀμετάκλητα στόν πνευματικό χῶρο τοῦ Εὐαγγελίου.
Ἱερομ. Εὐσεβίου, Ὁμιλίες Πνευμ. Οἰκοδομῆς στήν Ἀποκάλυψη, Τόμος Β΄.
http://apantaortodoxias.blogspot.com/2021/01/blog-post_751.html