ΟΧΙ «ΠΡΟΟΔΟΣ»

Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου

 * … Στήν ὁμιλία αὐτή θ᾿ ἀσχοληθοῦμε μέ μιά ἄλλη λέξι, πού τόσο συχνά καί αὐτή ἀκούγεται στίς συζητήσεις τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ἡ λέξι πρόοδος.
Ἄς ἀναφέρουμε δύο – τρία παραδείγματα.
Ἡ ἐνδυμασία τῶν γυναικῶν ἄλλοτε, σύμφωνα μέ τή θεόπνευστη διδασκαλία τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἥταν σεμνή. Ἡ ἐνδυμασία σκέπαζε ὅλο τό σῶμα τῆς γυναίκας καί οἱ χριστιανές γυναῖκες μέ τή σεμνότητα, πού τίς στόλιζε ἐσωτερικῶς καί ἐξωτερικῶς, προκαλοῦσαν τό θαυμασμό καί τῶν πλέον ἀκολάστων ἀνδρῶν, πού δέν τολμοῦσαν νά τίς πειράξουν διότι ἤξεραν ὅτι θά συναντήσουν ἡρωϊκή ἀντίστασι. Ἡ γυναίκα ὑπερασπιζόταν τήν τιμή καί τήν ὑποληψί της. Ἀλλά δυστυχῶς ἡ σεμνή ἐμφάνισι τῆς χριστιανῆς γυναίκας κατηγορήθηκε ἀπό νεώτερα πνεύματα ὡς καθυστέρησι καί περιορισμός. Ἡ ἀνθρωπότητα, εἶπαν, προώδευσε καί δέν μπορεῖ νά ζῆ μέ παμπάλαιες καί καθυστερημένες ἀντιλήψεις. Ἡ πρόοδος ἐπιβάλλει τήν ἐξέλιξι καί στήν ἐνδυμασία τῆς γυναίκας.

Ἡ μόδα, πού εἶναι μιά διαρκής ἐξέλιξι καί «πρόοδος» διέταξε νά κόψουν οἱ γυναῖκες τά μαλλιά τους, πού ἥταν ἀνέκαθεν ὁ στολισμός τους, καί νά παρουσιασθοῦν μέ κόμμωσι ἀνδρική.
Ἡ μόδα διέταξε οἱ γυναῖκες νά πετάξουν τά γυναικεῖα ροῦχα τους καί νά φορέσουν παντελόνια προκλητικά.

 Ἡ μόδα τέλος διατάζει νά πετάξουν ὅλα σχεδόν τά ροῦχα τους καί νά περπατοῦν σχεδόν γυμνές.

Καί οἱ περισσότερες γυναῖκες συμμορφώνονται πρός τίς ἀξιώσεις αὐτές καί παρουσιάζονται ὅπως παρουσιάζονται στούς δρόμους καί στίς πλατεῖες καί στά κέντρα διασκεδάσεως. Καί ἡ γυναίκα αὐτή θεωρεῖται προοδευτική! «Πρόοδος» λοιπόν ἡ γύμνωσι!

Ἀλλά νά καί μιά ἄλλη «πρόοδος».
Σέ παλαιότερη ἐποχή λούζονταν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά ξεχωριστά οἱ ἄνδρες καί ξεχωριστά οἱ γυναῖκες. Τό νά λούζωνται μαζί ἄνδρας καί γυναίκα ἦταν σοβαρό ἠθικό παράπτωμα. Ἥλθε ὅμως τό νεώτερο πνεῦμα, πού ἐν ὀνόματι τῆς προόδου γελοιοποίησε τίς ἀντιλήψεις αὐτές, καί διέταξε ἄνδρες καί γυναῖκες νά λούζωνται μαζί γυμνοί σέ θάλασσες καί λίμνες, καί κανένας πιά δέν τολμᾶ νά διαμαρτυρηθῆ ἐνάντίον τοῦ φαινομένου αὐτοῦ, διότι θά ὀνομασθῆ καθυστερημένος, ἄνθρωπος τοῦ μεσαίωνος.
Πρόοδος τά μικτά λουτρά. Πρόοδος ὁ γυμνισμός. Πρόοδος ἀκόμη καί οἱ ἐκτρώσεις.

Ἄλλοτε οἱ ἐκτρώσεις θεωροῦνταν, ὅπως καί εἶναι, ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα ἐγκλήματα. Ἕνα ἔγκλημα πού διαπράττει ὁ ἄνθρωπος ἐναντίον τῶν ἀθώων ὑπάρξεων μόλις κάνουν τήν ἐμφάνισί τους μέσα στά σπλάχνα τῶν γυναικῶν.

   Ἀλλά τώρα, κυρίες πού θέλουν νά ὀνομάζωνται φεμινίστριες καί ζητοῦν νά ἐλευθερώσουν τίς γυναῖκες ἀπό «προλήψεις» καί «δεισιδαιμονίες» αἰώνων, ἐν ὀνόματι τῆς προόδου ὅπως αὐτές τήν ἐννοοῦν- περιπαίζουν τίς γυναῖκες πού γεννοῦν παιδιά. Καί κάνουν συλλαλητήρια μέ τήν ἐπιγραφή «Ζήτω οἱ ἐκτρώσεις», καί φωνάζουν καί ὠρύονται….

      

 Ἐν ὀνόματι τῆς προόδου, ἐπιζητεῖται καί ἐπιτυγχάνεται ἡ ἀλλοίωσι καί ἡ ἀπαλλοτρίωσι τοῦ ἠθικοῦ καί θρησκευτικοῦ βίου τῶν ἀνθρώπων. Ὁ δέ νέος τρόπος ζωῆς ἔρχεται σέ σύγκρουσι ὄχι μόνο μέ τό νόμο τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλά καί μέ τό φυσικό νόμο, ἀφοῦ ἀκόμη καί ἡ ὁμοφυλοφιλία στόν αἰῶνα τῆς λεγομένης προόδου ἔπαυσε νά στιγματίζεται ὡς σοβαρό παράπτωμα καί θεωρεῖται σάν κάτι τό πολύ φυσικό

Πρόοδος λοιπόν καί ἡ ὁμοφυλοφιλία. Πρόοδος καί ἡ ἀθεΐα. Πρόοδος καί ἡ ἀπιστία. Ὅλα πρόοδος.
Καί ἄν κανείς θελήση νά πολεμήση τίς ἰδέες αὐτές τῆς λεγομένης προοδευτικότητος, οἱ φίλοι τῆς προοδευτικότητος αὐτῆς, πού διαθέτουν ὅλα τά μέσα τῆς μαζικῆς διαφωτίσεως ( τηλεόρασι, ραδιόφωνο, ἐφημερίδες), θά τόν εἰρωνευθοῦν καί θά ποῦν· Ὄχι πιά ὅπως ξέρετε, ἀλλ᾿ ὅπως τό ἐπιβάλλουν οἱ νέες ἀντιλήψεις. Πρέπει νά τό χωνέψετε ὅτι τό ποτάμι, ὁρμητικό καθώς εἶναι, δέν γυρίζει πίσω….

Ἀλλ᾿ ἄν κανείς ἐξετάση ὄχι ἐπιπόλαια ἀλλά βαθύτερα τά πράγματα καί κυρίως δῆ τά φρικτά ἀπότελέσματα πού ἐπέφεραν οἱ λεγόμενες ἀνώτερες προοδευτικές ἰδέες, θά πεισθῆ ὅτι αὐτή ἡ πρόοδος εἶναι ἐκφυλισμός τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως…..

* …. Ἔχετε ἀκούσει γιά τόν βασιλέα Δαυΐδ.

Ἥταν ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ μέ εὐγενῆ αἰσθήματα καί ἔγραψε τά ἀθάνατα τραγούδια τούς Ψαλμούς. Καί ὅμως ἔπεσε σέ δύο μεγάλα ἁματρήματα, φόνο καί μοιχεία, γιά τά ὁποῖα μετανόησε. Πῶς ἔγιναν αὐτά τά ἁμαρτήματα;

  Ἀφορμή ἦταν ἕνα βλέμμα· ἀπό αὐτό ἄναψε ὅλη αὐτή ἡ πυρκαϊά πού τόν ἔκαψε. Ἀπό τήν ταράτσα τοῦ ἀνακτόρου του εἶδε γυμνή μιά γυναῖκα πού ἔκανε τό λουτρό της, κ᾿ ἐκεῖνο τό βλέμμα ἄναψε τή φωτιά. Τήν ἐπιθύμησε, σχεδίασε τό φόνο τοῦ συζύγου της, κ᾿ ἔτσι τήν πῆρε.

Ὥ σεῖς γυναῖκες πού σᾶς παρασύρει τό ῥεῦμα τῆς μόδας, ἄν σκεπτόσασταν τί κακό κάνετε στόν ἑαυτό σας καί στούς ἄλλους πού τούς σκανδαλίζετε!

 Ἐσύ πού βγαίνεις γυμνή στό δρόμο, προτιμότερο νά ἔπαιρνες ἕνα μαγκάλι κάρβουνα ἀναμμένα καί νά τά πετᾷς δεξιά κι ἀριστερά, νά καοῦν δέντρα καί σπίτια, παρά αὐτό πού κάνεις. Μέ τή γύμνια ἀνάβεις φωτιές, προκαλεῖς ἀνθρώπους ν᾿ ἁμαρτάνουν.

Ἀπό τό βιβλίο:

“Αἰσιόδοξα μηνύματα γιά διέξοδο στά ἀδιέξοδά μας
καί ἀσφάλεια στίς ἀνασφάλειές μας”


ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

**********

Πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο