ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ
 
Αφορμή γιά τό παρόν ἐκδοτικό σημείωμα ἔδωσαν οἱ πρόσφατες δηλώσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, πού ἔγιναν τήν Κυριακή 31 Μαρτίου 2024, ἡμέρα ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα ἀπό τούς παπικούς καί προτεστάντες.
Ὁ Πατριάρχης στόν «ἐγκάρδιο χαιρετισμό ἀγάπης», ὅπως τόν χαρακτήρισε, εἶπε ὅτι εἶναι σκάνδαλον ὁ χωριστός ἑορτασμός τοῦ Πάσχα ἀπό τούς Χριστιανούς καί ὅτι εἶναι εὐκαιρία ἡ συγκυρία τῆς συμπτώσεως τῆς ἡμερομηνίας ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα σέ Ἀνατολή καί Δύση κατά τό ἔτος 2025 νά ἀποτελέσει ἀπαρχή καθιερώσεως κοινῆς ἡμερομηνίας ἑορτασμοῦ ἀπό ὅλους τούς Χριστιανούς.
 
Αὐτό πού γιά τό κοσμικό πνεῦμα – καί πάντοτε τά κίνητρα καί κριτήρια παρομοίων κινήσεων διαχριστιανικῶν καί διαθρησκειακῶν προσεγγίσεων εἶναι κοσμικά– αὐτό λοιπόν πού γιά τά κοσμικά κριτήρια φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως μιά ἰδέα ὄχι κακή, ἄν τό μελετήσουμε καλύτερα μέ κριτήρια Ὀρθόδοξα και πατερικά, δέν εἶναι δύσκολο νά δοῦμε πόσον ἕωλο, ἀστήρικτο −καί ἐν τέλει− ἀπαράδεκτο καί ἀντορθόδοξον εἶναι.

 
Ὅπως, πολύ σωστά, παρατηρεῖ ἡ Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» σέ ὁμολογιακό κείμενο, πού ἐξέδωσε ἐπ᾽ αὐτοῦ, μέ τίτλο «Πρὸς Θεοῦ! Ὄχι ἄλλο σχίσμα!»(16.04.2024), σκάνδαλο δέν ἀποτελεῖ ὁ χωριστός ἑορτασμός ἀλλ᾽ ἡ ἀποστασία τῆς δυτικῆς Χριστιανοσύνης ἀπό τήν πίστη, πού διακρατεῖ ἀκαινοτόμητον ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Ὁ χωριστός ἑορτασμός τοῦ Πάσχα, ὄχι μόνον δέν ἀποτελεῖ σκάνδαλον, ἀντιθέτως ἀποτελεῖ εὐλογία καί ἀπόδειξη ὅτι παραμένουμε στό ἀσφαλές ἔδαφος, ἐντός τοῦ ὁποίου οἱ Ἅγιες Οἰκουμενικές Σύνοδοι καί οἱ ἅγιοι Πατέρες ὅρισαν νά κινούμεθα.
 
Δηλαδή, ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου, τά πράγματα εἶναι ἀκριβῶς στήν ἀντίθετη κατεύθυνση ἀπ᾽ αὐτήν πού τά θέλει ἐν προκειμένῳ τό κοσμικό –οἰκουμενιστικό– συγκρητιστικό πνεῦμα.
 
Εἶναι μάλιστα ἀκραία ἀσέβεια νά λέγει κάποιος ὅτι θά τιμήσει τήν Α´ Οἰκουμενική Σύνοδο, καταργώντας συγχρόνως τήν δική της ἀπόφαση γιά τόν ἑορτασμό τοῦ Πάσχα κατά τήν πρώτη Κυριακή μετά τήν πρώτη πανσέληνο ἀπό τήν ἐαρινή ἰσημερία. Αὐτή ἡ ἀπόφαση τηρεῖται ἀπαρεγκλίτως ἐδῶ καί 1.700 χρόνια.
 
Αὐτή ἡ στόχευση τοῦ κοινοῦ ἑορτασμοῦ ἔχει προϊστορία στό πλαίσιο τῆς οἰκουμενιστικῆς κινήσεως καί εὔκολα καταλαβαίνει ὁ καθένας, μέ βάση ὅσα λέγονται καί πράττονται, ὅτι θά εἶναι τό πρῶτο βῆμα γιά τό λεγόμενον Κοινόν Ποτήριον, δηλαδή τήν πλήρη ἕνωση καί κοινωνία μέ τούς αἱρετικούς, χωρίς ὅμως αὐτοί νά μετανοήσουν καί νά ἀποκηρύξουν τίς πλάνες των. Εἶναι ἐκπληκτικό καί συνάμα βαθύτατα λυπηρό τό γεγονός ὅτι τόν κοινό ἑορτασμό, προστάδιο τῆς πλήρους ἑνώσεως, ἐπιδιώκουν νά τόν κάνουν καί μέ τρόπο τελείως ἀνορθόδοξο.
 
Τό πολίτευμα τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι συνοδικό. Ἡ συνοδικότης ὅμως κατά τήν πορεία ἐπιδιώξεως τοῦ συνεορτασμοῦ περιφρονεῖται πλήρως. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀντί νά συσκέπτεται συνοδικῶς μέ τούς λοιπούς 14 Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί αὐτοί μέ τίς συνόδους των, συναντᾶται καί διαβουλεύεται ἐπ᾽ αὐτοῦ μέ τόν πάπα, μέ καρδιναλίους καί μέ ἀρχηγούς κρατῶν!
 
Ἐάν ὑπῆρχε σεβασμός τῆς συνοδικότητος ἐν τῇ πράξει, θά μποροῦσε νά ξεπερασθεῖ καί ἡ διαίρεση ἐντός τοῦ σώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Αὐτό εἶναι τό πραγματικό σκάνδαλο καί ὄχι ἡ διαφορετική ἡμερομηνία ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα σέ Ἀνατολή καί Δύση. Τό πραγματικό σκάνδαλον εἶναι το σχίσμα, πού προέκυψε ἐπί τῶν ἡμερῶν μας, ἐξ ἀφορμῆς τῆς δημιουργίας ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο τῆς «Ἐκκλησίας» τῶν καθηρημένων, ἀχειροτονήτων καί αὐτοχειροτονημένων στήν Οὐκρανία ὑπό τόν Ἐπιφάνιον Ντουμένκο.
 
Ὅπως ἐπίσης σκάνδαλο καί χαίνουσα πληγή εἶναι τό Παλαιοημερολογητικό σχίσμα. Θά ἦταν εὐχῆς ἔργον ἐπί τῆς ἀντικανονικῆς αὐτῆς πρωτοβουλίας τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου νά δοῦμε τοποθετήσεις Συνόδων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ἐπιμέρους Μητροπολιτῶν, Θεολόγων, Ἱερῶν Μονῶν, Χριστιανικῶν Ἀδελφοτήτων καί Συλλόγων. Μέχρι στιγμῆς τό μόνο πού ὑπέπεσε στήν ἀντίληψή μας εἶναι ἡ χαροποιός Πασχάλιος Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ καί ἡ ἐπίσης χαροποιός Ἀνακοίνωση τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», τήν ὁποίαν ἀναφέραμε στήν ἀρχή.
 
Ἐλπίζουμε καί εὐχόμεθα ὅτι ὁ πιστός κλῆρος καί λαός θά ἀπορρίψουν κάθε ἀντικανονική πρωτοβουλία καί ἐξαγγελία γιά κοινούς ἑορτασμούς, πού μόνον προβλήματα καί ἐν τέλει σχίσματα θά δημιουργήσουν, πρᾶγμα πού τελείως ἀπευχόμεθα. Μᾶς φθάνουν ὅσα προβλήματα ἔχουμε ὡς λαός καί ὡς Ἔθνος.
 
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ» ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 • ΤΕΥΧΟΣ 155
 
https://aktines.blogspot.com/2024/05/blog-post_261.html#more