ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
 
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Π. ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ 
 
1/12/20 
Πρίν ποῦμε δι’εὐχῶν, θέλουμε νὰ θυμηθοῦμε αὐτὸν τὸν λόγον ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο ποὺ ἀκούσαμε προηγουμένως, ποὺ εἶπε ὁ Κύριος εἰς τοὺς Γραμματεῖς καὶ τοὺς Φαρισαίους καὶ ὅλους τοὺς ὑπολοίπους,ὅτι ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου εἶναι οἶκος προσευχῆς καὶ ἐσεῖς ἐποιήσατε αὐτόν σπήλαιον ληστῶν. Καὶ ἐμεῖς λοιπὸν πολὺ καταθλιβήκαμε, ὅταν εἴδαμε, ὅταν ἀκούσαμε ὅτι πάλι, ἀκόμα γιὰ μιὰ φορά ἐπὶ πλέον ἔγινε αὐτὴ ἡ παράβασις τῶν ἀποστολικῶν κανόνων καὶ εἰς τὸ Φανάρι χθὲς στὴ γιορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, παρέστησαν καὶ ἄνθρωποι ποὺ δὲν πιστεύουν στὴν Ὀρθόδοξη πίστη, αἱρετικοὶ παπικοὶ· καὶ βεβαίως αὐτοὶ δὲν εἶναι ἄλλο παρὰ ληστὲς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀνήκουν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Καὶ ὁ δέκατος καὶ ὁ ἐνδέκατος ἀποστολικὸς κανόνας ἀπαγορεύουνε στοὺς Ὀρθοδόξους νὰ συμπροσεύχονται μὲ αὐτοὺς. Καὶ ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι ἱεροὶ κανόνες ποὺ ἀπαγορεύουν καὶ τὴν εἴσοδο τῶν αἱρετικῶν στὸν Ὀρθόδοξο ναό. 
Ἐπίσης καταθλιβήκαμε καὶ μὲ τὸ γεγονὸς ποὺ ἔγινε εἰς τὴν Πάτρα, ὅπου δὲν ἐπετράπη ἡ Λατρεία καὶ ἡ Προσκύνησις τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Ὅλα αὐτὰ βεβαίως εἶναι δείγματα ἀμετανοησίας καὶ δείγματα ἀποστασίας ἀπὸ τὸν ἀληθινὸ Θεὸ· καὶ εἴμαστε ἀναγκασμένοι νὰ διαμαρτυρηθοῦμε καὶ νὰ παρακαλέσουμε τὸν Θεὸ νὰ δώσει μετάνοια σὲ ὅλους μας, καὶ στοὺς Πατριάρχας μας, καὶ στοὺς Ἀρχιερεῖς μας, καὶ στοὺς ἱερεῖς μας, ὥστε νὰ πολεμήσουν τὴν ἐπάρατο αἵρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ, καὶ ὄχι νὰ υἱοθετοῦν τὸν οἰκουμενισμὸ, καὶ νὰ ἐπιτρέψουν καὶ στὸν εὐσεβῆ λαὸ νὰ λατρεύει ἀνεμπόδιστα καὶ νὰ προσεύχεται στοὺς Ἁγίους του, καὶ νὰ κάνει καὶ τὶς λιτανεῖες ποὺ ἐπιβάλλονται τώρα ποὺ ,ὅπως μᾶς λένε, ὑπάρχει ἔντονο πρόβλημα μὲ τὴν λεγόμενη πανδημία. 
 
Δι’εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.