” πάντες ὑμεῖς υἱοί φωτός ἐστε καί υἱοί ἡμέρας.
οὐκ ἐσμέν νυκτός οὐδέ σκότος “.
(Α΄ Θεσ. ε΄: 5)
 

«Ὅλους ὅσους προσέρχονται σ᾿ Αὐτόν, ὁ Κύριος τούς ντύνει
μέ τά ἐνδύματα τῆς ἀνέκφραστης βασιλείας τοῦ φωτός,
τῆς πίστης, τῆς ἐλπίδας, τῆς ἀγάπης, τῆς χαρᾶς, τῆς εἰρήνης,
τῆς ἀγαθότητας, τῆς καλωσύνης, καί μέ ὅλα τά ἄλλα παρόμοια
θεϊκά ἐνδύματα, πού χαρίζουν ζωή καί ἀπερίγραπτη ἀνάπαυση.

Ὥστε, ὅπως ἀκριβῶς ὁ ἴδιος ὁ Θεός εναι καί ἀγάπη καί
χαρά καί εἰρήνη καί καλωσύνη καί ἀγαθοσύνη,
τέτοιος νά μπορέσει νά γίνει κατά χάρη καί
ὁ νέος ἄνθρωπος».

(Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου,
Ὁμιλίες Πνευματικές, Ὁμιλία Β΄, ΕΠΕ- Φ 7, 45)

************