Ἀπό τίς ἁγιοπνευματικές ἐμπειρίες

τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου

Ἁγιορείτου μοναχοῦ

 170 . Ἡ παντοτινή μελέτη τῶν Θείων Γραφῶν εἶναι τό φῶς τῆς ψυχῆς καί μᾶς προφυλάσσει ἀπό τά πάθη!…

171 . Οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι παίρνουν μορφές ἁγίων καί τίς δείχνουν κατά τήν διάρκεια τοῦ ὕπνου στίς ψυχές γιά νά τίς χαροποιοῦν, ὅταν ὅλη τή μέρα περνᾶμε μέ ψυχωφελεῖς σκέψεις!…

  172 .Ὅποιος τή μέρα μελετᾶ καί σκέπτεται κακά καί αἰσχρά ἔχει ἐπισκέψεις, κατά τή διάρκεια τοῦ ὕπνου, τούς κακοποιούς δαίμονες, πού θλίβουν καί ταλαιπωροῦν τήν ψυχή!…  173 . Ἡ ἀκηδία καί τό ἄγχος τῆς ψυχῆς γεννᾶται ἀπό τό μετεωρισμό τῆς διανοίας, τίς μάταιες συνομιλίες, τόν κόρο τῆς κοιλίας, τήν ἀποχή ἀπό τή Θεία Κοινωνία καί ἀπό τίς προσευχές!…

  174 . Ἐργασία τοῦ Μοναχοῦ δέν εἶναι νά κάνει τό κελλί του ξενοδοχεῖο καί νά χορτάσει πεινώντας, διότι ἡ εὐχή εἶναι ἀνώτερη τῆς ἐλεημοσύνης, πού εἶναι ἔργο τῶν κοσμικῶν.

  175 . Ὅταν διασκορπίζεται ὁ νοῦς σου κατά τήν ὥρα τῆς προσευχῆς, διάβαζε τά ἅγια Εὐαγγέλια καί μή προσεύχεσαι… Ἡ ἀνάγνωση εἶναι ἡ πηγή τῆς καθαρᾶς προσευχῆς!…

  176 . Ὅταν γλυκαθεῖς πολύ μέ τήν εὐχή, κάνε μ᾿ αὐτή τίς ἀκολουθίες σου. Ὅταν ὅμως φθάσεις τά δάκρυα, παράτησε καί τήν εὐχή!…

 177 . Τήν ὑπερηφάνεια ἀκολουθεῖ ἡ πορνεία καί τήν ἔπαρση ἡ πλάνη τῶν λογισμῶν!…

  178 . Περισσότερο ἀπ᾿ ὅλα ἀγάπησε τή σιωπή. Ἀπό τή σιωπή γεννᾶται ἡ ἡδονή στήν καρδιά καί τό πλῆθος τῶν δακρύων. Ἡ σιωπή μόνη ὑπερβαίνει ὅλες τίς ἄλλες ἐργασίες τῆς μοναχικῆς πολιτείας!…

 179 . Ἀρκεῖ ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ (= Θ. Κοινωνία) στόν πιστό, νά γίνει σ᾿ αὐτόν παρηγοριά στίς θλίψεις καί στενοχώριες, πού τόν ζώνουν σ᾿ αὐτή τήν παλιοζωή!…

  180 . Ὅποιος ἀγαπᾶ τήν εὐχή, ἀγαπᾶ καί τή μοναξιά, διότι ἐκεῖ βρίσκει τό Χριστό νά συνομιλήσει. Ὅποιος ὅμως εἶναι φίλος τοῦ κόσμου, θέλει νά βρίσκεται μέσα σέ πολλούς ἀνθρώπους.

  Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

 Ἀπότόβιβλίο:“475 ΣΟΦΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ.Σάββας Ἁγιορείτης