Ὅπου εὑρίσκεται ὁ Θεός, ἐκεῖ δέν ὑπάρχει κακό. Ὅλα ὅσα ἀποῤῥέουν ἀπό τόν Θεόν, ἔχουν μέσα τούς τήν εἰρήνη καί ὁδηγοῦν τόν ἄνθρωπο πρός τήν αὐτοκατάκριση καί ταπείνωση.

Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Τέλος καί τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων

ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ σοφῷ Θεῷ

τιμή καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.