Ο άγιος Ευθύμιος o Μέγας,  είναι ό ασκητής της προσευχής, στον όποιον βρήκε εκπλήρωση ό λόγος του Χριστού στο Ευαγγέλιο· «Πάντα όσα έάν αιτήσητε εν τή προσευχή πιστεύοντες, λήψεσθε». 

Έζησε έξηνταοκτώ χρόνια ερημικής ζωής κι απέθανε σχεδόν εκατό ετών, αφού προείδε κα­θαρά τό θάνατό του.
Έν’ από τα θαύ­ματα, πού έκαμε όταν ζούσε, είναι ότι σέ μία περίσταση

ανάγκης, έθρεψε τετρακόσιους ταξιδιώτες, πού έχασαν τό δρό­μο τους καί χτύπησαν την πόρτα του Μο­ναστηριού του.Ό Χριστός, πού έθρεψε στην έρημο τις πέντε χιλιάδες, εβεβαίωσε κάποτε καί είπε· «Ό πιστεύων εις εμέ τα έργα ά εγώ ποιώ κάκείνος ποιήσει…».
Όταν οί άνθρωποι κάνουν γνωστά «μετ’ ευχαριστίας» τά αιτήματά τους πρός τό Θεό, όταν προσεύχωνται καί ζητούν για σήμερα τον επιούσιο άρτο, ο άρτος αυτός ποτέ δέ τούς λείπει. Ευλογεί ό Θεός.
Mικρός Συναξαριστής