Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου ( ἀπόσπασμα) 7/03/2021 
Ὁ Κύριος εἶναι ὁ σείων τὴν γῆν ἀλλὰ εἶναι καὶ αὐτὸς ποὺ «ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται». Στὰ τελευταῖα γεγονότα προστέθηκαν καὶ οἱ σεισμοὶ, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀρκετοὶ στὴν πατρίδα μας καὶ μεγάλοι σεισμοὶ, στὴν περιοχὴ τῆς Λάρισσας· καὶ ὅλα αὐτὰ βεβαίως δὲν εἶναι παρὰ κατὰ παραχώρηση τοῦ Θεοῦ μας. Τίποτα δὲν γίνεται χωρὶς τὸν Θεὸ. Ὅλα γίνονται εἴτε κατὰ εὐδοκία εἴτε κατὰ παραχώρηση τοῦ Κυρίου μας καὶ πάντοτε εἶναι γιὰ τὴν μετάνοιά μας. 
 
Ὅταν πρὶν ἀρκετὰ χρόνια γινόντουσαν οἱ μεγάλοι σεισμοὶ στὴν Θεσσαλονίκη, καὶ ζοῦσε ἀκόμα ὁ Ἅγιος Παΐσιος, ἔλεγε ὅτι «σᾶς κούνησε μὲν ὁ Θεὸς ἀλλὰ σᾶς ξύπνησε;» Δηλαδὴ, «ἤρθατε σὲ μετάνοια;» Τὸ ἴδιο θὰ ἔλεγε καὶ σήμερα, καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοί μας αὐτὸ λένε. Διάφορες φυσικὲς, ἔτσι, ἀνακατατάξεις, φυσικὲς ἀναστατώσεις καὶ καταστροφὲς ἀκόμα φυσικὲς, ποὺ παραχωρεῖ ὁ Θεὸς πάντα μέσα στὰ ὅρια ποὺ ἐκεῖνος βάζει, γίνονται γιὰ τὴν μετάνοιά μας. 

 
Ἄραγε θὰ πάρουμε τὸ μήνυμα; Τώρα μάλιστα ποὺ μπαίνουμε στὴν περίοδο, τὴν κατ’ ἐξοχὴν περίοδο τῆς μετανοίας, τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἄς ἔχουμε λοιπὸν αὐτὸ τὸ μήνυμα στὴν καρδιά μας ἐνισχυμένο, ἐν ὄψει καὶ ἀντιμετωπίζοντας καὶ αὐτοὺς τοὺς σεισμοὺς, ποὺ δὲν πρέπει νὰ τοὺς φοβόμαστε. Μόνο τὸν Θεὸ πρέπει νὰ φοβόμαστε καὶ τὸν κακὸ ἑαυτό μας, τὴν ἁμαρτία, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ μᾶς χωρίσει ἀπὸ τὸν Πανάγαθο Κύριο. 
 
Ὁ Κύριος λέει «ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται». Καὶ ἄν ἐπιτρέπει νὰ σαλεύεται κάπως, πολὺ λίγο- ποτὲ δὲν ἀφήνει νὰ ἔχουμε τεράστιες καταστροφὲς καὶ νὰ χαθοῦμε, ἀλλὰ λίγο μᾶς κουνάει- ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, ὅπως ἡ μητέρα κουνάει τὸ μωρό της, ἀλλὰ σκοπεύει στὴ μετάνοιά μας. 
 
Ἄς ἐγκολπωθοῦμε λοιπὸν, ἄς ὑποδεχθοῦμε, ἄς ἀποδεχθοῦμε αὐτὸ τὸ μήνυμα, αὐτὴν τὴν κλήση ποὺ μᾶς κάνει ὁ Θεὸς γιὰ μετάνοια. Εὔχομαι καλὴ καὶ εὐλογημένη ἑβδομάδα ποὺ ἔρχεται, ἡ λεγόμενη ἑβδομάδα τῆς Τυρινῆς, στὴν ὁποία δὲν ἐπιτρέπεται νὰ φᾶμε κρέας, ἐπιτρέπεται ὅμως νὰ φᾶμε ὰπὸ ὅλα τὰ ἄλλα, καὶ ἀκόμα καὶ τὴν Τετάρτη καὶ τὴν Παρασκευὴ. 
 
Καί ἀπὸ τὴν ἄλλη ἑβδομάδα βεβαίως ἀρχίζει ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ, ἀπὸ τὴν Καθαρὰ Δευτέρα καὶ μετὰ, ὅπου ἡ Εκκλησία μας ὁρίζει νὰ νηστεύουμε τὶς πέντε ἡμέρες χωρὶς νὰ καταλύουμε λάδι, νὰ τρῶμε ξηροφαγία μετὰ τὴν ἐνάτη, δηλαδὴ μετὰ τὶς τρεῖς τὸ μεσημέρι, μιὰ φορὰ. Τὸ Σαββατοκύριακο ἐπιτρέπεται νὰ τρῶμε λάδι, καὶ νὰ τρῶμε δύο φορὲς. 
 
Αὐτά ἤθελα νὰ πῶ στὴν ἀγάπη σας καὶ νὰ εὐχηθῶ καλὴ καὶ εὐλογημένη Σαρακοστὴ, καὶ καλὴ Ἀνάσταση. 
 
Δι’εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμὴν. Ἡ Ἁγία Τριὰς διαφυλάξοι πάντας ἡμᾶς.