Αποτέλεσμα εικόνας για Ефрем Сирин

  Α΄Περί αρετών και κακιών λόγος, 

ΚΓ΄Περί ακρασίας / Λόγος για τις αρετές και τις κακίες, Για το φόβο του Θεού, Για την έλλειψη του φόβου του Θεού, Για την αγάπη, Για κείνους που δεν έχουν αγάπη, Για τη μακροθυμία, Για κείνον που δεν έχει μακροθυμία, Για την υπομονή, Για κείνον που δεν έχει υπομονή, Για την αοργησία, Για την οξυθυμία, Για την πραότητα, Για την πονηρία, Για την αλήθεια, Για το ψεύδος, Για την υπακοή, Για την ανυπακοή και τον γογγυσμό, Για το να μην έχουμε φθόνο ή ζηλοτυπία, Για το φθόνο και τη ζηλοτυπία, Για το να μην είναι κανείς λοίδορος, Για τη λοιδορία και τους λοίδορους, Για την εγκράτεια, Για την έλλειψη εγκράτειας
Έλεγχος αυτώ και εξομολόγησις / Έλεγχος του εαυτού του και εξομολόγηση
Προς καθαίρεσιν υπερηφανίας / Για την καθαίρεση της υπερηφάνειας
Λόγος κατανυκτικός / Λόγος κατανυκτικός
Λόγος ασκητικός / Λόγος ασκητικός
Κατά μίμησιν των Παροιμιών / Κατά μίμηση των Παροιμιών
Σχετικά με το φόβο του Θεού
Προς διόρθωσιν των εμπαθώς διαγόντων και τιμάς απαιτούντων / Για τη διόρθωση αυτών που ζουν με εμπάθεια και απαιτούν τιμές
Έλεγχος αυτού και εξομολόγησις / Έλεγχος του εαυτού του και εξομολόγηση
Περί των παθών / Για τα πάθη
Περί μετανοίας / Για τη μετάνοια
Περί κατανύξεως / Για την κατάνυξη
Λόγος κατανυκτικός / Λόγος κατανυκτικός
Λόγος έτερος κατανυκτικός / Άλλος κατανυκτικός λόγος
Λόγος παραινετικός / Λόγος παραινετικός
https://paraklisi.blogspot.gr/2018/01/blog-post_889.html