Λόγος εις Πατέρας τελειωθέντας / Λόγος σε πατέρες που ετελειώθησαν

Λόγος έτερος εις Πατέρας τελειωθέντας / Άλλος λόγος σε πατέρες που ετελειώθησαν
Λόγος τετρασύλλαβος / Λόγος τετρασύλλαβος
Λόγος επτασύλλαβος / Λόγος επτασύλλαβος
Περί φόβου ψυχών / Για το φόβο των ψυχών
Ευχή εκ της του Αγίου Εφραίμ διδασκαλίας / Ευχή από τη διδασκαλία του αγίου Εφραίμ
Υπομνηστικόν, ήτοι επιστολή / Υπομνηστικό, δηλαδή επιστολή
Περί ψυχής, όταν πειράζηται υπό του Εχθρού πως οφείλει μετά δακρύων τω Θεώ προσεύχεσθαι / Για την ψυχή, όταν πειράζεται από τον Εχθρό, πως πρέπει να προσεύχεται στον Θεό με δάκρυα
Εξομολόγησις, ήγουν προσευχή προς Θεόν / Εξομολόγηση, δηλαδή προσευχή προς τον Θεό
Περί αρετής. Προς νεώτερον ασκητήν, κεφάλαια δ΄ / Για την αρετή. Προς νεώτερο ασκητή, τέσσερα κεφάλαια (Πρόλογος, Αρχή της πρώτης παραινέσεως, Δεύτερη παραίνεση, Τρίτη παραίνεση, Τέταρτη παραίνεση)
Περί αρετής κεφάλαια δέκα / Για την αρετή, δέκα κεφάλαια (Πρόλογος, Κεφάλαιο πρώτο, Κεφάλαιο δεύτερο, Κεφάλαιο τρίτο, Κεφάλαιο τέταρτο, Κεφάλαιο πέμπτο, Κεφάλαιο έκτο, Κεφάλαιο έβδομο, Κεφάλαιο όγδοο, Κεφάλαιο ένατο, Κεφάλαιο δέκατο)
Εις το πρόσεχε σεαυτώ κεφάλαια δώδεκα / Στο ρητό· πρόσεχε τον εαυτό σου. Δώδεκα κεφάλαια (Πρόλογος, Κεφάλαιο πρώτο, Κεφάλαιο δεύτερο. Παραβολή, Κεφάλαιο τρίτο. Για τον πόλεμο της σαρκός, Κεφάλαιο τέταρτο, Κεφάλαιο πέμπτο, Κεφάλαιο έκτο, Κεφάλαιο έβδομο, Κεφάλαιο όγδοο, Κεφάλαιο ένατο, Κεφάλαιο δέκατο, Κεφάλαιο ενδέκατο, Κεφάλαιο δωδέκατο
Οτι οὐ δεῖ γελᾶν καὶ μετεωρίζεσθαι, ἀλλὰ μᾶλλον κλαίειν καὶ πενθεῖν ἑαυτούς / Ότι δεν πρέπει να γελάμε και να μετεωριζόμαστε, αλλά μάλλον να κλαίμε και να πενθούμε τους εαυτούς μας
Συμβουλαί περί πνευματικού βίου. Προς νεόφυτον μοναχόν κεφαλαί ενενήκοντα εξ / Συμβουλή για την πνευματική ζωή. Προς νεόφυτο μοναχό, ενενήντα έξι κεφάλαια
Μακαρισμοί, κεφάλαια νε΄ / Μακαρισμοί, πενήντα πέντε κεφάλαια
Μακαρισμοί έτεροι, κεφάλαια κ΄ / Άλλοι μακαρισμοί, είκοσι κεφάλαια
Κεφαλαί εκατόν. Πως κτάται τις την ταπεινοφροσύνην / Εκατό κεφάλαια. Πως αποκτά κανείς την ταπεινοφροσύνη
Περί γλωσσαλγίας και παθών / Για την φλυαρία και τα πάθη
Περί κρίσεως και κατανύξεως / Για την κρίση και την κατάνυξη
Επιστολή προς Ιωάννην μονάζοντα. Περί υπομονής, και του μη απατάσθαι τοις λογισμοίς προφάσει δικαιωμάτων, και λέγειν, ότι ως βοσκός πορεύομαι. Και περί σωφροσύνης / Προς τον Μοναχό Ιωάννη. Για την υπομονή, και για το να μην εξαπατάται από τους λογισμούς με την πρόφαση δικαιολογιών, και να λέει, ότι ζω σαν βοσκός. Και για τη σωφροσύνη

 

 

https://paraklisi.blogspot.gr/2018/01/blog-post_402.html#more