Λόγος εις της Δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού / Λόγος στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού

Λόγος περί της κοινής αναστάσεως και μετανοίας και αγάπης. Και εις την Δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού / Λόγος για

την κοινή ανάσταση και για τη μετάνοια και την αγάπη. Και για τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού

Ερωτήσεις και αποκρίσεις / Ερωτήσεις και απαντήσεις
Λόγος εις την παρουσίαν του Κυρίου, και περί συντελείας του κόσμου,
και εις την παρουσίαν του Αντιχρίστου / Λόγος στην παρουσία του Κυρίου, και για τη συντέλεια του κόσμου, και στην παρουσία του Αντιχρίστου
Λόγος εις τον τίμιον και ζωοποιόν σταυρόν και εις την Δευτέραν Παρουσίαν. Και περί αγάπης και ελεημοσύνης / Λόγος στον τίμιο και ζωοποιό σταυρό και στη Δευτέρα Παρουσία. Και για την αγάπη και την ελεημοσύνη
Περί υπομονής και συντελείας και της δευτέρας παρουσίας. Και περί μελέτης των θείων γραφών. Και τι το της ησυχίας ωφέλιμον / Για την υπομονή και τη συντέλεια και τη Δευτέρα Παρουσία. Και για τη μελέτη των θείων Γραφών. Και ποια η ωφέλεια της ησυχίας
Εις την Παρουσίαν του Κυρίου (ι) / Στην Παρουσία του Κυρίου (Ι)
Εις την Παρουσίαν του Κυρίου (ιι) / Στην Παρουσία του Κυρίου (ΙΙ)
Εις την Παρουσίαν του Κυρίου (ιιι) / Στην Παρουσία του Κυρίου (III)
Λόγος περί κρίσεως και αναστάσεως / Λόγος για την κρίση και την ανάσταση
Λόγος παραινετικός. Περί της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, και περί μετανοίας / Λόγος παραινετικός. Για τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, και για τη μετάνοια
Λόγος περί της Δευτέρας Παρουσίας και κρίσεως / Λόγος για τη Δευτέρα Παρουσία και την κρίση
Λόγος περί μετανοίας και κρίσεως, και περί χωρισμού ψυχής και σώματος / Λόγος για τη μετάνοια και την κρίση, και για το χωρισμό της ψυχής και του σώματος
Περί μνήμης θανάτου και περί αρετής και περί πλούτου / Για τη μνήμη του θανάτου και για την αρετή και για τον πλούτο
Περί αναστάσεως νεκρών λόγος / Λόγος για την ανάσταση των νεκρών
Περί των λεγόντων μη είναι ανάστασιν / Γι’ αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχει ανάσταση
Τω δύο έσονται εν αγρώ / Στο ρητό· δύο θα βρίσκονται στο χωράφι
Περί ων έχει ο βίος / Γι’ αυτά που έχει η ζωή
Περί των μακαρίων μονών / Για τις μακάριες διαμονές
Περί των μακαρίων τόπων / Για τους μακάριους τόπους
Περί μετανοίας / Για τη μετάνοια
Λόγος περί μετανοίας / Λόγος για τη μετάνοια
Περί μετανοίας και υπομονής / Για τη μετάνοια και την υπομονή
Περί υπομονής και κατανύξεως. Λόγος παραινετικός / Για την υπομονή και την κατάνυξη. Λόγος παραινετικός
Εις τον λόγον, ον είπεν ο Κύριος, ότι εν τω κόσμω τούτω θλίψιν έξετε, και περί του τέλειον είναι τον άνθρωπον / Στο λόγο που είπε ο Κύριος, ότι «σ’ αυτό τον κόσμο θα έχετε θλίψη». Και για το να είναι ο άνθρωπος τέλειος
Λόγος περί του αεί εν τω νω έχειν την ημέραν της εξόδου του βίου / Λόγος για το να έχουμε πάντοτε στο νου μας τη μέρα της εξόδου από τη ζωή
Λόγος εις μάταιον βίον, και περί μετανοίας / Λόγος για τη μάταια ζωή και για τη μετάνοια