Αποτέλεσμα εικόνας για Efrem Sirul Περί μετανοίας / Για τη μετάνοια

Λόγος ψυχωφελής / Λόγος ωφέλιμος στην ψυχή
Περί μετανοίας και κατανύξεως / Για τη μετάνοια και την κατάνυξη

Περί αγάπης / Για την αγάπη
Περί ψαλμού / Για την ψαλμωδία
Περί προσευχής / Για την προσευχή
Περί φιλοπτωχίας / Για την αγάπη προς τους φτωχούς
Περί νηστείας / Για τη νηστεία
Εις το μη θαυμάζειν τα πρόσκαιρα, μηδέ δελεάζεσθαι εν τοις τερπνοίς του βίου· και εις τον εβδομηκοστόν δεύτερον ψαλμόν / Για το να μη θαυμάζουμε τα πρόσκαιρα, ούτε να δελεαζόμαστε με τις χαρές αυτής της ζωής· και για τον εβδομηκοστό δεύτερο ψαλμό
Ωδή εύρυθμος, εις τους οσημέραι αμαρτάνοντας και οσημέραι μετανοοούντας / Ωδή έμμετρη, γι’ αυτούς που καθημερινά αμαρτάνουν και καθημερινά μετανοούν
Περί του μη σκανδαλίζειν τον πλησίον, και περί ορθού βίου / Για το να μη σκανδαλίζει κανείς τον πλησίον του, και για τον ορθό βίο
Παραίνεση
Λόγος περί αληθούς αποταγής, και ον τρόπον ευρήσει ψυχή τον Θεόν· διό και ήλθεν ο Κύριος / Λόγος για την αληθινή απάρνηση του κόσμου, και για τον τρόπο που η ψυχή θα βρει τον Θεό· γι’ αυτό και ήρθε ο Κύριος
Ασκητικόν, ωφέλιμον / Λόγος ασκητικός, ωφέλιμος
Περί της θείας χάριτος / Για τη θεία χάρη
Λόγος περί παρθενίας / Λόγος για την παρθενία
Κατά των πονηρών γυναικών / Εναντίον των πονηρών γυναικών
Περί των δελεαζόντων ψυχάς προς ασέλγειαν, εν τω λέγειν, ότι ουδέν εστι το πράγμα / Γι’ αυτούς που δελεάζουν τις ψυχές προς την ασέλγεια, λέγοντας ότι δεν είναι τίποτε το πράγμα
Περί του απέχεσθαι των σαρκικών επιθυμιών, και περί αγώνος και ασφαλείας πολλής. Προς αδελφόν εκπεσόντα / Για την αποχή από τις σαρκικές επιθυμίες, και για τον αγώνα και την πολλή προφύλαξη. Σε αδελφό που αμάρτησε
Περί του απέχεσθαι από πάσης βλαβεράς συντυχίας · και περί εγκρατείας / Για την αποχή από κάθε βλαβερή συνάντηση· και για την εγκράτεια
Ότι ου δει παίζειν Χριστιανούς / Ότι δεν πρέπει να διασκεδάζουν οι Χριστιανοί
Περί μοναχών / Σχετικά με τους μοναχούς
Νουθεσία τοις αδελφοίς / Νουθεσία στους αδελφούς
Περί του εν ομονοία και αγάπη συνδιάγειν μετ΄αλλήλων οι αδελφοί / Για το να συναναστρέφονται μεταξύ τους οι αδελφοί με ομόνοια και αγάπη
Λόγος εις τους αποτασσομένους / Λόγος σ’ εκείνους που απαρνούνται τον κόσμο
Διδασκαλία προς μοναχούς / Διδασκαλία σε μοναχούς
Λόγος περί της ενεργείας του μισοκάλου δαίμονος / Λόγος για την ενέργεια του μισόκαλου Δαίμονα
Κατήχησις περί εργασίας αγαθών έργων, και περί της Θεού ανοχής / Διδασκαλία για την εργασία των καλών έργων, και για την ανεκτικότητα του Θεού
Περί κατορθώσεως αρετής / Για την κατόρθωση της αρετής
Επτά εισιν αι εργασίαι του μοναχού / Οι εργασίες του μοναχού είναι επτά
Ερμηνεία / Ερμηνεία
Περί αρετών και παθών (ψυχικών). Ο λόγος ούτος ωφέλιμος λίαν, και πάσης σοφίας μεστός / Για τις αρετές και τα πάθη. Ο λόγος αυτός είναι πολύ ωφέλιμος και γεμάτος από κάθε σοφία
Διαίρεσις των παθών / Διαίρεση των παθών
Τρόποι της του Θεού προνοίας / Τρόποι της πρόνοιας του Θεού
Περί της αυτεξουσιότητος ημών, και ότι αυτεξούσιος επλάσθη άνθρωπος / Για την αυτεξουσιότητά μας, και ότι ο άνθρωπος πλάσθηκε αυτεξούσιος
Περί ταπεινοφροσύνης / Για την ταπεινοφροσύνη
Περί προσευχής / Για την προσευχή
Πρός ψυχήν ραθυμούσαν / Σε ψυχή που ραθυμεί

 

https://paraklisi.blogspot.gr/2018/02/blog-post_72.html#more