Ἅγιος Ἡσύχιος

«Πρός Θεόδουλο, λόγος περί νήψεως καί

ἀρετῆς τά λεγόμενα ἀντιρρητικά καί εὐκτικά»

  196. Μακάριος πραγματικά εἶναι ἐκεῖνος πού ἔχει κολλήσει τήν εὐχή τοῦ Ἰησοῦ στή διάνοιά του καί φωνάζει πρός Αὐτόν ἀκατάπαυστα μέσα στήν καρδιά του, ὅπως εἶναι ἑνωμένος ὁ ἀέρας μέ τά σώματά μας ἤ ἡ φλόγα μέ τό κερί. Ὅταν περνᾶ ὁ ἥλιος πάνω ἀπό τή γῆ, φέρνει τήν ἡμέρα. Καί τό ἅγιο καί σεβάσμιο ὄνομα τοῦ Κυρίου, ὅταν λάμπει συνεχῶς μέσα στόν νοῦ μας, θά γεννήσει ἀναρίθμητες ἔννοιες, λαμπρές σάν τόν ἥλιο.

197. Ὅταν διασκορπιστοῦν τά σύννεφα, ὁ ἀέρας φανερώνεται καθαρός. Καί ὅταν διασκορπιστοῦν οἱ φαντασίες τῶν παθῶν ἀπό τόν ἥλιο τῆς δικαιοσύνης Ἰησοῦ Χριστό, τότε ὁπωσδήποτε γεννιοῦνται στήν καρδιά φωτεινά καί ἀστραφτερά νοήματα, ἐπειδή φωτίστηκε ὁ ἀέρας τῆς καρδιᾶς ἀπό τόν Ἰησοῦ. Γιατί λέει ὁ Ἐκκλησιαστής: «Ὅσοι θαρροῦν στόν Κύριο θά ἐννοήσουν τήν ἀλήθεια, καί οἱ πιστοί θά παραμένουν κοντά Του μέ ἀγάπη1».

198. Εἶπε ἕνας ἀπό τούς Ἁγίους: «Ἄν θέλεις νά μνησικακεῖς, νά μνησικακεῖς ἐναντίον τῶν δαιμόνων· καί ἄν θέλεις νά ἔχεις ἐχθρό, νά ἐχθρεύεσαι τό σῶμα σου παντοτινά. Ἡ σάρκα εἶναι δόλιος φίλος καί ὅσο τήν περιποιεῖσαι, τόσο περισσότερο πολεμεῖ». Καί πάλι εἶπε: «Ἀπόκτησε ἔχθρα κατά τοῦ σώματός σου καί πόλεμο ἐναντίον τῆς κοιλίας σου».

201. Ὅπως λοιπόν οἱ ἀγγελικές Δυνάμεις δέν φροντίζουν γιά χρήματα ἤ κτήματα, ἔτσι οὔτε καί ἐκεῖνοι πού καθάρισαν τήν ὅραση τῆς ψχῆς καί συνήθισαν στήν ἀρετή, δέ θά νοιαστοῦν γιά τήν ταλαιπωρία ἀπό τά πονηρά πνεύματα. Καί ὅπως στά οὐράνια πνεύματα εἶναι φανερός ὁ πλοῦτος τῆς προκοπῆς πρός τό Θεό, ἔτσι καί σ᾿ ὅσους ἀσκοῦν τή νήψη εἶναι φανερός ὁ ἔρωτας καί ἡ ἀγάπη τους πρός τό Θεό, ἡ ἐνατένιση καί ἡ ἀνάβασή τους πρός Αὐτόν. Γεμάτοι ἀπό θεῖο ἔρωτα προχωροῦν συνεχῶς σέ πνευματικές ἀναβάσεις χωρίς νά χορταίνουν, ἐπειδή γεύθηκαν τό θεῖο καί ἐκστατικό πόθο· δέ θά σταματήσουν μέχρις ὅτου φτάσουν τά Σεραφείμ. Οὔτε θά ἀφήσουν τή χάρη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου μας.

203. Αὐτά σοῦ γράφω, Θεόδουλε, ἐγώ πού ἔχω ὄνομα πού δηλώνει ἡσυχία, ἄν καί διαψεύδεται αὐτό ἀπό τήν πράξη. Ἴσως ὅμως δέν εἶναι δικά μου τά γραφώμενα, ἀλλά ὅ,τι ἔδωσε ὁ Θεός, πού Τόν ὑμνεῖ καί Τόν δοξάζει ὡς Πατέρα καί Υἱό καί Ἅγιο Πνεῦμα ὅλη ἡ λογική φύση τῶν Ἀγγέλων καί τῶν ἀνθρώπων καί ὅλη ἡ κτίση, τήν ὁποία δημιούργησε ἡ ἄρρητη Τριάδα, ὁ ἕνας Θεός. Εἴθε κι ἐμεῖς νά γίνομε μέτοχοι τῆς λαμπρῆς βασιλείας Του, μέ τίς εὐχές τῆς ὑπέραγνης Θεοτόκου καί τῶν ὁσίων Πατέρων μας. Στόν ἀκατάληπτο Θεό, δόξα αἰώνια. Ἀμήν!

 συνεχίζεται…..

 Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

“ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ” Τῶνερῶν Νηπτικῶν

Τόμος α΄(σελ. 214-215)


Ἐκδόσεις: ”Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας”

 Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  ”Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας” γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 

  1Σ. Σολ. 3 : 9.