«Ὅσο καὶ ἄν πιέζεσαι δὲν μπορεῖς νὰ καταπατεῖς τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ»
 
Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου
 
Ἀπόσπασμα
 
…Ἐμεῖς ὅμως ὀφείλουμε νὰ σεβαστοῦμε τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων, καὶ νὰ μὴν τὶς μετακινήσουμε ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας. Αὐτὸ εἶναι μεγάλο δίδαγμα γιὰ ὅλους καὶ μάλιστα γιὰ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἄνδρες· ποτὲ νὰ μὴν κάνουν ὑποχωρήσεις στὸν Νόμο τοῦ Θεοῦ, ἀκόμα καὶ ἄν πιέζονται καὶ πιέζονται καὶ ἀφόρητα. Γιατὶ δυστυχῶς, τὸ ἀκοῦμε πολλὲς φορὲς καὶ αὐτὸ τὸ ἐπιχείρημα.Πιέζεται, λέει, ὁ ἐπίσκοπος καὶ δὲν μπορεῖ νὰ κάνει ἀλλοιῶς, πιέζεται ο πατριάρχης καὶ δὲν μπορεῖ νὰ κάνει ἀλλοιῶς. Ὅσο καὶ ἄν πιέζεσαι, δὲν δικαιολογεῖσαι νὰ ἀλλάζεις τὸν Νόμο τοῦ Θεοῦ· νὰ καταπατεῖς τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ.
Καὶ ὁ ὁποιοσδήποτε Χριστιανὸς καὶ ὁ οἰκογενειάρχης, πιέζεται, λέει, ἀπὸ τὸ παιδί του καὶ δὲν μπορεῖ νὰ κάνει ἀλλοιῶς. Ὄχι! Θὰ κάνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ! Πάνω ἀπὸ τὸ παιδί του εἶναι ὁ Θεός, εἶναι ὁ Χριστός! Ὀφείλει νὰ τηρήσει τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ.