«Ὅσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ τραγωδία τῆς ζωῆς,
τόσο πιό δυνατή πρέπει νά εἶναι ἡ πίστη μας,
ὅσο πιό καταδικασμένοι μοιάζουμε,
μέ τόση μεγαλύτερη ἐμπιστοσύνη πρέπει νά
ἀφήνουμε τίς ψυχές μας στά χέρια τοῦ Θεοῦ Πατέρα»

Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου