Ὅταν συμβαίνῃ νά πληθύνωνται εἰς τόν νοῦν μας οἱ πονηροί λογισμοί, νά βάζωμε ἀνάμεσά τους τήν ἐπίκλησιν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί ἀμέσως θά τούς ἴδωμεν νά διαλύωνται σάν καπνός εἰς τόν ἀέρα, ὅπως μᾶς ἐδίδαξε ἡ πείρα.

Ἐκ τῆς Φιλοκαλίας.

Whenever we are filled with evil thoughts, we should throw the invocation of our Lord Jesus Christ into their midst. Then as experience haw taught us, we shall see them instantly dispersed like smoke in the air.

The Philokalia.