Ό­ταν α­δι­κεί­σαι να μη λες:

« Να το βρει α­πό τον Θε­ό», για­τί τό­τε κα­τα­ριέ­σαι με εύ­γέ­νεια.
Ο άν­θρω­πος πού σου ζη­τά ειλι­κρι­νή συγ­χώ­ρε­ση, ό­ταν σφά­λει, να τον συγ­χω­ράς, κά­θε φο­ρά πού σφάλ­λει, με κα­λο­σύ­νη και να τον α­γα­πάς και α­πό κο­ντά.

Τον δε πο­νη­ρό πού σου ζη­τά δή­θεν συγ­χώ­ρε­ση, για να κά­νει τη δου­λειά του και συ­νέ­χεια να σε μπλέ­κει στις υ­ποθέ­σεις του, πού βλά­πτουν ψυ­χι­κά και άλ­λους αν­θρώ­πους, συγ­χώ­ρε­σέ τον ε­βδομή­ντα ε­πτά φο­ρές μα­ζε­μέ­νες και στο ε­ξής να τον α­γα­πάς α­πό μα­κριά και να εύχε­σαι γι’ αυ­τόν.Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου !!!

Α­πό το βι­βλί­ο «Α­γιο­ρεί­ται Πα­τέ­ρες και Α­γιο­ρεί­τι­κα» του π. Παϊ­σί­ου, σελ. 156-157.

https://agathan.wordpress.com/2015/02/24/%CF%8C%C2%AD%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%B1%C2%AD%CE%B4%CE%B9%C2%AD%CE%BA%CE%B5%CE%AF%C2%AD%CF%83%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B7-%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CF%81/