Ἅγιος Ἡσύχιος

«Συμβουλές γιά τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων

καί τήν ἐνάρετη ζωή…»

 Ὅταν ἀξιωθοῦμε οἱ ἀνάξιοι νά κοινωνήσομε τά θεῖα καί ἄχραντα μυστήρια τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ μας καί Βασιλιᾶ, τά φοβερά καί φρικτά, ἄς ἐπιδείξομε τότε περισσότερο τή νήψη καί τή φύλαξη τοῦ νοῦ καί τήν ἀκρίβεια, γιά νά καταφλέξει τίς ἁμαρτίες μας καί τίς μικρές καί μεγάλες ἀκαθαρσίες μας τό θεϊκό πῦρ, δηλαδή τό Σῶμα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Γιατί, ὅταν αὐτό μπαίνει μέσα μας, εὐθύς διώχνει τά πονηρά πνεύματα ἀπό τήν καρδιά μας καί συγχωρεῖ τίς ἁμαρτίες πού κάναμε πρωτύτερα· ἄν στή συνέχεια φυλάξομε μέ ἀκρίβεια τό νοῦ μας καί φρουρήσομε τήν καρδιά μας, ὅταν ἀξιωθοῦμε πάλι νά κοινωνήσομε, τότε ἀκόμη περισσότερο τό θεῖο Σῶμα καταλάμπει τό νοῦ καί τόν κάνει ὅμοιο μέ ἀστέρι.

 συνεχίζεται…..

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

 

“ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ” ΤῶνερῶνΝηπτικῶν

Τόμος α΄(σελ. 196-197)

Ἐκδόσεις:Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας”
 
Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας” γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης