«Ἕνα καί μόνο εἶναι τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὁ Παράκλητος. Καί ὅπως εἶναι Ἕνας ὁ Θεός, ὁ Πατέρας (πρβλ. Α΄ Κορ. η΄: 6) καί δέν ὑπάρχει δεύτερος Πατέρας, ἤ ὅπως ἀκριβῶς Ἕνας εἶναι ὁ Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ καί δέν ἔχει ἀδελφό, ἔτσι εἶναι καί τό Ἅγιο Πνεῦμα ἕνα μόνο καί δεύτερο πνεῦμα ἰσότιμο μέ αὐτό δέν ὑπάρχει.Εἶναι, λοιπόν, τό Ἅγιο Πνεῦμα πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, κάτι τό θεῖο καί ἀνεξιχνίαστο. Αὐτό εἶναι πού φωτίζει τίς ψυχές τῶν δικαίων, αὐτό λαλεῖ διά τῶν Προφητῶν, τῶν Ἀποστόλων καί τῆς Καινῆς Διαθήκης».

Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων,

Κατήχηση Φωτιζομένων ΙΣΤ΄, σελ. 477

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Εικόνα