Ἀγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ἐκεῖνος πού εἶναι ἑνωμένος μέ τό Θεό διαρκῶς, σά νά ᾿ναι φυσικό του, ἀγαπᾶ τόν πλησίον του ἐπειδή κι αὐτός εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Ἄν εἶναι χριστιανός εἶναι καί παιδί τοῦ Θεοῦ, μέλος τοῦ Χριστοῦ, θεάνθρωπος, εἶναι καί δικό του μέλος. «Ὅτι ἐσμέν ἀλλήλων μέλη» (Ἐφσ. Δ΄: 25), γράφει ὁ Ἀπόστολος. Καί συνεχίζει παρακάτω: «ὅτι μέλη ἐσμέν τοῦ σώματος αὐτοῦ, ἐκ τῆς σαρκός αὐτοῦ καί ἐκ τῶν ὀστέων αὐτοῦ» ( Ἐφεσ. Ε’ : 30).

Ἐκεῖνος πού ἀγαπᾶ τό Θεό ἀδιαφορεῖ γιά τό φαγητό, τό πιοτό, γιά τίς νοστιμιές, γιά τήν πρόσκαιρη ὀμορφιά, τά πολυτελή ροῦχα, τή φήμη καί γιά ὅλα τά ἐγκόσμια γενικά. Δέν μπορεῖ νά ὑπηρετεῖ δύο κυρίους. Ἡ καρδιά του εἶναι δοσμένη στόν Κύριο. Τόν ἔχει ἀπορροφήσει ὁλόκληρον Ἐκεῖνος, ἡ ἀγάπη Του γιά Ἐκεῖνον· γι᾿ αὐτό καί ὅλα τά ἐπίγεια τοῦ φαίνονται σκύβαλλα.Κάθε ἐγκόσμιο κάλλος, ἀκόμα κι ἡ δική του ἐμπαθής κι ἁμαρτωλή καρδιά, χάνεται κι ἑνώνεται πνευματικά μέ τό Θεό. «Ὁ δέ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἕν πνεῦμά ἐστι» (Α΄ Κορ. 17). Φωτίζεται ἀπό τό Θεό καί βλέπει τήν πραγματική ἀξία ὅλων τῶν πραγμάτων, ἐπιγείων καί ἐπουρανίων. Κατανοεῖ ἰδιαίτερα τή ματαιότητα καί τό ἀνώφελο ὅλων τῶν ἐγκοσμίων. Ἀντιλαμβάνεται τήν ἀλήθεια, τήν ἀπαράμιλλη ὑπεροχή καί τήν αἰωνιότητα τῶν οὐρανίων ἀγαθῶν. 

Στό Θεό βρίσκει τήν κάθαρση τῶν ἁμαρτιῶν, τήν ἁγιότητα, τήν εἰρήνη, τό φωτισμό, τήν ἀληθινή ἐλευθερία καί χαρά ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, ὅλ᾿ αὐτά πού εἶναι φυσικά στήν πνευματική μας φύση μά τά ἔχουμε χάσει. Στό Θεό βρίσκει ἀκόμα τήν πνευματική «βρώση καί πόση», πνευματικό γλυκισμό, πνευματική περιβολή, κατάλευκη καί στολισμένη. Κοντά Του ἀποκτᾶ ἀνεκλάλητο κάλλος, φῶς ἀνέσπερο πού θά τόν φωτίζει αἰώνια κι ἕνα ἐνδιαίτημα γιά τήν ψυχή του πού θά γίνει κατοικητήριο τῆς ἁγίας Τριάδας.

Συνεχίζεται…

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου”

Ἀγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 15234 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210 – 68.12.382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/