Ὅτι πρέπει νά νομίζωμε πιό ὀδυνηρόν ἀπό κάθε θάνατον τήν στέρησιν τῆς προσευχῆς, μᾶς διδάσκει ὁ μέγας Δανιήλ ὁ προφήτης, πού προτίμησε νά καταδικαστῇ εἰς θάνατον παρά νά στερηθῇ καί διά μίαν στιγμήν τήν προσευχήν.

Ἐκ τῆς Φιλοκαλίας.

When Daniel, the great prophet, chose to be sentenced to death rather than going, even for a moment, without praying, he gave us a good lesson: without prayer we should consider ourselves being in a more painful state than any form of death.

The Philokalia.