Λέμε, ὅτι ἡ γυναῖκα ἀδιαθέτησε, εἶναι ἀκάθαρτη. Εἶναι νομικά ἀκάθαρτη καί δέν εἶναι κατ’ οὐσίαν ἀκάθαρτη. Διότι δέν κάνει καμία οὐσία ὁ Θεός ἀκάθαρτη.
 
Τί θά πεῖ νομικά;
Ὁ Θεός εἶπε, εἶσαι ἀκάθαρτος, ὅταν σοῦ συμβαίνει αὐτό, ἢ ὅταν σοῦ συμβαίνει ἐκεῖνο. Δηλαδή κατά τό νόμο, ὄχι κατά τήν οὐσία.Τό αἷμα δέν εἶναι ποτέ ἀκάθαρτο, εἶναι φορέας τῆς ζωῆς.Τόσο μάλιστα σπουδαῖο, ὥστε νά λέγει ὁ Θεός, ὅτι αἷμα ζῴων δέν θά πιεῖτε.
Ἡ διατροφήτοῦ ἀνθρώπου εἶναι τό φυτικό βασίλειο.Οἱ ἄνθρωποι φάγανε κρέας καί ὁ Θεός τούς συγχώρησε αὐτό. Δηλαδή τό ἀπεδέχθη. Εἶπε ὅμως· θά φᾶτε κρέας, ἀλλά δέν θά πιεῖτε τό αἷμα τοῦ ζῴου. Οὔτε ὠμό, οὔτε ψημένο. Θά τό βγάλετε τό αἷμα τοῦ κρέατος τοῦ ζῴου. Θά τό χύσετε τό αἷμα. Διότι αὐτό μοῦ ἀνήκει. Εἶναι ὁ φορέας τῆς ζωῆς. Εἶχε τό λόγο τοῦ ὁ Θεός πού τόἔλεγε αὐτό, εἶναι ἕνα στοιχεῖο πάρα πολύ σπουδαῖο. Μά πάρα πολύ σπουδαῖο.

Μόνο τοῦτο θά σᾶς πῶ. Ὅ,τι ὁ Θεός παραχωρεῖ, ὅσο πλούσια καί νά εἶναι αὐτά πού παραχωρεῖ, πάντα κρατάει κάτι γιά λογαριασμό του. Ὅπως θά πεῖ. Σᾶς ἔφτιαξα ἕναν ὁλόκληρο παράδεισο. Φᾶτε ὅ,τι θέλετε. Προσέξτε· μόνο ἀπό ἕνα δέντρο τόν καρπό του δέν θά φᾶτε. Πάντα κρατάει κάτι. Λέγει· φάγε ὅλο τό χρόνο ὅ,τι θέλεις. Κάποιες μέρες δέν θά φᾶς. Αὐτό ἀνήκει στό Θεό. Ὅταν ὅμως μας λέγει τήν Τετάρτη καί Παρασκευή δέν θά φᾶς κρέας, ἂς ποῦμε, δέν εἶναι ὅτι τήν ἡμέρα ἐκείνη τό κρέας εἶναι ἀκάθαρτο, μόνο ἀπό νομικῆς πλευρᾶς τό κρέας εἶναι ἀκάθαρτο, γιατί τό λέγει ἡ ἐντολή.
 
Ὅταν ἡ γυναῖκα γεννάει, ἐπί παραδείγματι, λέμε σαράντα ἡμέρες εἶναι ἀκάθαρτη.Τί θά πεῖ ἀκάθαρτη;Νομικά ἀκάθαρτη καί ὄχι ἀπό πλευρᾶς οὐσίας εἶναι ἀκάθαρτη. Ὁ Θεός δέν κάνει τίποτα τό ἀκάθαρτο. Καί καμιά γυναῖκα νά μήν αἰσθάνεται μειονεκτικά ὅτι εἶναι ἀκάθαρτη.
Απόσπασμα από την 13η ομιλία στην κατηγορία 
« Χριστιανική Κοσμολογία – Ἀνθρωπολογία ».
Όλες οι ομιλίες της κατηγορίας 
” Χριστιανική Κοσμολογία – Ἀνθρωπολογία ” εδώ ↓.