Πίστη! Θεῖο δῶρο, καρπός τῆς Θείας Ἀποκαλύψεως, γνώση μυστηρίων, οὐράνια σοφία, δάσκαλος τῶν θείων ἀληθειῶν, σκάλα οὐρανοῦ καί γῆς, σύνδεσμος Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ἀπόδειξη θείας φιλίας καί ἀγάπης, ἔκφραση μετάδοσης οὐράνιων ἀγαθῶν.

Μέ ποιούς λόγους θά μπορέσω νά περιγράψω τήν δύναμή σου; Μέ ποιές λέξεις νά ἐκφράσω τίς ἐνέργειές σου; Ἡ δύναμή σου ἀληθινά εἶναι θεία, ὡς θεῖο δῶρο, καί ἡ ἐνέργειά σου ἄπειρη, ἴση μέ τή θεία θέληση, διότι ἐνεργεῖ με θεία δύναμη, ὅσα καί νά σκεφθοῦν μέ τό νοῦ τους οἱ ἄνθρωποι πού θεωροῦνται ἀδύνατα.

Ἐσύ ὡς φῶς φωτίζεις αὐτούς πού ἔχουν σκοτισμένη τήν διάνοιά τους, ἐσύ ὁδηγεῖς αὐτούς πού ζητοῦν στίς Γραφές τήν ἀλήθεια, καί γίνεσαι ἀσφαλής ὁδηγός στή γνώση. Ἐσύ θερμαίνεις μέ θεῖο ἔρωτα τίς καρδιές καί ἀνάβεις σ’ αὐτές τήν θεία ἀγάπη.  Ἐσύ γεννᾶς τήν ἀληθινή ἐλπίδα, πού ἐλέγχει μέ μυστικό τρόπο καί φανερώνει αὐτά γιά τά ὁποῖα ἐλπίζουμε. Ἐσύ περιβάλλεις μέ ἔνδυμα γιοῦ βασιλιᾶ αὐτούς πού διαφωτίστηκαν ἀπό ἐσένα. Ἐσύ χαρίζεις σ’ αὐτούς τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐσύ γεμίζεις τούς πιστούς μέ πνεῦμα φόβου Θεοῦ. Ἐσύ χαρίζεις πλουσιοπάροχα τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐσύ γεμίζεις τήν καρδιά τοῦ πιστοῦ μέ ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότητα, ἀγαθοσύνη, πραότητα καί ἐγκράτεια.

 Ἡ δύναμή σου διαπλάθει τόν ἄνθρωπο πού ἔχει φθαρεῖ ἀπό τήν ἁμαρτία, καί τόν ἐπαναφέρει στό ἀρχαῖο κάλλος καί τόν ἀναδεικνύει εἰκόνα Θεοῦ. Ἡ ἐνέργειά σου, ὡς κινούμενη ἀπό θεία δύναμη, πείθει τόν νοῦ νά σέ ὑπακούει, καί πληροφορεῖ τήν καρδιά γιά τίς ἀλήθειες πού ἀποκαλύπτονται ἀπό τίς δικές σου ἀλήθειες. Τό θεῖο φῶς σου ἐκχέεται στόν πιστό καί διαφωτίζει τόν νοῦ του γιά νά καταλάβει τίς Γραφές.

Ἐσύ διανοίγεις τούς οφθαλμούς τῆς διάνοιας, καί Ἐσύ χτυπᾶς τίς χορδές τῆς καρδιᾶς γιά νά λατρεύει τό Θεῖο, καί γιά νά ἀνυμνεῖ χωρίς παύση τό Θεῖο. Ἐσύ διδάσκεις τούς ἀνθρώπους νά πειθαρχοῦν στόν Θεό.

Ἐσύ διδάσκεις αὐτά πού εἶπαν οἱ Ἅγιοι Προφῆτες· διδάσκεις νά κατανοοῦν οἱ ἄνθρωποι τά νοήματά τους. Ἐσύ φωτίζεις τούς ἀνθρώπους νά κατανοοῦν τίς διδασκαλίες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Ἐσύ δουλεύεις ἐπάνω στήν τέλεια ἠθική. Ἐσύ βάζεις στόν πιστό φιλοσοφικό λογισμό. Ἐσύ ἀποκαλύπτεις μέ τή θεία δύναμή σου καί τήν ἐνέργεια τόν θεῖο χαρακτῆρα ἀκόμα καί στούς ἄπιστους. Ἐσύ ἕλκυσες τά ἔθνη στή σωτηρία. Ἐσύ κατέκτησες ὅλο τόν κόσμο. Ἐσύ λαφυραγώγησες τίς συναγωγές τοῦ κόσμου. ἐσύ κατέλαβες τήν ἀπιστία. Ἐσύ ἔστησες τό τρόπαιο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ πάνω στή γῆ. Σέ σένα ὑποτάχτηκαν βασιλιάδες. Σέ σένα ἔτρεξαν οἱ ἄρχοντες καί οἱ κυβερνῆτες τῶν λαῶν. Ἐσύ ὑπέδειξες ἄσοφους τούς φιλοσόφους. Ἐσύ ἀνέδειξες τούς πτωχούς τῷ πνεύματι σοφούς καί εὔγλωττους ρήτορες. Ἐσύ κηρύχτηκες στόν κόσμο καί διαφώτισες τόν κόσμο. Ἐσύ ἁγίασες τά ἔθνη ἀφοῦ τά κατέλαβες. Ἐσύ τόν ἀρχαῖο κόσμο πού γέρασε στήν ἁμαρτία τόν ἀνέδειξες νέο μέ ή θεία σου δύναμη.  Ἐσύ κατάργησες τούς σκληρούς νόμους. Ἐσύ ἀναστήλωσες τήν δικαιοσύνη. Ἐσύ καταδίκασες τούς πολέμους. Ἐσύ βράβευσες στόν κόσμο τήν εἰρήνη. Ἐσύ ὁδήγησες στήν ἰσότητα. Ἐσύ χάρισες τήν ἀληθινή ἐλευθερία. Ἐσύ κατάργησες τό κράτος τοῦ Διαβόλου. Ἐσύ ἐγκατέστησες τήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν πάνω στή γῆ. Ἐσύ φυγάδευσες τήν πικρή λύπη ἀπό τόν κόσμο. Ἐσύ χάρισες πολουσιοπάροχα τήν ἀνέκφραστη χαρά στόν κόσμο. Ἔτσι λοιπόν ἐπάξια σέ τιμοῦμε.  Ἐσένα μέσα στίς καρδιές μας σέ ἀκολουθοῦμε καί καί σέ ἔχουμε, καί μέ θάρρος ἐλπίζουμε νά τύχουμε τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν. Ἀμήν.