Εὐλογεῖτε, πάντα τά ἔργα Κυρίου, τόν Κύριον·

ὑμνεῖτε καί ὑπερυψοῦτε αὐτόν εἰς τούς αἰῶνας. 

 

 

Εὐλογεῖτε, Ἄγγελοι Κυρίου, οὐρανοι Κυρίου,

τόν Κύριον.

Εὐλογεῖτε, ὕδατα πάντα τά ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν,

πᾶσαι αἱ δυνάμεις Κυρίου, τόν Κύριον.

 

Εὐλογεῖτε, ἥλιος καί σελήνη, ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ,

τόν Κύριον.

Εὐλογεῖτε, φῶς καί σκότος, νύκτες καί ἡμέραι,

τόν Κύριον.

 

 Εὐλογεῖτε, πᾶς ὄμβρος καί δρόσος, πάντα τά πνεύματα,

τόν Κύριον.

 Εὐλογεῖτε, πῦρ καί καῦμα, ψῦχος καί καύσων,

τόν Κύριον.

 

  Εὐλογεῖτε, δρόσοι καί νιφετοί, πάγοι καί ψῦχος,

τόν Κύριον.

 

 

 Εὐλογεῖτε, πάχναι καί χιόνες, ἀστραπαί καί νεφέλαι,

τόν Κύριον.

 

 

Εὐλογεῖτε, γῆ ὄρη καί βουνοί, καί πάντα τά φυόμενα

ἐν αὐτῇ, τόν Κύριον.

  

  

 Εὐλογεῖτε, πηγαί, θάλασσα καί ποταμοί, κήτη

καί πάντα τά κινούμενα ἐν ὕδασι, τόν Κύριον.

 Εὐλογεῖτε, πάντα τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ,

τά θηρία καί πάντα τά κτήνη, τόν Κύριον.

Εὐλογεῖτε υἱοί τῶν ἀνθρώπων, εὐλογείτω

Ἰσραήλ, τόν Κύριον.

Εὐλογεῖτε, ἱερεῖς Κυρίου, δοῦλοι Κυρίου,

τόν Κύριον.

 

 

Εὐλογεῖτε, πνεύματα καί ψυχαί δικαίων, ὅσιοι

καί ταπεινοί τῇ καρδίᾳ, τόν Κύριον.

 

 

  Εὐλογεῖτε, Ἀνανία, Ἀζαρία, καί Μισαήλ,

τόν Κύριον.

Εὐλογεῖτε, Ἀπόστολοι, Προφῆται καί Μάρτυρες

Κυρίου, τόν Κύριον.

Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καί Ἅγιον Πνεῦμα,

τόν Κύριον.

Τόν Κύριον ὑμνοῦμεν καί ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας

τούς αἰῶνας.

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καί προσκυνοῦμεν

τόν Κύριον.

 Τόν Κύριον ὑμνοῦμεν καί δοξολογοῦμεν

εἰς πάντας τούς αἰῶνας.

 «Πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτωσάν σοι καί ψαλάτωσάν σοι.»

 

ΠΗΓΗ:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο