Εισόδια της Θεοτόκου_ Entrance of the Theotokos_gallery_690

Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου

Εορτάζει στις 21 Νοεμβρίου

 «Είπε ο Αββάς Μάρκος στον Αββά Αρσένιο: “Γιατί φεύγεις από εμάς;” Και αυτός του απάντησε: “Ο Θεός γνωρίζει ότι σας αγαπώ, αλλά δεν μπορώ να είμαι και μαζί με τον Θεό και μαζί με τους ανθρώπους. Οι Άγγελοι, αν και χιλιάδες και μυριάδες, ένα θέλημα έχουν· οι δε άνθρωποι πολλά. Δεν μπορώ να αφήσω τον Θεό για να είμαι μαζί με τους ανθρώπους”»

Ω ησυχία,κλίμακα ουράνιος, οδός βασιλείας ουρανών, μητέρα της κατάνυξης,πρόξενος της μετανοίας εσύ που λαμπρύνεις την ψυχή και φέρνεις σε ειρηνική κατάσταση τον άνθρωπο!

Ω ησυχία, συ που γεννάς την πραότητα, μένεις μαζί με την ταπείνωση,

συνομιλείς με τους Αγγέλους, φωτίζεις την διάνοια,

και είσαι συζευγμένη με τον φόβο του Θεού!

Ω ησυχία,σχολή προσευχής και αναγνώσεως,

γαλήνη λογισμών και εύδιο (γαλήνιο) λιμάνι!

Ω ησυχία,αμεριμνία ψυχής, ζυγός χρηστός και φορτίο ελαφρύ, που αναπαύεις και βαστάζεις τον βαστάζοντά σε!

Ω ησυχία,ευφροσύνη ψυχής και καρδίας,

Ω ησυχία,όπου κάθε μέρα και νύχτα περιμένεις τον Χριστό

και διατηρείς την λαμπάδα άσβεστη και συνεχώς ψάλλεις:

«ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου!»

8681tavisufali saqartvelo_axali logo

Απολυτίκιον Εισοδίων Υπεραγίας Θεοτόκου.Ήχος δ’.

Σήμερον της ευδοκίας Θεού το προοίμιον, και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξις. Εν ναώ του Θεού, τρανώς η Παρθένος δείκνυται, και τον Χριστόν τοις πάσι προκαταγγέλλεται. Αύτη και ημείς μεγαλοφώνως βοήσωμεν’ Χαίρε της οικονομίας, του Κτιστού η εκπλήρωσις.

Κοντάκιο. Ήχος δ’. Ό υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Ο καθαρότατος Ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος πάστας και Παρθένος, το ιερόν θησαύρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται, εν τω οίκω Κυρίου, την χάριν συνεισάγουσα, την εν Πνεύματι Θείω ην ανυμνούσιν Άγγελοι Θεού’ Αυτή υπάρχει, σκηνή επουράνιος.

https://iconandlight.wordpress.com/2014/11/19/4865/