Θεοτόκιον

Ὥσπερ ὁ Ἄσωτος, Μαρία, νῦν προχέω τά δάκρυα ἀφθόνως·

ὡς Τελώνης ἀεί, ἱλάσθητι κραυγάζω·

σῶσόν με τοίνυν, Δέσποινα, Μητρικαῖς σου ἱκεσίαις.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.