῾Η Θεοτόκος Μαρία

Ποία διδασκαλία περιέχει τό τρίτο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως;

Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

Τό τρίτο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως περιέχει τήν διδασκαλία γιά τήν ὑπερφυσική γέννησι τοῦ Κυρίου μας ‘Ιησοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν Παρθένο Μαρία. Τό ἄρθρο μᾶς λέγει: (τόν ‘Ιησοῦν Χριστόν) «κατελθόντα ἐκ τῶν Οὐρανῶν καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ῾Αγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπήσαντα».

Πῶς περιγράφει τό Εὐαγγέλιο τήν ἐνσάρκωσι τοῦ Κυρίου μας:

Στό κατάλληλο καιρό ἔστειλε ὁ Θεός τόν ‘Αρχάγγελο Γαβριήλ στήν πόλι Ναζαρέτ, στήν Παρθένο Μαρία καί τῆς εἶπε: «Χαῖρε Κεχαριτωμένη ὁ Κύριος μετά σοῦ, εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξί». ῾Η Μαρία ταράχθηκε σ’ αὐτά τά λόγια, ἀλλά ὁ ῎Αγγελος τῆς ἀποκρίθηκε ὡς ἑξῆς: «Μή φοβοῦ Μαριάμ· εὗρες γάρ χάριν παρά τῷ Θεῷ. Καί ἰδού συλλήψῃ ἐν γαστρί καί τέξῃ υἱόν, καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ ‘Ιησοῦν, Οὗτος ἔσται μέγας καί Υἱός ῾Υψίστου κληθήσεται, καί δώσῃ αὐτῷ ὁ Θεός τόν θρόνον τοῦ Δαβίδ τοῦ πατρός αὐτοῦ ὅ καί τῆς Βασιλείας αὐτοῦ οὔκ ἔσται τέλος» (Λουκ.1,30-33).
Μετά ἀπό αὐτά τά λόγια ἡ Παρθένος ἐρώτησε πάλιν τόν ῎Αγγελον: «Πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεί ἄνδρα οὐ γινώσκω;». Καί ὁ ῎Αγγελος τῆς εἶπε: «Πνεῦμα ῞Αγιον ἐπισκιάσει σοι· διό καί τό γεννώμενο ῞Αγιον κληθήσεται Υἱός Θεοῦὅ ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρά τῷ Θεῷ πᾶν ρῆμα»(Λουκ. 1,27-37).

‘Επίσης ὁ ῎Αγγελος ὡμίλησε καί πρός τόν ‘Ιωσήφ, μέ τόν ὁποῖον ἦτο ἀρραβωνιασμένη ἡ Παρθένος Μαρία: «’Ιωσήφ, μή φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριάμὅ τό γάρ ἐν αὐτῇ γεννηθέν ἐκ Πνεύματος ἐστιν ῾Αγίου» (Ματθ. 1,20).
῎Ετσι ἐσαρκώθηκε δηλαδή ἔγινε ἄνθρωπος ἀπό τήν Παρθένο Μαρία ὁ ‘Ιησοῦς Χριστός ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. ῾Ο Θεός δέν μποροῦσε νά γεννηθῇ ὡς ἄνθρωπος παρά διά μέσου τῆς Παναχράντου Παρθένου Μαρίας, χωρίς σαρκικές σχέσεις μέ ἄνδρα. Αὐτός λοιπόν πού γεννήθηκε ἀπό μία Παρθένο ἁγνή καί ἀμόλυντη, δέν μποροῦσε νά εἶναι παρά μόνον ὁ Θεός.

Τί ὄνομα ταιριάζει νά ὀνομάζουμε τήν Παρθένο Μαρία;

‘Επειδή ἡ Παρθένος Μαρία ἐγέννησε μέ ὑπερφυσικό τρόπο τόν Σωτῆρα μας ‘Ιησοῦ Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶναι Θεός ἀληθινός, ὀνομάζεται Θεοτόκος ἤ Μητέρα τοῦ Θεοῦ.

Ποία δόξα ἀνήκει στήν Θεοτόκο Μαρία;
῾Η Θεοτόκος δικαιοῦται νά ἔχῃ μία δόξα, τιμή καί προσκύνησιν ἀνωτέρα ἀπ’ ὅλους τούς ῾Αγίους, διότι αὐτή εἶναι «ἡ τιμιωτέρα τῶν Χερουβείμ καί ἐνδοξοτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ».
Γιά τήν ἁρμόζουσα τιμή πρός τήν Θεοτόκο Μαρία μᾶς ὁμιλεῖ καί τό ῞Αγιον Εὐαγγέλιο μέ τήν φωνή τοῦ ‘Αγγέλου Γαβριήλ, τῆς ῾Αγίας ‘Ελισάβετ, μέ τήν μαρτυρία μιᾶς γυναικός τοῦ λαοῦ καί ἀπό τά ἴδια τά λόγια τῆς προσευχῆς τῆς Παρθένου Μαρίας καί Κυρίας Θεοτόκου.
῾Ο ῎Αγγελος ὅταν παρουσιάσθηκε στήν Παρθένο Μαρία, τῆς εἶπε: «Χαῖρε Καχαριτωμένη» (Λουκ. 1.28-29). ῾Η ῾Αγία ‘Ελισάβετ, ἡ μητέρα τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ὅταν τήν ἐπισκέφθηκε ἡ Παρθένος Μαρία, εἶπε πρός αὐτήν: «Εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξί καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου. Καί πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ Μητέρα τοῦ Κυρίου μου πρός με; ὅ.» Στούς λόγους αὐτούς τῆς ‘Ελισάβετ ἡ Παρθένος Μαρία ἀπήντησε: «Μεγαλύνει ἡ ψυχή τόν Κύριον καί ἠγαλλίασε τό πνεῦμα μου ἐπί τῶ Σωτῆρι μου, ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπί τήν ταπείνωσι τῆς δούλης αὐτοῦ. ‘Ιδού γάρ ἀπό τοῦ νῦν μακαριοῦσι με πᾶσαι αἱ γενεαί. ῞Οτι ἐποίησέ μοι μεγαεῖα ὁ Δυνατόςκαί ἅγιον τοῦ ὄνομα αὐτοῦ».(Λουκ. 1,47-49).
Μία γυναῖκα ἀπό τό πλῆθος τῶν ἀκροατῶν, ὅταν ἤκουσε τά θαυμαστά λόγια τοῦ Κυρίου μας ‘Ιησοῦ Χριστοῦ, εἶπε γιά τήν Μητέρα Του: «μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καί μαστοί οὕς ἐθήλασας» (Λουκ. 11,27).
Πρός τιμήν τῆς Παναχράντου Θεοτόκου Μαρίας, ἡ ‘Εκκλησία μας καθιέρωσε πάρα πολλές προσυχές καί ὕμνους καί ἑορτές.

Προσευχές πρός τήν Θεοτόκο Μαρία

῎Αξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σε τήν Θεοτόκον, τήν ἀειμακάριστον καί παναμώμητον καί Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, τήν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ καί ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ. Τήν ἀδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκοῦσαν, τήν ὄντως Θεοτόκον σέ μαγαλύνομεν.
Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία ὁ Κύριος μετά σοῦ. Εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξί καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς τούς ἁμαρτωλούς τώρα καί στούς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἁμήν.

  Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης

 ῾Ιερά Μονή ῾Οσίου Γρηγορίου

 ῞Αγιον ῎Ορος1995