1. Ὥ ἀγάπη, πού ζεῖς μέ τούς ἀγγέλους καί εἵσαι σύντροφος τῶν Πατέρων,

συγκάτοικος τῶν Προφητῶν, συναθλητής τῶν Μαρτύρων,

συνάδελφος τῶν Ἀποστόλων, σύνδεσμος τῆς Ἐκκλησίας.

2. Ὅταν ἡ ἀγάπη κρυώνει, κατ᾿ ἀνάγκην ἀκολουθοῦν ἔχθρες καί πόλεμοι.

3. Πεινάει, ὅπως ὁ ἄσωτος, καί θά πεινάει αἰώνια,

ὅποιος δέν τρέφεται μέ τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

 

4. Ἡ ἀγάπη φτιάχνει τούς πολλούς ἕνα σῶμα καί

μεταβάλει τίς ψυχές τους σέ δοχεῖα

τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

5. Εἵναι προτιμότερο νά νηστέψεις νηστεία πόθου καί ὄχι νηστεία πείνας.

Εἵναι προτιμότερο νά νηστέψεις νηστεία ἀγάπης κι ὄχι νηστεία ἀνάγκης.

6. Ἡ ἀγάπη εἵναι τό κεφάλαιο ὅλων τῶν ἀρετῶν

τό ἁλάτι τους, τό πλήρωμα τοῦ Νόμου.

7. Ἡ ἀγάπη εἵναι ρίζα καί πηγή καί μητέρα ὅλων τῶν ἀγαθῶν .

Σάν ρίζα, βλαστάνει ὅλους τούς κλάδους τῆς ἀρετῆς.

Σάν πηγή, ἀναβλύζει πολλά εὐλογημένα νερά.

Σάν μητέρα, μέσα στίς ἀγκάλες της σφίγγει

ὅλους ἐκείνους πού σ᾿ αὐτήν καταφέυγουν.

  1. Δέν μπορεῖ κανεῖς ν᾿ ἀγαπᾶ τόν Θεό μέ ὅλη τήν καρδιά του καί συγχρόνως νά κρατᾶ μιά στάσι ψυχρή ἀπέναντι τῶν ἀδελφῶν του.

9. Ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό,

χωρίς τήν ἀγάπη πρός τόν πλησίον, δέν μπορεῖ νά ὑπάρχη.

    1. Μόνον ἀγάπη πρός τόν Θεό μπορεῖ νά ἀνορθώση ἐκεῖνα πού κύρτωσε ἀγάπη μας πρός τόν κόσμο.

 Ἁγίου Ἰωάνου τοῦ Χρυσοστόμου

 

ΠΗΓΗ:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο