ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΑΜΕ

ΤΟΝ  ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ  ΕΒΡΑΙΟ;

Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας

 Περί της εβραϊκής καταγωγής της Υπεραγίας Θεοτόκου

   Προσπαθώ να σάς μάθω τις βασικές αλήθειες της χριστιανικής μας πίστεως. Το έργο αυτό δεν είναι εύ­κολο, αλλά γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, διότι οι πολ­λοί από σάς, ίσως και περισσότεροι, δεν είναι προε­τοιμασμένοι να ακούνε αυτά που λέμε και συχνά παρεξηγούν τα λόγια μου.

Πριν λίγες μέρες άκουσα από κάποιον, ότι τα λό­για μου που είπα σε μία από τις ομιλίες μου, ότι δηλα­δή η Υπεραγία Θεοτόκος ήταν Εβραία, σε μερικούς προκάλεσαν μεγάλη έκπληξη και απορία. «Ήταν Ε­βραία η Παναγία μας;»Εσείς τι θέλετε; Να ήταν Ρωσίδα; Αλλά ο ρωσι­κός λαός τότε ακόμα δεν υπήρχε. Μ’ αυτή την λογική και οι Γάλλοι θα έπρεπε να θέλουν να είναι Γαλλίδα και οι Γερμανοί Γερμανίδα και οι Ιταλοί Ιταλίδα. Αλλά ήταν Εβραία. Λένε ακόμα. «Και ο Χριστός ή­ταν Εβραίος και πρέπει να προσκυνάμε τον εσταυρω­μένο Εβραίο;»

Αχ, Θεέ μου. Πολύ με στενοχώρησαν τα ανόητα και βλάσφημα αυτά λόγια. Αυτά δείχνουν απουσία κάθε γνώσεως της Ιεράς ιστορίας. Δεν γνωρίζετε ότι ο προπάτορας Αβραάμ ήταν γενάρχης του ισραηλιτικού δηλαδή του εβραϊκού λαού; Δεν γνωρίζετε ότι ό­λοι οι άγιοι προφήτες ήταν Εβραίοι; Δεν έχετε διαβά­σει ποτέ τι λέει ο άγιος απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του; «Πρόδηλον γαρ ότι εξ Ιούδα ανατέταλκεν ο Κύριος ημών» (Εβ. 7, 14). Ποια είναι αυτή η φυλή του Ιούδα; Η φυλή του Ιούδα είναι μία από τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ, του εβραϊκού δη­λαδή λαού.

Κάποιους δεν τους αρέσει ότι ο Χριστός ήταν Ε­βραίος. Γιατί να μην μας αρέσει; Γιατί να μην μας α­ρέσει ο λαός που τον διάλεξε ο ίδιος ο Θεός. Δεν μας αρέσει γιατί υπάρχει ακόμα στην κοινωνία μας αυτή η αντιπάθεια προς τους Εβραίους. Οφείλουμε όμως να την ξεπεράσουμε. Αν ο λαός αυτός εκλέχτηκε από τον Θεό, εμείς πρέπει να τον αγαπάμε και να τον σε­βόμαστε.

Ο χριστιανισμός άρχισε από τον εβραϊκό λαό. Οι πρώτοι χριστιανοί ήταν Εβραίοι. Πως μπορούμε να μην αγαπάμε τον λαό από τον οποίο καταγόταν ο Χρι­στός και στον οποίο έχει την αρχή του ο χριστιανι­σμός;

Δυστυχώς για μας και πιο πολύ για τους ίδιους τους Εβραίους, ο λαός αυτός αρνήθηκε τον Μεσσία και τον Σωτήρα του, τον Χριστό και δεν πιστεύει σ’ Αυτόν. Να λυπόμαστε γι’ αυτούς με όλη την καρδιά μας, να τους θρηνούμε, αλλά να μην ξεχνάμε και τον λόγο τού αποστόλου Παύλου που στην προς Ρω­μαίους επιστολή του λέει για τον λαό τού Ισραήλ το εξής. «Ου γαρ θέλω υμάς αγνοείν, αδελφοί, το μυστή­ριον τούτο, ίνα μη ήτε παρ’ εαυτοίς φρόνιμοι, ότι πώ­ρωσις από μέρους τω Ισραήλ γέγονεν άχρις ου το πλήρωμα των εθνών εισέλθη, και ούτω πας Ισραήλ σωθήσεται, καθώς γέγραπται» (Ρω. 11, 25-26).

Αρνήθηκαν τον Λυτρωτή της Σιών, τον Χριστό Κύριο και θα εξακολουθούν να τον αρνούνται έως να συμπληρωθεί ο αριθμός των εθνικών. Αλλά το κατάλειμμα τού εκλεκτού λαού τού Ισραήλ θα πιστέψει στον Χριστό και θα είναι οι πιο στενοί και οι πιο αγαπητοί φίλοι και αδελφοί μας.

Να κλείσει το ασεβές εκείνο στόμα που τόλμησε να πει. «Πως μπορούμε να προσκυνάμε τον εσταυρωμένο Εβραίο;» Ναι, Τον προσκυνάμε, διότι ο Ε­βραίος αυτός, είναι ο Υιός τού Θεού. Να τιμούμε με όλη την καρδιά μας και την Υπεραγία Θεοτόκο και να μην σκανδαλιζόμαστε από το γεγονός ότι ήταν Ε­βραία. Αλλά να δοξάζουμε τον Θεό που προνόησε έ­τσι, ώστε μία από τις κόρες των Εβραίων έγινε Πανα­γία Μητέρα τού Θεού μας. Αμήν.

 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ

Από το βιβλίο «ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΕΣ» ΤΟΜΟΣ Β’ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ (σελ. 60-62)

 Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον      www.egolpion.com

14  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013


Read more: http://www.egolpion.com/proskiname_evraio.el.aspx#ixzz2nuwm9TYQ