Οι πρώτες Μοναχές μετά την επανίδρυσιν, ήκουσαν πολλάκις υμνωδίες αγγελικές κατά τις νυκτερινές ακολουθίες (τότε εγείροντο εις τις 2 μετά το μεσονύκτιον). Κάποτε δε, ήκουσαν τό «Χαίρε Ιερόθεε, αρχιεράρχα Αθηνών». 

     Τούτο εδιηγούντο με δέος εις τις επόμενες Μοναχές διά να γίνουν καί εκείνες μέτοχοι της υπερκόσμιου χαράς, πού έλαβον τότε.

Θα ήτο ίσως άδικον να παραλειφθή το μέγα τούτο θαύμα, της ανευρέσεως ύδατος εις την αυλήν της Μονής. Μη έχουσαι οι πρώτες Μοναχές νερό εντός της Μονής, κουβαλούσαν αυτό διά τά χρειώδη κοπιωδώς εκ της πηγής, η οποία ευρίσκετο εις τις «Λεύκες», εντός της ρεματιάς.Η ανάγκη της υδρεύσεως ήτο επιτακτική.

Ο αείμνηστος Γέροντας και επανιδρυτής της Μονής, Αρχιμ. Πέτρος (Γ), κατά τό έτος 1934 έδωσεν εντολή να σκάψουν εις το μέσον της αυλής, εις την θέσιν μιας παλαιάς μουριάς, διότι, ως γνωστόν, τά δένδρα αυτά επιζούν πλησίον υδάτων. Σκάπτοντες έφθασαν εις τα τριάκοντα τρία (33) μέτρα, αλλ’ εις μάτην. Άρχισαν οι εργάτες να δυσανασχετούν καί να σκέπτωνται να παραιτηθούν της προσπάθειας.

  Τότε ο μακαριστός Γέρων επροσευχήθη θερμώς καί αφού έδεσε την ‘Αγία Κάρα τού Αγίου Ιεροθέου μέ σχοινιά, την κατέβασε καί την ακούμπησε στο σημείον εκείνον, πού είχον φθάσει σκάπτοντες οι εργάτες. Μετά μικράν δέησιν ανέβλυσε το ύδωρ, τό οποίο παραμένει μέχρι σήμερον αστείρευτον, παρά τις προβλέψεις των ειδικών, ότι είς καιρόν θέρους θα στερεύη. Λιγοστεύει ολίγον περί τον Αύγουστον μήνα, αλλ’ ουδέποτε μέχρι σήμερον εστέρεψε. Έχει δε, καί ιδιαιτέραν ευλογία καί γεύσιν, ώστε πολλοί έρχονται να τό λάβουν, ως του Αγίου την ευλογημένη δωρεάν, το «αγίασμα» όπως το αποκαλούν καί τη αλήθεια είναι ευλογίας πηγή.
    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΡΙΟΝ Ι.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ. 2008
http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2016/09/2-2.html