Εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ ταχύτητες καὶ ὁ ὄγκος μετάδοσης πληροφορίας μέσω τῶν δικτύων 5ης γενιᾶς μποροῦν νὰ προσφέρουν σημαντικὰ πλεονεκτήματα στὴν Ἰατρική, τὴν Πολιτικὴ Προστασία, τὴν Γεωργία καὶ τὴν Κτηνοτροφία, τὴν Διασύνδεση ἀνθρώπων καὶ ἐπιχειρήσεων κ.α. Κάτι ποὺ ὑπὸ προϋποθέσεις θὰ μποροῦσε νὰ λειτουργήσει θετικὰ γιὰ τὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες. Πρὶν ὅμως δώσουμε τὴν πλήρη συγκατάθεσή μας καὶ καλωσορίσουμε τὴν ἐξέλιξη τῆς τεχνολογίας ἀσύρματης ἐπικοινωνίας, ὀφείλουμε ὡς σώφρονες πολίτες νὰ ἐξετάσουμε ἂν παραβιάζονται δύο ἀπαράβατοι ὄροι ἐφαρμογῆς μίας νέας τεχνολογίας καὶ ἂν ναί, σὲ ποιὸν βαθμό:
Ἡ προστασία τῆς ὑγείας
Καὶ ἡ προστασία τῆς προσωπικῆς ζωῆς, τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρώπου
Ὅσον ἀφορᾶ τὴν Ὑγεία, παρὰ τὶς ἐφησυχαστικὲς διαβεβαιώσεις τῆς βιομηχανίας τηλεπικοινωνιῶν καὶ τῶν ὑποστηρικτῶν τους, ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ προκαλούμενες βιολογικὲς βλάβες τῶν Η/Μ Ἀκτινοβολιῶν τῶν Ραδιοσυχνοτήτων (2,3,4,5G,Wifi,Smart Meters κλπ) εἶναι γεγονὸς πέραν πάσης ἀμφιβολίας ὅπως μᾶς ἔχουν δείξει οἱ ἀληθινὰ εἰδικοὶ διεθνῶς ἀλλὰ καὶ στὴν Ἑλλάδα, μέσα ἀπὸ τὴν δημοσιευμένη ἔρευνα τοὺς ἐλάχιστο μέρος τῆς ὁποίας θὰ παραθέσουμε παρακάτω γιὰ τὴν κρίση σας.
Ἂς ξεκινήσουμε ὅμως μὲ τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμούς. Τὸ εὐρωπαϊκὸ ἐρευνητικὸ προγραμμα Reflex απέδειξε ὅτι ἡ ἔκθεση ἀνθρώπινων κυττάρων ἐκτεθειμένων σὲ Η/Μ Ἀκτινοβολία κινητῶν τηλεφώνων σπαει τὴ διπλὴ ἕλικα τοῦ DNA το ἴδιο ἀποτελεσματικὰ ὅπως καὶ οἱ ἐπικίνδυνες ἀκτίνες γάμμα ποὺ ἐκπέμπονται ἀπὸ…
ραδιενεργοὺς πυρῆνες [1]
Τὸ 2010, ἡ ὀργάνωση Διεθνὴς Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν Ἠλεκτρομαγνητικὴ Ἀσφάλεια (ICEMS) ἐξέδωσε βιβλίο 70 ἐπιστημόνων, μὲ τίτλο «Μὴ θερμικὲς ἐπιδράσεις καὶ μηχανισμοὶ ἀλληλεπίδρασης μεταξὺ ἠλεκτρομαγνητικῶν πεδίων καὶ ζώσας ὕλης – NON-THERMAL EFFECTS AND MECHANISMS OF INTERACTION BETWEEN ELECTROMAGNETIC FIELDS AND LIVING MATTER” [2] Ἄξιο ἀναφορᾶς εἶναι ὅτι σὲ αὐτὸ τὸ βιβλίο, ὁ Ἕλληνας καθηγητὴς στὸν Πὰν/μιο Πατρὼν Χρῆστος Γεωργίου περιέγραψε ἕναν ἐκ τῶν σημαντικότερων μηχανισμῶν, μὲ τίτλο «Βιολογικὲς βλάβες λόγω ὀξειδωτικοῦ στρές, προκαλούμενου ἀπὸ Η/Μ πεδία χαμηλῆς ἔντασης: Μηχανισμὸς πόλωσης τῆς στροφορμῆς τῶν ἠλεκτρονίων ζεύγους ἐλευθέρων ριζῶν καὶ βιοχημικὴ ἐνίσχυση».[3]

Λαμβάνοντας ὑπόψη τὴν παραπάνω ὁμαδικὴ ἐργασία ἀλλὰ καὶ χιλιάδες ἄλλες ἐπιστημονικὲς ἔρευνες σχετικες μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῆς Ἠλεκτρομαγνητικῆς Ἀκτινοβολίας στὴν ὑγεία, τὸ 2011 το Διεθνὲς Ἰνστιτοῦτο Ἔρευνας Καρκίνου (IARC) κατηγοριοποίησε τὶς Η/Μ Ἀκτινοβολίες μὲ συχνότητες μεταξὺ 3KHz-300GHz ὡς «πιθανὸ αἴτιο πρόκλησης ἀνθρωπογενοῦς καρκινογένεσης» καὶ τὶς ταξινόμησε ὅσον ἀφορᾶ τὸν βαθμὸ ἐπικινδυνότητας στὴν κατηγορία 2B [4].
Ἐπίσης τὸ Ἐθνικὸ Πρόγραμμα Νανοτοξικολογίας τῶν ΗΠΑ (NTP) τὸ 2018 καὶ μετὰ ἀπὸ πολυδάπανη τοξικολογικὴ ἔρευνα δύο ἐτῶν σὲ πειραματόζωα κατέληξε ὄτι «ὑπάρχουν καθαρὲς ἐνδείξεις ὄτι η ἔκθεση πειραματόζωων σὲ Η/Μ Ἀκτινοβολίες προκαλεῖ καρκίνο τοῦ μυοκαρδίου καὶ ὅτι ὑπάρχουν μερικὲς ἐνδείξεις ὅτι ἡ ΗΑ προκαλεῖ καρκίνο τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τῶν ἐπινεφριδίων στὰ ζῶα» [5]. Θὰ πρέπει νὰ λάβουμε ὑπόψη ὅτι τέτοιου εἴδους μελέτες δεν εἶναι δυνατὸν νὰ διεξαχθοῦν σὲ ἀνθρώπους για δεοντολογικοὺς λόγους καὶ συνεπῶς ὅπως συμβαίνει μὲ τὶς ἔρευνες φαρμάκων ποὺ γίνονται σὲ πειραματόζωα ἡ ἰσχὺς τῶν ἀρνητικῶν ἐρευνητικῶν ἀποτελεσμάτων εἶναι δεδομένη καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο.
Ἑκατοντάδες εἰδικοὶ ἐπιστήμονες καὶ καθηγητὲς ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο ἔχουν δημιουργήσει μία σημαντικότατη διαδικτυακὴ πλατφόρμα (BIOINITIATIVE), ὅπου μπορεῖ ὁ καθένας νὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ τὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα ποὺ ἀφοροῦν τὰ εὐρήματα γιὰ τὴν ἐπικινδυνότητά της Η/Μ ἀκτινοβολίας. [6]
Ἐνδεικτικὰ (καὶ ὄχι μόνο) ἔχουν παρουσιαστεῖ οἱ παρακάτω βιολογικὲς ἐπιπτώσεις στὸν ἄνθρωπο:
Νευρολογικὰ καὶ προβλήματα Συμπεριφορᾶς
Στρὲς
Ἐπιπτώσεις στὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα
Βλάβες στο DNA
Ἐγκεφαλικοὶ ὄγκοι καὶ ἀκουστικὸ νευρίνωμα
Παιδικοὶ καρκίνοι (λευχαιμία)
Καρκίνος πνεύμονα
Προβλήματα ἀναπαραγωγῆς
Ἐπισημαίνεται ὅτι στὴν συγκεριμένη πλατφόρμα συμπεριλαμβάνονται πορίσματα ἐπιστημόνων ποὺ ἔχουν διεξάγει προσωπικὴ ἔρευνα στὰ ἐργαστήρια τῶν ἱδρυμάτων τους καὶ ἡ ὁποία ἔχει ἀξιολογηθεῖ ἀπὸ τοὺς συναδέλφους τους. Μέσα σὲ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὁ Ἕλληνας καθηγητὴς τοῦ Πὰν/μίου Ἀθηνών Λουκας Μαργαρίτης ο ὁποῖος μαζὶ μὲ τὸν καθηγητὴ Χρῆστο Γεωργίου εἶναι ἴσως οἱ μοναδικοὶ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες διεθνοῦς κύρους ἐπὶ τοῦ θέματος στὴν Ἑλλάδα. [6]
Εἰδικὰ γιὰ τὸ 5G πρέπει νὰ ἀναφέρουμε ὅτι τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2019 δημοσιεύθηκε ἄρθρο τοῦ Ἀμερικανοῦ καθηγητῆ στὸ φημισμένο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ τῆς Καλιφόρνιας (καὶ Διευθυντὴ τοῦ Κέντρου Οἰκογενειακῆς καὶ Κοινοτικῆς Ὑγείας τῆς Σχολῆς Δημόσιας Ὑγείας) Joel M. Moskowitz στὸ «Scientific American», ποὺ εἶναι τὸ πλέον ἔγκυρο ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ ὅπου παρουσιάζεται ἡ θέση ὅτι «δὲν ἔχουμε κανένα λόγο νὰ πιστεύουμε ὅτι τὸ σύστημα 5G εἶναι ἀσφαλὲς -We Have No Reason to Believe 5G Is Safe» [7]. Τὸ ἄρθρο ἰσχυρίζεται ὅτι πλεῖστες ἐπιστημονικὲς δημοσιεύσεις τεκμηριώνουν πλέον τὴ θέση ὅτι ἡ ἠλεκτρομαγνητικὴ ἀκτινοβολία (ΗΜΑ) εἶναι ἐπικίνδυνη ἀκόμα καὶ σὲ πολὺ μικρὲς ἐντάσεις καὶ ὅτι ὁ μύθος τῶν «ἀκίνδυνων» θερμικῶν ἐπιδράσεων τῆς ΗΑ στὸν ἄνθρωπο ἔχει καταρριφθεῖ.
Εἶναι κοινὴ ἐμπειρία, ὅτι ὅταν πρόκειται γιὰ ζητήματα Η/Μ ἀκτινοβολίας EMF, μία ἀπὸ τὶς πιὸ συχνὰ ἀκουσθεῖσες φράσεις εἶναι “Δὲν ὑπάρχουν στοιχεῖα ποὺ νὰ ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ΗΜΑ ἔχουν ἐπιπτώσεις στὴν ὑγεία” ἢ ἁπλὰ “δὲν ὑπάρχουν πειστικὰ στοιχεία”. Ὅπως εἴδαμε παραπάνω αὐτὸ εἶναι ἐντελῶς λάθος. ὑπάρχει ἕνα τεράστιο σύνολο ἀποδεικτικῶν στοιχείων ἐκεῖ ἔξω, ἀλλὰ ἡ δημόσια καὶ ἀκόμη καὶ ἡ ἀκαδημαϊκὴ εὐαισθητοποίηση φαίνεται νὰ εἶναι ἐλάχιστη. Γιὰ τοὺς καλόπιστους καὶ ἀνεξάρτητους ἐρευνητὲς συστήνουμε νὰ ἐπισκεφτοῦν μία ἀκόμα βάση ἐπιστημονικῶν δεδομένων ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπὸ τὴν ἀνεξάρτητη διεθνῆ ὀργάνωση PowerWatch, στὴν ὁποία ἔχει καταχωρήσει 1.670 ἐπιστημονικὲς μελέτες (ἀπὸ τὸ 1979 ἕως τὸ 2018) καὶ παρουσιάζονται τὰ εὐρήματα γιὰ τὶς σοβαρὲς ἐπιπτώσεις στὴν ὑγεία καὶ τὴν βιολογία τοῦ ἀνθρώπου. [8]
Τραγικὴ χρονικὴ συγκυρία γιὰ τὴν συζήτηση μᾶς ἀποτελεῖ ἡ πρόσφατη δημοσίευση τῆς ἔκθεσης τοῦ Δ/ντῆ Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν καθηγητή Αλκιβιαδη Κεφαλά σχετικα μὲ τα αίτια θανάτου ἀπὸ λευχαιμία ἑνὸς πεντάχρονου ἀγοριοῦ στὴν Κύπρο. [9] Τὸ πόρισμα εἶναι συγκλονιστικὸ γιατὶ σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ ἄποψή του, οἱ κεραῖες τῆς κινητῆς τηλεφωνίας που ἦταν τοποθετημένες ἀπέναντι ἀπὸ τὸ δωμάτιο τοῦ μικροῦ Ὀδυσσέα Θεοδοσιάδη, εὐθύνονται γιὰ τὴν πρόκληση λευχαιμίας στο παιδί.
Ἀναλογιστεῖτε τώρα τί θὰ συμβεῖ ἐάν προστεθεῖ στὶς ζωὲς τῶν παιδιῶν μας ἡ ἀκτινοβολία τῶν κεραιών 5G
Γιὰ τὴν Πάτρα ἔχει σχεδιασθεῖ, σὲ πλήρη ἀνάπτυξη τοῦ δικτύου, ἡ ἐγκατάσταση 50,000 κεραιῶν στὸν ἀστικὸ ἱστὸ σὲ κολῶνες φωτισμούς, ρεύματος , στέγες κτηρίων… Καὶ ἂν προλάβατε νὰ σκεφτεῖτε ὅτι θὰ ἐγκαταλείψετε τὴν Πάτρα ἢ ὅποια ἄλλη πόλη γιὰ νὰ σωθεῖτε δυστυχῶς δὲν εἶναι σίγουρο ὅτι θὰ τὰ καταφέρετε. Ἑταιρεῖες σὲ ΗΠΑ καὶ Βρετανία ὅπως ἡ SpaceX τοῦ Ellon Musk [10] ἔχουν ἤδη θέσει σὲ χαμηλὴ τροχιὰ γύρω ἀπὸ τὴν γῆ περίπου 1000 δορυφόρους καὶ ἔχουν αἰτηθεῖ ἄλλους 40.000 δορυφόρους ποὺ θὰ ἐκπέμπουν τὴν μικροκυματικὴ ἀκτινοβολία καὶ τοῦ 5G κάθε δευτερόλεπτο τῆς ζωῆς μας ὅπου καὶ ἂν βρεθοῦμε…ἀκόμα καὶ ἂν πᾶμε στὴν Ἀνταρκτικὴ ἢ στὴν Γροιλανδία …
Στὸ σημεῖο αὐτὸ καὶ σταματώντας πρὸς τὸ παρὸν τὸ ἀνεξάντλητο θέμα τῆς ὑγείας καὶ πὼς αὐτὸ θὰ ἐπηρεαστεῖ θέτουμε τὰ παρακάτω ἐρωτήματα σὲ κάθε καλόπιστο ὑποστηρικτὴ τοῦ 5G :
Γνωρίζεις ὅτι τὸ δίκτυο 5G θὰ προσθέσει – καὶ δὲν θὰ ἀντικαταστήσει – τὶς ὑπάρχουσες κεραῖες κινητῆς τηλεφωνίας καὶ o σχεδιασμὸς προβλέπει ἐγκατάσταση χιλιάδων κυψελῶν κεραιῶν σὲ κολῶνες φωτισμοῦ, ρεύματος, στάσεις λεωφορείων, πλατεῖες κλπ. ;
Γνωρίζεις ὅτι στὴν Ἐπιτροπὴ Γερουσίας τῶν ΗΠΑ, σὲ ἐρώτηση τοῦ γερουσιαστῆ Blumenthal, οἱ Ἑταιρεῖες Τηλεπικοινωνιῶν ἀναγκάστηκαν νὰ ὁμολογήσουν ὅτι δὲν ἔχουν πραγματοποιήσει ἀνεξάρτητες ἔρευνες ποὺ νὰ πιστοποιοῦν τὴν ἀσφάλεια τοῦ 5G ἀλλὰ οὔτε καὶ γνωρίζουν νὰ ὑπάρχουν τέτοιες ἔρευνες ; [11]
Γνωρίζεις ὅτι παρὰ τὶς διαβεβαιώσεις ὅτι τὸ 5G θὰ ἔχει χαμηλότερη ἀκτινοβολία οἱ ἐρευνητὲς τῆς Ericsson καὶ τῆς Sony Mobile σὲ δημοσιοποιημένη ἔκθεσή τους, προειδοποιοῦν ὅτι σὲ χῶρες μὲ χαμηλὰ ὅρια ἀκτινοβολίας ἡ ἀνάπτυξη τοῦ 5G δὲν εἶναι ἐφικτή; [12]
Γνωρίζεις ὅτι οἱ ὀπτικὲς ἴνες εἶναι πιὸ ἀσφαλὴς ἐναλλακτική, πιὸ σταθερή, πιὸ ἀξιόπιστη τεχνολογία, παρέχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα δεδομένων καὶ εἶναι πιὸ κυβερνο-ἀσφαλής;
Ὁ δεύτερος ὄρος που παραβιάζεται εἶναι ἡ ἡ προστασία τῆς προσωπικῆς ζωῆς, τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀνθρώπου. Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε πολλὰ γιὰ τὸ δυστοπικὸ μέλλον τὸ ὁποῖο μᾶς σχεδιάζουν. Ἀλλὰ γιὰ νὰ προλάβουμε τὴν ἐκτόξευση κατηγοριῶν συνωμοσιολογίας, (κάτι ποὺ δὲν μᾶς πτοεῖ βεβαίως) σᾶς μεταφέρουμε τὴν πραγματικότητα ἀπὸ τὴν Κίνα ποὺ παρεμπιπτόντως πρωτοπορεῖ στὴν ἀνάπτυξη τοῦ 5G, τοῦ Internet Of Things καὶ τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης (τo 5G λειτουργεῖ ὡς τὸ ὑπόστρωμα «χαλὶ» γιὰ νὰ ἀναπτυχθοῦν τὰ ἄλλα δύο). Ἡ Κίνα λοιπὸν πιλοτικὰ τὰ 2 τελευταῖα χρόνια καὶ κανονικὰ ἀπὸ τὸ 2020 ἐφαρμόζει τὸ Social Credit System (τὸ σύστημα Κοινωνικῆς ἀξιολόγησης καὶ βαθμολόγησης τῶν πολιτῶν της.)
Μὲ τὴ βοήθεια τῆς βιντεοεπιτήρησης καὶ τοὺς σαρωτὲς ἀναγνώρισης προσώπων, τὸ Κινεζικὸ κράτος ἐπιτηρεῖ λεπτὸ πρὸς λεπτό, κάθε ἕναν ἀπὸ τὰ δισεκατομμύρια πολίτες της. Οἱ ἀρχὲς ἐπίσης παρακολουθοῦν ἐξ ἀποστάσεως τὴ χρήση τοῦ διαδικτύου, τὶς τηλεπικοινωνίες, τὰ ταξίδια σὲ συγκεκριμένους προορισμοὺς … μὲ λίγα λόγια τὰ πάντα. Ὅλα αὐτὰ γίνονται ἐφικτὰ λόγω τῶν μεγάλων ταχυτήτων ἐπεξεργασίας πληροφορίας τοῦ 5G ποὺ συνδέει μεταξύ τους τὰ συστήματα παρακολούθησης. Στη συνέχεια λογισμικὰ τεχνητῆς νοημοσύνης, βαθμολογώντας, διαχωρίζουν τοὺς πολίτες σὲ καλοὺς – ποὺ δὲν δημιουργοῦν πρόβλημα στὴν κοινωνία- καὶ σὲ κακούς.
Αὐτοὶ μὲ τὴν χαμηλὴ βαθμολογία, θεωροῦνται πολίτες ποὺ δὲν εἶναι ἄξιοι ἐμπιστοσύνης, δὲν μποροῦν νὰ πάρουν δάνειο ἀπὸ τὴν τράπεζα γιὰ νὰ ἀγοράσουν ἕνα διαμέρισμα, νὰ ἔχουν πιστωτικὴ κάρτα, νὰ ταξιδεύουν μὲ τὸ ἀεροπλάνο καὶ τὸ τρένο, οἱ ἀποταμιεύσεις τοὺς μπλοκάρονται κ. ἄλλα. Ὅταν βρεθοῦν ἀνάμεσα σὲ πλῆθος, ἐνεργοποιεῖται αὐτόματα ἐφαρμογὴ τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου ποὺ προειδοποιεῖ τοὺς τριγύρω ὅτι κυκλοφορεῖ ἕνα «κακοποιὸ» στοιχεῖο ἀνάμεσά τους. Ὅποιος τοὺς καλεῖ στὸ τηλέφωνο, εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ἀκούσει πρῶτα ἕνα μήνυμα ποὺ ἀναφέρει ὅτι ὁ καλούμενος ἀνήκει στὴν ἀναξιόπιστη κατηγορία πολιτῶν.
Ἀναρτῶνται πορτρέτα μὲ τὴν εἰκόνα καὶ τὰ στοιχεῖα τους σὲ δημόσιους χώρους ὅπως τὰ σινεμὰ καὶ τὸ μετρὸ τῆς πόλης ὅπου ζοῦν. Τὰ ὀνόματά τους, οἱ διευθύνσεις τους, οἱ ἀριθμοὶ τῶν τηλεφώνων τοὺς ὅπως καὶ πολλὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὴν προσωπική τους ζωὴ εἶναι καταχωρημένα σὲ μία μαύρη λίστα, ἡ ὁποία εἶναι δημοσιευμένη στὸ ἴντερνετ. Ὁ καθένας πρὶν ἀπὸ μία συναλλαγή, μία συνάντηση ἢ μία φιλία μπορεῖ ἐλεύθερα νὰ μελετήσει τὴν βαθμολογία τοῦ συνομιλητῆ του καὶ νὰ ἀναζητήσει τὸ ὄνομά του στὴ μαύρη λίστα.[13,14,15]. Δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀγνοήσουμε βεβαίως ὅτι τὸ Social Credit System μᾶλλον τυγχάνει εὐρείας ἀποδοχῆς ἀπὸ τοὺς Κινέζους ὡς κάτι ποὺ συνάδει μὲ τὴν γενικότερη κουλτούρα τους καὶ τὰ κοινωνικά τους πρότυπα. [16] Σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ δικά μας παρ’ὅλη τὴν προσπάθεια βίαηης μετάλλαξης τοὺς τὶς τελευταῖες δεκαετίες.
Συμπερασματικὰ λοιπόν, μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε ὅτι τὸ 5G ἐρχόμενο θὰ γιγαντώσει τὶς βιοτοξικὲς ἐπιπτώσεις τοῦ ὑπάρχοντος ἠλεκτρομαγνητικοῦ νέφους ἀλλὰ θὰ θέσει καὶ τὶς κοινωνίες ἐνώπιόν του κρίσιμου διλήμματος:
Ποιὸς τελικὰ εἶναι ὁ κόσμος ποὺ θέλουμε νὰ σὺν-δημιουργήσουμε καὶ νὰ παραδώσουμε στὰ παιδιά μας;
Ἐπιτροπὴ Πολιτῶν Πάτρας γιὰ τὴν Προστασία τῆς Ὑγείας ἀπὸ τὴν Η/Μ Ἀκτινοβολία
prostasia.aktinovolias@gmail.com Facebook/groups/aktinovolia.sos
Παραπομπές
https://www.businessinsider.com/china-social-credit-system-punishments-and-rewards-explained-2018-4
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2020/05/5g.html#mor