ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

Αιτούμαι την απαλλαγήν από το πρόγραμμα …………………..του μαθητού……………………..

διότι το περιεχόμενο του μαθήματος παραβιάζει σειράν όλην κανόνων της Χριστιανικής θρησκείας περί του ανηθίκου της ομοφυλοφιλίας ή άλλης παραπλησίου διαστροφής την οποία την θεωρεί βαρυτάτο αμάρτημα.

Την παρούσα αίτησή μας περί απαλλαγής του ως άνω μαθητού (χωρίς η αποχή να χαρακτηρισθεί ως απουσία) οφείλετε να την εγκρίνετε διά τους εξής βασίμους και νομίμους λόγους:

1)Διότι η περί των ως άνω θεμάτων διδασκαλία συνιστά αξιόποινο πράξη. Ητοι συνιστά ο έγκλημα του προσηλυτισμού, το οποίο απαγορεύεται κατ’ αρχήν από το άρθρον 13 παράγραφος 2 του Συντάγματος και επίσης από το άρθρον 4 του Νόμου 1363/39 ως ετροποποιήθη. Η δε ποινική δίωξη είναι αυτεπάγγελτη (και όχι κατ’ έγκληση) εάν δε γίνεται εντός σχολείων, η πράξη αυτή συνιστά ιδιαιτέρως επιβαρυντική περίπτωση. Η εν λόγω διάταξη έχει επικυρωθεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διά της από 24/4/1998 αποφάσεώς του (υπόθεση Λαρίσης κατά Ελλάδος), η οποία επικυρώνει τρεις καταδίκες επί προσηλυτισμώ επιβληθείσες υπό ελληνικών δικαστηρίων.2) Η επίμαχη ύλη εισάγεται εις τα σχολεία με εγκύκλιο του Υπουργού και όχι με υπουργική απόφαση. Ως γνωστόν η εγκύκλιος δεν είναι υποχρεωτική, δι’ αυτό και δεν προβλέπεται προσφυγή ακυρώσεώς της ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων.

3) Εις περίπτωση απορρίψεως του αιτήματός μου περί απαλλαγής του ως άνω μαθητού άνευ καταχωρήσεως απουσιών, τότε τεκμαίρεται διάπραξη εκ μέρους σας του εγκλήματος του προσηλυτισμού κατά τα ως άνω, το οποίο (επαναλαμβάνω) ότι διώκεται αυτεπαγγέλτως, πράγμα που σημαίνει, ότι ο μεν Εισαγγελεύς υποχρεούται, να ασκήσει ποινική δίωξη (άρθρον 36 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας), η δε Αστυνομική αρχή υποχρεούται, να του το αναφέρει (άρθρον 37 παρ. 1 του ιδίου Κώδικος). Κατά δε το άρθρον 42 του ιδίου Κώδικος και οποιοσδήποτε άλλος πολίτης δικαιούται να ζητήσει την ποινική δίωξη του υπαιτίου.

4) Επί της παρούσης αιτήσεώς μου οφείλετε, να μου δώσετε ητιολογημένη απάντηση, καθ’ όσον προς τούτο υποχρεούσθε από τις εξής διατάξεις: 1) Από το άρθρον 10 του Συντάγματος (εντός 10 ημερών) και 2) Από το άρθρον 4 παρ. 1 του Κώδικος Διοικητικής Διαδικασίας Υπ’ όψιν ότι κατ’ άρθρον 107 παρ, 1 εδάφιον (ιγ) του Υπαλληλικού Κώδικος ο δημ. υπάλληλος, ο οποίος δεν απαντά ητιολογημένως εις τον πολίτην εγγράφως και εγκαίρως διώκεται πειθαρχικώς.

5) Επειδή από το Σύνταγμα απαγορεύεται και ο προσηλυτισμός και κατοχυρούται η θρησκευτική ελευθερία κατ’ άρθρον 13, ακόμη αν σας έχει δοθεί εντολή, να μην εγκρίνετε απαλλαγές (ως η διά της παρούσης μου αιτουμένη), η εντολή αυτή είναι αντισυνταγματική και υποχρεούσθε να μην την εφαρμόσετε, ως έχετε ρητήν υποχρέωση από το άρθρον 25 παρ. 3 του Υπαλληλικού Κώδικος. Δεν υποχρεούσθε δε, να την εφαρμόσετε ακόμη και αν λάβετε νεώτερη εντολή, καθ’ όσον η διατασσομένη ενέργεια είναι αξιόποινη και δεν απαλλάσσεσθε της ποινικής ευθύνης, έστω και αν διαταχθείτε (Ποινικός Κώδιξ άρθρον 21). Υπ’ όψιν ότι την παρούσα μου επιφυλάσσομαι, να κοινοποιήσω και σε κάθε άλλη εμπλεκομένη υπηρεσία (εισαγγελική, αστυνομική ή άλλη)

Γ.Η.ΚΡΙΠΠΑ

πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο