APOCALIPSIS INTERPRETACIÓN ORTODOXA DETALLADA

Yérontas Atanasio Mitilineos, el nuevo Crisóstomo, el Profeta del siglo XX

Unidad 1ª Prólogo e Introducción

Sobre la profecía atemporal para Jesús Cristo como Juez, de la obra maestra del libro Apocalipsis

Ἑνότητα 1η Πρόλογος ἤ Εἰσαγωγή

Τό ἀριστουργηματικό βιβλίο τῆς ἄχρονης προφητείας γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς Κριτή.

Con la ayuda de Dios Trinitario hemos llegado otra vez al mes de octubre, el mes que empiezan muchos trabajos y después entramos al invierno. Además, comienza la preparación de los campos para la siembra. Y tal y como nuestros agricultores salen a sus tierras para la preparación y la siembra del trigo, así también sale el Logos de Dios a sembrar las verdades evangélicas en los campos de los corazones: “Salió el labrador para sembrar su siembra” (Lc 8,5 Mt 13,14).

Μέ τή βοήθεια τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, φθάσαμε καί πάλι στόν μήνα Ὀκτώβριο, τόν μήνα πού ἀρχίζουν οἱ πολλές δουλειές ἐνόψει τοῦ χειμώνα, καί ἀρχίζει προπαντός ἡ προετοιμασία τῶν χωραφιῶν γιά τήν σπορά τους. Καί ὅπως βγαίνουν οἱ γεωργοί μας στά χωράφια γιά τήν προετοιμασία καί τή σπορά τοῦ σιταριοῦ, ἔτσι ἐξέρχεται καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ νά σπείρει τόν σπόρο τῶν εὐαγγελικῶν ἀληθειῶν στά χωράφια τῶν καρδιῶν· «ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ»1.

Pero el Logos de Dios no sale para arar; viene sólo para sembrar; el arado queda para nosotros. Es decir, si vendremos para escuchar el logos de Dios, el cómo lo escucharemos y qué consecuencias tendrá éste en nuestras vidas, esto es algo que concierne a nosotros. 

Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ὅμως δέν βγαίνει γιά νά ὀργώσει· ἔρχεται μόνο γιά νά σπείρει· τό ὄργωμα ἀπομένει σέ μᾶς. Δηλαδή τό ἄν θά ἔλθουμε νά ἀκούσουμε λόγο Θεοῦ, τό πῶς θά τόν ἀκούσουμε καί τί συνέπειες θά ἔχει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας, αὐτό εἶναι κάτι πού ἀφορᾶ σέ μᾶς.Sin embargo “el sembrador de la semilla” sale constantemente; es el éxodo-salida de nuestro Dios, que es una salida de agapi (amor, energía increada) hacia sus creaciones, hacia los hombres, y viene a sembrar el logos de Su divina verdad. Delante de nosotros tenemos un año, y estaremos viniendo aquí al templo para escuchar el logos de Dios; pero debemos tener cuidado cómo escucharemos y estudiaremos el logos de Dios. 

Πάντως ὁ «σπείρων τόν σπόρον» ἐξέρχεται διαρκῶς. Εἶναι ἡ ἔξοδος τοῦ Θεοῦ μας, μέ τήν ἐνανθρώπησή Του, πού εἶναι ἔξοδος ἀγάπης πρός τά κτίσματά Του, πρός τούς ἀνθρώπους, καί ἔρχεται νά σπείρει τόν λόγο τῆς θείας ἀληθείας Του. Μπροστά μας ἔχουμε μία χρονιά, καί θά ἐρχόμαστε ἐδῶ στόν ναό νά ἀκοῦμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ· ἀλλά θά πρέπει νά προσέξουμε τό πῶς θά τόν ἀκοῦμε.

Debo deciros que el logos de Dios algunas veces cae sobre una “tierra” pisoteada, dura, sin estar arada, ni cultivada, y deja la “tierra” del corazón indiferente. Uno entra aquí al templo, escucha, y no pone ningún interés. Otras veces el logos de Dios cae en corazones frívolos, en aquellos que se entusiasman fácilmente, pero en sus interiores no sienten alegría por el logos de Dios; pero cuando salen de la puerta lo han olvidado todo. Otra “semilla” cae en corazones que prometen muchas cosas y planifican una bella vida espiritual; pero vienen miles de preocupaciones de la vida para ahogar el logos de Dios, y finalmente estos corazones quedan sin fructificar, sin frutos.

Πρέπει νά σᾶς πῶ ὅτι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἄλλοτε πέφτει σέ μιά πατημένη γῆ, ἄσκαφτη, ἀκαλλιέργητη, πού ἀφήνει αὐτή τή γῆ τῆς καρδιᾶς ἀδιάφορη. Μπαίνει κάποιος ἐδῶ, ἀκούει, καί δέν δίνει καμία σημασία. Ἄλλοτε ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ πέφτει σέ ἐπιπόλαιες καρδιές, ἐκεῖνες πού εὔκολα ἐνθουσιάζονται, πού μέσα τους αἰσθάνονται χαρά γιά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ· ἀλλά ὅταν θά βγοῦν ἔξω ἀπό τήν πόρτα, τά ἔχουν ξεχάσει ὅλα. Ἄλλος σπόρος πέφτει σέ καρδιές πού ὑπόσχονται πολλά καί σχεδιάζουν μιά ὄμορφη πνευματική ζωή. Ἔρχονται ὅμως οἱ χίλιες δυό μέριμνες τῆς ζωῆς νά καταπνίξουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, καί τελικά οἱ καρδιές αὐτές μένουν ἀκαρποφόρητες.

Nosotros, ojalá que no pertenezcamos a estas categorías, como hemos escuchado hoy en la parábola del sembrador (Lc 8, 5-15). No, queridos míos; el logos de Dios debe caer en corazones que la “tierra será buena y bondadosa”, allí donde el logos de Dios fructificará y se hará santidad. Pero estos corazones, nuestros corazones, deben recibir y aceptar el logos de Dios con temor a Dios y humildad; y entonces producirán “ciento, a sesenta, y a treinta por uno” (Mt 13, 8-23 Mrc 4,8-20).

Ἐμεῖς μή γένοιτο νά ἀνήκουμε στίς κατηγορίες αὐτές, ὅπως ἀκούσαμε στήν πρωινή εὐαγγελική περικοπή, στήν παραβολή τοῦ σπορέως 2. Ὄχι, ἀγαπητοί· ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ πρέπει νά πέσει σέ καρδιές πού θά εἶναι «γῆ καλή», «γῆ ἀγαθή», ἐκεῖ ὅπου θά καρποφορήσει καί θά γίνει ἁγιότητα. Ἀλλά οἱ καρδιές αὐτές ὅμως, οἱ καρδιές μας, θά πρέπει νά δεχθοῦν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ μέ φόβο Θεοῦ καί μέ ταπείνωση· καί τότε θά ἀποδώσουν «τριακονταπλάσια» καί «ἑξηκονταπλάσια» καί «ἑκατονταπλάσια».3

Pero desearía y ruego y oro a Dios pero también os ruego de corazón, que no exista corazón que pertenezca en ninguna de las tres primeras categorías de la parábola; no lo desearía. Todos los corazones que aquí escuchan el logos de Dios que sean de “tierra buena y bondadosa”, y que el logos de Dios que estará cayendo en sus corazones fructifique en abundancia con frutos ricos.

(Lo mismo deseo yo también el traductor, para los hermanos que leen y estudian esta traducción y si ven algún error me perdonen y me avisen para arreglarlo).

Εὔχομαι καί παρακαλῶ καί δέομαι στόν Θεό, ἀλλά καί ἐσᾶς ἱκετεύω, νά μήν ὑπάρξει καρδιά νά ἀνήκει σέ μιά ἀπό τίς τρεῖς πρῶτες κατηγορίες τῆς παραβολῆς· δέν θά τό ἐπιθυμοῦσα. Ὅλες οἱ καρδιές πού ἀκοῦν ἐδῶ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ νά ἀποδειχθοῦν «γῆ ἀγαθή», καί ὁ λόγος Του πού θά πέφτει μέσα τους νά καρποφορήσει πλούσια.

Este año la jaris (gracia, energía increada) de Dios nos da el Libro del Apocalipsis como una oportunidad para sembrar el logos de Dios.

Φέτος ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ μᾶς δίνει ὡς εὐκαιρία σπορᾶς τοῦ λόγου Του τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως.

El Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento, pero también de toda la Santa Escritura. Este libro es la conclusión de la Santa Escritura y tiene correlación con el primer libro de la Santa Escritura, del Génesis. Estos dos libros constituyen el eje, caída-salvación. El libro del Génesis se refiere a la historia de la caída; el libro del Apocalipsis de la rectificación o levantamiento, la sanación y la salvación. Realmente en el libro del Génesis se describe la creación del cosmos (mundo) y del hombre; es este bello amanecer del creado mundo visible. 

Ἀποκάλυψη εἶναι τό τελευταῖο βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης ἀλλά καί ὁλόκληρης τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Τό βιβλίο αὐτό ἀποτελεῖ τήν κατακλείδα καί ἔχει μεγάλη ἀντιστοιχία μέ τό πρῶτο βιβλίο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τήν Γένεση. Καί τά δύο αὐτά βιβλία μαζί ἀποτελοῦν τόν ἄξονα πτώσεως-σωτηρίας. Τό βιβλίο τῆς Γενέσεως ἀναφέρει τήν ἱστορία τῆς πτώσεως, ἐνῶ τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως ἀναφέρει τήν ἱστορία τῆς ἀνορθώσεως, τῆς σωτηρίας. Πράγματι στό βιβλίο τῆς Γενέσεως περιγράφεται ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου· εἶναι ἡ ὡραία ἀνατολή τοῦ κτιστοῦ ὁρατοῦ κόσμου.

Pero los hombres han caído; por influencia del diablo han caído al pecado. A partir de entonces fue introducido el pecado, la corrupción y la muerte. Todo parecía una frustración; como si se hubiese frustrado el bello plan de Dios, es decir, la creación acercarse junto a Dios, unirse con Él y deificarse. ¡Pero de lo que el Dios crea, queridos míos, nada se suprime a cero ni se suspende o malogra! Y para la renovación del creado mundo visible, envejecido por el pecado, se ha economizado el misterio de la Humanización o Encarnación de la segunda persona de la Santa Trinidad, que es el Jesús Cristo.

Ἀλλά οἱ ἄνθρωποι ἔπεσαν· ἔπεσαν στήν ἁμαρτία μέ τήν ὑποβολή τοῦ Διαβόλου. Ἀπό τότε μπῆκε ἡ ἁμαρτία, ἡ φθορά καί ὁ θάνατος. Τά πάντα ἔμοιαζαν σάν νά εἶχαν ματαιωθεῖ· σάν νά εἶχε ματαιωθεῖ τό ὡραῖο σχέδιο τοῦ Θεοῦ, δηλαδή νά φθάσει ἡ κτίση κοντά στόν Θεό, νά ἑνωθεῖ μαζί Του καί νά θεωθεῖ. Ἀλλ’ ὅ,τι δημιουργεῖ ὁ Θεός, ἀγαπητοί μου, οὔτε ἐκμηδενίζεται οὔτε ματαιώνεται. Καί γιά τήν ἀνακαίνιση τοῦ κτιστοῦ ὁρατοῦ κόσμου, πού παλαιώθηκε ὅμως μέ τήν ἁμαρτία, οἰκονομήθηκε τό μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, πού εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

Pero el mundo no ha aceptado a Jesús Cristo y Le crucificó. Pero otra vez el plan de sanación y salvación no se ha suspendido, porque con la Cruz fue vencido el diablo y con la Resurrección de Cristo fue vencida la muerte y la corrupción.

Ὁ κόσμος ὅμως δέν δέχθηκε τόν Ἰησοῦ Χριστό καί Τόν σταύρωσε. Καί πάλι ὅμως δέν ματαιώθηκε τό σχέδιο τῆς σωτηρίας, διότι μέ τόν σταυρό νικήθηκε ὁ Διάβολος καί μέ τήν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ νικήθηκε ὁ θάνατος καί ἡ φθορά.

Así la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, camina dentro en la historia entre muchas fatigas, adversidades y martirios, que provienen de las fuerzas antiteas, contrarias a Dios, las cuales continuamente crucifican el cuerpo (carne) de Cristo. Pero finalmente la Iglesia vencerá, porque el Cristo ha vencido al diablo, al mundo y a la muerte. La Iglesia hace eclesiástica o lleva a la Iglesia la creación y la conduce a la Realeza increada de Dios.

Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία, τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, πορεύεται μέσα στήν Ἱστορία ἀνάμεσα σέ πολλές ταλαιπωρίες, ἀντιξοότητες καί μαρτύρια ἀπό τίς ἀντίθεες δυνάμεις, πού διαρκῶς σταυρώνουν τήν σάρκα τοῦ Χριστοῦ. Τελικά ὅμως ἡ Ἐκκλησία θά νικήσει, διότι ὁ Χριστός νίκησε τόν Διάβολο, τόν κόσμο καί τόν θάνατο. Ἡ Ἐκκλησία ἐκκλησιαστικοποιεῖ τήν κτίση καί τήν ὁδηγεῖ στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Si, pues, el libro del Génesis nos describe la creación del mundo, del hombre y de su caída, el libro del Apocalipsis nos describe apocalípticamente (reveladamente) el camino de la Iglesia dentro en la historia, es decir, de los fieles y de la creación en general, el renacimiento, la recreación y la eterna doxa (gloria, luz increada) del hombre y de la creación visible.

Ἄν λοιπόν τό βιβλίο τῆς Γενέσεως μᾶς περιγράφει τήν δημιουργία τοῦ κόσμου, τοῦ ἀνθρώπου καί τήν πτώση του, τότε τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως μᾶς περιγράφει ἀποκαλυπτικά τήν πορεία τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή τῶν πιστῶν καί γενικά τῆς δημιουργίας μέσα στήν Ἱστορία, τήν ἀναγέννηση, τήν ἀναδημιουργία καί τήν αἰώνια δόξα τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κτιστῆς ὁρατῆς δημιουργίας.

El libro del Apocalipsis, -hoy hacemos una pequeña introducción para que podamos orientarnos relativamente- contiene en resumen el misterio completo de la divina Economía, desde la Encarnación del Hijo y Logos de Dios hasta Su Segunda Presencia, el Juicio universal y la aparición de la Realeza increada de Dios. 

Τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως –κάνουμε μιά μικρή εἰσαγωγή σ’ αὐτό σήμερα γιά νά μπορέσουμε νά κατατοπιστοῦμε σχετικά– περιέχει μέ συντομία ὁλόκληρο τό μυστήριο τῆς θείας Οἰκονομίας, ἀπό τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ἕως τή Δευτέρα Παρουσία Του, τήν παγκόσμια Κρίση καί τή φανέρωση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

 Para que entendáis, os describiré sólo una imagen del Apocalipsis donde aparece el misterio de la Humanización o Encarnación. Es la “mujer” que está rodeada del sol, y bajo sus pies está la luna, y está gestando “el niño varón”, su hijo, que sería nacido. Pero el “Dragón” espera cuándo la mujer va dar a luz al “niño” para arrebatarlo y tragarlo. Pero apenas nacido el niño fue arrebatado de Dios, ya que la “mujer” huyó al desierto. Y detrás corre el Dragón sacando agua de su boca y constituye la “mujer”portadora de río” –palabra, término del libro del Apocalipsis. Es decir, ¡hecha agua detrás de ella, para inundarla y ahogarla, pero sin lograrlo! (Apoc 12, 1-17). Queridos míos, esta es la historia de la Humanización o Encarnación.

Γιά νά καταλάβετε, θά σᾶς περιγράψω μία μόνο εἰκόνα τῆς Ἀποκαλύψεως, ὅπου ἐμφανίζεται τό μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως. Εἶναι ἡ «γυναίκα» πού περιβάλλεται τόν ἥλιο, κάτω ἀπ’ τά πόδια της εἶναι ἡ σελήνη, καί κυοφορεῖ τό «ἄρρεν τέκνο», τό παιδί της, πού ἐπρόκειτο νά γεννήσει. Ὁ «δράκων» περιμένει πότε θά γεννήσει ἡ «γυναίκα», ὥστε μόλις γεννηθεῖ τό «παιδίον» νά τό ἁρπάξει καί νά τό καταβροχθίσει. Ἀλλά μόλις αὐτό γεννήθηκε, ἁρπάχθηκε πρός τόν Θεό, ἐνῶ ἡ «γυναίκα» κατέφυγε στήν ἔρημο. Καί ἀπό πίσω τρέχει ὁ «δράκων», βγάζοντας νερό ἀπό τό στόμα του, καί καθιστᾶ τή «γυναίκα» «ποταμοφόρητον» –λέξη τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως– δηλαδή ρίχνει νερό πίσω της γιά νά γίνει πλημμύρα καί νά τήν πνίξει, χωρίς ὅμως νά τό πετύχει.4 Ἀγαπητοί μου, αὐτή εἶναι ὅλη ἡ ἱστορία τῆς ἐνανθρωπήσεως.

El diablo buscaba, tal y como dice un Padre de nuestra Iglesia, san Ignacio de Antioquía, buscaba las vírgenes para saber cuál daría a luz al Mesías; pero se “equivocó”, se le desvió la atención al “soberano de este siglo” (Jn 12,31 y 16,11) de que el Hijo de Dios ha nacido de virgen y así el diablo esto no lo percibió! El diablo no es omnipresente o en todas partes, ni conoce todo; pero buscaba. Esto lo vemos claramente en el libro del Apocalipsis, que como dice, espera nacer el “Niño”.

Ὁ Διάβολος, ὅπως λέει ἕνας πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας, ἔψαχνε τίς παρθένους γιά νά μάθει ποιά θά γεννήσει τόν Μεσσία. Ἀλλά «ἔλαθεν», λέει, διέφυγε τῆς προσοχῆς τοῦ «ἄρχοντος τοῦ αἰῶνος τούτου»5 τό ὅτι γεννήθηκε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἀπό παρθένο, καί ἔτσι ὁ Διάβολος δέν τό ἀντελήφθη αὐτό.6 Ὁ Διάβολος οὔτε πανταχοῦ παρών εἶναι οὔτε τά πάντα γνωρίζει. Ἀλλά ἔψαχνε. Τό βλέπουμε καθαρά αὐτό στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, πού περιμένει, ὅπως γράφει, νά γεννηθεῖ τό «παιδίον».

Aquí la persona de la “mujer” tiene dos facciones o caras: es la Zeotocos y también es la Iglesia. Y por supuesto que es la Iglesia, porque Ella es el Cuerpo de Cristo (1Cor 12,27 y 12,12 y Rom 12,4-5). Pero el Cuerpo de Cristo tomó Su Cuerpo de la Panayía (santísima o más que santa), de la Zeotocos (Madre de Dios o la que pare, da a luz a Dios). Por lo tanto la Zeotocos y la Iglesia son lo mismo, con las dos facciones o caras; y así tenemos a la vez discernimiento e identificación.

Τό πρόσωπο τῆς «γυναίκας» ἔχει δύο ὄψεις: εἶναι ἡ Θεοτόκος, εἶναι καί ἡ Ἐκκλησία. Καί βέβαια εἶναι ἡ Ἐκκλησία, διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ,7 τό ὁποῖο ὁ Χριστός τό προσέλαβε ἀπό τήν Παναγία, τήν Θεοτόκο. Συνεπῶς Θεοτόκος καί Ἐκκλησία εἶναι τό ἴδιο πράγμα μέ τίς δυό ὄψεις, καί ἔτσι ταυτοχρόνως ἔχουμε καί διάκριση καί ταύτιση.

La Iglesia es perseguida, son perseguidos los Apóstoles y también la Zeotocos, pero el “Niño” es arrebatado al cielo. Esto es la Crucifixión, la Resurrección y la Ascensión de Cristo. El diablo ya no puede llegar al cielo, no puede hacer nada. Pero desde entonces persigue la Mujer en los desiertos, es decir, se dirige siempre contra la Iglesia.

Ἡ Ἐκκλησία διώκεται, διώκονται οἱ Μαθητές, διώκεται καί ἡ Θεοτόκος· ἀλλά τό «παιδί» ἁρπάζεται. Αὐτό εἶναι ἡ σταύρωση, ἡ ἀνάσταση καί ἡ ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ. Δέν μπορεῖ ὁ Διάβολος πλέον νά φθάσει στόν οὐρανό, δέν μπορεῖ νά κάνει τίποτα. Ἔκτοτε ὅμως κυνηγᾶ τήν «γυναίκα» στίς ἐρήμους, δηλαδή στρέφεται πάντοτε ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας.

Entonces dentro de esta imagen, -la cual es una de las múltiples imágenes del libro del Apocalipsis-, uno ve en resumen el misterio de la divina Economía.

Μέσα λοιπόν σ’ αὐτή τήν εἰκόνα –πού εἶναι μία ἀπό τίς πάμπολλες εἰκόνες τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως– βλέπει κανείς σέ ἐπιτομή τό μυστήριο τῆς θείας Οἰκονομίας.

Además el libro del Apocalipsis se refiere a la fundación y a la extensión sobre la tierra de la Iglesia de Cristo, es decir, de la Realeza increada de Dios, pero también el desarrollo de la lucha entre la mujer y la bestia, o sea, entre la Iglesia y las fuerzas contrarias a Dios; -veremos cuáles son estas fuerzas antiteas o antidivinas. Se refiere también a las “plagas o heridas” que vienen contra la bestia y contra el mundo que es incrédulo. Al final la Iglesia triunfa, el Cristo viene, juzga al mundo, el diablo es atado y brilla la Realeza increada de Dios. Esto es el diagrama general del libro del Apocalipsis.

Ἀποκάλυψη ἀναφέρεται ἀκόμη στήν ἵδρυση καί ἐπέκταση πάνω στή γῆ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί στήν ἐξέλιξη τῆς πάλης μεταξύ τῆς «γυναίκας» καί τοῦ «θηρίου»8, δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἀντιθέων δυνάμεων –θά δοῦμε ποιές εἶναι αὐτές οἱ ἀντίθεες δυνάμεις. Ἀναφέρεται ἐπίσης στίς πληγές πού ἔρχονται ἐναντίον τοῦ «θηρίου» καί ἐναντίον τοῦ κόσμου πού ἀπιστεῖ.9 Στό τέλος θριαμβεύει ἡ Ἐκκλησία, ἔρχεται ὁ Χριστός, κρίνει τόν κόσμο, δεσμεύεται ὁ Διάβολος καί λάμπει ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Αὐτό εἶναι τό γενικό διάγραμμα τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως.

La idea central del libro es la segunda Presencia de Cristo, como Juez y Rey. Con esto empieza y con esto termina. Terminando el libro, la “novia”, o sea, la Iglesia, y el “Espíritu”, el Espíritu Santo que permanece en la Iglesia, dirán: “Ven, Señor Jesús”; y la respuesta: “Sí, vengo pronto”. Es el clima de espera del espíritu del libro, y el clima de espera dentro en la Iglesia. Y la Iglesia espera a Cristo; Le espera como Juez y Rey, para expulsar el mal, para que ya no exista el diablo, ni el pecado, tampoco la corrupción, ni la muerte. Por consiguiente la idea central del libro es: el Jesús Cristo como Juez y Rey y Su Segunda Presencia.

Ἡ κεντρική ἰδέα τοῦ βιβλίου εἶναι ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, ὡς Κριτοῦ καί ὡς Βασιλέως, μέ τήν ὁποία καί ἀρχίζει καί τελειώνει. Τελειώνοντας τό βιβλίο, ἡ «νύμφη», δηλαδή ἡ Ἐκκλησία, καί τό «Πνεῦμα», τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού μένει στήν Ἐκκλησία, θά ποῦν: «ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ»· καί ἡ ἀπάντηση: «ναὶ ἔρχομαι ταχύ»10, ναί, ἔρχομαι γρήγορα. Εἶναι τό κλίμα τῆς ἀναμονῆς μέσα στό πνεῦμα τοῦ βιβλίου, τό κλίμα τῆς ἀναμονῆς μέσα στήν Ἐκκλησία. Καί ἡ Ἐκκλησία περιμένει τόν Χριστό· Τόν περιμένει ὡς Κριτή καί ὡς Βασιλιά, γιά νά ἀπομακρύνει τό κακό· νά μήν ὑπάρχει πλέον ὁ Διάβολος, νά μήν ὑπάρχει ἡ ἁμαρτία, νά μήν ὑπάρχει ἡ φθορά, νά μήν ὑπάρχει ὁ θάνατος. Συνεπῶς κεντρική ἰδέα τοῦ βιβλίου εἶναι: ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὡς Κριτής καί Βασιλιάς καί ἡ Δευτέρα Παρουσία Του.

El tema principal, -que lo vemos moverse o trasladarse en sucesivas imágenes de un modo de sistema septenario, como veremos en el análisis del libro- es la lucha entre la Realeza de Dios y la fuerzas antidivinas o contrarias a Dios, con el resultado triunfal de la Iglesia por la victoria de Cristo.

Τό κύριο θέμα –πού τό βλέπουμε νά κινεῖται σέ ἀλλεπάλληλες εἰκόνες κατά ἕνα ἑπταδικό σύστημα, ὅπως θά τό δοῦμε στήν ἀνάλυση τοῦ βιβλίου– εἶναι ὁ ἀγώνας μεταξύ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀντιθέων δυνάμεων, ἀποτέλεσμα τοῦ ὁποίου θά εἶναι ὁ θρίαμβος τῆς Ἐκκλησία μέ τήν νίκη τοῦ Χριστοῦ.

El propósito por el que se ha escrito el libro del Apocalipsis es la preparación de los fieles en vista de las tribulaciones y aflicciones que les esperan, pero también para instrucción y consuelo de los fieles para el buen término de la lucha.

Ὁ σκοπός δέ πού γράφηκε τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι ἡ προπαρασκευή τῶν πιστῶν ἐνόψει τῶν θλίψεων πού τούς περιμένουν, ἀλλά καί ἡ παραμυθία, ἡ παρηγορία τῶν πιστῶν, γιά τήν ἀγαθή ἔκβαση τοῦ ἀγῶνος.

Todas estas cosas que os digo en pocas palabras, están escritas en el libro del Apocalipsis con visiones, representaciones e imágenes, y constituyen también la lengua simbólica del libro del Apocalipsis.

Ὅλα αὐτά πού σᾶς λέω μέ πολύ λίγα λόγια καταγράφονται στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως μέ ὁράματα, παραστάσεις καί εἰκόνες, πού ἀποτελοῦν καί τήν συμβολική γλώσσα τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως.

Por supuesto que el Apocalipsis es principalmente un libro profético; el cual ¡atención!- no apocalipta-revela sólo las cosas futuras sino también las presentes. Por lo tanto aquí aparece la profecía en su concepto, sentido y significado amplio.

Βεβαίως ἡ Ἀποκάλυψη εἶναι κυρίως ἕνα προφητικό βιβλίο, τό ὁποῖο –προσέξτε– δέν ἀποκαλύπτει μόνο τά μέλλοντα, ἀλλά καί τά παρόντα. Συνεπῶς ἐδῶ ἐμφανίζεται ἡ προφητεία μέ εὐρεῖα ἔννοια.

 Al mismo libro del Apocalipsis en el primer capítulo 1, pasaje 19, el mismo Señor dice lo siguiente y lo apunta a Juan: “Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas”. San Juan se encuentra exiliado, según la Tradición, en la isla Patmos, en la cueva que hoy en día es conocida como la cueva del Apocalipsis. Allí estaba orando continuamente. Y un Domingo –nos dirá el mismo en el prólogo del libro- “se hizo en espíritu” (Apoc 1,10) y vio todas estas apocalipsis-revelaciones y visiones, las que por mandamiento de Cristo escribe: Escribe, dice las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas que se convertirán y serán presentes. Por lo tanto, el libro del Apocalipsis es un libro profético, que apocalipta-revela las cosas presentes y futuras.

Στό ἴδιο τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, κεφάλαιο 1ο, στίχος 19, ὁ ἴδιος ὁ Κύριος σημειώνει στόν εὐαγγελιστή Ἰωάννη τό ἑξῆς: «γράψον οὖν ἃ εἶδες, καὶ ἅ εἰσι καὶ ἃ μέλλει γίνεσθαι μετὰ ταῦτα». Γράψε ἐκεῖνα πού εἶδες, λέει, καί ἐκεῖνα πού εἶναι, δηλαδή τά παρόντα, καί ἐκεῖνα πού πρόκειται νά γίνουν μετά ἀπό αὐτά. Ὁ Ἰωάννης βρίσκεται ἐξόριστος, κατά τήν Παράδοση, στήν Πάτμο, στό σπήλαιο πού σήμερα εἶναι γνωστό ὡς σπήλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως · ἐκεῖ διαρκῶς προσευχόταν. Καί μία Κυριακή –θά μᾶς τό πεῖ ὁ ἴδιος στόν πρόλογο τοῦ βιβλίου του– «ἐγένετο ἐν πνεύματι»11 καί εἶδε ὅλες αὐτές τίς ἀποκαλύψεις καί τά ὁράματα, πού τά καταγράφει μέ ἐντολή τοῦ Χριστοῦ. Συνεπῶς τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι ἕνα βιβλίο προφητικό, τό ὁποῖο ἀποκαλύπτει τά παρόντα καί τά μέλλοντα.

Os he dicho que la profecía tiene un concepto, sentido y significado muy amplio; se mueve al futuro, al presente y al pasado. Y analizo:

Σᾶς εἶπα ὅτι ἡ προφητεία ἔχει εὐρεῖα ἔννοια· κινεῖται στό μέλλον, στό παρόν, ἀλλά καί στό παρελθόν. Καί ἀναλύω:

 Cuando una profecía se mueve hacia el futuro, viene a apocaliptar-revelar aquello que se realizará al futuro, lo cual ignora toda creación creada lógica. El futuro no lo conoce ni el hombre ni el ángel tampoco el diablo; el futuro realmente lo conoce sólo el Dios, y nadie más y sólo Él puede revelarlo. La profecía pues, es privilegio sólo del Dios verdadero; y si lo queréis, es el privilegio de nuestra verdadera Fe ortodoxa.

Ὅταν ἡ προφητεία κινεῖται στό μέλλον, ἔρχεται νά ἀποκαλύψει ἐκεῖνο πού θά γίνει στό μέλλον, τό ὁποῖο ἀγνοεῖ κάθε κτιστή λογική δημιουργία. Δέν γνωρίζει τό μέλλον οὔτε ἄνθρωπος οὔτε ἄγγελος οὔτε ὁ Διάβολος· τό μέλλον πραγματικά τό γνωρίζει μόνον ὁ Θεός καί κανείς ἄλλος, καί μόνος Ἐκεῖνος μπορεῖ νά τό ἀποκαλύψει. Ἡ προφητεία λοιπόν εἶναι προνόμιο μόνο τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, καί ἄν τό θέλετε εἶναι προνόμιο τῆς ὀρθόδοξης ἀληθινῆς Πίστεώς μας.

La profecía incluso se mueve en el presente para cualquier cosa que escapa de la atención de los contemporáneos. San Juan el Precursor, por ejemplo, se llama Profeta. ¿Qué ha profetizado san Juan el Bautista? ¿Quizás ha profetizado el futuro o el pasado? ¡Pues, san Juan el Bautista ha profetizado sólo el presente! Y el núcleo, el centro de su profecía fue: “He aquí el Mesías; he aquí el cordero de Dios” (Jn 1,29).

Ἡ προφητεία, ἀκόμη, κινεῖται στό παρόν, γιά ὅ,τι πράγμα διαφεύγει ἀπό τήν προσοχή τῶν συγχρόνων. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, γιά παράδειγμα, λέγεται Προφήτης. Γιατί ὅμως; Τί προφήτευσε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής; Μήπως προφήτευσε τό μέλλον; Προφήτευσε τό παρελθόν; Ἔ, λοιπόν, ἀγαπητοί, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής προφήτευσε μόνο τό παρόν! Καί ὁ πυρήνας, τό κέντρο τῆς προφητείας του, ἦταν: «Ἴδε ὁ Μεσσίας», «ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ»12, Αὐτός εἶναι ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ.

 ¿Quién eres? Le preguntan los soberanos del pueblo, ¿acaso tú eres el Mesías? No, les responde, yo no soy el Mesías. ¿Quién eres? “Yo soy la voz que clama al desierto. Yo soy una voz del desierto y yo vengo para dar testimonio sobre el Mesías. Es Éste que en el tiempo viene tras de mí, pero cualitativamente es Éste que es antes que yo. Es Aquel que yo no soy digno de desatar ni los cordones de Sus zapatos” (Jn 1,19-28 Is 40,3). ¡Y Juan el Bautista es un Profeta mega (grandioso, el más grande)! A pesar de esto, cuando profetiza para el Cristo, el Cristo está presente. Pero queridos míos, es más difícil profetizar el presente que profetizar el futuro.

«Ποιός εἶσαι;» τοῦ λένε οἱ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ· «Εἶσαι ὁ Μεσσίας;» «Ὄχι, λέει, ἐγώ δέν εἶμαι ὁ Μεσσίας.» «Τότε ποιός εἶσαι;» «Ἐγώ εἶμαι ″φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ″. Ἐγώ, πού φωνάζω στήν ἔρημο, εἶμαι μιά φωνή, καί ἔρχομαι νά μαρτυρήσω γιά τόν Μεσσία. Εἶναι Αὐτός πού χρονικά ἕπεται, εἶναι ἀπό πίσω μου, ἀλλά ποιοτικά προηγεῖται, εἶναι μπροστά μου, ″ἔμπροσθέν μου γέγονεν″. Εἶναι Ἐκεῖνος, πού ἐγώ δέν εἶμαι ἄξιος νά λύσω τόν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων Του.»13 Ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής εἶναι μέγας Προφήτης. Καί ὅμως, ἀγαπητοί μου, προφητεύει μόνο τό παρόν, γιατί ὅταν προφητεύει γιά τόν Χριστό, ὁ Χριστός εἶναι παρών. Εἶναι δυσκολότερο δέ νά προφητέψεις τό παρόν ἀπ’ ὅ,τι νά προφητέψεις τό μέλλον.

Finalmente la profecía se mueve también al pasado; profetiza aquellas cosas que el ojo del hombre no ha visto. Por ejemplo, cuando Moisés, el gran Profeta, registra al libro del Génesis sobre la creación del mundo y del hombre, ¿de dónde lo sabía? Pues, escribe proféticamente. Por lo tanto, es el Profeta que se mueve, traslada al pasado.

Τέλος, ἡ προφητεία κινεῖται καί στό παρελθόν· προφητεύει ἐκεῖνα τά ὁποῖα ἀνθρώπινο μάτι δέν ἔχει δεῖ. Ὅταν, γιά παράδειγμα, ὁ Μωυσῆς, ὁ μέγας Προφήτης, καταγράφει στό βιβλίο τῆς Γενέσεως τή δημιουργία τοῦ κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου, ποῦ τά ξέρει; Προφητικῶς γράφει. Συνεπῶς εἶναι Προφήτης πού κινεῖται στό παρελθόν.

Aún la característica de la profecía es más amplia de lo que os he dicho, porque tiene también el elemento de la enseñanza. Es decir, la profecía contiene consejos, sugerencias e incitaciones éticas, promueve hacia la metania, instruye a los creyentes en la dura lucha de la vida espiritual y mucho más… Muchas veces los Profetas vienen a reforzar y ayudar, promover hacia la metania y levantar la moral del pueblo que los escucha; es decir, la profecía no viene sólo a decir lo que va a pasar y lo que pasó, sino cómo deben permanecer derechos, firmes los hombres ante el Dios.

Ἀπ’ ὅ,τι σᾶς εἶπα, ὁ χαρακτήρας τῆς προφητείας εἶναι εὐρύτερος, διότι ἔχει τό στοιχεῖο τῆς διδασκαλίας· δηλαδή ἔχει προτροπές, ἠθικές προτροπές, παρακινεῖ σέ μετάνοια, παρηγορεῖ τούς πιστούς στόν σκληρό ἀγώνα τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί λοιπά. Πολλές φορές οἱ Προφῆτες ἔρχονται νά ἐνισχύσουν καί νά βοηθήσουν, νά παρακινήσουν σέ μετάνοια καί νά ἀνορθώσουν τόν λαό πού τούς ἀκούει. Δηλαδή δέν ἔρχεται ἡ προφητεία νά πεῖ μόνο τό τί θά γίνει ἤ τί ἔγινε, ἀλλά καί τό πῶς πρέπει νά σταθοῦν οἱ ἄνθρωποι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Por esta razón –apunto, sostengo e insisto-, no debemos ver el libro del Apocalipsis con un concepto estricto de profecía, es decir, como un libro que nos dirá solo el futuro. No queridos míos, el libro del Apocalipsis se moverá, trasladará hacia atrás y hacia adelante, pero –escuchad- también ¡al presente!

Γι’ αὐτόν τόν λόγο –ὑπογραμμίζω καί σημειώνω– δέν θά πρέπει –ὑπογραμμίζω τό δέν– δέν θά πρέπει νά δοῦμε τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως μέ τήν στενή ἔννοια τῆς προφητείας, δηλαδή σάν ἕνα βιβλίο πού θά μᾶς πεῖ μόνο γιά τό μέλλον· ὄχι, ἀγαπητοί μου· ἀλλά τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως θά κινηθεῖ καί πρός τά πίσω, καί πρός τά ἐμπρός, ἀλλά –ἀκοῦστε– καί στό παρόν!

¿Qué dijo aquí el Señor? “Las cosas que son” (Apo 1,1), aquellas que existen, están en marcha y se realizan.  Y aquel “Las cosas que son” no es sólo aquello que ocurriría entonces que el Señor dictaba a Juan el Apocalipsis y le mostraba con imágenes simbólicas todo lo que ocurriría en su época. Cuando escribe sobre “la gran ramera Babilón”, la Roma, no es sólo aquel “Las cosas que son” y que son hoy; aquel “Las cosas que son” son cosas de hoy y de mañana; pero el mañana será lo que pertenezca al mañana, y que llegará a ser presente, hoy.

Τί εἶπε ἐδῶ ὁ Κύριος; «ἅ εἰσι»,14 ἐκεῖνα τά ὁποῖα ὑπάρχουν, ὑφίστανται. Καί ἐκεῖνο τό «ἅ εἰσι» δέν εἶναι μόνον ἐκεῖνο τό ὁποῖο συνέβαινε τότε πού ὁ Κύριος ὑπαγόρευε στόν Ἰωάννη τήν Ἀποκάλυψη καί τοῦ ἔδειχνε τίς εἰκόνες τίς συμβολικές, κάθε τί πού συνέβαινε στήν ἐποχή του. Ὅταν γράφει γιά τήν «μεγάλη πόρνη» τήν «Βαβυλώνα»15, τήν Ρώμη, δέν εἶναι μόνον ἡ τότε Ρώμη ἐκεῖνο τό «ἅ εἰσι». Ἐκεῖνο τό «ἅ εἰσι» εἶναι καί σήμερα, θά εἶναι καί αὔριο· ἀλλά τό «ἅ εἰσι» τοῦ αὔριο θά εἶναι αὐτό πού θά ἀνήκει στό αὔριο, καί θά εἶναι ὡς παρόν.

Así pues, en cada momento el Apocalipsis se mueve, traslada al pasado, al presente y al futuro. Pero tiene una forma amplia: viene a instruir, rehabilitar, avisar –sobre la venida del Anticristo (Apo 14,8. 16,19. 17,5. 18.) etc.– y viene a levantar el ánimo, alertar, resaltar y alertar en cada época o tiempo, pero particularmente en una época que el sentimiento religioso está muy bajo y débil.

Ἔτσι λοιπόν ἀνά πᾶσα στιγμή ἡ Ἀποκάλυψη κινεῖται στό παρελθόν, στό παρόν καί στό μέλλον. Ἔχει δέ αὐτή τήν εὐρεῖα μορφή: Ἔρχεται νά παραμυθήσει, νά παρηγορήσει, νά εἰδοποιήσει –γιά τόν ἐρχομό τοῦ Ἀντιχρίστου16 καί λοιπά– ἔρχεται νά ἀνορθώσει, νά ἐπισημάνει, σέ κάθε ἐποχή, ἰδιαιτέρως ὅμως σέ ἐποχές πού τό θρησκευτικό αἴσθημα εἶναι πολύ χαμηλό.

El libro del Apocalipsis es un libro muy vivo, con mucha inexpresable jaris (gracia, energía increada) y frescura. A pesar de las terribles imágenes que contiene, tiene a la vez una ternura y una frescura. El libro del Apocalipsis es una verdadera obra maestra. Aquel que ha podido ver, contemplar algo dentro en este libro, lo constituye como un estudio suyo verdadero.

Τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι ἕνα ζωντανό βιβλίο, μέ πολλή καί ἀνέκφραστη χάρη καί δροσερότητα. Παρά τίς τρομερές εἰκόνες του, ἔχει μία δροσερότητα καί ταυτοχρόνως μία τρυφερότητα. Εἶναι ἕνα ἀληθινό ἀριστούργημα τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως! Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος μπόρεσε κάτι νά δεῖ μέσα στό βιβλίο αὐτό, τό κάνει ἀληθινό ἐντρύφημά του.

El libro del Apocalipsis está escrito en lengua helénica popular y sencilla de su época. ¡Tenemos la lengua helenística que por supuesto no es el bello dialecto de Ática, la magnífica lengua de Platón! Nos encontramos bastante años lejos, unos centenares; la lengua helénica había sufrido muchas influencias, especialmente extranjeras. En esta lengua se han escrito los Evangelios. Pero la lengua del libro del Apocalipsis está a un nivel aún más bajo que esta lengua helenística; es una lengua, permitidme decirlo, popular o vulgar; pero esto no os moleste, no os escandalice. Porque de parte filológica presenta tantas y de tal tipo de cosas, de modo que muchos de renombre helenos y extranjeros han llegado a decir que el libro del Apocalipsis tiene su propia gramática.

Ἀποκάλυψη εἶναι γραμμένη στή δημοτική τῆς ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς. Ἔχουμε τήν ἑλληνιστική γλώσσα, πού δέν εἶναι βεβαίως ὅπως ἡ ἀττική διάλεκτος, ἡ περίτεχνη γλώσσα τοῦ Πλάτωνος! Βρισκόμαστε ἀρκετά χρόνια μακριά, μερικές ἑκατοντάδες χρόνια. Ἡ ἑλληνική γλώσσα ἔχει ὑποστεῖ πολλές ἐπιδράσεις, κυρίως ξενικές, καί βαρβαρίζει. Στή γλώσσα αὐτή γράφτηκαν τά εὐαγγέλια. Ἀλλά τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι ἀκόμη πιό κάτω ἀπ’ αὐτή τήν ἑλληνιστική γλώσσα· εἶναι μία –ἐπιτρέψτε μου νά τό πῶ ἔτσι ὅπως θά τό λέγαμε σήμερα– δημοτικιά! Ἀλλά μή σᾶς πειράζει αὐτό καί μή σᾶς σκανδαλίζει. Ἀπό φιλολογικῆς πλευρᾶς παρουσιάζει τόσα καί τέτοια στοιχεῖα, ὥστε ξένοι νά ποῦν ὅτι τό βιβλίο αὐτό ἔχει δική του γραμματική!

 Dice por ejemplo: «ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος». El «ὁ ὢν», toma artículo, porque es participio, pero «ὁ ἦν» que es imperfecto del verbo εἰμί ser y estar, qué tipo de artículo puede tomar… ¿El verbo gramáticamente toma alguna vez artículo?… (No, gramáticamente en helénico, no), y dice «ὁ ἦν»;… Es un sólico o solikismo*. El libro del Apocalipsis, pues, tiene su propia gramática, ¡pero es gratificada! *(Σόλοικο sólico o solikismo es el que en los textos se equivoca sintácticamente y gramáticamente, en este caso san Juan y los santos escritores muchas veces lo hacen expresamente a caso hecho para mostrar lo difícil e inexpresable que es lo divino o Dios).

Γιά παράδειγμα, λέει: «ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος»17. Τό «ὁ ὢν» παίρνει ἄρθρο, ναί, γιατί εἶναι Μετοχή. Ὅμως τό «ὁ ἦν», πού εἶναι ὁ Παρατατικός τοῦ ρήματος εἰμί, τί εἴδους ἄρθρο μπορεῖ νά πάρει; Τό ρῆμα παίρνει ποτέ ἄρθρο, καί λέει «ὁ ἦν»; Σόλοικο, γλωσσικά ἀσύντακτο. Τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως λοιπόν ἔχει τή δική του γραμματική· ἀλλά εἶναι χαριτωμένη!

Pero su léxico o vocabulario quizás no sea rico. Lo mismo ocurre también con el evangelio de Juan. El vocabulario más pobre de los cuatro evangelios es el de Juan, ¡pero es el más grande y alto que nos ha venido del cielo; el evangelio de Juan es el evangelio de la luz increada, el más teológico! ¡Imita la Kenosis-Vaciamiento del Dios Logos, que está contenido, rodeado de la pobreza de la existencia humana!… (cf. Fil 2,7). Así diríamos aquí, que dentro de la pobreza del léxico del Apocalipsis viene la riqueza de la teología y de la riqueza de la Realeza increada de Dios que con tanta abundancia se derrama y se desborda, y que supera todos los conceptos de las palabras. Es algo maravilloso y asombroso. Sólo aquel que se familiariza con el libro del Apocalipsis puede descubrir todos estos elementos y sobre todo de manera interminable.

Ἀλλά καί τό λεξιλόγιό του ἴσως δέν εἶναι πλούσιο. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τό εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννου. Ξέρετε, ἀπό τά τέσσερα εὐαγγέλια, τό φτωχότερο σέ λεξιλόγιο εἶναι τοῦ Ἰωάννου· ὅμως εἶναι τό ὑψιπετέστερο, τό θεολογικότερο! Μιμεῖται τήν κένωση τοῦ Θεοῦ Λόγου, πού περιβάλλεται τήν πτωχεία τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως.18 Θά λέγαμε λοιπόν καί ἐδῶ ὅτι μέσα ἀπό τή φτώχεια τοῦ λεξιλογίου τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως ἔρχεται ὁ πλοῦτος τῆς θεολογίας, ὁ πλοῦτος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, πού τόσο πολύ ξεχειλίζει, ὥστε ξεπερνᾶ τίς ἔννοιες τῶν λέξεων. Εἶναι κάτι καταπληκτικό. Μόνον ἐκεῖνος πού ἐξοικειώνεται μέ τό βιβλίο αὐτό μπορεῖ νά ἀνακαλύψει ὅλα αὐτά τά στοιχεῖα, καί μάλιστα κατά τρόπο ἀτέρμονα.

Es pues, una verdadera obra maestra el libro del Apocalipsis. Tiene unidad y simetría, buen ritmo y potencia del logos a pesar de la escasez o pobreza de palabras; tiene riqueza de colores y tonos; ¡aún tiene una inimaginable variedad de temas y una finura y viveza este libro, tanta, que fascina al que lo lee! 

Εἶναι λοιπόν ἕνα ἀληθινό ἀριστούργημα, ἀγαπητοί μου, τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἔχει ἑνότητα, ἔχει συμμετρία, ἔχει εὐρυθμία, ἔχει δύναμη λόγου, ἔχει πλοῦτο χρωμάτων καί τόνων, παρά τήν πτωχεία τῶν λέξεων. Ἀκόμα ἔχει μία ἀφάνταστη ποικιλία θεμάτων, ἔχει μία πλαστικότητα, ἔχει μιά ζωηρότητα, ἔχει μιά παραστατικότητα αὐτό τό βιβλίο, τόσο, πού συναρπάζει ἐκεῖνον πού τό διαβάζει.

Por ningún otro libro, ni para el libro más clásico de historia humana, no se han escrito tantos libros como el libro del Apocalipsis. Muchos demasiados libros se han escrito, se escriben y se escribirán para el libro del Apocalipsis. ¡Verdaderamente es una riqueza real!

Γιά κανένα ἄλλο βιβλίο, οὔτε γιά τό πιό κλασσικό βιβλίο στήν ἱστορία τῆς ἀνθρώπινης γραμματείας, δέν γράφτηκαν τόσα βιβλία, δέν ἔγιναν τόσες συγγραφές, ὅσες γιά τήν Ἀποκάλυψη. Ἔχουν γραφεῖ, γράφονται καί θά γράφονται γι’ αὐτήν πάρα πολλά βιβλία. Ἀληθινός πλοῦτος πραγματικά!

¡Es un libro profundamente reflexivo, despertador de conciencias y despertares espirituales, es encantador y deslumbrante! ¡Con escenografía, pero sus escenarios son el cielo y la tierra! ¡El tiempo por el que se mueve, traslada no cabe en la Historia humana, es la Historia universal y la Eternidad!

Βαθυστόχαστο βιβλίο, ἀφυπνιστικό συνειδήσεων, συναρπαστικό. Τά σκηνικά του εἶναι ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ! Ὁ χρόνος μέσα στόν ὁποῖο κινεῖται, πού δέν τόν χωράει ἡ ἀνθρώπινη Ἱστορία, εἶναι ἡ παγκόσμια Ἱστορία καί ἡ Αἰωνιότητα!

Por eso sería un error interpretativo, si quisiéramos interpretar el texto del Apocalipsis a base de un lugar estricto, como es Grecia o Constantinopla; -los que estudiáis los escritos del Apocalipsis me entendéis- es decir, como si el Apocalipsis estuviera escrito especialmente para un lugar de una ciudad como Constantinopla o al lugar estrecho de Grecia, como si el Apocalipsis estuviese escrita solamente para los helenos. ¡El Apocalipsis es un libro universal! ¡Ya os he dicho: su escenario, el cielo y la tierra; y el tiempo es la Historia universal y la Eternidad! Por lo tanto, ¡cómo nosotros vamos a limitar el libro a un lugar o a una nación o cuándo será Constantinopla otra vez helénica! ¡Pobreza! ¡Pobreza (espiritual)!

Γι’ αὐτό καί ἀποτελεῖ ἑρμηνευτικό λάθος ἐάν θά ἑρμηνεύαμε τό κείμενο τῆς Ἀποκαλύψεως μέ βάση ἕναν τόπο, ὅπως εἶναι ἡ Ἑλλάδα ἤ ἡ Κωνσταντινούπολη –ὅσοι διαβάζετε ἀποκαλυπτική γραμματεία μέ καταλαβαίνετε– νά ἑρμηνεύσουμε δηλαδή τήν Ἀποκάλυψη στόν στενό χῶρο μιᾶς Κωνσταντινουπόλεως ἤ στόν στενό χῶρο τῆς Ἑλλάδος, σάν νά εἶναι γραμμένη ἡ Ἀποκάλυψη εἰδικά γιά τούς Ἕλληνες. Ἡ Ἀποκάλυψη εἶναι παγκόσμιο βιβλίο! Σᾶς εἶπα, τό σκηνικό του εἶναι ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ· ὁ χρόνος του εἶναι ἡ παγκόσμια Ἱστορία καί ἡ Αἰωνιότητα. Πῶς λοιπόν τώρα νά περιορίσουμε τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως καί νά ποῦμε: «Νά διαβάσουμε τί θά γίνει· ἄραγε θά πάρουμε τήν Πόλη καί τήν Ἁγιά-Σοφιά;». Φτώχεια! Φτώχεια!

Por eso los que han interpretado de esta manera se han equivocado. Queridos míos, los que han escrito interpretaciones con estos vínculos tan estrictos no se confirmaron, naturalmente después se avergonzaron. Sólo para la historia de la traducción os contaré sobre Apóstoles Makrakis, quien quiso interpretar el Apocalipsis a base siempre el espacio griego, con centro Constantinopla y sobre todo con la idea del Mahometanismo.

Γι’ αὐτό ὅσοι ἑρμηνεύουν ἔτσι, ἔχουν πέσει ἔξω. Ἀγαπητοί μου, ὅσοι ἔγραψαν ἑρμηνεία τῆς Ἀποκαλύψεως μέ τέτοια στενά ὅρια δέν ἐπαληθεύτηκαν καί φυσικά ντροπιάστηκαν. Μόνο γιά τήν ἱστορία τῆς ἑρμηνείας σᾶς ἀναφέρω τόν Ἀπόστολο Μακράκη, ὁ ὁποῖος ἤθελε νά ἑρμηνεύσει τήν Ἀποκάλυψη μέ βάση πάντα τόν ἑλληνικό χῶρο, μέ κέντρο τήν Κωνσταντινούπολη καί μάλιστα μέ ἰδέα τόν Μωαμεθανισμό.

Huelga deciros que no podemos interpretar el Apocalipsis a base de alguna corriente de nuestra época; como cuando vivía Makrakis, hacia el final del siglo pasado, que estaba el Mahometanismo. El que el Mahometanismo está al contenido del libro del Apocalipsis no hay ninguna duda, pero no podemos decir que este es un tema por el que se ocupará especialmente el libro del Apocalipsis y quedará en eso. No. Es un error. Ni el comunismo, ni el ateísmo, ni cualquier otra cosa. Estas cosas están contenidas en el libro del Apocalipsis, pero ¡atención, están contenidas! son temas grandiosos e universales que están allí contenidas, pero el libro del Apocalipsis no se agota en estos.

Δέν μποροῦμε νά ἑρμηνεύσουμε τήν Ἀποκάλυψη μέ βάση ἕνα ρεῦμα τῆς ἐποχῆς μας, δηλαδή ὅπως στήν ἐποχή τοῦ Μακράκη, πρός τά τέλη τοῦ περασμένου αἰῶνος, πού ἦταν ὁ Μωαμεθανισμός. Τό ὅτι περιέχεται μέσα καί ὁ Μωαμεθανισμός εἶναι ἀναμφισβήτητο, ἀλλά δέν μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι αὐτό ἀποτελεῖ ἕνα θέμα μέ τό ὁποῖο θά ἀσχοληθεῖ ἰδιαιτέρως τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως καί μόνο σ’ αὐτό θά μείνει. Ὄχι, λάθος! Οὔτε ὁ Κομμουνισμός οὔτε ἡ ἀθεΐα οὔτε τίποτε ἄλλο. Αὐτά τά θέματα περιέχονται μέσα στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως –προσέξτε: περιέχονται· εἶναι μεγάλα θέματα, εἶναι παγκόσμια θέματα, καί περιέχονται– ἀλλά δέν ἐξαντλεῖται τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως σ’ αὐτά.

No digamos, pues, que la bestia es el Comunismo o el Mahometanismo. No. El que estas bestias son precursoras no hay duda; pero no son sólo estas la “bestia”. Como os dije, es un error interpretativo determinar cosas de este tipo. 

Μήν ποῦμε λοιπόν ὅτι τό «θηρίον» εἶναι ὁ Κομμουνισμός ἤ ὁ Μωαμεθανισμός. Ὄχι. Τό ὅτι αὐτά εἶναι προδρομικά «θηρία» εἶναι ἀναμφισβήτητο· ἀλλά δέν εἶναι μόνον αὐτά τό «θηρίον». Σᾶς εἶπα ὅτι εἶναι ἑρμηνευτικό λάθος νά καθορίζουμε τέτοια πράγματα.

Por eso os ruego mucho que, cuando venís aquí a escuchar el análisis del Apocalipsis, no esperéis oír cosas de este tipo. No esperéis escuchar para saber cuándo se hará la tercera guerra mundial… ni cuándo y qué fecha vendrá el Anticristo… ¡ni cuándo será la Segunda Presencia de Cristo!… Estas cosas no las esperéis de mí; se trata de un error interpretativo. Y aquellos de los intérpretes o predicadores intentasen afirmar, “he aquí” o “esto, tal fecha”, peligrarían. Es característico que todos que han hablado así han sido desmentidos.

Γι’ αὐτό, θά σᾶς παρακαλέσω πάρα πολύ, ὅταν θά ἔρχεστε ἐδῶ νά ἀκοῦτε τήν ἀνάλυση καί ἑρμηνεία τῆς Ἀποκαλύψεως, μήν περιμένετε νά ἀκούσετε τέτοια πράγματα. Μήν περιμένετε νά ἀκούσετε ἐδῶ καί νά μάθετε ἄν θά γίνει καί πότε θά γίνει ὁ τρίτος παγκόσμιος πόλεμος… οὔτε ἀκόμη πότε θά ἔρθει ὁ Ἀντίχριστος καί πότε θά γίνει ἡ Δευτέρα τοῦ Χριστοῦ Παρουσία!… Τέτοια πράγματα μήν τά περιμένετε· πρόκειται περί ἑρμηνευτικοῦ λάθους. Καί ὅσοι ἀπό τούς ἑρμηνευτές ἤ ὁμιλητές θά ἐπιχειροῦσαν νά ποῦν «Νά, αὐτό!», θά διακινδύνευαν. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὅλοι ὅσοι ἔχουν μιλήσει ἔτσι, ἔχουν διαψευσθεῖ.

Por eso os ruego mucho que vengáis a escuchar y estéis muy atentos, veréis que hay cosas muy importantes de gran interés. ¡Además, la introducción que estamos haciendo ahora exactamente se hace para despertar el interés de los oyentes, y que traigáis tantos más y si hace falta iremos en la plaza para hacer nuestra homilía!

Νά ἔρχεστε ὅμως. Μάλιστα θά δεῖτε ὅτι ὑπάρχει πολύ ἐνδιαφέρον. Ἄλλωστε ἡ εἰσαγωγή πού κάνουμε σήμερα γίνεται ἀκριβῶς γιά νά ξυπνήσει καί κινήσει τό ἐνδιαφέρον τῶν ἀκροατῶν, ὥστε νά φέρετε ἄλλους τόσους, ἀκόμα κι ἄν χρειαστεῖ νά πᾶμε καί στήν πλατεῖα νά κάνουμε τήν ὁμιλία μας!

Nosotros por supuesto en nuestras interpretaciones seguiremos la línea que tiene nuestra Iglesia Ortodoxa. Y esta línea, queridos míos, la han marcado tres verdaderos e iluminados Padres santos inspirados de Dios. Estos son san Andrés de Kesarea siglo 6º, Areza obispo de Kesarea siglo 9º y Ecumenio obispo de Trikis o Tríkala siglo 6º. Estos tres han dejado unos escritos maravillosos, donde interpretan sobre el Apocalipsis, -que gracias a Dios los tengo en mis manos- y en los cuales uno ve la línea de la interpretación ortodoxa de nuestra Iglesia, el cómo interpreta el libro del Apocalipsis.

Ἐμεῖς βέβαια στήν ἑρμηνεία μας θά πρέπει νά ἀκολουθήσουμε τήν γραμμή πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία μας. Καί τήν γραμμή αὐτή, ἀγαπητοί μου, τήν χάραξαν τρεῖς ἀληθινά θεόπνευστοι ἄνθρωποι, τρεῖς Πατέρες: ὁ Ἀνδρέας, ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας, τοῦ 6ου αἰῶνος, ὁ Ἀρέθας, ἐπίσης ἀρχιεπίσκοπος Καισαρείας, τοῦ 9ου αἰῶνος, καί ὁ Οἰκουμένιος, ἀρχιεπίσκοπος Τρίκκης, τοῦ 6ου αἰῶνος. Καί οἱ τρεῖς αὐτοί ἔγραψαν ὑπομνήματα στήν Ἀποκάλυψη. Στά χέρια μου, δόξα τῷ Θεῷ, ἔχω τά δύο: τοῦ Ἀνδρέα καί τοῦ Ἀρέθα Καισαρείας. Εἶναι πλήρη ὑπομνήματα στήν Ἀποκάλυψη, πού βλέπει κανείς τήν ὀρθόδοξη γραμμή τῆς Ἐκκλησίας μας, τό πῶς ἑρμηνεύει τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως.

No es nada casual, aunque esto lo analizaremos en nuestros temas- el por qué los Padres y teólogos de nuestra Iglesia no se ocuparon con el libro del Apocalipsis. Esto lo veremos en el camino de nuestros temas. 

Δέν εἶναι τυχαῖο, ἄν καί θά τό ἀναλύσουμε αὐτό μέσα στά θέματά μας, τό γιατί πατέρες καί θεολόγοι τῆς Ἐκκλησίας μας δέν ἀσχολήθηκαν μέ τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἄς ποῦμε, ὁ καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας ὑπομνημάτισε ὅλα τά βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἐκτός ἀπό τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. Γιατί; Ἀλλά αὐτό θά τό δοῦμε στήν πορεία τῶν θεμάτων μας.

Ahora sólo esto os digo, que los escritos de estos tres Padres, como también el admirable libro del profesor Brasiotis, único escrito neo-helénico sobre el Apocalipsis que hay en los escritos de la teología neo-helénica- estos serán nuestros guías; todos lo demás esconden peligros. Y esto os lo digo porque no me gustaría ser yo engañado y engañar a vosotros. Por eso os dije que no se excite vuestra fantasía con cosas que quizás me preguntaríais: ¿Qué pasará; qué aprenderemos?, no, hace falta sobriedad y serenidad. Aprenderemos dentro de la trayectoria del análisis del texto sagrado, cómo debemos interpretar este libro. Yo por supuesto que os diré algo ahora; pero este algo no se agotará, sino que lo estaremos aprendiendo en la trayectoria del análisis del libro.

Τώρα μόνο τοῦτο σᾶς λέω, ὅτι αὐτά τά ὑπομνήματα πού σᾶς ἀνέφερα –ὅπως καί τό θαυμάσιο βιβλίο τοῦ καθηγητῆ Μπρατσιώτη, ὑπόμνημα στήν Ἀποκάλυψη, τό μοναδικό πού ὑπάρχει στήν νεοελληνική θεολογική γραμματεία– θά εἶναι οἱ ὁδηγοί μας· ὅλα τά ἄλλα κρύβουν κινδύνους. Καί σᾶς τό λέω αὐτό γιατί δέν θά ἤθελα οὔτε νά πλανηθῶ οὔτε νά σᾶς πλανήσω. Γι’ αὐτό, σᾶς εἶπα, μήν ἀνάβει ἡ φαντασία μας καί ρωτᾶτε: «Καί τί θά γίνει; Καί τί θά μάθουμε;». Ὄχι· θέλει νηφαλιότητα. Θά μάθουμε μέσα στήν πορεία τῆς ἀναλύσεως τοῦ ἱεροῦ κειμένου πῶς πρέπει νά καταλαβαίνουμε τό βιβλίο αὐτό. Ἐγώ βεβαίως κάτι θά σᾶς πῶ τώρα· ὅμως αὐτό τό κάτι δέν θά ἐξαντληθεῖ, ἀλλά θά τό μαθαίνουμε στήν πορεία τῆς ἀναλύσεως τοῦ βιβλίου.

A pesar de estas cosas que os digo, no podemos decir que no estaremos observando las “señales de los tiempos” (Mt 16,3), porque el mismo Señor nos lo señaló esto. Nos habló de “señales del fin” y nos dijo: “Tal y como veis las hojas de la higuera encima del ramo que se han abierto y decís que la siembra está cerca, así lo mismo cuando veáis estas señales que os digo- ¿pero cuáles? Uno, dos tres… las enumera en el Evangelio- “entonces el fin estará cerca” (Mt 24,32-33 Mrc 13,28 Lc 21,30). ¿Cuál final Señor?… ¡Esto es ahora!… Aquí tenemos una imagen doble: el “final” de Jerusalén y el final del mundo. 

Παρ’ ὅλα αὐτά ὅμως πού σᾶς λέω, δέν μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι δέν θά παρατηροῦμε τά «σημεῖα τῶν καιρῶν»19, διότι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς τό ἐπισήμανε. Μᾶς μίλησε γιά τά «σημάδια τοῦ τέλους» καί μᾶς εἶπε: «Ὅπως βλέπετε τά φύλλα τῆς συκιᾶς πού ἄνοιξαν ἀπάνω στό κλαδί καί λέτε ″ἐγγύς τό θέρος″, ἔτσι καί ὅταν δεῖτε αὐτά τά σημάδια πού σᾶς λέω –ποιά; ἕνα, δύο, τρία… τά ἀπαριθμεῖ στό εὐαγγέλιο– τότε θά πεῖτε: ″ἐγγύς τό τέλος″»20. Ποιό «τέλος», Κύριε; Αὐτό εἶναι τώρα…! Διπλή ἡ εἰκόνα: τό τέλος τῆς Ἱερουσαλήμ καί τό τέλος τοῦ κόσμου.

¡Es difícil el libro del Apocalipsis; la profecía no tiene fondo! esto lo veremos un poquito más abajo.

Εἶναι δύσκολο τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἡ προφητεία, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἀπύθμενη! Θά τό δοῦμε λίγο πιό κάτω.

Sin embargo, san Ignacio mientras se iba a Roma para ser Mártir, aconseja a san Policarpo a quien manda la epístola, y le dice: “Los tiempos estúdialos para que aprendas y conciencies, y a la vez que anheles, esperes que al Atemporal, el que está Fuera del Tiempo, el Jesús Cristo, el Eterno Hijo y Logos de Dios. EspéraLe.

Πάντως ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος, ἐνῶ πηγαίνει στήν Ρώμη γιά νά μαρτυρήσει, στέλνει ἐπιστολή στόν ἅγιο Πολύκαρπο καί τοῦ συνιστᾶ: «Τοὺς καιροὺς καταμάνθανε. Τὸν ὑπὲρ καιρὸν προσδόκα, τὸν ἄχρονον, τὸν ἀόρατον, τὸν δι’ ἡμᾶς ὁρατόν…»21 καί λοιπά. Δηλαδή: Τούς καιρούς νά «καταμανθάνεις», νά τούς μελετᾶς. Δέν λέει μάνθανε, ἀλλά «καταμάνθανε», παρατήρει τούς καιρούς, μελέτα τούς καιρούς. Καί ταυτοχρόνως νά περιμένεις, «προσδόκα», τόν ὑπέρχρονο, τόν ἄχρονο, τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν αἰώνιο Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ. Περίμενέ Τον !

Esta sugerencia suya es muy importante. No debe meternos en historias de curiosidades o a las consecuencias de una fantasía enfermiza; porque como sabéis, no todos los hombres tienen la fantasía sana, y según el dicho popular, hacen de un pelo una cuerda gorda. Es decir, yo puede que os diga algo, y después vosotros podéis salir por ahí y decir: “¡El padre Atanasio nos ha dicho cuando realmente se hará la tercera guerra mundial!… Y después vengan aquí y me digan: Padre has dicho esto, ¿es verdad se va hacer? Y yo manifestar ignorancia. ¿Y todo esto porqué? Porque los oyentes con sus fantasías han engrandecido aquello que yo he dicho, y lo han dicho aumentado tal y como lo imaginaban con sus fantasías.

 Αὐτή ἡ προτροπή του εἶναι πολύ σπουδαία. Δέν πρέπει ὅμως νά μᾶς ρίχνει στήν περιπέτεια τῆς περιέργειας ἤ στίς συνέπειες μιᾶς νοσηρῆς φαντασίας. Γιατί ἐδῶ πού τά λέμε, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι δέν ἔχουν ὑγιή φαντασία· ἔχουν καί νοσηρή φαντασία, καί, κατά τό λαϊκό, κάνουν τήν τρίχα τριχιά. Ἐγώ δηλαδή μπορῶ νά σᾶς πῶ κάτι, καί νά βγεῖτε ἔξω καί νά πεῖτε: «Ὁ πατήρ Ἀθανάσιος μᾶς εἶπε πότε θά γίνει πράγματι ὁ τρίτος παγκόσμιος πόλεμος»! Νά μέ βροῦν ἔπειτα ἐκεῖνοι πού τούς ἔχετε ἀνακοινώσει αὐτό καί νά μοῦ ποῦν: «Πάτερ, εἴπατε αὐτό· πότε θά γίνει ἀλήθεια;»· κι ἐγώ φυσικά νά δηλώσω ἄγνοια. Καί γιατί ὅλα αὐτά; Διότι ἡ φαντασία τῶν ἀνθρώπων μεγάλωσε ἐκεῖνο πού εἶπα καί τό πρόσφεραν ὅπως τό φαντάζονταν.

San Irineo dice algo muy bonito: “Es más seguro y menos peligroso esperar el desenlace de la profecía que filosofar y hacer de adivinos o magos…” ¿Habéis visto lo que dice? Sobre todo san Irineo se refiere al nombre del Anticristo, y que es más seguro y menos peligroso esperar el desenlace de la profecía. Deje la cosa que se desarrolle en vez de reflexionar y hacer de adivino, es decir, que adivines la fecha más o menos que se hará y qué pasará. Y san Andrés de Kesarea dice algo muy importante y bello: “El tiempo y la experiencia revelará los acontecimientos a los nípticos (los sobrios espiritualmente).

Ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος λέει κάτι πολύ ὡραῖο: «Ἀσφαλέστερον καὶ ἀκινδυνότερον τὸ περιμένειν τὴν ἔκβασιν τῆς προφητείας, ἢ τὸ καταστοχάζεσθαι καὶ ὑπομαντεύεσθαι…»22. Εἴδατε τί λέει; Εἶναι ἀσφαλέστερο –καί ἀναφέρεται μάλιστα στό ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος– εἶναι ἀσφαλέστερο καί πιό ἀκίνδυνο νά περιμένεις τήν ἔκβαση τῆς προφητείας, ἄσε τό πράγμα νά πραγματοποιηθεῖ, παρά νά κάθεσαι νά στοχάζεσαι καί νά προσπαθεῖς νά μαντέψεις τί περίπου θά ἔρθει καί τί θά γίνει. Καί ὁ Ἀνδρέας Καισαρείας μᾶς λέει τό ἑξῆς πολύ σπουδαῖο: «ὁ χρόνος ἀποκαλύψει καὶ ἡ πεῖρα τοῖς νήφουσιν»23, ὁ χρόνος θά ἀποκαλύψει τά γεγονότα.

¿Pero, me diréis: cuando vengan los acontecimientos, ¿entonces qué valor tendrá para nosotros la profecía? ¡ saber ahora que se está haciendo esto que dice el Apocalipsis tiene un gran valor, me ayuda permanecer bien, derecho y firme dando la talla!

Θά μοῦ πεῖτε: «Μά ἐάν ἔρθουν τά γεγονότα, τότε γιά μᾶς τί ἀξία θά ἔχει ἡ προφητεία;». Τό νά ξέρω ὅτι τώρα γίνεται αὐτό πού λέει ἡ Ἀποκάλυψη ἔχει μεγάλη ἀξία: μέ βοηθάει νά σταθῶ!

En concreto y plenamente sobre la presencia del Anticristo. ¡Cuando vendrá, empezará a decir cosas extrañas, maravillosas e interesantes! ¡Será importante y genial! ¡Filántropo, muy civilizado y culto! ¡El Anticristo será sorprendente y un fuera de serie? Así dicen los santos Padres. ¡Será maravilloso! ¡Encantará toda la humanidad! Y los hombres dirán: “¡He aquí el soberano o gobernante! ¡Nunca ha aparecido en la tierra un gobernante de este tipo”. Será el rey universal. Estas asociaciones, uniones actuales que se están haciendo poco a poco, un día resultarán a una unión universal. Entonces se proyectará el Anticristo. ¿Extraño? Pero verdadero. Este es el aviso que tenemos por el logos de Dios.

Συγκεκριμένα καί καίρια γιά τήν παρουσία τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὅταν θά ἔρθει, θά ἀρχίσει νά λέει πράγματα παράξενα, σπουδαῖα! Φιλάνθρωπος, πολιτισμένος, καταπληκτικός θά εἶναι ὁ Ἀντίχριστος! Ἔτσι λένε οἱ Πατέρες. Καταπληκτικός! Θά μαγέψει ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Θά ποῦν: «Νά κυβερνήτης ! Δέν φάνηκε ποτέ στήν οἰκουμένη τέτοιος κυβερνήτης !». Θά εἶναι δέ παγκόσμιος βασιλιάς. Αὐτές οἱ συνενώσεις πού γίνονται, σιγά-σιγά μιά μέρα θά ὁδηγήσουν σέ μία παγκόσμια ἑνότητα· καί τότε θά προβληθεῖ ὁ Ἀντίχριστος. Παράξενο· ὅμως ἀληθινό. Αὐτή τήν εἰδοποίηση ἔχουμε ἀπό τόν λόγο τοῦ Θεοῦ.

Y entonces vendrán los profetas Elías y Enoc, los cuales no han probado la muerte (Gen 5,24 Heb 11,5 y 4Re 2,11), como profetas del presente – y no del futuro, sino del presente- y dirán: ¡Éste es el Anticristo! ¿Qué habéis dicho?… ¡Éste es gran gobernante o rey! Pero es el Anticristo”. Ellos estarán profetizando el presente. Y aquellos que estarán en nipsis o sobriedad espiritual –como dice san Andrés de Kesarea “los nípticos”- estos que tendrán el corazón limpio, puro y catartizado, sanado y estarán viviendo una vida espiritual ortodoxa, ellos inmediatamente le reconocerán. Y los otros qué harán: ¡los otros detendrán a los Profetas y los colgarán en la plaza de Jerusalén! (Apo 11,7-8).

Καί τότε θά ἔρθουν ὁ προφήτης Ἠλίας καί ὁ Ἐνώχ24, πού δέν δοκίμασαν θάνατο,25 ὡς Προφῆτες τοῦ παρόντος –ὄχι τοῦ μέλλοντος– καί θά ποῦν: «Αὐτός εἶναι ὁ Ἀντίχριστος. Τί εἴπατε; εἴπατε ὅτι αὐτός εἶναι ὁ μεγάλος κυβερνήτης; Ὁ Ἀντίχριστος εἶναι!». Προφητεύουν τό παρόν. Καί ἐκεῖνοι πού νήφουν –εἴδατε τί λέει ἐδῶ ὁ Ἀνδρέας Καισαρείας; «τοῖς νήφουσιν», σ’ αὐτούς πού νήφουν– αὐτοί πού ἔχουν καθαρή καρδιά, αὐτοί πού ζοῦν πνευματική ζωή, αὐτοί ἀμέσως θά τόν ἀναγνωρίσουν. Οἱ ἄλλοι τί θά κάνουν; Οἱ ἄλλοι θά πιάσουν τούς δύο Προφῆτες καί θά τούς κρεμάσουν στήν πλατεῖα τῆς Ἱερουσαλήμ!26

¿Cuándo se realizarán estas cosas? ¿Cuándo vendrán y cómo lo sabremos? Estas cosas las veremos cuando vengan; cada cosa entonces cuando venga. ¡Veis, pues, que tiene mucha importancia el cómo y la manera que vamos a tomar en nuestras manos el libro del Apocalipsis!

Πότε λοιπόν θά πραγματοποιηθοῦν αὐτά; Ὅταν θά ἔρθουν. Καί πότε θά ξέρουμε; Τότε πού θά ἔρθουν· τό κάθε πράγμα τότε πού θά ἔρθει. Βλέπετε λοιπόν ὅτι εἶναι πολύ σπουδαῖο πῶς θά πιάσουμε στά χέρια μας τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως!

Cuando abrimos el libro del Apocalipsis, queridos míos, sentimos que nos encontramos ante un abismo; ¡estamos desbordados, no encontramos principio ni final; es un abismo de visiones, representaciones e imágenes! Pero las cosas no son así; no hay abismo ni nada de esto; hay un orden armonioso de todo el material en un sistema septenario, que nos deja maravillados y asombrados.

Ὅταν ἀνοίξουμε τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, ἀγαπητοί μου, αἰσθανόμαστε ὅτι βρισκόμαστε μπροστά σέ μία ἄβυσσο· δέν βρίσκουμε οὔτε ἀρχή οὔτε τέλος. Νομίζουμε ὅτι εἶναι μία ἄβυσσος ὀπτασιῶν, παραστάσεων καί εἰκόνων. Καί ὅμως τά πράγματα δέν εἶναι ἔτσι, οὔτε ἄβυσσος ὑπάρχει οὔτε τίποτα· ὑπάρχει εὔρυθμη διάταξη ὅλης τῆς ὕλης κατά ἕνα ἑπταδικό σύστημα, πού μᾶς ἀφήνει κατάπληκτους.

Es exactamente lo mismo que cuando echamos una ojeada a las estrellas del cielo, estas seis-siete mil estrellas, y nos piden que hagamos un mapa, por lo menos las estrellas que ven nuestros ojos, entonces diremos: “¡Qué cosa, nos piden pintar un mapa del cielo!… ¡Estamos desbordados por dónde empezar y dónde acabar con estas estrellas!… Sin embargo, para el astrónomo no hay caos; ya ha marcado en papel estas estrellas. Lo mismo, pues, aquí, en el libro del Apocalipsis no hay caos; podemos maravillosamente encontrar el borde, el principio, el medio y el final. Pero esto pasa porque no conocemos cómo interpretarle. Y precisamente este es el punto principal, el problema: el cómo interpretaremos el libro del Apocalipsis.

Εἶναι ὅπως ἀκριβῶς καί μέ τ’ ἀστέρια τοῦ οὐρανοῦ, αὐτά τουλάχιστον τά ἕξι-ἑπτά χιλιάδες ἀστέρια πού βλέπουν τά μάτια μας. Ἄν μᾶς ζητηθεῖ νά τά χαρτογραφήσουμε, θά ποῦμε: «Τί μᾶς ζήτησαν; Νά σχεδιάσουμε χάρτη τοῦ οὐρανοῦ; Ποῦ νά βροῦμε ἄκρη μέ τά ἀστέρια αὐτά !». Κι ὅμως γιά τόν ἀστρονόμο δέν εἶναι χάος· ἔχει χαρτογραφήσει αὐτά τά ἀστέρια. Ἔτσι λοιπόν κι ἐδῶ, δέν εἶναι χάος ἡ Ἀποκάλυψη· μποροῦμε θαυμάσια νά βροῦμε καί τήν ἄκρη καί τήν μέση καί τό τέλος. Ἀλλά αὐτό συμβαίνει διότι δέν γνωρίζουμε νά τήν ἑρμηνεύσουμε. Καί εἰλικρινά αὐτό εἶναι τό κύριο σημεῖο, τό πρόβλημα: Πῶς θά ἑρμηνεύσουμε τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως;

Sin querer desconcertaros, os diría que se han propuesto unos cuatro métodos de interpretación del Apocalipsis. Y que es un verdadero problema esto lo veréis en el trayecto de nuestros temas, cuando estaremos avanzando en el análisis del texto.

Χωρίς νά θέλω νά πελαγοδρομήσετε, θά σᾶς ἔλεγα ὅτι ἔχουν προταθεῖ κάπου τέσσερις μέθοδοι, τρόποι ἑρμηνείας τῆς Ἀποκαλύψεως . Τό ὅτι ἀποτελεῖ ἀληθινό πρόβλημα, θά τό δεῖτε στήν πορεία τῶν θεμάτων μας, ὅταν θά κάνουμε τήν ἀνάλυση τοῦ κειμένου.

El primer método de interpretación, que es sostenido de muchos Padres de nuestra Iglesia, se llama circular o cíclico; porque recibe la repetición según ciclos paralelos de las mismas cosas, ideas o acontecimientos, en las imágenes septenarias de las sucesivas visiones. Se trata de círculos concéntricos continuamente ampliándose y que tienen como centro el tiempo de la manifestación de la profecía, la cual continuamente se verifica dentro en la Historia, con última circunferencia los ésjatos-postreros, últimos tiempos y acontecimientos.

Ἡ πρώτη μέθοδος ἑρμηνείας, ἡ ὁποία ὑποστηρίζεται ἀπό πολλούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, λέγεται κυκλική, ἐπειδή δέχεται τήν ἐπανάληψη κατά παράλληλους κύκλους τῶν ἴδιων πραγμάτων ἤ ἰδεῶν ἤ γεγονότων, στίς ἑπταδικές εἰκόνες τῶν ἀλλεπαλλήλων ὁράσεων. Πρόκειται γιά διαρκῶς διευρυνόμενους ὁμόκεντρους κύκλους, πού γιά κέντρο τους ἔχουν τόν χρόνο ἐκφορᾶς τῆς προφητείας, ἡ ὁποία διαρκῶς ἐπαληθεύεται μέσα στήν Ἱστορία, μέ ἀπώτατη κυκλική περιφέρεια τά ἔσχατα.

La segunda teoría es cronológica. Esta no es como la cíclica, ni tiene relación con los sistemas septenarios en ciclos, sino que quiere los acontecimientos en un camino recto o trayectoria recta, de manera que decimos: Estamos en el capítulo 1 o si queréis en el 3, allí donde se refiere sobre las siete epístolas de Asia Menor. Pues, los tres primeros capítulos se refieren de la época de san Juan; los posteriores capítulos hasta el último, en épocas posteriores hasta los ésjatos-postreros de la Historia. Por lo tanto, diríamos que cada capítulo corresponde a un trozo de la historia.

Ἡ δεύτερη μέθοδος εἶναι ἡ χρονολογική. Αὐτή δέν εἶναι σάν τήν κυκλική, οὔτε ἔχει σχέση μ’ αὐτά τά ἑπταδικά συστήματα σέ κύκλους, ἀλλά θέλει τά γεγονότα νά εἶναι σέ μία εὐθύγραμμη πορεία, ὥστε νά λέμε: Εἴμαστε στό 1ο κεφάλαιο, ἤ ἄν θέλετε στό 3ο, ὅπου ἀναφέρονται οἱ ἑπτά ἐπιστολές πρός τίς ἑπτά Ἐκκλησίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Λοιπόν, τά τρία πρῶτα κεφάλαια ἀναφέρονται στήν ἐποχή τοῦ Ἰωάννου· τά παρακάτω κεφάλαια, ἕως τό τελευταῖο, ἀναφέρονται μέχρι τά ἔσχατα τῆς Ἱστορίας. Συνεπῶς θά λέγαμε ὅτι κάθε κεφάλαιο ἀντιστοιχεῖ σέ ἕνα κομμάτι τῆς Ἱστορίας.

También, cuando leemos la Santa Escritura, decimos: “¿Estas cosas que dice el Profeta sobre qué época se entiende, sobre su época, sobre el camino de la Iglesia en la Historia o sobre los ésjatos-últimos, postreros? En este caso existe también el llamado método esjatolójico, durante el cual el contenido del Apocalipsis se refiere a los ésjatos-últimos tiempos y acontecimientos, es decir, en los tiempos de la Segunda Presencia.

Ἐπίσης, ὅταν διαβάζουμε τήν Ἁγία Γραφή, λέμε: «Αὐτά πού γράφει ὁ Προφήτης γιά ποιά ἐποχή ἐννοοῦνται; Γιά τήν ἐποχή του, γιά τήν πορεία τῆς Ἐκκλησίας μέσα στήν Ἱστορία ἤ γιά τά ἔσχατα;». Στήν προκειμένη περίπτωση ὑπάρχει καί ἡ λεγόμενη ἐσχατολογική μέθοδος, κατά τήν ὁποία τό περιεχόμενο τῆς Ἀποκαλύψεως ἀναφέρεται στά ἔσχατα, δηλαδή στούς χρόνους τῆς Δευτέρας Παρουσίας.

Pero ni el primer método de interpretación ni el segundo son precisos y exactos. San Andrés de Creta prefiere la cíclica o circular, pero utiliza todos los métodos. Por tanto, hay un método selectivo; en una parte utilizamos el método cíclico y en otra parte el método cronológico, en otra el rectilíneo, y en otra parte el método esjatológico.

Ὅμως οὔτε ἡ πρώτη οὔτε ἡ δεύτερη μέθοδος ἑρμηνείας εἶναι ἀκριβής. Ὁ Ἀνδρέας Καισαρείας προτιμάει βέβαια τήν κυκλική, ἀλλά χρησιμοποιεῖ ὅλες τίς μεθόδους. Ἄρα λοιπόν πρέπει νά ὑπάρχει ἕνας ἐκλεκτικός τρόπος· ἀλλοῦ νά χρησιμοποιήσουμε τήν κυκλική, ἀλλοῦ τήν χρονολογική, ἀλλοῦ τήν ἐσχατολογική.

Pero ahora no quiero enredaos con todo esto; sólo quiero decir esto: que entendáis que es una cosa muy difícil para uno emprenderse con el libro del Apocalipsis.

Ἀλλά μή σᾶς μπερδεύω τώρα μ’ ὅλα αὐτά· θέλω μόνο νά καταλάβετε ὅτι εἶναι δύσκολο πράγμα τό νά καταπιαστεῖ κανείς μέ τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως.

Pero os diré que también hay el llamado método mixto o espiral. Para que lo entendáis, haré un plano: hago una forma o plano de hélice; por ejemplo, subo una montaña con base cíclica o circular; comienzo de abajo y voy subiendo, subiendo y por supuesto que formo una línea helicoidal; si miro de arriba, es cierto que tengo sucesivos círculos; si miro de lado, estos círculos son progresivos, porque suben y van hacia la punta, hacia los ésjatos-postreros. Comienzan de la base, desde entonces que se ha escrito el Apocalipsis y va hacia los ésjatos-postreros, hacia la segunda Presencia de Cristo. Como veis, tengo la interpretación cíclica o circular y tengo también la rectilínea que va hacia arriba. Este método se llama helicoidal o espiral.

Θά σᾶς πῶ ὅμως ὅτι ὑπάρχει καί ἡ λεγόμενη μικτή μέθοδος ἤ ἑλικοειδής. Γιά νά τό καταλάβετε, σᾶς κάνω τό ἑξῆς σχῆμα· προσέξτε: Σχηματίζω μία ἕλικα, ἕνα ἑλικοειδές σχῆμα. Γιά παράδειγμα, ἀνεβαίνω ἕνα βουνό μέ κυκλική βάση. Ξεκινάω ἀπό κάτω, ἀνεβαίνω, ἀνεβαίνω, καί βέβαια σχηματίζω μία γραμμή ἑλικοειδῆ. Ἄν κοιτάξω ἀπό πάνω, ὁπωσδήποτε ἔχω ἀλλεπάλληλους κύκλους· ἄν κοιτάξω ἀπό πλάι, οἱ κύκλοι αὐτοί εἶναι προοδευτικοί, γιατί ἀνεβαίνουν, πηγαίνουν πρός τήν κορυφή, πρός τά ἔσχατα. Ξεκινοῦν ἀπό τή βάση, τότε πού γράφηκε ἡ Ἀποκάλυψη, καί πηγαίνουν στά ἔσχατα, στή Δευτέρα τοῦ Χριστοῦ Παρουσία.27 Ἔτσι λοιπόν, ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, ἔχω καί τήν κυκλική μέθοδο ἑρμηνείας, ἔχω καί τήν εὐθύγραμμη, πού πάει πρός τά πάνω. Αὐτή ἡ μέθοδος λέγεται ἑλικοειδής.

Ahora os voy a mostrar cómo interpretan los santos Padres. Os describiré dos o tres ejemplos. O sea, el método que se encuentra dentro en la Santa Escritura.

Θά σᾶς δείξω τώρα πῶς οἱ Πατέρες ἑρμηνεύουν. Θά σᾶς ἀναφέρω δυό-τρία παραδείγματα. Δηλαδή ἡ μέθοδος βρίσκεται πάλι μέσα στήν Ἁγία Γραφή.

Dice el Evangelista Juan en su 1 Epístola 2,18: “Hijos míos, ésjatos-última y decisiva es la época actual. Y por la enseñanza de los apóstoles habéis escuchado que el anticristo viene, y ahora han surgido muchos anticristos, órganos engañados y heréticos del anticristo. Por eso conocemos que es la ésjatos-última hora”. Pero “esjato o última hora” significa que ha llegado la Segunda Presencia de Cristo. Esto quiere decir “esjato, postrero, último”. Porque después de la palabra “esjato, postrero, último”, ¿tiene algo posterior? Si tuviera algo posterior no sería “esjato, postrero, último”. Dice que es última hora. ¿Por qué? “Porque habéis escuchado que viene el Anticristo”. El Anticristo, pues constituye una señal de “esjato, postrera, última hora o tiempo”. Pero ahora añade, “hay muchos anticristos”. Y de esto saca una conclusión muy curiosa: “Puesto que hay muchos anticristos, de esto sabemos que vino la hora esjato, última”.

Λέει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης στήν Α΄ ἐπιστολή του: «παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γιγνώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν»28. Παιδία, λέει, εἶναι ἡ ἐσχάτη ὥρα. Ἀλλά «ἐσχάτη» θά πεῖ ὅτι ἦρθε τό τέλος, ἡ Δευτέρα τοῦ Χριστοῦ Παρουσία. Αὐτό θά πεῖ «ἐσχάτη»· ἡ τελευταία. Ἀπό τήν «ἐσχάτη» ἔχει τίποτα πιό κάτω; Ἐάν εἶχε κάτι πιό κάτω, τότε αὐτή δέν θά ἦταν «ἐσχάτη». «Εἶναι, λέει, ἡ ἐσχάτη ὥρα.» Γιατί; «Διότι ἀκούσατε ὅτι ἔρχεται ὁ Ἀντίχριστος». Ὁ Ἀντίχριστος λοιπόν ἀποτελεῖ σημεῖο τῆς «ἐσχάτης ὥρας». «Ἀλλά τώρα, προσθέτει, ὑπάρχουν πολλοί ἀντίχριστοι.» Καί βγάζει αὐτό τό πολύ - πολύ περίεργο συμπέρασμα: «κι ἀφοῦ ὑπάρχουν πολλοί ἀντίχριστοι, ἀπ’ αὐτό ξέρουμε ὅτι ἦρθε ἡ ἐσχάτη ὥρα»!

Me diréis que ahora ya todo nos parece confuso… no hemos entendido nada.

Pues, es sencillo. La persona principal es el Anticristo; los otros anticristos son precursores del principal Anticristo. Pero la “hora ésjato, última” ¿cuándo comienza? Comienza desde el momento que el evangelista Juan escribe el libro del Apocalipsis. Desde aquel momento comienza la “hora ésjata, última, postrera”.

Θά μοῦ πεῖτε: «Τά μπερδέψαμε τώρα… καί δέν καταλάβαμε τίποτα!».

Λοιπόν· εἶναι ἁπλό. Τό κύριο πρόσωπο εἶναι ὁ Ἀντίχριστος· οἱ ἄλλοι ἀντίχριστοι εἶναι πρόδρομοι τοῦ κυρίως Ἀντιχρίστου. Ἀλλά ἀπό πότε ἀρχίζει ἡ «ἐσχάτη ὥρα»; Ἀρχίζει ἀπό τήν στιγμή πού ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης γράφει τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἀπό ’κείνη τή στιγμή ἀρχίζει ἡ «ἐσχάτη ὥρα».

Esto también si queréis podéis verlo también al apóstol Pablo diciendo a Timoteo: “Sepas Timoteo que en los ésjatos días habrán tiempos difíciles”. ¿Oh san Pablo, quiénes son estos “días ésjatos”? (2Tim 3,1). San Juan el Crisóstomo interpreta y dice que los “esjatos días” comienzan desde el momento que Pablo escribe su epístola.

Θέλετε νά τό δεῖτε αὐτό καί στόν ἀπόστολο Παῦλο; Ἀκοῦστε πῶς τό λέει: «Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί»29, στίς ἔσχατες ἡμέρες θά σταθοῦν δύσκολοι καιροί. Θά λέγαμε: «Ὦ ἅγιε ἀπόστολε Παῦλε, ποιές εἶναι αὐτές οἱ «ἔσχατες ἡμέρες»;». Ἑρμηνεύει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καί λέει ὅτι οἱ «ἔσχατες μέρες» ἀρχίζουν τήν στιγμή πού γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος τήν ἐπιστολή του.

¿Lo habéis entendido? Ahora os lo diré con otro ejemplo para que lo entendáis mejor. El Cristo dijo: “Jerusalén será destruida, no quedará piedra sobre piedra. Y entonces se removerán las potencias del cielo; y el sol perderá su luminosidad y la luna lo mismo” (Mt 24,2·20 Mrc 13,12 Lc 21,6·25·26). Fijaos: una imagen que tiene dos planos. El primer plano es esto que se hará unos pocos años después en el año 70 dC, viene la destrucción de Jerusalén. El segundo plano es la Segunda Presencia de Cristo y los ésjatos, los más allá de los ésjatos. Por consiguiente, ésjato lo primero, ésjato también lo último. Por lo tanto, cada momento dentro de la Historia tenemos un signo o punto ésjato, la “hora ésjata, última”. Cada momento.

Τό καταλάβατε; Ἀλλά θά σᾶς τό πῶ τώρα καί μέ ἕνα ἄλλο παράδειγμα, γιά νά τό καταλάβετε πιό καλά. Ὁ Χριστός εἶπε: «Ἡ Ἱερουσαλήμ θά καταστραφεῖ ∙ δέν θά μείνει λίθος ἐπί λίθον. Καί τότε θά σαλευθοῦν οἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, ὁ ἥλιος θά χάσει τή φωτεινότητά του καί ἡ σελήνη τό ἴδιο»30. Προσέξτε: εἶναι μία εἰκόνα πού ἔχει δύο ἐπίπεδα. Τό πρῶτο της ἐπίπεδο εἶναι αὐτό πού θά γίνει λίγα χρόνια μετά, τό πρῶτο ἔσχατο, τό 70 μ.Χ., ἡ καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ. Τό δεύτερο ἐπίπεδο τῆς εἰκόνας εἶναι ἡ Δευτέρα τοῦ Χριστοῦ Παρουσία καί τά ἔσχατα, τά πέρα ἔσχατα. Συνεπῶς ἔσχατο τό πρῶτο, ἔσχατο καί τό τελευταῖο. Ἄρα λοιπόν κάθε στιγμή μέσα στήν Ἱστορία ἔχουμε τό ἔσχατο σημεῖο, τήν «ἐσχάτη ὥρα».

Entonces vemos –por deciros ahora así esquemáticamente- círculos concéntricos ampliándose, donde el centro de estos círculos contiene la expresión, pronunciación de la profecía, el momento del tiempo que se dice la profecía. Y en una primera circunferencia de acontecimientos históricos, el Apocalipsis tiene su interpretación; en una segunda circunferencia o círculo ampliado, otra vez tiene su interpretación, en una tercera lo mismo… hasta finalmente una gran circunferencia que estará abordando las cosas realmente ésjatas-últimas, la segunda Presencia de Cristo. Por lo tanto el libro del Apocalipsis así lo interpretaremos y así lo estudiaremos.

Ἄρα βλέπουμε –σᾶς τό λέω καί σχηματικά– ὁμόκεντρους κύκλους διευρυνόμενους, ὅπου τό κέντρο αὐτῶν τῶν κύκλων κατέχει ἡ ἐκφορά τῆς προφητείας, ἡ ὥρα δηλαδή πού λέγεται ἡ προφητεία. Καί σέ μιά πρώτη περιφέρεια ἱστορικῶν γεγονότων, ἡ Ἀποκάλυψη βρίσκει τήν ἑρμηνεία της, ἐπαληθεύεται· σέ μιά δεύτερη περιφέρεια, πιό διευρυμένη, βρίσκει πάλι τήν ἑρμηνεία της· σέ μιά τρίτη, τό ἴδιο… ὥσπου στό τέλος ἡ μεγάλη περιφέρεια τοῦ τελευταίου κύκλου θά ἐγγίζει τά ὄντως ἔσχατα, τήν Δευτέρα τοῦ Χριστοῦ Παρουσία. Συνεπῶς τό ἱερό αὐτό βιβλίο ἔτσι θά τό ἑρμηνεύσουμε, ἔτσι θά τό μελετήσουμε.

Esto también significa que el libro del Apocalipsis no es algo que estaba o estará, sino que es algo que continuamente es. ¡El libro del Apocalipsis no se agota solamente en una época; es un libro universal e inagotable, y que entra aún hasta dentro en la misma Realeza increada de Dios! 

Αὐτό ἐπίσης σημαίνει ὅτι τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως δέν εἶναι κάτι πού ″ἦταν″ ″θά εἶναι″, ἀλλά εἶναι διαρκῶς ″εἶναι″. Δέν ἐξαντλεῖται τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως σέ μιά ἐποχή· εἶναι παγκόσμιο καί ἀνεξάντλητο βιβλίο, καί μπαίνει ἀκόμα καί μέσα καί σ’ αὐτή τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ!

Dice san Andrés de Kesarea algo muy bello: “Los Profetas del Antiguo Testamento han sido interpretados por muchos, sin embargo muchos de estos misterios permanecen ocultos, no interpretables, y no llegan hasta el final, al fondo de la profecía.” 

Λέει μάλιστα ὁ Ἀνδρέας Καισαρείας κάτι πάρα πολύ ὡραῖο: «Τῶν παλαιῶν προφητῶν αἱ βίβλοι ὑπὸ πολλῶν ἑρμηνευθεῖσαι, ἔτι τὸ βάθος τῶν ἐν αὐταῖς μυστηρίων [τοῖς πᾶσιν] ἔχουσιν ἀθέατον ἄχρι τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ἐν ᾗ τῆς μερικῆς καταργουμένης γνώσεως ἡ τελεία ἀναδειχθήσεται»31. Δηλαδή: Οἱ Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἑρμηνεύτηκαν ἀπό πολλούς · ὅμως πολλά ἀπό τά μυστήρια αὐτῶν τῶν προφητειῶν μένουν ἀθέατα, ἀνερμήνευτα, καί δέν φθάνουν στό τέρμα, στόν πυθμένα τῆς προφητείας.

Pero me diréis que los Profetas del Antiguo Testamento se refieren a la primera Presencia de Cristo. Sí, pero, más allá de la primera, se refieren también a la segunda Presencia de Cristo, y en la Realeza increada de Dios. Queridos míos, las profecías y los profetas del Antiguo Testamento aún no se han agotado. Por eso si alguna vez analizamos a los Profetas del Antiguo Testamento nadie diga que: estos se han acabado, ya ha venido el Cristo. No, no se agotaron. San Andrés de Kesarea llega a decir lo siguiente: que no se agotarán, sino sólo dentro en la increada Realeza de Dios, porque dentro de la increada Realeza de Dios podremos llegar a entender la profundidad de las profecías.

Θά μοῦ πεῖτε: «Μά οἱ Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀναφέρονται στήν πρώτη παρουσία τοῦ Χριστοῦ». Ναί, ἀλλά καί πέραν τῆς πρώτης παρουσίας τοῦ Χριστοῦ· ἀναφέρονται καί στήν δεύτερη παρουσία Του, καί στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Μάλιστα, ἀγαπητοί μου. Δέν ἐξαντλήθηκαν οἱ Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Γι’ αὐτό, ἄν θά ἀναλύαμε ποτέ τούς Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, μή πεῖ κανείς ὅτι αὐτοί ἐξαντλήθηκαν, ὅτι ἦρθε δηλαδή ὁ Χριστός καί τελείωσε. Δέν ἐξαντλήθηκαν. Φτάνει μάλιστα ὁ Ἀνδρέας Καισαρείας νά πεῖ ὅτι δέν θά ἐξαντληθοῦν, παρά μόνο μέσα στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ· διότι μέσα στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ πλέον θά μποροῦμε νά κατανοήσουμε τό βάθος τῶν προφητειῶν.

Entonces, queridos míos, entendéis por qué el libro del Apocalipsis es un libro inexplicable y tremendamente profundo. ¡Con cuánto respeto… debemos estar ante este libro!

Καταλαβαίνετε λοιπόν, ἀγαπητοί μου, πώς ἡ Ἀποκάλυψη εἶναι ἕνα βιβλίο τρομερά… ἀπίθανα βαθύ! Μέ πόσο σεβασμό πρέπει νά σταθοῦμε μπροστά του!

Espero que no os hayáis decepcionado, si la introducción que hemos hecho os haya parecido un poco difícil. ¡Entraremos al texto sagrado y veréis qué deleite y gozo verdadero tendremos! Siempre la introducción en algo es difícil. Puesto que la introducción se supone que viene a iluminar un poco, espero que no haya entenebrecido las cosas. Pero os ruego que tengan un poco de paciencia. ¡Estaréis viniendo y estaréis viendo cómo sale la frescura y la belleza del texto, cómo se analiza tan bellamente y tan maravillosamente!

Ἐλπίζω νά μήν ἀπογοητευτήκατε ἄν σᾶς φάνηκε λίγο δύσκολη ἡ εἰσαγωγή πού κάναμε. Θά μποῦμε στό ἱερό κείμενο, καί θά δεῖτε ὅτι εἶναι ἀπόλαυση ἀληθινή! Πάντα ἡ εἰσαγωγή σέ κάτι εἶναι πάντα δύσκολη. Ἐνῶ ἡ εἰσαγωγή ὑποτίθεται ὅτι ἔρχεται νά διαφωτίσει, ἐλπίζω νά μήν κατάφερα μ’ αὐτή νά τά συσκοτίσω τά πράγματα! Ἀλλά θά παρακαλέσω νά κάνετε λίγη ὑπομονή. Ὅταν θά ἔρθει τό δροσερό κείμενο, θά δεῖτε πῶς θά βγαίνει, πῶς θά ἀναλύεται, τόσο ὡραῖα, τόσο ὑπέροχα!

Terminando, pues, esta breve introducción al libro del Apocalipsis, deberemos tener en cuenta algunos puntos básicos para el cómo nos colocaremos como oyentes ante este libro de Dios.

Τελειώνοντας λοιπόν αὐτή τήν σύντομη εἰσαγωγή στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, θά πρέπει νά ἔχουμε μερικά βασικά πραγματάκια ὑπόψη μας γιά τό πῶς θά σταθοῦμε σωστοί ἀκροατές μπροστά στό βιβλίο αὐτό τοῦ Θεοῦ.

Y lo primero de todo no debemos olvidar que ¡aquí tenemos este vivo logos de Dios! puesto que el libro del Apocalipsis es inspirado de Dios, igual que toda la Santa Escritura.

Πρῶτα-πρῶτα, δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι ἐδῶ ἔχουμε αὐτόν τόν ζωντανό λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι θεόπνευστο, ὅπως καί ὁλόκληρη ἡ Ἁγία Γραφή.

Segundo, que este logos de Dios es profundo y difícil de interpretar, y para que sea comprendido hace falta humildad, oración, atención, lágrimas, paciencia y persistencia. 

Δεύτερον, ὅτι αὐτός ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι βαθύς καί δυσερμήνευτος, καί γιά νά κατανοηθεῖ χρειάζεται ταπείνωση, προσευχή, προσοχή, δάκρυα καί ἐπιμονή.

Tomaremos como ejemplo a san Juan el Evangelista, que dentro del libro del Apocalipsis, capítulo 5, 2-5, dice las siguientes cosas: “Y vi y oí a un ángel fuerte que decía a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro (comprender su contenido y desatar sus sellos (y realizar los misteriosos planes de Dios)? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni entenderlo, ni aun abordarlo y mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos” (Apo 5,2-5). Pero por qué ha llegado abrirse el libro y conocer nosotros su contenido. ¡Pues, porque el evangelista Juan estaba llorando!…

Θά πάρουμε τό παράδειγμα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, μέσα ἀπό τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, πού λέει τά ἑξῆς: «Ἄκουσα ἕναν ἄγγελο μέ ἰσχυρή φωνή πού ἔλεγε: ″Ποιός εἶναι ἄξιος νά ἀνοίξει τό βιβλίο αὐτό; ″. Κι ἐγώ ἄρχισα νά κλαίω, λέει ὁ Ἰωάννης, ἐπειδή δέν θά μποροῦσε κανείς νά μάθει τό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου». Καί ἔρχεται ἕνας ἀπό τούς Πρεσβυτέρους καί τοῦ λέει: «Μήν κλαῖς, γιατί τό βιβλίο θά τό ἀνοίξει ὁ λέων πού κατάγεται ἀπό τή φυλή τοῦ Ἰούδα, ἡ ρίζα τοῦ Δαυίδ, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ὁ ἐνανθρωπήσας, ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Μήν κλαῖς !»32. Ἀλλά γιατί ἔφθασε νά ἀνοιχθεῖ τό βιβλίο καί νά μάθουμε τό περιεχόμενό του; Διότι ἔκλαιγε ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης!

Y finalmente, tercero, cada conclusión que saquemos de este libro, ética y espiritual o lo que sea, no nos estaremos refiriendo a los demás, sino a nuestro sí mismo. No debemos pensar y decir que estas cosas son para los demás; ¡son también para nosotros! Cuando el Cristo dice al obispo de la Iglesia de Laodicea: “Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente (sobre la fe). ¡Ojalá fueses frío o caliente (habría posibilidad que te arrepintieras, convirtieras y así te calentarás)! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca (te reprenderé y expulsaré de mi Iglesia increada)” (Apo 3, 15-16). No pensemos y digamos que “vomitará a los otros”, sino que hagamos autocrítica y pensar y decir: “Quizás, no vaya ser que yo sea tibio…” Y seguro que cuando no nos autoengañamos, encontraremos que somos “tibios”.

Καί τέλος, τρίτον, κάθε συμπέρασμα πού θά βγάζουμε ἀπό τό βιβλίο, ἠθικό, πνευματικό, ὅ,τι εἶναι, δέν θά τό ἀναφέρουμε στούς ἄλλους, ἀλλά στόν ἑαυτό μας. Μήν ποῦμε ὅτι αὐτά εἶναι γιά τούς ἄλλους· εἶναι καί γιά μᾶς! Ὅταν θά πεῖ ὁ Χριστός «Δέν εἶσαι οὔτε ψυχρός οὔτε θερμός · εἶσαι χλιαρός · γι’ αὐτό καί θά σέ ξεράσω!»33, μήν ποῦμε «Ἄ, θά ξεράσει τούς ἄλλους», ἀλλά νά κάνουμε αὐτοκριτική καί νά ποῦμε: «Μήπως εἶμαι ὁ χλιαρός;». Καί ὁπωσδήποτε, ὅταν δέν κοροϊδεύουμε τόν ἑαυτό μας, θά βροῦμε ὅτι εἴμαστε οἱ «χλιαροί».

Queridos míos, así podremos entender, rebuscar y palpar un poco el libro del Apocalipsis, y sólo así se nos apocaliptarán-revelarán sus verdades escondidas, a medida de lo posible a nosotros, para que estemos caminando en este camino dorado e luminoso de la Iglesia, entre las hirientes, destructivas y asesinas espadas de las fuerzas antíteas, antidivinas o contrarias a Dios, dentro en la Historia.

Ἀγαπητοί μου· μόνον ἔτσι θά μπορέσουμε νά καταλάβουμε, θά μπορέσουμε νά ψηλαφήσουμε λιγάκι τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, καί μόνον ἔτσι θά μᾶς ἀποκαλυφθοῦν οἱ κρυμμένες ἀλήθειες του, ὅσο εἶναι δυνατόν αὐτές νά μᾶς ἀποκαλυφθοῦν, γιά νά βαδίσουμε αὐτή τήν χρυσή καί φωτεινή πορεία τῆς Ἐκκλησίας, ἀνάμεσα στά ξίφη τῶν ἀντιθέων δυνάμεων, πού μᾶς καταπληγώνουν καί μᾶς σκοτώνουν, μέσα στήν Ἱστορία.

Yérontas Atanasio Mitilineos. Domingo 12-10-1980

Copyright: Monasterio Komnineon de “Dormición de la Zeotocos” y “san Demetrio” 40007 Stomion, Larisa, Fax y Tel: 0030. 24950.91220

Traducido por: χΧ jJ www.logosortodoxo.com (en español).1. Λουκ. 8, 5. Ματθ. 13, 4.


2. Βλ. Λουκ. 8, 5-15.


3. Βλ. Ματθ. 13, 8· 23. Μᾶρκ. 4, 8· 20.


4. Βλ. Ἀποκ. 12, 1-17.


5. Βλ. Ἰωάν. 12, 31. 16, 11.


6. Ἅγ. Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας, Πρὸς Ἐφεσίους Ἰγνάτιος, TLG, 1.19.1-3, ἔκδ. Cerf, Paris 1969. «Καὶ ἔλαθεν τὸν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου ἡ παρθενία Μαρίας καὶ ὁ τοκετὸς αὐτῆς, ὁμοίως καὶ ὁ θάνατος τοῦ Κυρίου· τρία μυστήρια κραυγῆς, ἅτινα ἐν ἡσυχίᾳ Θεοῦ ἐπράχθη.» Πρβλ. Ἰωάν. 12, 31. 14, 30.


7. Βλ. Α΄ Κορ. 12, 27. Πρβλ. Α΄ Κορ. 12, 12. Ρωμ. 12, 4-5.


8. Βλ. Ἀποκ. 11, 7. 13, 1· 2· 11· 12 κ.ἀ.


9. Βλ. Ἀποκ. 9, 20. 15, 1· 5· 9 κ.ἀ.


10. Ἀποκ. 22, 17· 20.


11. Ἀποκ. 1, 10.


12. Ἰωάν. 1, 29.


13. Ἰωάν. 1, 19-28. Βλ. Ἡσ. 40, 3.


14. Ἀποκ. 1, 19.


15. Ἀποκ. 14, 8. 16, 19. 17, 5. 18.


16. Ἀποκ. 11, 7. 13, 1-2.


17. Ἀποκ. 1, 4· 8. 11, 17.


18. Πρβλ. Φιλιπ. 2, 7.


19. Βλ. Ματθ. 16, 3.


20. Ματθ. 24, 32-33. Μᾶρκ. 13, 28. Λουκ. 21, 30.


21. Epistulae vii genuinae, Πρὸς Πολύκαρπον Ἰγνάτιος, TLG 7.3.2.1-3, ἔκδ. Cerf, Paris 1969.


22. Ἅγ. Εἰρηναῖος, Κατὰ Αἱρέσεων, TLG 25.1-3, ἔκδ. Cerf, Paris 1969. Πρβλ. Π. Μπρατσιώτης, Ἀποκάλυψις, σ. 218.


23. Ἅγ. Ἀνδρέας Καισαρείας, Εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου Θεολόγου, J.P.Migne, P.G., Τόμ. 106, Λόγος ΙΓ΄, Κεφ. ΛΗ΄, Κέντρον Πατερικῶν Ἐκδόσεων, Ἀθῆναι 2001, σ. 340C.


24. Βλ. Ἀποκ. 11, 3. Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, Περί Ἀντιχρίστου, ἔκδ. Ὀρθόδοξος Πίστις, Δ΄ 99, 44, Expositio fidei, Die Schriften des Johannes von Damaskos, vol. 2, Berlin 1973. Πρβλ. Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Λόγος εἰς τὴν ὅρασιν τοῦ Δανιήλ, 37.32-38.11: «…ἀποστέλλει ἐν συντόμως τοὺς ἰδίους αὐτοῦ θεράποντας, τόν τε Ἐνὼχ καὶ Ἠλίαν, εἰς ἔλεγχον αὐτοῦ τοῦ ἀντικειμένου ἐνώπιον πάντων ἐθνῶν… ὁρῶν οὖν ὁ ἐχθρὸς ἑαυτὸν ὑπ’ αὐτῶν δεινῶς ἐλεγχόμενον καὶ ὑπὸ πάντων καταφρονούμενον, θυμῷ καὶ ὀργῇ ἀνελεῖ τοὺς ἁγίους». Ἅγ. Ἱππόλυτος Ρώμης, Λόγος περὶ τῆς συντελείας τοῦ κόσμου, 21.28-30: «…καθώς φησι καὶ τοῦτο Δανιήλ, προεωρακὼς ὅτι τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει μετ’ αὐτῶν πόλεμον, ἤγουν μετὰ Ἐνὼχ καὶ Ἠλία, καὶ νικήσει αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτοὺς διὰ τὸ μὴ θέλειν αὐτοὺς δόξαν δοῦναι τῷ διαβόλῳ».


25. Βλ. Γέν. 5, 24. Ἑβρ. 11, 5. Δ΄ Βασ. 2, 11.


26. Βλ. Ἀποκ. 11, 7-8.


27. Βλ. Π. Ἰ. Μπρατσιώτης, Ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ Ἰωάννου, ἐκδ. οἶκος Χαραλ. Π. Συνοδινοῦ, Ἀθῆναι 1950, σ. 10.


28. Α΄ Ἰωάν. 2, 18.


29. Β΄ Τιμ. 3, 1.


30. Ματθ. 24, 2· 29. Μᾶρκ. 13, 2. Λουκ. 21, 6· 25· 26.


31. Ἅγ. Ἀνδρέας Καισαρείας, Ἑρμηνεία εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου Θεολόγου, J.P.Migne, P.G., Τόμ. 106, Ἐν Προλόγῳ, Κέντρον Πατερικῶν Ἐκδόσεων, Ἀθῆναι 2001, σ. 217 Α.


32. Ἀποκ. 5, 2-5.


33. Ἀποκ. 3, 16.


 

APOCALIPSIS INTERPRETACIÓN ORTODOXA DETALLADA

Yérontas Atanasio Mitilineos, el nuevo Crisóstomo, el Profeta del siglo XX


1 Unidad: Prólogo e Introducción

Sobre la profecía atemporal para Jesús Cristo como Juez, de la obra maestra del libro Apocalipsis

Con la ayuda de Dios Trinitario hemos llegado otra vez al mes de octubre, el mes que empiezan muchos trabajos y después entramos al invierno. Además, comienza la preparación de los campos para la siembra. Y tal y como nuestros agricultores salen a sus tierras para la preparación y la siembra del trigo, así también sale el Logos de Dios a sembrar las verdades evangélicas en los campos de los corazones: “Salió el labrador para sembrar su siembra” (Lc 8,5 Mt 13,14).

Pero el Logos de Dios no sale para arar; viene sólo para sembrar; el arado queda para nosotros. Es decir, si vendremos para escuchar el logos de Dios, el cómo lo escucharemos y qué consecuencias tendrá éste en nuestras vidas, esto es algo que concierne a nosotros. 

Sin embargo “el sembrador de la semilla” sale constantemente; es el éxodo-salida de nuestro Dios, que es una salida de agapi (amor, energía increada) hacia sus creaciones, hacia los hombres, y viene a sembrar el logos de Su divina verdad. Delante de nosotros tenemos un año, y estaremos viniendo aquí al templo para escuchar el logos de Dios; pero debemos tener cuidado cómo escucharemos y estudiaremos el logos de Dios. 

Debo deciros que el logos de Dios algunas veces cae sobre una “tierra” pisoteada, dura, sin estar arada, ni cultivada, y deja la “tierra” del corazón indiferente. Uno entra aquí al templo, escucha, y no pone ningún interés. Otras veces el logos de Dios cae en corazones frívolos, en aquellos que se entusiasman fácilmente, pero en sus interiores no sienten alegría por el logos de Dios; pero cuando salen de la puerta lo han olvidado todo. Otra “semilla” cae en corazones que prometen muchas cosas y planifican una bella vida espiritual; pero vienen miles de preocupaciones de la vida para ahogar el logos de Dios, y finalmente estos corazones quedan sin fructificar, sin frutos.

Nosotros, ojalá que no pertenezcamos a estas categorías, como hemos escuchado hoy en la parábola del sembrador (Lc 8, 5-15). No, queridos míos; el logos de Dios debe caer en corazones que la “tierra será buena y bondadosa”, allí donde el logos de Dios fructificará y se hará santidad. Pero estos corazones, nuestros corazones, deben recibir y aceptar el logos de Dios con temor a Dios y humildad; y entonces producirán “ciento, a sesenta, y a treinta por uno” (Mt 13, 8-23 Mrc 4,8-20).

Pero desearía y ruego y oro a Dios, pero también os ruego de corazón, que no exista corazón que pertenezca en ninguna de las tres primeras categorías de la parábola; no lo desearía. Todos los corazones que aquí escuchan el logos de Dios que sean de “tierra buena y bondadosa”, y que el logos de Dios que estará cayendo en sus corazones fructifique en abundancia con frutos ricos.

(Lo mismo deseo yo también el traductor, para los hermanos que leen y estudian esta traducción y si ven algún error me perdonen y me avisen para arreglarlo).

Este año la jaris (gracia, energía increada) de Dios nos da el Libro del Apocalipsis como una oportunidad para sembrar el logos de Dios.

El Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento, pero también de toda la Santa Escritura. Este libro es la conclusión de la Santa Escritura y tiene correlación con el primer libro de la Santa Escritura, del Génesis. Estos dos libros constituyen el eje, caída-salvación. El libro del Génesis se refiere a la historia de la caída; el libro del Apocalipsis de la rectificación o levantamiento, la sanación y la salvación. Realmente en el libro del Génesis se describe la creación del cosmos (mundo) y del hombre; es este bello amanecer del creado mundo visible. 

Pero los hombres han caído; por influencia del diablo han caído al pecado. A partir de entonces fue introducido el pecado, la corrupción y la muerte. Todo parecía una frustración; como si se hubiese frustrado el bello plan de Dios, es decir, la creación acercarse junto a Dios, unirse con Él y deificarse. ¡Pero de lo que el Dios crea, queridos míos, nada se suprime a cero ni se suspende o malogra! Y para la renovación del creado mundo visible, envejecido por el pecado, se ha economizado el misterio de la Humanización o Encarnación de la segunda persona de la Santa Trinidad, que es el Jesús Cristo.

Pero el mundo no ha aceptado a Jesús Cristo y Le crucificó. Pero otra vez el plan de sanación y salvación no se ha suspendido, porque con la Cruz fue vencido el diablo y con la Resurrección de Cristo fue vencida la muerte y la corrupción.

Así la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, camina dentro en la historia entre muchas fatigas, adversidades y martirios, que provienen de las fuerzas antiteas, contrarias a Dios, las cuales continuamente crucifican el cuerpo (carne) de Cristo. Pero finalmente la Iglesia vencerá, porque el Cristo ha vencido al diablo, al mundo y a la muerte. La Iglesia hace eclesiástica o lleva a la Iglesia la creación y la conduce a la Realeza increada de Dios.

Si, pues, el libro del Génesis nos describe la creación del mundo, del hombre y de su caída, el libro del Apocalipsis nos describe apocalípticamente (reveladamente) el camino de la Iglesia dentro en la historia, es decir, de los fieles y de la creación en general, el renacimiento, la recreación y la eterna doxa (gloria, luz increada) del hombre y de la creación visible.

El libro del Apocalipsis, -hoy hacemos una pequeña introducción para que podamos orientarnos relativamente- contiene en resumen el misterio completo de la divina Economía, desde la Encarnación del Hijo y Logos de Dios hasta Su Segunda Presencia, el Juicio universal y la aparición de la Realeza increada de Dios. 

Para que entendáis, os describiré sólo una imagen del Apocalipsis donde aparece el misterio de la Humanización o Encarnación. Es la “mujer” que está rodeada del sol, y bajo sus pies está la luna, y está gestando “el niño varón”, su hijo que sería nacido. Pero el “Dragón” espera cuándo la mujer va dar a luz al “niño” para arrebatarlo y tragarlo. Pero apenas nacido el niño fue arrebatado de Dios, ya que la “mujer” huyó al desierto. Y detrás corre el Dragón sacando agua de su boca y constituye la “mujer” «portadora de río» -palabra, término del libro del Apocalipsis. Es decir, ¡hecha agua detrás de ella, para inundarla y ahogarla, pero sin lograrlo! (Apoc 12, 1-17). Queridos míos, esta es la historia de la Humanización o Encarnación.

El diablo, como dice un Padre de nuestra Iglesia, san Ignacio de Antioquía, buscaba las vírgenes para saber cuál daría a luz al Mesías; pero se “equivocó”, se le desvió la atención al “soberano del mal de este siglo” (Jn 12,31 y 16,11) de que el Hijo de Dios ha nacido de virgen, ¡así el diablo esto no lo percibió! El diablo no es omnipresente o en todas partes, ni conoce todo; pero buscaba. Esto lo vemos claramente en el libro del Apocalipsis, que como dice, espera nacer el “Niño”.

Aquí la persona de la “mujer” tiene dos facciones o caras: es la Zeotocos y también es la Iglesia. Y por supuesto que es la Iglesia, porque Ella es el Cuerpo de Cristo (1Cor 12,27 y 12,12 y Rom 12,4-5). Pero el Cuerpo de Cristo tomó Su Cuerpo de la Panayía (santísima o más que santa), de la Zeotocos (Madre de Dios o la que pare o da a luz a Dios). Por lo tanto la Zeotocos y la Iglesia son lo mismo, con las dos facciones o caras; y así tenemos a la vez discernimiento e identificación.

La Iglesia es perseguida, son perseguidos los Apóstoles y también la Zeotocos, pero el “Niño” es arrebatado al cielo. Esto es la Crucifixión, la Resurrección y la Ascensión de Cristo. El diablo ya no puede llegar al cielo, no puede hacer nada. Pero desde entonces persigue la Mujer en los desiertos, es decir, se dirige siempre contra la Iglesia.

Entonces dentro de esta imagen, -la cual es una de las múltiples imágenes del libro del Apocalipsis-, uno ve en resumen el misterio de la divina Economía.

Además el libro del Apocalipsis se refiere a la fundación y a la extensión sobre la tierra de la Iglesia de Cristo, es decir, de la Realeza increada de Dios, pero también el desarrollo de la lucha entre la mujer y la bestia, o sea, entre la Iglesia y las fuerzas contrarias a Dios; -veremos cuáles son estas fuerzas antiteas o antidivinas. Se refiere también a las “plagas o heridas” que vienen contra la bestia y contra el mundo que es incrédulo. Al final la Iglesia triunfa, el Cristo viene, juzga al mundo, y el diablo es atado y brilla la Realeza increada de Dios. Esto es el diagrama general del libro del Apocalipsis.

La idea central del libro es la segunda Presencia de Cristo, como Juez y Rey. Con esto empieza y con esto termina. Terminando el libro, la “novia”, o sea, la Iglesia, y el “Espíritu”, el Espíritu Santo que permanece en la Iglesia, dirán: “Ven, Señor Jesús”; y la respuesta: “Sí, vengo pronto”. Es el clima de espera del espíritu del libro, y el clima de espera dentro en la Iglesia. Y la Iglesia espera a Cristo; Le espera como Juez y Rey, para expulsar el mal, para que ya no exista el diablo, ni el pecado, tampoco la corrupción, ni la muerte. Por consiguiente la idea central del libro es: el Jesús Cristo como Juez y Rey y Su Segunda Presencia.

El tema principal, -que lo vemos moverse o trasladarse en sucesivas imágenes de un modo de sistema septenario, como veremos en el análisis del libro- es la lucha entre la Realeza de Dios y la fuerzas antidivinas o contrarias a Dios, con el resultado triunfal de la Iglesia por la victoria de Cristo.

El propósito por el que se ha escrito el libro del Apocalipsis es la preparación de los fieles en vista de las tribulaciones y aflicciones que les esperan, pero también para instrucción y consuelo de los fieles para el buen término de la lucha.

Todas estas cosas que os digo en pocas palabras, están escritas en el libro del Apocalipsis con visiones, representaciones e imágenes, y constituyen también la lengua simbólica del libro del Apocalipsis.

Por supuesto que el Apocalipsis es principalmente un libro profético; el cual ¡atención!- no apocalipta-revela sólo las cosas futuras sino también las presentes. Por lo tanto aquí aparece la profecía en su concepto, con sentido y significado amplio.

Al mismo libro del Apocalipsis en el primer capítulo 1, pasaje 19, el mismo Señor dice lo siguiente y lo apunta a Juan: “Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas”. San Juan se encuentra exiliado, según la Tradición, en la isla Patmos, en la cueva que hoy en día es conocida como la cueva del Apocalipsis. Allí estaba orando continuamente. Y un Domingo –nos dirá el mismo en el prólogo del libro- “se hizo en espíritu” (Apoc 1,10) y vio todas estas apocalipsis-revelaciones y visiones, las que por mandamiento de Cristo escribe: Escribe, dice las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas que se convertirán y serán presentes. Por lo tanto, el libro del Apocalipsis es un libro profético, que apocalipta-revela las cosas presentes y futuras.

Os he dicho que la profecía tiene un concepto, sentido y significado muy amplio; se mueve al futuro, al presente y al pasado. Y analizo:

Cuando una profecía se mueve hacia el futuro, viene a apocaliptar-revelar aquello que se realizará al futuro, lo cual ignora toda creación lógica creada. El futuro no lo conoce ni el hombre ni el ángel tampoco el diablo; el futuro realmente lo conoce sólo el Dios, y nadie más y sólo Él puede revelarlo. La profecía pues, es privilegio sólo del Dios verdadero; y si lo queréis, es el privilegio de nuestra verdadera Fe ortodoxa.

La profecía incluso se mueve en el presente para cualquier cosa que escapa de la atención de los contemporáneos. San Juan el Precursor, por ejemplo, se llama Profeta. ¿Qué ha profetizado san Juan el Bautista? ¿Quizás ha profetizado el futuro o el pasado? ¡Pues, san Juan el Bautista ha profetizado sólo el presente! Y el núcleo, el centro de su profecía fue: “He aquí el Mesías; he aquí el cordero de Dios” (Jn 1,29).

¿Quién eres? Le preguntan los soberanos del pueblo, ¿acaso tú eres el Mesías? No, les responde, yo no soy el Mesías. ¿Quién eres? “Yo soy la voz que clama al desierto. Yo soy una voz del desierto y yo vengo para dar testimonio sobre el Mesías. Es Éste que en el tiempo viene tras de mí, pero cualitativamente es Éste que es antes que yo. Es Aquel que yo no soy digno de desatar ni los cordones de Sus zapatos” (Jn 1,19-28 Is 40,3). ¡Y Juan el Bautista es un Profeta mega (grandioso, de los más grandes)! A pesar de esto, cuando profetiza para el Cristo, el Cristo está presente. Pero queridos míos, es más difícil profetizar el presente que profetizar el futuro.

Finalmente la profecía se mueve también al pasado; profetiza aquellas cosas que el ojo del hombre no ha visto. Por ejemplo, cuando Moisés, el gran Profeta, registra al libro del Génesis sobre la creación del mundo y del hombre, ¿de dónde lo sabía? Pues, escribe proféticamente. Por lo tanto, es el Profeta que se mueve, traslada al pasado.

Aún la característica de la profecía es más amplia de lo que os he dicho, porque tiene también el elemento de la enseñanza. Es decir, la profecía contiene consejos, sugerencias e incitaciones éticas, promueve hacia la metania, instruye a los creyentes en la dura lucha de la vida espiritual y mucho más… Muchas veces los Profetas vienen a reforzar y ayudar, promover hacia la metania y levantar la moral del pueblo que los escucha; es decir, la profecía no viene sólo a decir lo que va a pasar y lo que pasó, sino cómo deben permanecer derechos, firmes los hombres ante el Dios.

Por esta razón –apunto, sostengo e insisto-, no debemos ver el libro del Apocalipsis con un concepto estricto de profecía, es decir, como un libro que nos dirá solo el futuro. No queridos míos, el libro del Apocalipsis se moverá, trasladará hacia atrás y hacia adelante, pero –escuchad- también ¡al presente!

¿Qué dijo aquí el Señor? “Las cosas que son” (Apo 1,1), aquellas que existen, están en marcha y se realizan.  Y aquel “Las cosas que son” no es sólo aquello que ocurriría entonces que el Señor dictaba a Juan el Apocalipsis y le mostraba con imágenes simbólicas todo lo que ocurriría en su época. Cuando escribe sobre “la gran ramera Babilón”, la Roma, no es sólo aquel “Las cosas que son” y que son hoy; aquel “Las cosas que son” son cosas de hoy y de mañana; pero el mañana será lo que pertenezca al mañana, y que llegará a ser presente, hoy.

Así pues, en cada momento el Apocalipsis se mueve, traslada al pasado, al presente y al futuro. Pero tiene una forma amplia: viene a instruir, rehabilitar, avisar –sobre la venida del Anticristo (Apo 14,8. 16,19. 17,5. 18.) etc.– y viene a levantar el ánimo, resaltar y alertar en cada época o tiempo, pero particularmente en una época que el sentimiento religioso está muy bajo y débil.

El libro del Apocalipsis es un libro muy vivo, con mucha inexpresable jaris (gracia, energía increada) y frescura. A pesar de las terribles imágenes que contiene, tiene a la vez una ternura y una frescura. El libro del Apocalipsis es una verdadera obra maestra. Aquel que ha podido ver, contemplar algo dentro en este libro, lo constituye como un estudio suyo verdadero.

El libro del Apocalipsis está escrito en lengua helénica popular y sencilla de su época. ¡Tenemos la lengua helenística que por supuesto no es el bello dialecto de Ática, la magnífica lengua de Platón! Nos encontramos bastante años lejos, unos centenares; la lengua helénica había sufrido muchas influencias, especialmente extranjeras. En esta lengua se han escrito los Evangelios. Pero la lengua del libro del Apocalipsis está a un nivel aún más bajo que esta lengua helenística; es una lengua, permitidme decirlo, popular o vulgar; pero esto no os moleste, no os escandalice. Porque de parte filológica presenta tantas y de tal tipo de cosas, de modo que muchos de renombre helenos y extranjeros han llegado a decir que el libro del Apocalipsis tiene su propia gramática.

Dice por ejemplo: «ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος». El «ὁ ὢν», toma artículo, porque es participio, pero «ὁ ἦν» que es imperfecto del verbo εἰμί ser y estar, qué tipo de artículo puede tomar… ¿El verbo gramáticamente toma alguna vez artículo?… (No, gramáticamente en helénico, no), y dice «ὁ ἦν»;… Es un sólico o solikismo*. El libro del Apocalipsis, pues, tiene su propia gramática, ¡pero es gratificada! *(Σόλοικο sólico o solikismo es el que en los textos se equivoca sintácticamente y gramáticamente, en este caso san Juan y los santos escritores muchas veces lo hacen expresamente a caso hecho para mostrar lo difícil e inexpresable que es lo divino o Dios).

Pero su léxico o vocabulario quizás no sea rico. Lo mismo ocurre también con el evangelio de Juan. El vocabulario más pobre de los cuatro evangelios es el de Juan, ¡pero es el más grande y alto que nos ha venido del cielo; el evangelio de Juan es el evangelio de la luz increada, el más teológico! ¡Imita la Kenosis-Vaciamiento del Dios Logos, que está contenido, rodeado de la pobreza de la existencia humana!… (cf. Fil 2,7). Así diríamos aquí, que dentro de la pobreza del léxico del Apocalipsis viene la riqueza de la teología y de la riqueza de la Realeza increada de Dios que con tanta abundancia se derrama y se desborda, y que supera todos los conceptos de las palabras. Es algo maravilloso y asombroso. Sólo aquel que se familiariza con el libro del Apocalipsis puede descubrir todos estos elementos y sobre todo de manera interminable.

Es pues, una verdadera obra maestra el libro del Apocalipsis. Tiene unidad y simetría, buen ritmo y potencia del logos a pesar de la escasez o pobreza de palabras; tiene riqueza de colores y tonos; ¡aún tiene una inimaginable variedad de temas y una plasticidad y viveza este libro, tanta, que fascina al que lo lee! 

Por ningún otro libro, ni para el libro más clásico de historia humana, no se han escrito tantos libros como del libro del Apocalipsis. Muchos demasiados libros se han escrito, se escriben y se escribirán para el libro del Apocalipsis. ¡Verdaderamente es una riqueza real!

¡Es un libro profundamente reflexivo, despertador de conciencias y despertares espirituales, es encantador y deslumbrante! ¡Con escenografía, pero sus escenarios son el cielo y la tierra! ¡El tiempo por el que se mueve y se traslada no cabe en la Historia humana, es la Historia universal y la Eternidad!

Por eso sería un error interpretativo, si quisiéramos interpretar el texto del Apocalipsis a base de un lugar estricto, como es Grecia o Constantinopla; -los que estudiáis los escritos del Apocalipsis me entendéis- es decir, como si el Apocalipsis estuviera escrito especialmente para un lugar de una ciudad como Constantinopla o al lugar estrecho de Grecia, como si el Apocalipsis estuviese escrita solamente para los helenos. ¡El Apocalipsis es un libro universal! ¡Ya os he dicho: su escenario, el cielo y la tierra; y el tiempo es la Historia universal y la Eternidad! Por lo tanto, ¡cómo nosotros vamos a limitar el libro a un lugar o a una nación o cuándo será Constantinopla otra vez helénica!… ¡Pobreza! ¡Pobreza (espiritual)!

Por eso los que han interpretado de esta manera se han equivocado. Queridos míos, los que han escrito interpretaciones con estos vínculos tan estrictos no se confirmaron, naturalmente después se avergonzaron. Sólo para la historia de la traducción os contaré sobre Apóstoles Makrakis, quien quiso interpretar el Apocalipsis a base siempre el espacio griego, con centro Constantinopla y sobre todo con la idea del Mahometanismo.

Huelga deciros que no podemos interpretar el Apocalipsis a base de alguna corriente de nuestra época; como cuando vivía Makrakis, hacia el final del siglo pasado, que estaba el Mahometanismo. El que el Mahometanismo está al contenido del libro del Apocalipsis no hay ninguna duda, pero no podemos decir que este es un tema por el que se ocupará especialmente el libro del Apocalipsis y quedará en eso. No. Es un error. Ni el comunismo, ni el ateísmo, ni cualquier otra cosa. Estas cosas están contenidas en el libro del Apocalipsis, pero ¡atención, están contenidas! son temas grandiosos e universales que están allí contenidas, pero el libro del Apocalipsis no se agota en estos.

No digamos, pues, que la bestia es el Comunismo o el Mahometanismo. No. El que estas bestias son precursoras no hay duda; pero no son sólo estas la “bestia”. Como os dije, es un error interpretativo determinar cosas de este tipo. 

Por eso os ruego mucho que, cuando venís aquí a escuchar el análisis del Apocalipsis, no esperéis oír cosas de este tipo. No esperéis escuchar para saber cuándo se hará la tercera guerra mundial… ni cuándo y qué fecha vendrá el Anticristo… ¡ni cuándo será la Segunda Presencia de Cristo!… Estas cosas no las esperéis de mí; se trata de un error interpretativo. Y aquellos de los intérpretes o predicadores intentasen afirmar, “he aquí” o “esto, tal fecha”, peligrarían. Es característico que todos que han hablado así han sido desmentidos.

Por eso os ruego mucho que vengáis a escuchar y estéis muy atentos, veréis que hay cosas muy importantes de gran interés. ¡Además, la introducción que estamos haciendo ahora exactamente se hace para despertar el interés de los oyentes, y que traigáis tantos más y si hace falta iremos en la plaza para hacer nuestra homilía!

Nosotros por supuesto en nuestras interpretaciones seguiremos la línea que tiene nuestra Iglesia Ortodoxa. Y esta línea, queridos míos, la han marcado tres verdaderos e iluminados Padres santos inspirados de Dios. Estos son san Andrés de Kesarea siglo 6, Areza obispo de Kesarea siglo 9 y Ecumenio obispo de Trikis o Tríkala siglo 6. Estos tres han dejado unos escritos maravillosos, donde interpretan sobre el Apocalipsis, -que gracias a Dios los tengo en mis manos- y en los cuales uno ve la línea de la interpretación ortodoxa de nuestra Iglesia, el cómo interpreta el libro del Apocalipsis.

No es nada casual, aunque esto lo analizaremos en nuestros temas- el por qué los Padres y teólogos de nuestra Iglesia no se ocuparon con el libro del Apocalipsis. Esto lo veremos en el camino de nuestros temas.

Ahora sólo esto os digo, que los escritos de estos tres Padres, como también el admirable libro del profesor Brasiotis, único escrito neo-helénico sobre el Apocalipsis que hay en los escritos de la teología neo-helénica- estos serán nuestros guías; todos lo demás esconden peligros. Y esto os lo digo porque no me gustaría ser yo engañado y engañar a vosotros. Por eso os dije que no se excite vuestra fantasía con cosas que quizás me preguntaríais: ¿Qué pasará; qué aprenderemos? No me preguntéis, hace falta sobriedad y serenidad. Aprenderemos dentro de la trayectoria del análisis del texto sagrado, cómo debemos interpretar este libro. Yo por supuesto que os diré algo ahora; pero este algo no se agotará, sino que lo estaremos aprendiendo en la trayectoria del análisis del libro.

A pesar de estas cosas que os digo, no podemos decir que no estaremos observando las “señales de los tiempos” (Mt 16,3), porque el mismo Señor nos lo señaló esto. Nos habló de “señales del fin” y nos dijo: “Tal y como veis las hojas de la higuera encima del ramo que se han abierto y decís que la siembra está cerca, así lo mismo cuando veáis estas señales que os digo- ¿pero cuáles? Uno, dos tres… las enumera en el Evangelio- “entonces el fin estará cerca” (Mt 24,32-33 Mrc 13,28 Lc 21,30). ¿Cuál final Señor?… ¡Esto es ahora!… Aquí tenemos una imagen doble: el “final” de Jerusalén y el final del mundo. 

¡Es difícil el libro del Apocalipsis; la profecía no tiene fondo! esto lo veremos un poquito más abajo.

Sin embargo, san Ignacio mientras se iba a Roma para ser Mártir, aconseja a san Policarpo a quien manda la epístola, y le dice: “Los tiempos estúdialos para que aprendas y conciencies, y a la vez que anheles, esperes al Atemporal, el que está Fuera del Tiempo, el Jesús Cristo, el Eterno Hijo y Logos de Dios. EspéraLe.

Esta sugerencia suya es muy importante. No debe meternos en historias de curiosidades o a consecuencias de una fantasía enfermiza; porque como sabéis, no todos los hombres tienen la fantasía sana, y según el dicho popular, hacen de un pelo una cuerda gorda. Es decir, yo puede que os diga algo, y después vosotros podéis salir por ahí y decir: “¡El padre Atanasio nos ha dicho cuando realmente se hará la tercera guerra mundial!… Y después vengan aquí y me digan: Padre has dicho esto, ¿es verdad se va hacer? Y yo manifestar ignorancia. ¿Y todo esto porqué? Porque los oyentes con sus fantasías han engrandecido aquello que yo he dicho, y lo han dicho aumentado tal y como lo imaginaban con sus fantasías.

San Irineo dice algo muy bonito: “Es más seguro y menos peligroso esperar el desenlace de la profecía que filosofar y hacer de adivinos o magos…” ¿Habéis visto lo que dice? Sobre todo san Irineo se refiere al nombre del Anticristo, y que es más seguro y menos peligroso esperar el desenlace de la profecía. Deje la cosa que se desarrolle en vez de reflexionar y hacer de adivino, es decir, que adivines la fecha más o menos que se hará y qué pasará. Y san Andrés de Kesarea dice algo muy importante y bello: “El tiempo y la experiencia revelará los acontecimientos a los nípticos (o los sobrios espiritualmente).

¿Pero, me diréis: cuando vengan los acontecimientos, ¿entonces qué valor tendrá para nosotros la profecía? ¡Saber ahora que se está haciendo esto que dice el Apocalipsis tiene un gran valor, porque me ayuda permanecer bien, derecho y firme dando la talla!

En concreto y plenamente sobre la presencia del Anticristo. ¡Cuando vendrá, empezará a decir cosas extrañas, maravillosas e interesantes! ¡Será importante y genial! ¡Filántropo, muy civilizado y culto! ¡El Anticristo será sorprendente y un fuera de serie? Así dicen los santos Padres. ¡Será maravilloso! ¡Encantará toda la humanidad! Y los hombres dirán: “¡He aquí el soberano o gobernante! ¡Nunca ha aparecido en la tierra un gobernante de este tipo”. Será el rey universal. Estas asociaciones, uniones actuales que se están haciendo poco a poco, un día resultarán a una unión universal. Entonces se proyectará el Anticristo. ¿Extraño? Pero verdadero. Este es el aviso que tenemos por el logos de Dios.

Y entonces vendrán los profetas Elías y Enoc, los cuales no han probado la muerte (Gen 5,24 Heb 11,5 y 4Re 2,11), como profetas del presente – y no del futuro, sino del presente- y dirán: ¡Éste es el Anticristo! ¿Qué habéis dicho?… ¡Éste es gran gobernante o rey! Pero es el Anticristo”. Ellos estarán profetizando el presente. Y aquellos que estarán en nipsis o sobriedad espiritual –como dice san Andrés de Kesarea “los nípticos”- estos que tendrán el corazón limpio, puro y catartizado, sanado y estarán viviendo una vida espiritual ortodoxa, ellos inmediatamente le reconocerán. Y los otros qué harán: ¡los otros detendrán a los Profetas y los colgarán en la plaza de Jerusalén! (Apo 11,7-8).

¿Cuándo se realizarán estas cosas? ¿Cuándo vendrán y cómo lo sabremos? Estas cosas las veremos cuando vengan; cada cosa entonces cuando venga. ¡Veis, pues, que tiene mucha importancia el cómo y la manera que vamos a tomar en nuestras manos el libro del Apocalipsis!

Cuando abrimos el libro del Apocalipsis, queridos míos, sentimos que nos encontramos ante un abismo; ¡estamos desbordados, no encontramos principio ni final; es un abismo de visiones, representaciones e imágenes! Pero las cosas no son así; no hay abismo ni nada de esto; hay un orden armonioso de todo el material en un sistema septenario, que nos deja maravillados y asombrados.

Es exactamente lo mismo que cuando echamos una ojeada a las estrellas del cielo, estas seis-siete mil estrellas, y nos piden que hagamos un mapa, por lo menos las estrellas que ven nuestros ojos, entonces diremos: “¡Qué cosa, nos piden pintar un mapa del cielo!… ¡Estamos desbordados por dónde empezar y dónde acabar con estas estrellas!… Sin embargo, para el astrónomo no hay caos; ya ha marcado en papel estas estrellas. Lo mismo, pues, aquí, en el libro del Apocalipsis no hay caos; podemos maravillosamente encontrar el borde, el principio, el medio y el final. Pero esto pasa porque no conocemos cómo interpretarle. Y precisamente este es el punto principal, el problema: el cómo interpretaremos el libro del Apocalipsis.

Sin querer desconcertaros, os diría que se han propuesto unos cuatro métodos de interpretación del Apocalipsis. Y que es un verdadero problema esto lo veréis en el trayecto de nuestros temas, cuando estaremos avanzando en el análisis del texto.

El primer método de interpretación, que es sostenido de muchos Padres de nuestra Iglesia, se llama circular o cíclico; porque recibe la repetición según ciclos paralelos de las mismas cosas, ideas o acontecimientos, en las imágenes septenarias de las sucesivas visiones. Se trata de círculos concéntricos continuamente ampliándose y que tienen como centro el tiempo de la manifestación de la profecía, la cual continuamente se verifica dentro en la Historia, con última circunferencia los ésjatos-postreros, últimos tiempos y acontecimientos.

La segunda teoría es cronológica. Esta no es como la cíclica, ni tiene relación con los sistemas septenarios en ciclos, sino que quiere los acontecimientos en un camino recto o trayectoria recta, de manera que decimos: Estamos en el capítulo 1 o si queréis en el 3, allí donde se refiere sobre las siete epístolas de Asia Menor. Pues, los tres primeros capítulos se refieren de la época de san Juan; los posteriores capítulos hasta el último, en épocas posteriores hasta los ésjatos-postreros de la Historia. Por lo tanto, diríamos que cada capítulo corresponde a un trozo de la historia.

También, cuando leemos la Santa Escritura, decimos: “¿Estas cosas que dice el Profeta sobre qué época se entiende, sobre su época, sobre el camino de la Iglesia en la Historia o sobre los ésjatos-últimos, postreros tiempos y acontecimientos? En este caso existe también el llamado método esjatolójico, durante el cual el contenido del Apocalipsis se refiere a los ésjatos-últimos tiempos y acontecimientos, es decir, en los tiempos de la Segunda Presencia.

Pero ni el primer método de interpretación ni el segundo son precisos y exactos. San Andrés de Creta prefiere la cíclica o circular, pero utiliza todos los métodos. Por tanto, hay un método selectivo; en una parte utilizamos el método cíclico y en otra parte el método cronológico, en otra el rectilíneo, y en otra parte el método esjatológico.

Pero ahora no quiero enredaos con todo esto; sólo quiero decir esto: que entendáis que es una cosa muy difícil para uno emprenderse con el libro del Apocalipsis.

Pero os diré que también hay el llamado método mixto o espiral. Para que lo entendáis, haré un plano: hago una forma o plano de hélice; por ejemplo, subo una montaña con base cíclica o circular; comienzo de abajo y voy subiendo, subiendo y por supuesto que formo una línea helicoidal; si miro de arriba, es cierto que tengo sucesivos círculos; si miro de lado, estos círculos son progresivos, porque suben y van hacia la punta, hacia los ésjatos-postreros. Comienzan de la base, desde entonces que se ha escrito el Apocalipsis y va hacia los ésjatos-postreros, hacia la segunda Presencia de Cristo. Como veis, tengo la interpretación cíclica o circular y tengo también la rectilínea que va hacia arriba. Este método se llama helicoidal o espiral.

Ahora os voy a mostrar cómo interpretan los santos Padres. Os describiré dos o tres ejemplos. O sea, el método que se encuentra dentro en la Santa Escritura.

Dice el Evangelista Juan en su 1 Epístola 2,18: “Hijos míos, ésjatos-última y decisiva es la época actual. Y por la enseñanza de los apóstoles habéis escuchado que el anticristo viene, y ahora han surgido muchos anticristos, órganos engañados y heréticos del anticristo. Por eso conocemos que es la ésjatos-última hora”. Pero “esjato o última hora” significa que ha llegado la Segunda Presencia de Cristo. Esto quiere decir “esjato, postrero, último”. Porque después de la palabra “esjato, postrero, último”, ¿tiene algo posterior? Si tuviera algo posterior no sería “esjato, postrero, último”. Dice que es última hora. ¿Por qué? “Porque habéis escuchado que viene el Anticristo”. El Anticristo, pues constituye una señal de “esjato, postrera, última hora o tiempo”. Pero ahora añade, “hay muchos anticristos”. Y de esto saca una conclusión muy curiosa: “Puesto que hay muchos anticristos, de esto sabemos que vino la última-ésjata hora”.

Me diréis que ahora ya todo nos parece confuso… no hemos entendido nada.

Pues, es sencillo. La persona principal es el Anticristo; los otros anticristos son precursores del principal Anticristo. Pero la “hora última-ésjata,” ¿cuándo comienza? Comienza desde el momento que el evangelista Juan escribe el libro del Apocalipsis. Desde aquel momento comienza la “hora última-ésjata, , postrera”.

Esto también si queréis podéis verlo también al apóstol Pablo diciendo a Timoteo: “Sepas Timoteo que en los ésjatos días habrán tiempos difíciles”. ¿Oh san Pablo, quiénes son estos “días ésjatos”? (2Tim 3,1). San Juan el Crisóstomo interpreta y dice que los “esjatos días” comienzan desde el momento que Pablo escribe su epístola.

¿Lo habéis entendido? Ahora os lo diré con otro ejemplo para que lo entendáis mejor. El Cristo dijo: “Jerusalén será destruida, no quedará piedra sobre piedra. Y entonces se removerán las potencias del cielo; y el sol perderá su luminosidad y la luna lo mismo” (Mt 24,2·20 Mrc 13,12 Lc 21,6·25·26). Fijaos: una imagen que tiene dos planos. El primer plano es esto que pasó unos pocos años después, en el año 70 dC viene la destrucción de Jerusalén. El segundo plano es la Segunda Presencia de Cristo y los ésjatos, los más allá de los ésjatos. Por consiguiente, ésjato lo primero, ésjato también lo último. Por lo tanto, cada momento dentro de la Historia tenemos un signo o punto ésjato, la “hora última-ésjata,”. Cada momento.

Entonces vemos –por deciros ahora así esquemáticamente- círculos concéntricos ampliándose, donde el centro de estos círculos contiene la expresión, pronunciación de la profecía, el momento del tiempo que se dice la profecía. Y en una primera circunferencia de acontecimientos históricos, el Apocalipsis tiene su interpretación; en una segunda circunferencia o círculo ampliado, otra vez tiene su interpretación, en una tercera lo mismo… hasta finalmente una gran circunferencia que estará abordando las cosas realmente ésjatas-últimas, la segunda Presencia de Cristo. Por lo tanto el libro del Apocalipsis así lo interpretaremos y así lo estudiaremos.

Esto también significa que el libro del Apocalipsis no es algo que estaba o estará, sino que es algo que continuamente es. ¡El libro del Apocalipsis no se agota solamente en una época; es un libro universal e inagotable, y que entra aún hasta dentro en la misma Realeza increada de Dios! 

Dice san Andrés de Kesarea algo muy bello: “Los Profetas del Antiguo Testamento han sido interpretados por muchos, sin embargo muchos de estos misterios permanecen ocultos, no interpretables, y no llegan hasta el final, hasta al fondo de la profecía.” 

Pero me diréis que los Profetas del Antiguo Testamento se refieren a la primera Presencia de Cristo. Sí, pero, más allá de la primera, se refieren también a la segunda Presencia de Cristo, y en la Realeza increada de Dios. Queridos míos, las profecías y los profetas del Antiguo Testamento aún no se han agotado. Por eso si alguna vez analizamos a los Profetas del Antiguo Testamento nadie diga que: estos se han acabado, ya ha venido el Cristo. No, no se agotaron. San Andrés de Kesarea llega a decir lo siguiente: que no se agotarán, sino sólo dentro en la increada Realeza de Dios, porque dentro de la increada Realeza de Dios podremos llegar a entender la profundidad de las profecías.

Entonces, queridos míos, entendéis por qué el libro del Apocalipsis es un libro inexplicable y tremendamente profundo. ¡Con cuánto respeto… debemos estar ante este libro!

Espero que no os hayáis decepcionado, si la introducción que hemos hecho os haya parecido un poco difícil. ¡Entraremos al texto sagrado y veréis qué deleite y gozo verdadero tendremos! Siempre la introducción en algo es difícil. Puesto que la introducción se supone que viene a iluminar un poco, espero que no haya entenebrecido las cosas. Pero os ruego que tengan un poco de paciencia. ¡Estaréis viniendo y estaréis viendo cómo sale la frescura y la belleza del texto, cómo se analiza tan bellamente y tan maravillosamente!

Terminando, pues, esta breve introducción al libro del Apocalipsis, deberemos tener en cuenta algunos puntos básicos para el cómo nos colocaremos como oyentes ante este libro de Dios.

Y lo primero de todo no debemos olvidar que ¡aquí tenemos este vivo logos de Dios! puesto que el libro del Apocalipsis es inspirado de Dios, igual que toda la Santa Escritura.

Segundo, que este logos de Dios es profundo y difícil de interpretar, y para que sea comprendido hace falta humildad, oración, atención, lágrimas, paciencia y persistencia. 

Tomaremos como ejemplo a san Juan el Evangelista, que dentro del libro del Apocalipsis, capítulo 5, 2-5, dice las siguientes cosas: “Y vi y oí a un ángel fuerte que decía a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro (comprender su contenido y desatar sus sellos (y realizar los misteriosos planes de Dios)? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni entenderlo, ni aun abordarlo y mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos” (Apo 5,2-5). Pero por qué ha llegado abrirse el libro y conocer nosotros su contenido. ¡Pues, porque el evangelista Juan estaba llorando!…

Y finalmente, tercero, cada conclusión que saquemos de este libro, ética y espiritual o lo que sea, no nos estaremos refiriendo a los demás, sino a nuestro sí mismo. No debemos pensar y decir que estas cosas son para los demás; ¡son también para nosotros! Cuando el Cristo dice al obispo de la Iglesia de Laodicea: “Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente (sobre la fe). ¡Ojalá fueses frío o caliente (habría posibilidad que te arrepintieras, convirtieras y así te calentarás)! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca (te reprenderé y expulsaré de mi Iglesia increada)” (Apo 3, 15-16). No pensemos y digamos que “vomitará a los otros”, sino que hagamos autocrítica y pensar y decir: “Quizás, no vaya ser que yo sea tibio…” Y seguro que cuando no nos autoengañamos, encontraremos que somos “tibios”.

Queridos míos, así podremos entender, rebuscar y palpar un poco el libro del Apocalipsis, y sólo así nos serán apocaliptadas-reveladas sus verdades escondidas, a medida de lo posible en nosotros, para que estemos caminando en este camino dorado y luminoso de la Iglesia, entre las hirientes, destructivas y asesinas espadas de las fuerzas antíteas, antidivinas o contrarias a Dios, dentro en la Historia.

Yérontas Atanasio Mitilineos. Domingo 12-10-1980

Copyright: Monasterio Komnineon de “Dormición de la Zeotocos” y “san Demetrio” 40007 Stomion, Larisa, Fax y Tel: 0030. 24950.91220

Traducido por: χΧ jJ www.logosortodoxo.com (en español).