τοῦ Πρώτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου 
Ἀναπληρωτὴ Καθηγητὴ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. 
 
Ἱδρυτὴς καὶ καθοδηγητὴς τῆς νεοινδουιστικῆς κίνησης μὲ τὴν ἐπωνυμία «Art of Living Fountation» εἶναι ὁ Ἰνδὸς γκουροὺ Sri Sri Ravi Shankar1. Γεννήθηκε τὸ 1956 στὸ Bangalore τῆς Ἰνδίας. Γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ εἶναι λίγα πράγματα γνωστά. Εἶχε μακρὰ σπουδὴ στὴν ἰνδουιστικὴ θρησκευτικὴ παράδοση μὲ τὴν ὁποία προτίμησε νὰ ἀσχοληθεῖ ἀντὶ μὲ τὴν ἄσκηση ἐπαγγέλματος. Στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 συσχετίσθηκε μὲ τὸν Ὑπερβατικὸ Διαλογισμὸ τοῦ Μαχαρίσι Μαχὲς Γιόγκι καὶ μαθήτευσε σὲ… αὐτόν. Ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 σχεδίασε τὴν δικῆς του ἔμπνευσης μέθοδο χαλάρωσης, ἐξέλιξης καὶ αὐτογνωσίας μὲ τὴν ὀνομασία «Sodarsham Kriya». Ἡ τεχνικὴ «Sodarsham Kriya-Yoga (SKY)» εἶναι σύνθεση γιόγκα-διαλογισμοῦ καὶ τεχνικῶν ἀναπνοῶν καὶ ἀποτελεῖ τὸν πυρήνα τοῦ διαφημιζόμενου ἀπὸ τὴν κίνηση, μεταξὺ τῶν ἄλλων, «Art of Living Happines Programm». Διδάσκεται σὲ 9 ὧρες ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν μὲ κόστος συμμετοχῆς, στὴ Γερμανία λ.χ., 250 εὐρώ. 
Τὸ 1981 ἵδρυσε τὸ «Art of Living Foundation» ὡς ἕνα διεθνῆ ὀργανισμὸ γιόγκα-διαλογισμοῦ καὶ παραλλήλως ὡς πρόγραμμα προσωπικῆς ἐξέλιξης. Τὸ 1997 δημιούργησε τὸ θυγατρικὸ διακριτὸ ὀργανισμὸ μὲ τὴν ὀνομασία «International Association for Human Values (IAHV)». Ἡ συνεργασία ἀμφοτέρων τῶν ὀργανισμῶν εἶναι δεδομένη καὶ ἔχουν καταχυρωθεῖ ὡς ἀναγνωρισμένοι μὴ κυβερνητικοὶ ὀργανισμοὶ στὸν Ο.Η.Ε. Ὑπὸ τὴν ἰδιότητα αὐτὴ τὸ 2003, σὲ συνεργασία μὲ διάφορα εὐρωπαϊκὰ κοινοβούλια, διοργάνωσε διεθνὲς συμπόσιο μὲ θέμα τὴν ἠθικὴ στὶς ἐπιχειρήσεις καὶ ἀνέλαβε διαμεσολαβητικὴ εἰρηνευτικὴ προσπάθεια μεταξὺ ἀντιμαχόμενων παρατάξεων στὸ Κασμὶρ καὶ στὴν Κολομβία, προβάλλοντας τὴν κοσμοθεωρία περὶ εἰρήνης τοῦ Sri Sri Ravi Shankar. 

 
Τὸ προβαλλόμενο σύνθημα τῆς κοσμοθεωρίας τοῦ εἶναι: «Ἡ βάση γιὰ μία κοινωνία χωρὶς stress εἶναι οἱ φιλειρηνικοὶ ἄνθρωποι». Ἡ κοσμοθεωρία του καὶ οἱ λύσεις ἐπενδύονται ἀπὸ ἕνα ἐξαιρετικὰ ἑλκυστικὸ λεξιλόγιο, ὅπως «ὅλος ὁ κόσμος εἶναι μία οἰκογένεια», «ὅραμα γιὰ μία κοινωνία χωρὶς βία», «σῶμα χωρὶς ἀσθένεια» καὶ «πνεῦμα ἐλεύθερο ἀπὸ σύγχυση» κ.α.
Μία ἀκόμη βασικὴ παράμετρος τῆς κίνησης εἶναι ἡ διάκριση μεταξὺ θρησκείας καὶ πνευματικότητας. Στοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν δυσκολία νὰ ἀποδεχθοῦν κάποια θρησκεία, ἡ κίνηση τοὺς προτρέπει νὰ μετακινηθοῦν καὶ νὰ ἀναζητήσουν τὴν Πνευματικότητα. Κάθε θρησκεία, ὑποστηρίζει, ἔχει κάτι καλὸ νὰ προσφέρει, αὐτὸ ὅμως δὲν δεσμεύει τὸν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος εἶναι μία πνευματικὴ οὐσία. Ἡ Πνευματικότητα εἶναι ἡ δύναμη. Ὁ ἴδιος ὁ Γκουροὺ ἀρέσκεται νὰ χρησιμοποιεῖ τὴν παρομοίωση: «Ἡ Θρησκεία εἶναι τὸ περίβλημα τῆς μπανάνας καὶ ἡ μπανάνα ἡ Πνευματικότητα. Ἡ ἀθλιότητα στὸν κόσμο ὑπάρχει γιατί οἱ ἄνθρωποι κρατοῦν τὸ περίβλημα καὶ πετοῦν τὴν μπανάνα». 
Πάνω σὲ ἰνδουιστικὸ ὑπόβαθρο ὁ Sri Sri Ravi Shankar ὑποστηρίζει, ὅτι ὅλοι εἶναι κομμάτι τοῦ θείου. Ὑπάρχει μόνο ἕνας θεός, ὁ ὁποῖος λατρεύεται μὲ πολλὲς γλῶσσες καὶ τρόπους, ἐνῶ ταυτίζει τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ μὲ τὸν Κρίσνα. Ὁ ἴδιος στοιχίζεται στὴ «γραμμὴ τῶν Ἁγίων» καὶ αὐτοσυστήνεται ὡς ἕνας, ὁ ὁποῖος ἑνώνει ἐντός του πολλὲς θεὲς καὶ θεούς. Οἱ ὀπαδοὶ τοῦ βλέπουν σὲ αὐτὸν τὴν προσωποποίηση τῆς ἰνδουιστικῆς σοφίας χιλιάδων χρόνων καὶ τῆς ἀγάπης. Ἐκφράζει τὴν ἀληθινὴ ἀνθρώπινη φύση, ὅπως καὶ τὴ θεϊκὴ καὶ αἰσθητοποιεῖ τὴν αὐθεντικὴ πνευματικὴ οὐσία τῶν ἀνθρώπων. 
Σύμφωνα μὲ τὸν εἰδικὸ Ἐπιστημονικὸ Συνεργάτη τοῦ Εἰδικοῦ Κέντρου Ἐρευνῶν τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας Friedmann Ei?ler, στὸ σύστημα τοῦ Sri Sri Ravi Shankar συνδυάζονται ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἰνδουιστικὲς δοξασίες περὶ τῶν γκουρού, ἰνδουιστικὸς πανθεϊσμὸς καὶ θετικὴ σκέψη. 
_________________________ 
1. Γιὰ τὴ σύνταξη τοῦ παρόντος ἄρθρου λάβαμε ὑπ’ ὄψιν: 
– Materialdienst (EZW) 11/2019, σέλ. 420-424 
– Materialdienst (EZW) 8/2002, σέλ. 243-246 
– Materialdienst (EZW) 6/2011, σέλ. 220-224 
– Lexicon neureligioser Gruppen Szenen und Weltanschauungen, 2005, στ. 1237-1239 
Περιοδικὸ «διάλογος» 
Ἀπρίλιος – Ἰούνιος 2020, τεῦχος 100
 
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2020/09/art-of-living-foundation.html#more