Κυριακή τοῦ ἀσώτου. Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας γιά τήν παραβολή τοῦ ἀσώτου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ[:Λουκά 15,11-32]   Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ   «Ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. καὶ μετ᾿ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Νόμοι καὶ τρόποι ἀσύγκριτα χειρότεροι τῶν Σοδόμων καὶ Γαβαά.Οἱ νεοταξίτες ἐπιβάλλουν τὴν «υἱο-θυσία» καί «τεκνο-θυσία»…!!!

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 10//23.2.2024.   Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους.       ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΥΓΚΡΙΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ   ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΒΑΑ.   Οἱ νεοταξίτες ἐπιβάλλουν   τὴν «υἱο-θυσία» καί «τεκνο-θυσία»…!!!   Ὑπὸ Ἁγιορειτῶν Κελλιωτῶν Πατέρων.   «Ἡ ὁμοίωση τοῦ τρόπου μας μὲ τὸ καλὸ ἢ τὸ κακό   μᾶς κάνει παιδιὰ τοῦ Θεοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τοῦ ἀσώτου.«Ἀπόδημοι τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ». π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος

ΚΥΡΙΑΚΗ TΟΥ ΑΣΩΤΟΥ[:Λουκά 15,11-32]   Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου   με θέμα:   «ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»   [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 15-02-1998]   [Β 370]   «Εὐαγγέλιον ἐν Εὐαγγελίῳ» εχαρακτηρίσθη, αγαπητοί μου, η παραβολή του Ασώτου Υιού, που ακούσαμε σήμερα. Και τούτο γιατί δείχνει την πτώση του ανθρώπου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τοῦ ἀσώτου.«Εἰς τὴν παραβολὴν περὶ τοῦ ἀσώτου».Ὁμιλία ἁγίου Ἰωάννου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ [:Λουκ.15,11 – 32]   Ομιλία αγίου Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου,   «Εἰς τὴν παραβολὴν περὶ τοῦ ἀσώτου»   Πάντοτε μεν, αδελφοί, οφείλουμε να διακηρύττουμε τη φιλανθρωπία του Θεού (διότι μέσω αυτής «ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν(:ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε)»[Πράξ.17,28])· και μάλιστα σε τούτον τον καιρό έχουμε χρέος να το κάνουμε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου.Παναγιώτης Τρεμπέλας

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ   Κατά Λουκάν, κεφ. ΙΕ΄, εδάφια 11-32   11 Εἶπε δέ· ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς. 12 Καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί· πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. 13 καὶ μετ᾿ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀποστολική περικοπή τῆς Κυριακῆς τοῦ ἀσώτου. Παναγιώτης Τρεμπέλας

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ   Α΄προς Κορινθίους, κεφ. ΣΤ΄, εδάφια 12-20   12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος 13 τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. Τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Πνευματικά Γυμνάσματα. Μελέτη ΙΕ:Στην παραβολή τοῦ Ἀσώτου

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, Πνευματικά Γυμνάσματα   Μελέτη ΙΕ΄: Στην παραβολή του Ασώτου   Α΄: Αυτός αναχώρησε από τον οίκο του πατέρα του   Β΄: Ποια ζωή έζησε μετά την αναχώρηση   Γ’: Ποια επιστροφή έδειξε.   Α΄   Σκέψου, αδελφέ, την αναχώρηση, που έκανε εκείνος ο άσωτος υιός από τον οίκο του πατέρα του,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τοῦ ἀσώτου:«Ἐλευθερία καί ὕπαρξις».Π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος

ΚΥΡΙΑΚΗ TΟΥ ΑΣΩΤΟΥ[:Α΄Κορ.6,12-20]   Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου   με θέμα:   «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΞΙΣ»   [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 19-02-1984]   [Β 108]   «Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος».   Οι λόγοι αυτοί, αγαπητοί μου, του Αποστόλου Παύλου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τοῦ Ἀσώτου. Ἑρμηνεία τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς ἀπό τόν Ἱερό Χρυσόστομο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ[:Α΄Κορ.6,12-20]   ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ   «Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος(:Όλα έχω εξουσία να τα κάνω, δεν συμφέρουν όμως όλα. Όλα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ και δεν θα γίνω δούλος σε τίποτε)»[Α΄Κορ.6,12]….

Συνέχιση ανάγνωσης

Χριστὲ βασιλιά, σὺ εἶσαι πατρίδα μου, δύναμη, εὐτυχία, ὅλα.. Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου

  ΜΓ΄ Διάλογος μὲ τὸν ἑαυτό του Ποῦ εἶναι οἱ φτερωτοὶ λόγοι; Στὸν ἀέρα. Ποῦ εἶναι τὸ ἄνθος τῆς νεότητάς μου; Χάθηκε. Ἡ δόξα; Ἔγινε ἄφαντη. Ποῦ εἶναι ἡ δύναμη τῶν καλοφτιαγμένων μελῶν; Τὴν τσάκισε ἡ ἀρρώστια. Τὰ κτήματα καὶ τὰ πλούτη; Τὰ ἔχει ὁ Θεός. Σ᾽ ἁμαρτωλῶν ἁρπαχτικὲς παλάμες ἔδωσε ὁ φθόνος ἄλλα. Οἱ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἔλα». Ἐκεῖνος πλησίασε καὶ ἔκανε τὸ Τρισάγιο.

Ὅταν ὁ Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης ήταν έφημέριος στόν Ἱ.Ν. τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἄνω Καισαριανής, πήγαινε πολλές φορές τά Σάββατα να κάνει Τρισάγιο στο κοιμητήριο. Ένα Σάββατο, ἐνῶ τελοῦσε τό τελευταίο Τρισάγιο, είδε ἀπό τόν διπλανό τάφο νά βγαίνει ένα χέρι καί νά τόν καλεί.

Συνέχιση ανάγνωσης

Τὰ θεμέλια τῆς σωτηρίας μας: Ὁμολογία καὶ πνευματικὸς ἀγῶνας

Στάρετς Σάββας ὁ Παρηγορητής   Πρέπει ἀνοιχτά νά ὁμολογοῦμε τόν Χριστό. Αὐτό εἶναι μεγάλη ἀρετή. Πόσοι χριστιανοί ὑπάρχουν πού λένε: «Πιστεύω στόν Θεό», ἀλλά στήν πράξη δέν πιστεύουν! Πόσα χείλη μένουν βουβά, ὅταν χρειάζεται νά ὑπερασπιστοῦν μέσα στήν κοινωνία τή δόξα τοῦ Θεοῦ καί τῶν Ἁγίων Του! Ὁ ἐχθρός Διάβολος προσπαθεῖ τόσο πολύ γιά νά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀνεξάλειπτο τὸ μοναχικὸ σχῆμα

Ο γερω-Μακάριος εγεννήθη στο Άργος το έτος 1892. Εκάρη μοναχός στην Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου, αλλά έπειτα ο πειρασμός κατάφερε να τον βγάλη από την μετάνοιά του στον κόσμο και νυμφεύθηκε. Απέκτησε μάλιστα και ένα παιδάκι. Ζούσε λοιπόν εν λήθη των υποσχέσεων του, ώσπου μία μέρα ο Θεός του έδειξε σημείο και συγκλονίστηκε:   Παίζοντας…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ἅγιος Πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης Καλαΐδης – Θαυμαστὴ ἀποκάλυψη!

Ο άγιος Πατήρ ημών Ιωάννης Καλαΐδης – Θαυμαστή αποκάλυψη! Πριν από αρκετά χρόνια, μου τηλεφώνησε ένα γνωστό μου ζευγάρι γιατί αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα και ζητούσε βοήθεια. Συγκεκριμένα, όπως μου είπαν, ήθελαν να υιοθετήσουν ένα παιδάκι από κάποια κλινική, το οποίο είχε μόλις γεννηθεί. Όμως κάποια στιγμή μια μοναχή πήγε και πήρε το βρέφος και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Συγκλονιστικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Γέροντος Γαβριὴλ γιὰ τὸ νομοσχέδιο τῆς ντροπῆς!

  Συγκλονιστική επιστολή του Γέροντος Γαβριήλ για το νομοσχέδιο της ντροπής!   Ἀποδειχθήκατε μισθωτοὶ ποιμένες   ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ   ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ     Καρυές, 17 Φεβρουαρίου 2024 (π. ἡμ.)   Μακαριώτατε ἀρχιεπίσκοπε Ἱερώνυμε, Σεβασμιώτατοι ἀρχιερεῖς,   1. Στίγμα καὶ ἐντροπὴ ὁ Σοδομικὸς νόμος   Ὁ ταπεινὸς μοναχὸς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί Ἀγάπης καί Συγχωρητικότητος πρός τούς ἀδελφούς ΜΕΡΟΣ 4ο

  14η. Εὑρισκόμεθα εἰς τάς παραμονάς τῶν ἁγίων Θεοφανείων· ὤ πόση συγκατάβασις! Γυμνός εἰσέρχεται εἰς τά ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνου! Ποῖος; Ἐκεῖνος, ὁ Ὁποῖος εἶναι ὁ Λόγος τοῦ Ἀνάρχου Γεννήτορος, ὅς τό πάλαι εἶπε: «γενηθήτω». Καί ἰδού τά πάντα παρέστησαν ἐνώπιον αὐτοῦ! Γυμνός, ἵνα εἰς ἡμᾶς γυμνωθέντας τήν υἱοθεσίαν χαρίσῃ.   Ὁ Ἰορδάνης ἰδών τόν ἀόρατον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οὐκ ἑάλω ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάς

(Σκέψεις πρὸς Ἱερέα) π. Παῦλος Καλλίκας   Τοὺς εἶδες στὴν Βουλή, παππᾶ μου. Τοὺς ἄκουσες νὰ μπουρδολογοῦν καὶ νὰ μιξοκλαῖνε οἱ ψεῦτες, οἱ ἠθοποιοί. Ψήφισαν οἱ «δημοκράτες». Χλωροφόρμιο μὲ μιᾶς ἡ αἴθουσα τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς μύρισε. Βουτιὰ πίσω, σὲ βάραθρο αἰώνων. Νέκρα καὶ σιγή.   Ἦταν βράδυ. Θὰ γύρισες νὰ κοιτάξεις τὰ σπλάγχνα σου, ποὺ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀναφέρει ὁ μακαριστός γέρων Δαμασκηνός Κατρακούλης

Πρεπει νὰ μπουμε στὴ δοξα του Θεου!  Ὁ Θεος δὲν ἐχει ἀναγκη νὰ τὸν δοξάζουμε, εἰναι αὐτοδοξαστος.  Ἐμεις ὅμως ὅταν Τὸν δοξαζουμε εἰσερχομαστε στὴ ζωη Του καὶ τὸν ἀπολαμβανουμε!!    Ὅταν σκεπτωμεθα τὸν Θεό, ἰσταμεθα ἐνωπιον Του καὶ ἡ ψυχη μᾶς ὁμιλεῖ ἀφραστως.  Αὐτο εἰναι τὸ ἀνοιγμα της ψυχης πρὸς τὸν Οὐρανιο κοσμο ποὺ τοτε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Συνειδητοὶ Χριστιανοὶ

  Συνειδητοὶ Χριστιανοὶ   Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Ὅποιος πιστεύει ὅτι εἶναι συνειδητὸς χριστιανός, χωρὶς νὰ ἀναλαμβάνει ὑποχρεώσεις, πλανᾶται. Ὁ ἅγιος Πορφύριος ἔλεγε ὅτι «ἀπαιτεῖται θυσία ἀγάπης γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ γιὰ τὸν πλησίον». Ἡ λέξη «θυσία» εἶναι ἄγνωστη στοὺς περισσότερους σύγχρονους ἀνθρώπους, ἢ ἀκριβέστερα περιμένουν τὶς θυσίες τῶν ἄλλων γιὰ λογαριασμό τους!…

Συνέχιση ανάγνωσης

†Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων ἐννέα μαρτύρων τῆς Κολά, ἐν Γεωργίᾳ.

Τό μαρτύριο τῶν ἐννέα παιδομαρτύρων ἔγινε τόν 6ο αἰώνα μ.Χ. στή Γεωργία. Σ᾿ ἕνα μεγάλο χωριό τῆς νοτιοδυτικῆς Γεωργίας, στήν πεδιάδα Κολά, ὅπου εὑρίσκονται οἱ πηγές τοῦ ποταμοῦ Κύρου, ἐζοῦσαν ἐλάχιστοι Χριστιανοί. Οἱ περισσότεροι κάτοικοι ἦσαν ἀκόμη εἰδωλολάτρες. Τά παιδιά τῶν Χριστιανῶν ἔπαιζαν μέ τά παιδιά τῶν εἰδωλολατρῶν καί μόλις ὁ ἱερεύς ἐκτυποῦσε τήν καμπάνα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Καρπενησίου Γεώργιος: «Ἐκφράζω τὴν λύπη μου γιὰ τὸ σκηνικὸ ποὺ ἔστησε ἡ κυβέρνηση. Τὸ νομοσχέδιο αὐτὸ ἦταν ἡ σφράγιση τῆς ταφόπλακας. Μᾶς ὁδηγεῖτε σὲ μιὰ παγκοσμιοπολτοποίηση»!

Γάμος ὁμοφυλοφίλων, μιὰ προσέγγιση στὸ θέμα Τὴν ἑβδομάδα ποὺ πέρασε ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ψήφισε τὸ σχετικὸ μὲ τὸ γάμο των ὁμοφυλοφύλων νομοσχέδιο. Ἀρχικὰ δὲν εἶχα τὴν πρόθεση νὰ ὀργανώσω κάποια δράση, γιατί μὲ κάλυπτε ἀπόλυτα ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ λάβαμε κατὰ τὴ συνεδρίαση τῆς 23 Ἰανουαρίου 2024. Μὲ ἐνόχλησαν…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἡ ἐξέλιξη τοῦ λογισμοῦ καί ἡ ἀντιμετώπισή του» Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 23ο Μέρος. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

«Ἡ ἐξέλιξη τοῦ λογισμοῦ καί ἡ ἀντιμετώπισή του»   Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 23ο Μέρος   Ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτη στίς 28-06-2015   «Ἡ ἐξέλιξη τοῦ λογισμοῦ»[1] εἶναι ὁ τίτλος τοῦ κεφαλαίου πού θά ἀρχίσουμε νά ἐξετάζουμε σήμερα. Καί εἶναι ἕνα ἐκτενές κεφάλαιο τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ, ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ, τό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ βρετανικὴ ἐφημερίδα “The Sun” διαφημίζει ὡς «τουρκικὸ» τὸ Καστελλόριζο ἀναπαράγοντας τὴν τουρκικὴ προπαγάνδα!

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος Λαμβάνοντας ὑπόψη τὴν ἐγγύτητα τοῦ ἀκριτικοῦ ἑλληνικοῦ νησιοῦ (ἐν. τὴ Μεγίστη) μὲ τὰ τουρκικὰ παράλια ἡ ἐφημερίδα τὸ παρουσιάζει στὸ εὐρὺ ἀναγνωστικό της κοινὸ μὲ τὴν τουρκικὴ ὀνομασία του! Τὸ πρόβλημα θὰ ἦταν πιὸ περιορισμένο ἂν παρεμφερεῖς θέσεις ποὺ θωπεύουν τὴν τουρκικὴ διεκδικητικότητα δὲν ἐξέφραζαν σημαίνουσες προσωπικότητες τοῦ ἐγχώριου ἀκαδημαϊκοῦ καὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου- Τρίῴδιο (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου)

  Τριῴδιο (Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου) Ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου μὲ τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί μου, μπαίνουμε στὴν περίοδο τοῦ Τριῳδίου.

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέρων Δαμασκηνός Κατρακούλης.

ΓΕΡΩΝ ΔΑΜΑΣΚΗΝΌΣ Τολμηρό ανέβασμα είναι ή νοητή θεωρία εις τους μυστικούς χώρους των αγγέλων και εν συνεχεία εις τους υπερβατικούς χώρους της ησυχίας και της σιωπής, εκεί όπου κατοικεί ό Θεός. Εκεί επιθυμούμε να φθάσομεκαι να ομιλήσομε με τον λατρευτό μας Θεόν.Αυτός είναι ό έρως που μας ανυψώνει συνεχώς μέχρι την τελικήν ένωσιν μετά του…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μηνύματα ἀπὸ τὸ Τριῴδιο

  Μηνύματα ἀπὸ τὸ Τριῴδιο   Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος   Εἰσαγωγικὴ περίοδος – οἱ τέσσερις πρῶτες Κυριακές   Τὸ Τριῴδιο ἀποτελεῖ γιὰ τὴν Ἐκκλησία τὴν πνευματικὴ ἄνοιξη. Ὅπως ἡ φύση εἰσέρχεται τὴν περίοδο αὐτὴν στὴν φάση τῆς ἀναγέννησης, ἔτσι καὶ ἡ Ἐκκλησία μᾶς εἰσάγει διὰ τοῦ Τριῳδίου στὴν πνευματική μας ἀναγέννηση. Καὶ ὅπως τὴν ἄνοιξη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυρας Ἰωάννης ὁ Κάλφας 26.2.1575

Ο Άγιος Νεομάρτυρας Ιωάννης ο Κάλφας 26.2.1575 από τον Κωνσταντίνο Αθ. Οικονόμου, δάσκαλο, συγγραφέα   “Πληγάς αριθμείν μη Iωάννη θέλε, Σκηνάς δε μάλλον, ας έχει ένδον πόλος”.   ΚΑΤΑΓΩΓΗ – ΕΡΓΑΣΙΑ: Ο Ιωάννης ήταν ένας τεχνίτης της πέτρας, ειδικός στα σκαλίσματα, από το Γαλατά της Πόλης. Συχνά εργαζόταν στο σαράι του σουλτάνου, αλλά και πολλοί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Βουλευτὲς τῆς Περιφέρειας Ν. Τρικάλων ποὺ Ὑπερψήφισαν τὸ Ν/Σ Σχετικὰ μὲ τὸν «Γάμο» τῶν Ὁμοφυλοφίλων

π. Παναγιώτης Μίχος, Πρωτοπρεσβύτερος, Γονιός, Θεολόγος MSc Eκπαιδευτικὸς M.E. καί Ποιμένας τῶν πιστῶν τοῦ χωριοῦ Aγία Κυριακὴ Τρικάλων. Ἀρνούμενος νὰ σᾶς προσφωνήσω μὲ ὅποιον τιμητικὸ τίτλο, γιὰ τοὺς λόγους ποὺ θὰ ἐξηγήσω παρακάτω, δημόσια καὶ μὲ παρρησία, ὡς Ἱερέας τοῦ Θεοῦ, Ὀρθόδοξος Χριστιανός, Γονέας καὶ Ἐκπαιδευτικὸς σᾶς ἀπευθύνομαι λέγοντας: 1. Ἐπειδὴ ὅλοι σας εἶστε βαπτισμένοι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή. Οἱ τρεῖς τρόποι προσευχῆς Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 22ο Μέρος. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή. Οἱ τρεῖς τρόποι προσευχῆς   Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 22ο Μέρος   Ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτη στίς 21-06-2015   Συνεχίζουμε, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, τή μελέτη μας στό βιβλίο τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ, πού τό ἔχει γράψει ὁ π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ, μέ ἕνα μικρό κεφάλαιο πού ἔχει τίτλο «Τό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Δέν προσπάθησε νά ἀποφύγη ὁ Τελώνης τόν ὀνειδισμό τοῦ Φαρισαίου…

Δεν προσπάθησε να αποφύγη ο Τελώνης τον ονειδισμό του Φαρισαίου ούτε λυπήθηκε πολύ για τις κατηγορίες του, αλλά δέχτηκε μέσα του τα λόγια του Φαρισαίου με ευγνωμοσύνη. Και έτσι το βέλος του εχθρού έγινε γι’ αυτόν φάρμακο και θεραπεία. Η κοροϊδία έγινε έπαινος και η κατηγορία στεφάνι.

Συνέχιση ανάγνωσης