Λυπᾶμαι γιά τούς Πνευματικούς Πατέρες πού ἰσχυρίζονται ὅτι…

Λυπᾶμαι γιά τούς Πνευματικούς Πατέρες πού ἰσχυρίζονται ὅτι δέν ἀρκεῖ ἡ Πνευματική ζωή, ἀλλά χρειάζεται καί ἡ ψυχολογία. Ὅσιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ.   https://apantaortodoxias.blogspot.com/2022/07/blog-post_37.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Τελικά ὅμως ΣΥΝΕΤΡΙΒΗΣΑΝ αὐτοί καί ὄχι ὁ Χριστός.

Κατά τη διάρκεια εβδομήντα χρόνων οι Ουμανιστές Κομμουνιστές ΚΑΤΑΔΙΩΚΑΝ την Εκκλησία και τον Χριστό, έχοντας τη συνείδηση ότι ενεργούν δίκαια. Τελικά όμως ΣΥΝΕΤΡΙΒΗΣΑΝ αυτοί και όχι ο Χριστός. Έτσι ΘΑ ΓΙΝΕΙ με κάθε Λαό, με κάθε άνθρωπο που πολεμά τον Χριστό. Όλος ο κόσμος βρίσκεται στα χέρια Του, στην Εξουσία Του: ”ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ: Θά ‘ρθει ἐποχή πού θά κατασκευαστοῦν μηχανές, οἱ ὁποῖες θά ἐλέγχουν τόν τρόπο σκέψης τῶν ἀνθρώπων…

Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ: Θα ‘ρθει εποχή που θα κατασκευαστούν μηχανές οι οποίες θα ελέγχουν τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων… Εκείνη την εποχή μόνο όσοι κατέβασαν τον νου τους στην καρδιά θα μείνουν ανεπηρέαστοι από αυτή την δικτατορία…     https://apantaortodoxias.blogspot.com/2022/05/blog-post_900.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Κύριος ἀποδοκιμάζει τήν προσευχή, τήν ἐλεημοσύνη, τή νηστεία καί κάθε καλό ἔργο πού γίνεται ὑποκριτικά ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων γιά τήν ἐπιδίωξη δόξας.

Ο Κύριος αποδοκιμάζει την προσευχή, την ελεημοσύνη, τη νηστεία και κάθε καλό έργο που γίνεται υποκριτικά ενώπιον των ανθρώπων για την επιδίωξη δόξας. Ο ουράνιος Πατέρας μας, “ο εν τω κρυπτώ…” και “βλέπων εν τω κρυπτώ”, δεν ευαρεστείται με παρόμοιες πράξεις (Ματθ. ς’ 1-18). Και δεν είναι μόνον ο λόγος του Θεού που εντέλλεται να…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οἱ παγίδες τῆς φαντασίας στήν πνευματική ζωή» Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

«Οἱ παγίδες τῆς φαντασίας στήν πνευματική ζωή» Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου. 30ο Μέρος Ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτη στίς 30-08-2015           Μιλᾶμε γιά τήν φαντασία, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἕνα σημαντικό κεφάλαιο γιά τήν πνευματική ζωή, σχολιάζοντας τό ἀντίστοιχο κεφάλαιο πού ἔχει γράψει ὁ π. Σωφρόνιος: «Τά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Χριστός τέλεσε μία φορά τήν θεία Λειτουργία καί αὐτή πέρασε στήν αἰωνιότητα

“Προσπαθείστε να ζείτε κάθε φορά πιο βαθιά αυτό που ζούσε ο Χριστός κατά το Μυστικό Δείπνο, όταν εγκαθίδρυσε το μεγάλο αυτό μυστήριο που είναι η θεία Ευχαριστία. Τότε η λειτουργία θα αποβεί σωτήρια όχι μόνο για σας, αλλά και για όσους συμμετέχουν σ’ αυτή. Δεν ανήκει μόνο στους ιερείς να ζουν στην καρδιά τους τα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Καί ἰδού τήν ἡμέρα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, τό Φῶς ἐπεσκέφθη ἐμένα, μετά τή Θεία Μετάληψη…

Και ιδού, την ημέραν του Μεγάλου Σαββάτου (ίσως το έτος 1924), το Φως επεσκέφθη εμέ μετά την Θείαν Μετάληψιν και ησθάνθην αυτό ως επαφήν της Θείας αιωνιότητος μετά του πνεύματός μου. Ιλαρόν, πλήρες ειρήνης και αγάπης το Φως παρέμεινε μετ’ εμού επί τρεις ημέρας. Διέλυσε τον γνόφον της ανυπαρξίας, όστις ίστατο ενώπιόν μου. Ανέστην, και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ νίκη ἐπὶ τῶν παθῶν καὶ τὰ παθήματα ὡς μοχλὸς ἐν Πνεύματι ἐμπειρίας

  Ἡ νίκη ἐπὶ τῶν παθῶν καὶ τὰ παθήματα ὡς μοχλὸς ἐν Πνεύματι ἐμπειρίας Πολλάκις ἠσθάνθην ἐμαυτὸν ἐσταυρωμένον ἐπὶ ἀοράτου σταυροῦ. Τοῦτο συνέβαινεν ἐν τῷ Ἄθῳ, ὅτε θυμὸς ἐκυρίευεν ἐμοῦ ἐναντίον ἐκείνων, οἵτινες προσέβαλλον ἐμέ. Τὸ πονηρὸν τοῦτο πάθος ἐφόνευεν ἐν ἐμοὶ τὴν προσευχὴν καὶ οὕτως ὠδήγει ἐμὲ εἰς φρίκην. Κατὰ καιροὺς ἡ πάλη πρὸς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐν τῷ Θεῷ διαμονή…

Την ουσίαν της «ιεράς ησυχίας» έβλεπεν ο Γέρων ουχί εις τον εγκλεισμόν, ουδέ εις την προς την έρημον αναχώρησιν αλλ’ εις την διηνεκή εν τω Θεώ διαμονήν. Λόγω της μεγάλης σπουδαιότητος του ζητήματος δέον όπως παρατείνωμεν ολίγον την έκθεσιν. Έλεγεν ο Γέρων ότι και η έγκλειστος ζωή και η απομάκρυνσις εις την έρημον καθ’ εαυτήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ σύμφωνη μὲ τίς ἐντολές Του ζωὴ ὁδηγεῖ στὴν ἔντονη ὼς καὶ ὀφθαλμοφανῆ αἴσθηση τῆς ἀθανασίας ~ Ἁγίου Σωφρονίου τοῦ Ἔσσεξ

Ἡ σύμφωνη μὲ τίς ἐντολές Του ζωὴ ὁδηγεῖ στὴν ἔντονη ὡς καὶ ὀφθαλμοφανῆ αἴσθηση τῆς ἀθανασίας Αγίου Σωφρονίου του Έσσεξ   Ἡ αἰωνιότητα εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Θεὸς στὸ Εἶναι Του. Ξεφεύγει ἀπὸ κάθε λογικὸ ὁρισμὸ δὲν ἔχει διάρκεια στὴ φύσῃ της, περιβάλλει τὴ διάρκεια ὅλων τῶν αἰώνων. Ἔμπειρία αὐτῆς τῆς αἰωνιότητος μᾶς δίνεται, ὅταν…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὁ ἀγῶνας κατά τῶν παθῶν» Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 27ο Μέρος Ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτη

«Ὁ ἀγῶνας κατά τῶν παθῶν»   Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 27ο Μέρος   Ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτη στίς 09-08-2015   Τό κεφάλαιο σήμερα, πού θά δοῦμε μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀπό τόν Ἅγιο Σιλουανό, ἔχει τίτλο «Ἀρχή τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ὁ ἀγώνας κατά τῶν παθῶν». Λέει ὁ π. Σωφρόνιος, ὅτι «στήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου ἔγκειται ἡ τραγικότητα ὅλης τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου.

  Στην ελευθερία του ανθρώπου έγκειται η τραγικότητα όλης της ιστορίας του κόσμου. Και ο Θεός αναμφίβολα προείδε την Τραγωδία αυτή, τη μελέτησε μέσα στην Αιωνιότητά Του… Ο Θεός, «ο πανταχού Ών και τα πάντα πληρών» μας περιβάλλει, όπου και αν είμαστε. Αγαπητικά μας αναζητεί, μας καλεί κοντά Του, μακροθυμεί, αναμένει … Ουδέποτε εκβιάζει την…

Συνέχιση ανάγνωσης

Χάρις εἰς τούς ἀγνώστους εἰς τόν κόσμον ἁγίους μεταβάλλεται ἡ ροή τῶν ἱστορικῶν, ἔτι δέ καί τῶν κοσμικῶν γεγονότων.

Οι άγιοι ζουν δια της αγάπης του Χριστού, ήτις είναι δύναμις Θεία, κτίζουσα και συντηρούσα τον κόσμον, και δια τούτο είναι τοσούτον μεγάλη η ισχύς των προσευχών αυτών. Ο Άγιος Βαρσανούφιος, επί παραδείγματι, μαρτυρεί ότι επί της εποχής αυτού η προσευχή τριών ανδρών συνεκράτει τον κόσμον εκ της καταστροφής. Χάρις εις τους αγνώστους εις τον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τήν ὁδό τοῦ ἀντιχρίστου θά συνοδεύσει ἀναπόφευκτα ἄσκηση παγκόσμιας βίας …

Επιστολή 45   Η ουσία της απογνώσεως. Η προσευχή για τη μεταστάσα αδελφή. Ο αντίχριστος. The Old Rectory 27 Μαΐου 1971 … Πάλι με αγάπη προσευχήθηκα για την Αλεξάνδρα. Στο παρελθόν σου είπα και σου έγραψα ότι αυτή η δύστυχη πέρασε τη ζωή της σε απόγνωση. Τώρα θα διασαφηνίσω τη σκέψη μου. Όταν μιλώ για…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ: Φυλαχθεῖτε ἀπό κάθε λογισμό ἐναντίον τῶν ἀδελφῶν

Γέροντας Σωφρόνιος   Θα μπορούσα να σας μιλήσω εκτενέστερα για το εξής παράδοξο φαινόμενο: οι άνθρωποι δεν προσέχουν τα δικά τους λάθη και κρίνουν τους άλλους. Με τον τρόπο αυτό καταστρέφεται η ενότητα. Φυλαχθείτε από κάθε λογισμό εναντίον των αδελφών, γιατί κάθε τέτοιος λογισμός προκαλεί ρωγμή στον τοίχο της Μονής μας. Το είπαμε αρκετές φορές….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ αὐθεντική Σωτηρία δέν συνίσταται στό νά βρεθοῦμε σέ κάποιο χώρο προστατευμένο ἀπό κάθε εἴδους δυσάρεστα πράγματα, ἀλλά…

Η αυθεντική Σωτηρία δεν συνίσταται στο να βρεθούμε σε κάποιο χώρο προστατευμένο από κάθε είδους δυσάρεστα πράγματα, αλλά στο να νικήσουμε τον Άδη με τη δύναμη της αγάπης μας προς τον Χριστό και να μην τον ατενίζουμε με το φόβο των δούλων, αλλά με την ηρεμία εκείνων που κυριαρχούν επάνω του. ΑΓΙΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐκεῖνος πού νικᾶ τόν ἑαυτό του μένει ἀήττητος

Εκείνος που νικά τον εαυτό του μένει αήττητος Όλοι μας πρέπει να περάσουμε μέσα από δοκιμασίες κάθε είδους, μέχρις ότου γεμίσει η ψυχή μας με τη γνώση των παθημάτων εκείνων που υπομένουν οι γενιές η μία μετά την άλλη. Η γνώση αυτή είναι πολύτιμη για μας, αν την δεχόμαστε όπως πρέπει, χωρίς μεμψιμοιρία, χωρίς απόγνωση…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γιά τήν συχνότητα τοῦ Θεοῦ, γιά τήν ἁγιότητα, γιά τήν συγγένεια κατά πνεῦμα, γιά τόν ψυχικό κόπο νά ἀγαπήσεις αὐτόν πού σέ κακοποιεῖ, γιά τήν θέωση

Γιά τήν συχνότητα τοῦ Θεοῦ, γιά τήν ἁγιότητα, γιά τήν συγγένεια κατά πνεῦμα, γιά τόν ψυχικό κόπο νά ἀγαπήσεις αὐτόν πού σέ κακοποιεῖ, γιά τήν θέωση   Απόσπασμα από την ομιλία: Δίψα Θεοῦ (Β΄). Ἅγιος Σιλουανός.Π. Σωφρονίου. 47ο. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 26-12-2015 Ακούστε όλη την ομιλία εδώ:   https://www.youtube.com/watch?v=BNSgkY0yxGM&list=PL1IyRFUYI0Q2qb1dPfU63fIJiByahIgGU&index=46   Ο Κύριος αγαπά τον άνθρωπο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί τῶν βαθμῶν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ

  Περί των βαθμών της αγάπης του Θεού.   Θέλω να είπω ολίγους λόγους, όσον φωτίση εμέ η χάρις του Θεού, περί των βαθμών της αγάπης του Θεού.   Όταν ο άνθρωπος φοβήται να λυπήση τον Θεόν δια τινος αμαρτήματος, τούτο είναι ο πρώτος βαθμός. Εκείνος, όστις έχει τον νουν καθαρόν από των λογισμών, έφθασε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Ἀγάπη (Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης)

Η ψυχή μου διψά τον ζωντανό Θεό. Η ψυχή μου ζητεί να γεμίσει ξανά από τη χάρη του Κυρίου. Πόσο ακατάληπτο είναι το έλεος του Θεού! Έπλασε από το χώμα τον άνθρωπο και του εμφύσησε πνοή ζωής και η ψυχή του ανθρώπου έγινε συγγενής με τον Θεό.   Τόσο αγάπησε ο Κύριος του πλάσμα του,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γιά ἐμᾶς τούς Χριστιανούς τό κεντρικό σημεῖο τοῦ σύμπαντος καί ἡ ὕψιστη ἔννοια τῆς ἱστορίας ὁλόκληρου τοῦ κόσμου εἶναι ὁ ἐρχομός τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ..

  Για εμάς τους Χριστιανούς το κεντρικό σημείο του σύμπαντος και η ύψιστη έννοια της ιστορίας ολόκληρου του κόσμου είναι ο ερχομός του Ιησού Χριστού.. Ήρθε με άκρα πραότητα, φτωχότερος των φτωχών «μη έχων πού την κεφαλήν κλίναι». Δεν είχε καμιά αυθεντία, ούτε στην πολιτεία, ούτε στη Συναγωγή, από αποκάλυψη εκ των άνω. Δεν πολέμησε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Μωϋσής, ὁ γίγαντας τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου μας, ἐλευθέρωσε τόν ἑβραϊκο λαό ἀπό τόν «αἰγυπτιακό ζυγό», πού ἀποτελεί τόν τύπο ὅλων τῶν μορφῶν τῆς δουλείας, τῶν παλαιῶν καί τῶν συγχρόνων.

Η πνευματική κατάσταση των ανθρώπων αποτελεί το υπέδαφος των ιστορικών γεγονότων. Το ορατό σε αυτά στοιχείο δεν είναι αυτό που προέχει. Αυτό είναι εκδήλωση της δυνάμεως που περικλείεται στην ιδέα, στη γνώση. Ο άνθρωπος αγωνίζεται να υλοποιήσει δημιουργικά τη νοερή θεωρία που απέκτησε στη ζωή του. Οικοδομεί το πρόσκαιρο αλλά και στο πνευματικό επίπεδο το…

Συνέχιση ανάγνωσης

Αὐτή ἡ ἀντίθετη πρός τήν ὀφειλόμενη ὀργάνωση τῆς κοινῆς ζωῆς κίνηση, γεννήθηκε ἀπό τίς ἁμαρτίες τοῦ παρελθόντος·

Δεν υπάρχει απόλυτο κακό. Κανένα φαινόμενο, όσο ολέθριο και αν φαίνεται, δεν στερείται κάποιας θετικής πλευράς. Συνεπώς, οι συνθήκες της σύγχρονης ζωής στον πλανήτη μας μπορούν και θα όφειλαν να συνεργήσουν για τη φανέρωση στον νου των ανθρώπων της συνειδήσεως για την αναγκαιότητα σφαιρικής θεωρήσεως των κριμάτων όλου του κόσμου· δηλαδή τέτοιας θέσεως, όπου όλοι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ θάνατος αὐτός νικᾶται μέ τήν ταπείνωση…

Μας δόθηκε η εντολή να αγαπάμε. Αν η αγάπη αυτή ήταν πραγματικότητα της υπάρξεως μας, τότε θα ήταν περιττό να μας δοθεί εντολή για την απόκτηση της. Στην αγάπη είναι φυσική η υπακοή, όπως φυσική στο μίσος είναι η εναντίωση. Χωρίς την παιδεία της υπακοής, ο άνθρωπος θα παραμείνει στα δόντια του θανάτου της αμαρτίας….

Συνέχιση ανάγνωσης

Κάθε στροφή πρός τόν ἑαυτό μας μειώνει ἤ καί παύει τή διαμονή στό φῶς τῆς θεότητας

“Κάθε στροφή προς τον εαυτό μας μειώνει ή και παύει τη διαμονή στο φως της θεότητας και γι’ αυτό όποιος γνώρισε την αγάπη του Θεού και συγχρόνως την πίκρα για την απώλεια αυτή αποστρέφεται με οργή καθετί που οδηγεί στην απώλεια αυτή.” Ομιλούντες περί του πληρώματος της πανανθρωπίνης πείρας, είμεθα πεπεισμένοι ότι είναι εφικτή εις…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ… καταδιώκεται ἀπό τό βασίλειο τοῦ ἄρχοντα τοῦ κόσμου τούτου.

Η εμπαθής έφεση για την εξουσία, για την κυριαρχία επάνω στους αδελφούς, παραμορφώνει στον άνθρωπο την εικόνα του Θεού, τον κάνει προσκυνητή του πειραστή: «Σοι δώσω την εξουσίαν ταύτην άπασαν και την δόξαν αυτών, ότι εμοί παραδέδοται, και ώ εάν θέλω δίδωμι αυτήν· συ ουν εάν προσκυνήσης ενώπιον μου, έσται σου πάσα» (Λουκ. 4,6‐7). Ο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στή ζωή μου συνάντησα πατέρες πού προσεύχονταν στόν Θεό μέ βαθύ πένθος γιά ὅλο τόν κόσμο.

Στη ζωή μου, σε περισσότερο από μισό αιώνα μοναχικής ζωής, συνάντησα πατέρες που προσεύχονταν στον Θεό με βαθύ πένθος για όλο τον κόσμο. Εκπλήσσομαι όμως, που ο κόσμος αυτός απαντά προς την αγάπη τους με εντελώς αδιανόητη αντιπάθεια, συκοφαντίες, συχνά διωγμούς, ακόμη και με μαζικούς φόνους στους καιρούς μας.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ πρώτη ἐνέργεια τοῦ Θείου Φωτός δίνει συνήθως στόν ἄνθρωπο νά δεῖ ὄχι τόν Θεό καί τήν αἰώνια Βασιλεία Του, ἀλλά τήν προσωπική του κατάσταση·

Η πρώτη ενέργεια του Θείου Φωτός δίνει συνήθως στον άνθρωπο να δει όχι τον Θεό και την αιώνια Βασιλεία Του, αλλά την προσωπική του κατάσταση· τον χωρισμό του από την αιωνιότητα και μακαριότητα αυτή ή, με άλλα λόγια, το δικό του σκοτάδι και τον δικό του άδη. Το Φως αυτό, που φαίνεται κατ’ αρχάς σαν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Καί ἔτσι ὁλόκληρος ὁ κόσμος εἶναι τυλιγμένος σέ κολασμένο μίσος (Ὁ Ἅγ.Σωφρόνιος γιά τόν φριχτό πόλεμο)

Τριάντα χρόνια έχουν περάσει αλλά η ειρήνη δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, το σκοτάδι δεν έχει διασκορπιστεί και το φως της αγάπης δεν φωτίζει ακόμη έντονα τη γη. Εκείνα τα εφιαλτικά χρόνια προσευχόμουν πολλές ώρες, ειδικά τη νύχτα. Έκλαψα στις προσευχές μου «για ειρήνη σε όλο τον κόσμο» , ειδικά για τη Ρωσία, για τον ρωσικό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πρωϊνή προσευχή γέροντος Σωφρονίου

ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ Γέροντος Σωφρονίου     Αἰώνιε Κύριε, Δημιουργὲ τῶν ἁπάντων, ὁ καλέσας με εἰς τὴν ζωὴν ταύτην τῇ ἀνεξερευνήτῳ Σου ἀγαθότητι· ὁ δούς μοι τὴν Χάριν τοῦ Βαπτίσματος καὶ τὴν σφραγῖδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· ὁ κοσμήσας με τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ ἀναζητεῖν Σε, τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεόν, ἐπάκουσον τῆς δεήσεώς μου.   Ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης