῾Η Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου. Τί ἄλλες ἀποδείξεις ἔχομε γιά τήν ‘Ανάστασι τοῦ Κυρίου; Μέ τί Σῶμα ‘Αναστήθηκε καί ‘Αναλήφθηκε ὁ Κύριός μας ‘Ιησοῦς Χριστός;Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

   ῾Η ‘Ανάστασις τοῦ Κυρίου  Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας  Ποῖα εἶναι τό πέμπτο καί ἕκτο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως; Τά πέμπτο καί ἕκτο ἄρθρο εἶναι: «Καί ἀναστάντα (τόν ‘Ιησοῦν) τήν τρίτη ἡμέραν κατά τάς Γραφάς· καί άνελθόντα εἰς τούς Οὐρανούς καί καθεζόμενον ἐκ διξιῶν τοῦ Πατρός».Σ’ αὐτά τά ἄρθρα περιέχεται ἡ διδασκαλία γιά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ποιό εἶναι τό τέταρτο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως καί τί μᾶς διδάσκει; Γιατί σταυρώθηκε ὁ Σωτῆρας μας Χριστός, καί τί πρέπει νά πιστεύωμε γιά τά πάθη Του; Πῶς ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί συμμετέχουμε στήν σωτηριώδη θυσία τοῦ Γολγοθᾶ;

  ῾Η Σταύρωσις τοῦ Κυρίου μας Ποιό εἶναι τό τέταρτο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως καί τί μᾶς διδάσκει; Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας Τό τέταρτο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεώς μας εἶναι: «Σταυρωθέντα τε (τόν ‘Ιησοῦν Χριστόν) ὑπέρ ἡμῶν ἐπί Ποντίου Πιλάτου, καί παθόντα καί ταφέντα». Σ’ αὐτό τό ἄρθρο περιέχεται ἡ διδασκαλία γιά…

Συνέχιση ανάγνωσης

῾Η Θεοτόκος Μαρία. Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

 ῾Η Θεοτόκος Μαρία Ποία διδασκαλία περιέχει τό τρίτο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως; Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας Τό τρίτο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως περιέχει τήν διδασκαλία γιά τήν ὑπερφυσική γέννησι τοῦ Κυρίου μας ‘Ιησοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν Παρθένο Μαρία. Τό ἄρθρο μᾶς λέγει: (τόν ‘Ιησοῦν Χριστόν) «κατελθόντα ἐκ τῶν Οὐρανῶν καί σαρκωθέντα ἐκ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ποία διδασκαλία περιέχει τό ῞Αγιο Εὐαγγέλιο; Διατί ἔπαθε ὁ Σωτήρ μας ‘Ιησοῦς Χριστός; Τί μᾶς φανερώνουν τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ; Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

    Ποία διδασκαλία περιέχει τό ῞Αγιο Εὐαγγέλιο; Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας Τό ῞Αγιο Εὐαγγέλιο μᾶς διδάσκει ὅτι ὑπάρχει ἕνας Θεός σέ τρία Πρόσωπα, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό ῞Αγιο Πνεῦμα, ὁ ὁποῖος ἔπλασε τόν κόσμο ἐκ τοῦ μηδενός. ῞Ολοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀδελφοί μεταξύ τους, διότι εἶναι παιδιά τοῦ ἑνός Θεοῦ. Διά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Σωτὴρ Ἰησοῦς Χριστὸς. Ποιό εἶναι τό τρίτο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, καί τί μᾶς διδάσκει; Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

  Ὁ Σωτὴρ Ἰησοῦς Χριστὸς  Ποιό εἶναι τό τρίτο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, καί τί μᾶς διδάσκει; Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας Τό τρίτο ἄρθρο εἶναι: «Τόν δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν Οὐρανῶν καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ῾Αγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπήσαντα». ῾Ο ‘Ιησοῦς Χριστός…

Συνέχιση ανάγνωσης

῾Ο Υἱός Θεός.

 ῾Ο Υἱός  Θεός.  Ὀρθόδοξος κατήχησις Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας Ποιό εἶναι τό δεύτερο ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως καί ποιά διδασκαλία περιέχει; Τό δεύτερο ἄρθρο εἶναι:«Καί εἰς ἕνα Κύριο ‘Ιησοῦν Χριστόν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, τόν μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

῾Ο Παράδεισος. Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

   ῾Ο Παράδεισος.    23. Ποῦ καί πῶς ἔζησαν οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι; Ὀρθόδοξος κατήχησις. Κεφάλαιο πρῶτο Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας ῾Ο Θεός ἔθεσε τόν ‘Αδάμ καί τήν Εὔα στόν παράδεισο. ῾Ο παράδεισος ἦταν ἕνας ὡραῖος κῆπος, ὅπου εὑρίσκοντο καρποφόρες πεδιάδες καί κάθε εἴδους καρπεροῦ δένδρου, μελωδικά πτηνά, χρήσιμα στήν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου ζῶα, ποταμοί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πῶς ἐδημιούργησεν ὁ Θεός τόν ὁρατό κόσμο; Πῶς ἔκαμε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον; Τί ἐννοοῦμε μέ τήν φράσι: «κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν» ἔπλασε ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο; Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

 20. Πῶς ἐδημιούργησεν ὁ Θεός τόν ὁρατό κόσμο; Ὀρθόδοξος κατήχησις. Κεφάλαιο πρῶτο Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας ῾Η ῾Αγία Γραφή μᾶς διδάσκει, ὅτι ὁ Θεός ἐδημιούργησε τόν κόσμον ἐκ τοῦ μηδενός, μέ τήν δύνανι τοῦ λόγου καί τῆς παντοδυνάμου θελήσεώς Του. Εἶπε: «Γενηθήτω» καί ἔγιναν ὅλα μέ τήν σειρά, σέ ἕξι ἡμέρες. Τήν πρώτη ἡμέρα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό Σύμβολο τῆς Πίστεως. Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

Τό Σύμβολο τῆς Πίστεως   Ὀρθόδοξος κατήχησις. Κεφάλαιο πρῶτο   Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας 15. Τί εἶναι τό Σύμβολο τῆς Πίστεως; Τό Σύμβολο τῆς πίστεως εἶναι μία σύντομος μαρτυρία τῆς χριστιανικῆς μας πίστεως, πού περιέχεται στήν ῾Ιερά Παράδοσι καί στήν ῾Αγία Γραφή. ‘Ονομάζεται Σύμβολο, διότι μᾶς λέγει τί πρέπει νά πιστεύῃ κάθε Χριστιοανός γιά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θεία ἀποκάλυψις. Ὀρθόδοξος κατήχησις. Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

Θεία ἀποκάλυψις.  Ὀρθόδοξος κατήχησις.   Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας 1. Τί εἶναι κατήχησις; Κατήχησις εἶναι τό βιβλίον στό ὁποῖον περιέχεται ἐν συντομίᾳ ἡ διδασκαλία τῆς ‘Ορθοδόξου θρησκείας. 2. Σέ πόσα μέρη διαιρεῖται ἡ κατήχησις ; ῾Η κατήχησις διαρεῖται σέ τρία μέρη: α) Στήν χριστιανική πίστι β) στήν χριστιανική λατρεία καί γ) στήν χριστιανική ζωή….

Συνέχιση ανάγνωσης