Ἔξοδος ἀπό τό Ἄγιο Ὄρος, Ἁγ. Πορφυρίου-Βίος καί Λόγοι, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

20. Ἔξοδος ἀπό τό Ἄγιο Ὄρος, Ἁγ. Πορφυρίου-Βίος καί Λόγοι, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 16-11-2018   [Ματθ. 9,10: 13]   «Ἔλεος θέλω καί οὐ θυσίαν»[1] μᾶς διδάσκει ὁ Πανάγιος Κύριος. Δηλαδή ἀναπαύομαι εἰς τήν εὔσπλαχνο διάθεση, εἰς τήν ἀγάπη καί ὄχι σέ ἐξωτερικές θυσίες, ὅπως ἦσαν αὐτές πού ἔκαναν οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι τῆς ἐποχῆς Του. Ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Θεός κατευθύνει τή ζωή μας, Ἁγ. Πορφυρίου-Βίος καί Λόγοι, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 19. Ὁ Θεός κατευθύνει τή ζωή μας, Ἁγ. Πορφυρίου-Βίος καί Λόγοι, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 15-11-2018 Ἦταν μιά μέρα βροχερή. Ὅταν σταμάτησε ἡ βροχή, βλέπομε ἀπ’ τό ἐργαστήρι πού ἐργαζόμασταν πολλούς πατέρες ἀπό ἄλλα κελλιά νά πηγαίνουν κατά τόν Ἅγιο Νήφωνα, νά μαζέψουν» (ἀπό τό βιβλίο)… σαλιγκάρια. Ὁ παπα-Ἰωαννίκιος ἔβλεπε τούς πατέρες πού περνούσανε καί στενοχωριότανε….

Συνέχιση ανάγνωσης

Μόνος μόνῳ Θεῷ, Ἁγίου Πορφυρίου-Βίος καί Λόγοι, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

18. Μόνος μόνῳ Θεῷ, Ἁγ. Πορφυρίου-Βίος καί Λόγοι, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 14-11-2018 [Ἰω. 10, 9: 16]   «Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμήν ὁ καλός»[1], μᾶς λέγει ὁ Κύριος, στήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή. Καί αὐτό τό Εὐαγγέλιο ἁρμόζει βεβαίως στόν Ἅγιο πού ἑορτάζουμε σήμερα, τόν κορυφαῖο Ἱεράρχη της Ἐκκλησία μας, τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ. Ἀλλά ὁπωσδήποτε ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ζωή μέσα στή Θεία Χάρη, Ἁγ. Πορφυρίου-Βίος καί Λόγοι, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

  17. Ἡ ζωή μέσα στή Θεία Χάρη, Ἁγ. Πορφυρίου-Βίος καί Λόγοι, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου     [Ἰω. 10, 9:16]   «Γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν»[1]. Καί πῶς θά γίνει αὐτό, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά γίνουμε ἕνα, μέ ἕναν ποιμένα τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν; Αὐτό γίνεται μέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅταν οἱ ἄνθρωποι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό χάρισμα τῆς εὐχῆς καί τό διορατικό χάρισμα, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου.Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

16. Τό χάρισμα τῆς εὐχῆς καί τό διορατικό χάρισμα, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου 12-11-2018 «Μακάριος ὅς φάγεται ἄριστον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ»[1]. Ἀλλά μακάριος καί αὐτός ὁ ὁποῖος προγεύεται τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, μετέχοντας στή Θεία Χάρη. Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἀπό πολύ μικρός γεύτηκε τά θεῖα χαρίσματα καί ἔζησε μέσα στή Χάρη τοῦ Θεοῦ. Μᾶς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀκτινοβολία τῆς Θείας Χάρης ἀπό τόν Γερο-Δημᾶ, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

15. Ἡ ἀκτινοβολία τῆς Θείας Χάρης ἀπό τόν Γερο-Δημᾶ, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου   (Λουκ. 9, 37: 43) «Ἐξεπλήσσοντο πάντες ἐπί τῇ μεγαλειότητι τοῦ Θεοῦ»[1]. Ὁ Θεός εἶναι θαυμαστός ἐν τοῖς ἁγίοις Αὐτοῦ, θαυμαστός καί ἐν τοῖς ἔργοις Αὐτοῦ, θαυμαστός καί ἐν τοῖς χαρίσμασι Αὐτοῦ. Ὁ Θεός εἶναι πού μᾶς χαρίζει τήν Θεία Του…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρασοφορία, Μεγαλοσχημία, Ἀγρυπνίες, Βίος καί λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

14. Ρασοφορία, Μεγαλοσχημία,Ἀγρυπνίες, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης   (Ματθ. 5,1: 12) «Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καί διώξωσι καί εἴπωσι πᾶν πονηρόν ρῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ»[1]. Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, πού γιορτάζουμε σήμερα καί πανηγυρίζουμε, ἐδιώχθη γιά τήν ἀρετή του, γιατί ἐπείνασε καί δίψασε τήν δικαιοσύνην, δηλαδή τήν σύνολη ἀρετή,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό μυστικό τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι ἡ ὑπακοή,Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

13.Τὀ μυστικό τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι ἡ ὑπακοή,8-11-2018 (Λουκ. 10,16:21) «Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καί ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμέ ἀθετεῖ»[1]. Αὐτή τήν οὐράνια ἀρετή τῆς ὑπακοῆς, τήν ὁποία ἐξήσκησε πρῶτα ὁ Κύριος, καί στόν ὑπέρτατον καί τελειότατον βαθμό, «γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ»[2], αὐτή τήν ἐξασκοῦν καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι Ἀρχάγγελοι καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ καθαρός νοῦς, Βίος καί λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

10. Ὁ καθαρός νοῦς, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης   (Λουκ. 12,13:31)   «Καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν»[1]. Ποιά εἶναι ὅλα αὐτά τά «πάντα»; Εἶναι ὅ,τι χρειάζεται γιά νά ζήσει ὁ ἄνθρωπος. Ὁ Κύριος πού τρέφει τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ καί ντύνει τά κρίνα τοῦ ἀγροῦ μέ μιά στολή ὑπέρλαμπρη καί πανέμορφη, Αὐτός…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ χαρούμενη ὑπακοή, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

9. Ἡ χαρούμενη ὑπακοή, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, 2-11-2018   (Λουκ. 12,2:12)   Τό Ἅγιο Πνεῦμα δίδαξε τούς Ἅγιους Πατέρες πῶς νά ἀπολογοῦνται καί πῶς νά διδάσκουν καί ἐμᾶς. Ἐδίδαξε τούς Ἅγιους Μάρτυρες πῶς νά ὁμολογοῦν τόν Χριστό ἐνώπιον τῶν δικαστῶν τους. Ἐδίδαξε ὅλους τούς Θεοφόρους Πατέρες τήν ἁγία ἀρετή τῆς ὑπακοῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Θεὸς τὸ κινδυνευόμενον» Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου

«Θεὸς τὸ κινδυνευόμενον»   Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου   Ἀπόσπασμα 17/7/22   Σήμερα ποὺ ἑορτάζουμε τοὺς Ἁγίους Πατέρες τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, εἶναι ἐπίκαιρο ἕνα κείμενο ποὺ γράφτηκε ἀπὸ κάποια εὐλαβῆ παιδιὰ στὴν Ἀθήνα, ἐνορία τῆς Ἁγίας Μαρίνας Ἀνθουπόλεως Περιστερίου τὸ ὁποῖο ἔχει σχέση μὲ τὸ πῶς πρέπει νὰ δροῦμε,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀγάπη στόν Πνευματικό ὁδηγό – Ἡ ὑπακοή, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου.Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

8. Ἡ ἀγάπη στόν Πνευματικό ὁδηγό – Ἡ ὑπακοή, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, 31-10-2018   Λουκ. (11, 42:46)   «Τούς Γέροντές μου τούς ἀγαποῦσα», ἔλεγε ὁ Ἅγιος Πορφύριος. «Ὅπως εἶπα ἤδη, οἱ Γέροντές μου», διηγεῖται ὁ Ὅσιος, «ἦταν ὁ πατήρ Παντελεήμων κι ὁ παράδελφός του ὁ πατήρ Ἰωαννίκιος. Τούς ἀγαποῦσα», λέει ὁ Ἅγιος, «ἐνῶ ἦταν πολύ αὐστηροί….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐπέρασα ἕναν πειρασμό – Ἡ ἐξαγόρευση τῶν λογισμῶν, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου.Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

7. Ἐπέρασα ἕναν πειρασμό – Ἡ ἐξαγόρευση τῶν λογισμῶν, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, 30-10-2018   (Λουκ. 11,34 :41)   «Γιά ἕνα διάστημα», λέει ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ὅταν ἦταν ἀκόμα μικρό παιδί, ἀρχάριος στά Καυσοκαλύβια, γιά ἕνα διάστημα «ἐπέρασα ἕναν πειρασμό. Ἤμουνα ἐκεῖ πολύ χαρούμενος καί ἐνθουσιασμένος ἀπό τή ζωή μου ἐκεῖ. Γιά ἕνα διάστημα ὅμως στήν ἀρχή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἔνιωσα ὅτι δέν βρίσκομαι στή γῆ -Ἡ Θεία Λειτουργία, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης,

6. Ἔνιωσα ὅτι δέν βρίσκομαι στή γῆ -Ἡ Θεία Λειτουργία, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, 29-10-2018,   Λουκ. (11,29:33)   «Ὅταν ἐπῆγα στό Ἅγιον Ὄρος», λέει ὁ Ἅγιος Πορφύριος, «ἤμουνα μικρός καί ἀγράμματος, ἄν σᾶς πῶ τήν ζωή μου στό Ἅγιον Ὄρος, τήν ἀγάπη μου, τήν ἀφοσίωσή μου, «ἐπιλήψιμε διηγούμενων ὁ χρόνος»[1]. Ὅταν, λοιπόν, πῆγα στό Ἅγιον Ὄρος,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἔγινε ἕνα μεγάλο θαῦμα (Περί τῆς Θείας Πρόνοιας), Βίος καί λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

 5. Ἔγινε ἕνα μεγάλο θαῦμα (Περί τῆς Θείας Πρόνοιας), Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, 27-10-2018 [Λουκ (8: 16- 21)] «Οὐκ ἐστι κρυπτόν ὅ οὐ φανερόν γενήσεται»[1] μᾶς εἶπε ὁ Κύριος. Καί πράγματι θά φανερωθοῦν ὅλα τά ἔργα τά θαυμαστά τοῦ Θεοῦ, καί σέ αὐτή τήν ζωή ἀλλά καί στήν ἄλλη ζωή∙ τά θαυμαστά ἔργα τῆς Προνοίας τοῦ Θεοῦ,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Νά φύγω χωρίς γυρισμό (Περί Ἀπόφασης καί αὐταπάρνησης μέ ἀναφορά στόν Ἅγιο Δημήτριο), Βίος καί λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτη.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

4. Νά φύγω χωρίς γυρισμό (Περί Ἀπόφασης καί αὐταπάρνησης μέ ἀναφορά στόν Ἅγιο Δημήτριο), 26-10-2018 [Ἰωάν. (15: 17, 16: 2)]   «Ὅτι δέ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ᾿ ἐγώ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διά τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος»[1], μᾶς λέγει ὁ Κύριος ἀπευθυνόμενος εἰς τούς Ἀποστόλους καί δια τῶν Ἀποστόλων καί σέ ὅλους…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀλήτης τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ (Περί Μοναχισμοῦ Β΄), Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

3. Ἀλήτης τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ (Περί Μοναχισμοῦ Β΄), Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, 25-10-2018   (Λουκ. 11, 14-23)   Ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ὅταν μικρό παιδάκι ἀκόμα ἔμαθε γιά τό Ἅγιον Ὄρος, ἐνῶ ἐργαζότανε σέ ἕνα μπακάλικο εἰς στήν Ἀθήνα, εἶχε πολλή μέριμνα στό πῶς θά μπορέσει νά πάει στό Ἅγιον Ὄρος, καί περιγράφει ὡς ἑξῆς τήν ζωή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Νά γίνω ἐρημίτης (Περί Μοναχισμοῦ Α΄), Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

 Νά γίνω ἐρημίτης (Περί Μοναχισμοῦ Α΄), Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης, 24-10-2018   «Μιά μέρα», λέγει ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ὅταν ἤτανε μικρό παιδί καί ἐργαζότανε σέ ἕνα μπακάλικο, «ἦρθαν στό μπακάλικο δύο γέροι. Μοῦ ζήτησαν δύο σαρδέλες καί μισή ὀκά κρασί. Ἀμέσως τούς τά πῆγα. Σέ μιά στιγμή λέει ὁ ἕνας ἀπό τούς δύο γέρους: – Ποῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κατάγομαι ἀπ’ τό χωριό Ἅγιος Ἰωάννης (Περί σπατάλης), Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

 1. Κατάγομαι ἀπ’ τό χωριό Ἅγιος Ἰωάννης (Περί σπατάλης), Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης  (Ματ 13, 53-58)- 1:45   Ἐκ τοῦ βιβλίου «Βίος καί Λόγοι» τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου. Ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ἕνας σύγχρονος προφήτης, αὐτοβιογραφεῖται. «Κατάγομαι ἀπό τό χωρίον Ἅγιος Ἰωάννης», λέγει ὁ Ἅγιος. «Στήν Εὔβοια ὑπάρχει ἕνα χωριό, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης∙ ἀπό αὐτό τό χωριό κατάγομαι….

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἡ ἀποστολικὴ ὁδὸς εἶναι ἡ κακουχία καὶ ἡ ἀτιμία χάριν τῆς ἀληθείας» Ἀββᾶ Μάρκου,Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου

«Ἡ ἀποστολικὴ ὁδὸς εἶναι ἡ κακουχία καὶ ἡ ἀτιμία χάριν τῆς ἀληθείας»   Ἀββᾶ Μάρκου, Τὰ 226 κεφάλαια περὶ αὐτῶν ποὺ νομίζουν ὅτι ἀπὸ τὰ ἔργα τους δικαιώνονται, Φιλοκαλία τόμος Α΄   Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου   Κήρυγμα 3/6/22 «Ἐκεῖνος ποὺ ἐπιλέγει τὴν κακουχία καὶ τὴν ἀτιμία γιὰ χάρη τῆς ἀληθείας, σηκώνοντας τὸν σταυρὸ καὶ φορώντας…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ζωή μέσα στή Θεία Χάρη, Ἁγ.Πορφυρίου-Βίος καί Λόγοι, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

17. Ἡ ζωή μέσα στή Θεία Χάρη, Ἁγ.Πορφυρίου-Βίος καί Λόγοι, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   Ιω. 10, 9:16   «Γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν», και πως θα γίνει αυτό; Όλοι οι άνθρωποι να γίνουμε ένα, με ένα ποιμένα, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Αυτό γίνεται με την χάρι του Αγίου Πνεύματος. Όταν οι άνθρωποι ζούμε μετέχοντες…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀκτινοβολία τῆς Θείας Χάρηςἀπό τόν Γερο-Δημᾶ, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου

15. Ἡ ἀκτινοβολία τῆς Θείας Χάρηςἀπό τόν Γερο-Δημᾶ, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου   (Λουκ. 9, 37: 43)   «Ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τῇ μεγαλειότητι τοῦ Θεοῦ». Ο Θεός είναι Θαυμαστὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ θαυμαστός εν τοις έργοις αυτού, θαυμαστός και εν τοις χαρίσμασι αυτού. Ο Θεός είναι που μας χαρίζει την Θεία του…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἡ καθημερινὴ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς» Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου

«Ἡ καθημερινὴ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς»   Ἀρχιμανδρίτου Σάββα Ἁγιορείτου   Ἀπόσπασμα 19/6/22 Σήμερα ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία γιορτάζει ὅλους τοὺς Ἁγίους, καὶ εἴθε νὰ ἔχουμε τὶς πρεσβεῖες ὅλων. Νὰ τοὺς ἐπικαλούμαστε καὶ ἔτσι νὰ φωτιζόμαστε καὶ νὰ ἁγιαζόμαστε. Οἱ Ἅγιοι εἶναι ζωντανοί, εἶναι πολὺ κοντά μας, εἶναι δίπλα μας καὶ θέλουμε νὰ τοὺς ἐπικαλούμαστε….

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό μυστικό τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι ἡ ὑπακοή, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

13.Τό μυστικό τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι ἡ ὑπακοή, 8-11-2018   (Λουκ. 10,16:21)   «Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ». Αυτή την ουράνια αρετή της υπακοής, την οποία εξήσκησε πρώτα ο Κύριος, και στον υπέρτατο και τελειότατον βαθμό «γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ», αυτή την εξασκούν και όλοι οι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρασοφορία, Μεγαλοσχημία, Ἀγρυπνίες, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

14. Ρασοφορία, Μεγαλοσχημία, Ἀγρυπνίες, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης   (Ματθ. 5,1: 12) «μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ».   Ο Άγιος Νεκτάριος που γιορτάζουμε σήμερα και πανηγυρίζουμε, εδιώχθη για την αρετή του, γιατί επείνασε και δίψασε τη δικαιοσύνην δηλαδή την…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό χάρισμα τῆς εὐχῆς καί τόδιορατικό χάρισμα, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Τό χάρισμα τῆς εὐχῆς καί τό διορατικό χάρισμα, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου 12-11-2018 (Λουκ. 14,12:15)   «μακάριος ὃς φάγεται ἄριστον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ» αλλά μακάριος και αυτός ο οποίος προγεύεται την Βασιλεία του Θεού, μετέχοντας στη Θεία Χάρι. Ο Άγιος Πορφύριος από πολύ μικρός γεύτηκε τα θεία χαρίσματα, και έζησε μέσα στη χάρι του…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἑνότητα καί Ἀγάπη

Ενότητα και Αγάπη Νά, ἐμεῖς ἐδῶ στό μοναστήρι εἴμαστε ἑξήντα ἄνθρωποι καί ζοῦμε σέ λίγα τετραγωνικά μέτρα εἰκοσιτέσσερεις ὧρες τό εἰκοσιτετράωρο. Ἄν ἀγωνιζόμαστε νά ἔχουμε ταπείνωσι, νά προσφέρεται ὁ ἕνας στόν ἄλλο, νά θυσιάζεται ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλο, νά ἔχουμε ἀγάπη μεταξύ μας, θά ἔχουμε καί τήν ἑνότητα αὐτή πού εἶναι δῶρο τοῦ Ἁγίου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Χαρακτηριστικά τοῦ ἀσθενοῦς πνευματικά ἀνθρώπου κατά τόν Ἅγιο Πορφύριο.Ἀρχ. Σάββας ὁ Ἁγιορείτης

Χαρακτηριστικά τοῦ ἀσθενοῦς πνευματικά ἀνθρώπου κατά τόν Ἅγιο Πορφύριο, π. Σάββας 2-7-2011   Είχαμε αρχίσει να εξετάζουμε τον ασθενή άνθρωπο, τον ασθενή πνευματικά άνθρωπο, με βάση τον γέροντα Πορφύριο, και στην συνέχεια αν θέλει ο Θεός θα πούμε και για τα θεραπευτικά μέσα, πως θεραπεύεται, ο ασθενής πνευματικά άνθρωπος.   Ένα πρώτο που είχαμε πει,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί πνευματικοῦ ἀγῶνα. Ἁγίου Πορφυρίου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Περί πνευματικοῦ ἀγῶνα. Ἁγίου Πορφυρίου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης 14-03-2009 Σκέφτηκα να πούμε δύο λόγια από το βιβλίο του Πατρός Πορφυρίου, Βίος και λόγοι, που έχει σχέση με τον πνευματικό αγώνα, που θα έχουν σχέση με τον πνευματικό αγώνα και με το ότι πολλές φορές δυσκολευόμαστε από τις αδυναμίες που διαπιστώνουμε και από τη δυσκολία που…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ, ἉγίουΠορφυρίου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

  ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ, ἉγίουΠορφυρίου   Ο Άγιος Πορφύριος θα σας πω- όχι δικά μου- έλεγε ότι πίσω από όλα τα λεγόμενα ψυχολογικά κρύβονται δαιμόνια έλεγε- κρύβονται πονηρά πνεύματα, από όλες τις ψυχικές νόσους. Άλλο μια διαταραχή στον εγκέφαλο η οποία έχει και κάποια συμπτώματα, άλλο αυτό εκεί πρέπει ο άνθρωπος να πάρει φάρμακα, για να…

Συνέχιση ανάγνωσης