Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: “Ἂν ἔπεσες, ἀδελφέ μου, ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ θεϊκοῦ νόμου, μὴν ἀπελπίζεσαι. Ἀγωνίσου νὰ ἐπιστρέψεις καὶ ὁ Θεὸς θὰ σὲ στολίσει καὶ θὰ σὲ στερεώσει μὲ τὶς ἀρετές του”

Ἀπόδοση στὴν Νεοελληνικὴ: Σάββας Ἠλιάδης – Δάσκαλος Ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΞ»: Ἑρμηνεία τοῦ τετάρτου Ἀναβαθμοῦ τοῦ Α΄ ἤχου: Ἀντίφωνον Β΄   «Εἰς τὰ ὅρη τῶν σῶν, ὕψωσάς με νόμων, ἀρεταῖς ἐκλάμπρυνον, ὁ Θεός, ἴνα ὑμνῶ σε». Ὁ μὲν Θεοπάτωρ Δαβὶδ ἔτσι ἄρχισε τὸν β΄ Ψαλμὸ τῶν Ἀναβαθμῶν: «Ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὅρη,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πατέρα λένε ὅτι ἔρχονται δύσκολα…..

-Πατέρα λένε ότι έρχονται δύσκολα….. Τι μπορούμε να κάνουμε? Ο πατέρας είναι στο τιμόνι! Δεν ακούτε τι λέει ο Προφήτης Δαβίδ στον Ψαλμό 32; Ψαλ. 32,10 Κύριος διασκεδάζει βουλὰς ἐθνῶν, ἀθετεῖ δὲ λογισμοὺς λαῶν καὶ ἀθετεῖ βουλὰς ἀρχόντων·

Συνέχιση ανάγνωσης

«Καὶ ἐν αὐτῷ ἡτοίμασε σκεύη θανάτου, τὰ βέλη αὐτοῦ τοῖς καιομένοις ἐξειργάσατο»

Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική – Ἐπιμέλεια: Σάββας Ἠλιάδης     Ἁγίου Νικοδήμου Εὐθυμίου Ζιγαβηνοῦ Ἑρμηνεία εἰς τούς Ρν΄ Ψαλμούς   «καὶ ἐν αὐτῷ ἡτοίμασε σκεύη θανάτου, τὰ βέλη αὐτοῦ τοῖς καιομένοις ἐξειργάσατο» (Ψαλμός 7,14) Στόν προηγούμενο στίχο μας λέει ὁ Προφήτης πώς ὁ Θεός ἔχει ἕτοιμη τήν μάχαιρά του ἀκονισμένη καί τό τόξο τεντωμένο, γιά νά…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἰδού ὠδίνησεν ἀδικίαν, συνέλαβε πόνον καὶ ἔτεκεν ἀνομίαν»

Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική – Ἐπιμέλεια: Σάββας Ἠλιάδης   Ἁγίου Νικοδήμου «Ἰδού ὠδίνησεν ἀδικίαν, συνέλαβε πόνον καὶ ἔτεκεν ἀνομίαν» (Ψαλμός 7,15)   α). «ἰδοὺ ὠδίνησεν ἀδικίαν»: Τόν ἀποστάτη τόν γιο μου Ἀβεσσαλώμ, τόν συνέλαβε ἡ ἀδικία, σάν τήν γυναῖκα πού συλλαμβάνει τό ἔμβρυο στήν ἐγκυμοσύνη καί γί΄ αὐτό σκέφτηκε μέ ἄδικο τρόπο, ὥστε νά ἀπομακρύνει ἀπό…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἐάν μὴ ἐπιστραφῆτε, τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ στιλβώσει, τὸ τόξον αὐτοῦ ἐνέτεινε καὶ ἡτοίμασεν αὐτό»

Ἁγίου Νικοδήμου – Εὐθυμίου Ζιγαβηνοῦ Ἑρμηνεία εἰς τούς Ρν΄ Ψαλμούς   «ἐὰν μὴ ἐπιστραφῆτε, τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ στιλβώσει, τὸ τόξον αὐτοῦ ἐνέτεινε καὶ ἡτοίμασεν αὐτό» (Ψαλμός 7, 13)   Ἐπειδή ὁ Δαβίδ, ὡς Προφήτης, γνώριζε πώς ὅλα τά ἔθνη πρόκειται νά κρατήσουν τούς Ψαλμούς του στά χέρια τους, μέ αὐτήν τήν ἀφορμή, μαζί μέ μερικές…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὁ Θεὸς κριτὴς δίκαιος καὶ ἰσχυρὸς καὶ μακρόθυμος καὶ μὴ ὀργὴν ἐπάγων κάθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν»

Ἁγίου Νικοδήμου – Εὐθυμίου Ζιγαβηνοῦ Ἑρμηνεία εἰς τούς Ρν΄ Ψαλμούς   «Ὁ Θεὸς κριτὴς δίκαιος καὶ ἰσχυρὸς καὶ μακρόθυμος καὶ μὴ ὀργὴν ἐπάγων κάθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν» (Ψαλμός 7, 12)     α). Ὁ Θεὸς κριτὴς δίκαιος καὶ ἰσχυρὸς καὶ μακρόθυμος: Αὐτά τά λόγια φαίνεται νά τά λέει ὁ Δαβίδ σέ ἐκείνους πού τότε σκανδαλίζονταν μέ…

Συνέχιση ανάγνωσης

“Κύριος κρινεῖ λαούς. κρῖνόν με, Κύριε, κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν ἀκακίαν μου ἐπ᾿ ἐμοί”

Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική – Ἐπιμέλεια: Σάββας Ἠλιάδης – ΑΜΑΣΕΥΣ   Ἁγίου Νικοδήμου – Εὐθυμίου Ζιγαβηνοῦ Ἑρμηνεία εἰς τούς Ρν΄ Ψαλμούς   “Κύριος κρινεῖ λαούς. κρῖνόν με, Κύριε, κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν ἀκακίαν μου ἐπ᾿ ἐμοί”. (Ψαλμός 7, 9)     Ἑρμηνεύει ὁ Ἅγιος Νικόδημος:   Καταρχάς ἐννοεῖ ὁ Δαβίδ πώς δέν θά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τά ὑλικά ἀγαθά δέν μποροῦν νά εἶναι κριτήριο τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ.

Αν σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια, αναγνωρίζεται ο Θεός ως κύριος, δηλαδή ως αφεντικό, δηλαδή ο Θεός είναι εκείνος που κατευθύνει το σπίτι αυτό, πιστεύετε ότι το σπίτι αυτό οπωσδήποτε θα είναι πλούσιο; Όχι· γιατί το να έχω κύριό μου τον Θεό δε σημαίνει ότι πρέπει να έχω και καλή υγεία ή να έχω…

Συνέχιση ανάγνωσης

« Ἐπεβίβασας ἀνθρώπους ἐπὶ τὰς κεφαλὰς ἡμῶν, διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν»

Ψαλμ. 65, 12 ΚΕΙΜΕΝO « Ἐπεβίβασας ἀνθρώπους ἐπὶ τὰς κεφαλὰς ἡμῶν, διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος, καὶ ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν» ΕΡΜΗΝΕΙΑ      «Ἐπέτρεψες ἄνθρωποι θνητοί νά διέλθουν θριαμβευτικῶς ἄνωθεν τῶν κεφαλῶν μας καί νά ποδοπατήσουν αὐτάς. Διήλθομεν διά μέσου τῆς καμίνου καί τοῦ πυρός τῶν θλίψεων. ἐπεράσαμεν ἐκ τῆς θαλάσσης τῶν δοκιμασιῶν καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ψαλμ. 94, 8.«Σήμερον, ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ»

Ψαλμ. 94, 8 ΚΕΙΜΕΝΟ «Σήμερον, ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ» ΕΡΜΗΝΕΙΑ «Σήμερον ὁπότε ὁ θεός λαλεῖ εἰς τόν καθένα μας καί μᾶς προσκαλεῖ, εἴθε νά ἀκούσετε τήν φωνήν αὐτοῦ, ἡ ὀποία λέγει: Μή κάνετε διά τῆς ἀπειθείας σκληράς…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Πλήν τῷ Θεῷ ὑποτάγηθι, ἡ ψυχή μου, ὅτι παρ᾿ αὐτῷ ἡ ὑπομονή μου…..»

Πλήν τῷ Θεῷ ὑποτάγηθι, ἡ ψυχή μου, ὅτι παρ᾿ αὐτῷ ἡ ὑπομονή μου. *** Ὅτι αὐτός Θεός μου καί σωτήρ μου, ἀντιλήπτωρ μου, οὐ μή μεταναστεύσω. Ψαλμ. 61 :6-7 Μετάφραση: Π. Τρεμπέλα «σύ, ὦ ψυχή μου, ὑποτάχθητι εἰς τόν Θεόν, διότι παρ᾿ αὐτοῦ θά μοί ἔλθῃ ἡ βοήθεια, τήν ὁποίαν μεθ᾿ ὑπομονῆς καί ἐγκαρτερήσεως ἐλπίζω.»

Συνέχιση ανάγνωσης

ΨΑΛΜΟΣ 21ος : Γιὰ νὰ ἐμποδίσει ὁ Θεὸς τὴν πυρκαϊά, γιὰ νὰ μὴν γίνει κακό

Ερμηνεία των Ψαλμών, κατά τον Όσιο Αρσένιο τον Καππαδόκη Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης, σὰν ἱερέας ποὺ ἦταν, χρειαζόταν νὰ διαβάζει εὐχὲς γιὰ διάφορες περιπτώσεις. Οἱ εὐχὲς ὅμως τοῦ Εὐχολογίου δὲν ἀρκοῦσαν, ἐπειδὴ ὑπῆρχαν πολλὲς περιπτώσεις γιὰ τὶς ὁποῖες δὲν ὑπῆρχε ἀνάλογη εὐχή. Ἔτσι ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος χρησιμοποιοῦσε ὅλους τοὺς ψαλμοὺς τοῦ Ψαλτηρίου, ὁρίζοντας ἕναν…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΨΑΛΜΟΣ 20ος : Γιά νά μαλακώσει ὁ Θεός τίς καρδιές τῶν πλουσίων νά κάνουν ἐλεημοσύνες στούς φτωχούς

 Ερμηνεία των Ψαλμών, κατά τον Όσιο Αρσένιο τον Καππαδόκη Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης, σὰν ἱερέας ποὺ ἦταν, χρειαζόταν νὰ διαβάζει εὐχὲς γιὰ διάφορες περιπτώσεις. Οἱ εὐχὲς ὅμως τοῦ Εὐχολογίου δὲν ἀρκοῦσαν, ἐπειδὴ ὑπῆρχαν πολλὲς περιπτώσεις γιὰ τὶς ὁποῖες δὲν ὑπῆρχε ἀνάλογη εὐχή. Ἔτσι ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος χρησιμοποιοῦσε ὅλους τοὺς ψαλμοὺς τοῦ Ψαλτηρίου, ὁρίζοντας ἕναν…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Εἰσάκουσον, ὁ Θεός, τῆς φωνῆς μου, ἐν τῷ δέεσθαί με πρός σε, ἀπό φόβου ἐχθροῦ ἐξελοῦ τήν ψυχήν μου».Ψαλμός 63, στίχος 2. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

«Εἰσάκουσον, ὁ Θεός, τῆς φωνῆς μου, ἐν τῷ δέεσθαί με πρός σε, ἀπό φόβου ἐχθροῦ ἐξελοῦ τήν ψυχήν μου».Ψαλμός 63, στίχος 2. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 26-3-2017 (Κήρυγμα) Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://HristosPanagia3.blogspot.gr

Συνέχιση ανάγνωσης

«Τό στόμα σου ἐπλεόνασε κακίαν, καί ἡ γλῶσσά σου περιέπλεκε δολιότητας».Ψαλμός 49, στίχος 19. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

«Τό στόμα σου ἐπλεόνασε κακίαν, καί ἡ γλῶσσά σου περιέπλεκε δολιότητας».Ψαλμός 49, στίχος 19. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 19-3-2017 (Κήρυγμα στήν ἀγρυπνία) Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://HristosPanagia3.blogspot.gr

Συνέχιση ανάγνωσης

«Προσκαλέσεται τόν οὐρανόν ἄνω καί τήν γῆν τοῦ διακρίναι τόν λαόν αὐτοῦ». Ψαλμός 49, στίχος 4. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

«Προσκαλέσεται τόν οὐρανόν ἄνω καί τήν γῆν τοῦ διακρίναι τόν λαόν αὐτοῦ». Ψαλμός 49, στίχος 4. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 10-3-2017(Κήρυγμα) Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://HristosPanagia3.blogspot.gr

Συνέχιση ανάγνωσης

« Ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, αἱ πλησίον αὐτῆς ἀπενεχθήσονταί σοι».Ψαλμός 44, στίχος 15. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

« Ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, αἱ πλησίον αὐτῆς ἀπενεχθήσονταί σοι».Ψαλμός 44, στίχος 15. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 2-1-2017 (Κήρυγμα στήν ἀγρυπνία) Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσηςhttp://www.hristospanagia.gr

Συνέχιση ανάγνωσης

Ψαλμός 19ος. Πορεία τοῦ βασιλέως γιά πόλεμο. (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία)

              ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ    ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016 ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Ψαλμός 19 ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν 19ο ψαλμό τοῦ Ψαλτηρίου μας. Τό μήνυμα τοῦ ψαλμοῦ αὐτοῦ τό ζήσαμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες στήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ψαλμός 17ος. 3ο Κήρυγμα. Οἱ στρατιωτικές ἐπιτυχίες τοῦ Δαβίδ. (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)

      ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ    ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 24 Ἰανουαρίου 2016 ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Ψαλμός 17 3ο Κήρυγμα Οἱ στρατιωτικές ἐπιτυχίες τοῦ Δαβίδ 1. Ἑρμηνεύουμε, ἀδελφοί μου χριστιανοί, τόν 17ο Ψαλμό τοῦ Ψαλτηρίου. Ὁ Ψαλμός αὐτός εἶναι πολύ ὡραῖος, ἀλλά καί πολύ μεγάλος. Γι᾽ αὐτό καί τόν χωρίσαμε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ 10ος Ψαλμός (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμία)

           ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ   ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 25 Ὀκτωβρίου 2015 ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Ὁ 10ος Ψαλμός 1. Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν 10ο ψαλμό τοῦ Ψαλτηρίου καί παρακαλῶ νά προσέξετε τήν ἑρμηνεία του. Ὁ ποιητής τοῦ ψαλμοῦ αὐτοῦ καταδιώκεται ἀπό ἐχθρούς, ἀλλά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀπάντηση στὸ πρόβλημα: «Γιατί εὐτυχοῦν οἱ ἀσεβεῖς;» (7ον)

   Θὰ εἶμαι γιὰ πάντα μαζί σου Παρ’ ὅλες τὶς ἀμφιβολίες μου καὶ τὴν ὀλιγοπιστία μου, Κύριε, λέει ὁ Ψαλμωδός, γιὰ τὴν εὐημερία τῶν ἁμαρτωλῶν, ἐγὼ ὄχι μό­­­νο δὲν ἔφυγα ἀπὸ κοντά Σου, ἀλλὰ θὰ εἶμαι γιὰ πάντα μαζί Σου. «Κἀγὼ διαπαν­τὸς μετὰ σοῦ» (Ψαλμ. οβ΄ [72] 23). «Ἐδῶ λείπει τὸ ‘‘ἔσομαι’’ (=θὰ εἶ­μαι)», παρατηρεῖ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀπάντηση στὸ πρόβλημα: «Γιατί εὐτυχοῦν οἱ ἀσεβεῖς;» (5ον)

  Στὴ συνέχεια ὁ ποιητὴς τοῦ 72ου Ψαλμοῦ διηγεῖται πῶς μπόρεσε νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τοὺς προβληματισμούς, τὶς ἀμφιβολίες καὶ τοὺς δισταγμούς του σχετικὰ μὲ τὴν εὐδαιμονία τῶν ἀσεβῶν. Εἶναι ὅμως χαρακτηριστικὸ τοῦτο: Διαλογίζεται, συνταράσσεται, ἀπορεῖ, προβληματίζεται, ἀλλὰ δὲν ἀποκαλύπτει τὶς ἀμφιβολὶες καὶ τοὺς προβληματισμούς του σὲ ἄλ­λους. Δὲν τοὺς ἀποκαλύπτει, διότι φοβᾶται μήπως γίνει αἴτιος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ στήν φύση καί ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ 8ος Ψαλμός. (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)

              ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ   ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 28 Ἰουνίου 2015 ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ Ὁ 8ος Ψαλμός Τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ στήν φύση καί ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου   Σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν 8ο ψαλμό. Παρακαλῶ νά ἔχω τήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ συκοφαντηθείς καταφεύγει στόν Θεό γιά δικαίωση. Ὁ 7ος Ψαλμός. (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)

                ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 21 Ἰουνίου 2015 ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ   Ὁ 7ος Ψαλμός O ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΘΕΙΣ ΚΑΤΑΦΕΥΓΕΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ   1. Στήν σειρά τῆς ἑρμηνείας τοῦ Ψαλτηρίου βρισκόμαστε, ἀδελφοί μου, στόν 7ο ψαλμό. Δέν εἶναι εὔκολη, ἀγαπητοί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό χειρότερο στόν ἄνθρωπο ἡ ψυχική του κατάπτωση. Φάρμακο ἡ ἐλπίδα στόν Θεό. Ὁ 6ος Ψαλμός. (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)

               ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ    ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 14 Ἰουνίου 2015 ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ Ὁ 6ος Ψαλμός   ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Η ΨΥΧΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ. ΦΑΡΜΑΚΟ Η ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ   Θά σᾶς ἑρμηνεύσω, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, σήμερα τόν 6ο ψαλμό καί παρακαλῶ πολύ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Θεός θά δικαιώσει τόν δίκαιο καί θά τιμωρήσει τούς κατηγόρους του. Ὁ 5ος Ψαλμός. (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)

              ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ    ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 7 Ἰουνίου 2015 ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ   Ὁ 5ος Ψαλμός   Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣ ΤΟΥ   1. Στήν σειρά τῆς ἑρμηνείας τοῦ ἱεροῦ Ψαλτηρίου, σήμερα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Λύση γιά τό οἰκονομικό πρόβλημα. Ὁ 4ος Ψαλμός. (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)

       ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ    ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙ Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 24 Μαΐου 2015 ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ Ὁ 4ος Ψαλμός ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1. Σήμερα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν 4ο ψαλμό. Παρακαλῶ, προσέξτε τήν ἑρμηνεία του, γιατί ἔχει νά μᾶς δώσει ἕνα σπουδαῖο νόημα….

Συνέχιση ανάγνωσης

Νά μήν ταρασσόμαστε ἀπό τήν πολεμική τῶν ἐχθρῶν μας- καταφύγιό μας ὁ Θεός. Ὁ 3ος Ψαλμός. (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)

             ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ    ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 17 Μαΐου 2015 ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ   ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ Ὁ 3ος Ψαλμός   ΝΑ ΜΗΝ ΤΑΡΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΜΑΣ – ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΑΣ Ο ΘΕΟΣ   1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό κίνημα τοῦ Ἀθεϊσμοῦ . Ὁ 2ος Ψαλμός. Ἑρμηνεία τοῦ Ψαλτηρίου. (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)

             ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ    ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ  Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 10 Μαΐου 2015 ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ Ὁ 2ος Ψαλμός   TO ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΑΘΕΪΣΜΟΥ   1. Στά κηρύγματά μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ἑρμηνεύουμε τούς ψαλμούς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, οἱ ὁποῖοι ἔχουν κυριαρχική θέση στήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό κίνημα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ . Ἑρμηνεία τοῦ Ψαλτηρίου. Ὁ 1ος Ψαλμός (Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμία)

        ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 3 Μαΐου 2015 ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ   ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ Ὁ 1ος Ψαλμός ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ 1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς ἑρμηνεύσω τόν 1ο ψαλμό. Ὁ ψαλμός αὐτός γράφτηκε στά χρόνια μετά τήν βαβυλώνια αἰχμαλωσία, μετά δηλαδή…

Συνέχιση ανάγνωσης