Λόγος εἰς τήν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πάντων (Ἅγιος Λουκάς, Ἀρχιεπ. Συμφερουπόλεως τῆς Κριμαίας)

Κάθε ημέρα του έτους η Αγία μας Εκκλησία την αφιερώνει στην μνήμη κάποιου Αγίου ή και μερικών αγίων μαζί. Σ’ αυτούς συγκαταλέγονται οι άγιοι που είναι γνωστοί και έκαναν θαύματα όταν ζούσαν ή από τα λείψανα των οποίων γίνονταν θαύματα. Ο αριθμός τους δεν είναι και τόσο μεγάλος, όμως είναι σίγουρο ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων (Ματθ. ι 32-33,ι 37-38, ιθ 27-30), Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

KYΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (Ματθ.ι΄32-33, ι΄37-38, ιθ΄27-30) Eπιλεγμένα αποσπάσματα από τον υπομνηματισμό του αγίου Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής των Αγίων Πάντων (ομιλία ΞΔ΄από το υπόμνημα του αγίου στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο) Μέρος τρίτο : υπομνηματισμός των χωρίων Ματθ. ιθ΄27-30 «Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων (Ματθ. ι 32-33, ι 37-38, ιθ 27-30), Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

KYΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (Ματθ. ι΄32-33, ι΄ 37-38, ιθ΄27-30) Eπιλεγμένα αποσπάσματα από τον υπομνηματισμό του αγίου Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής των Αγίων Πάντων (ομιλία ΛΕ΄ από το υπόμνημα του αγίου στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο) Μέρος Δεύτερο : υπομνηματισμός των χωρίων Ματθ. ι΄37-38 «Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων (Ματθ.ι 32-33, 37-38, ιθ 27-30), Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

KYΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (Ματθ.ι΄32-33, 37-38,ιθ΄27-30) Eπιλεγμένα αποσπάσματα από τον υπομνηματισμό του αγίου Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής των Αγίων Πάντων (ομιλία ΛΔ΄ από το υπόμνημα του αγίου στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο) Μέρος Πρώτο: υπομνηματισμός των χωρίων Ματθ. ι΄32-33 […]Αφού απάλλαξε τους μαθητές Του από τον φόβο και την αγωνία…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁμιλία ΚΕ’ ἐκφωνηθεῖσα τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων (Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς)

Εἶναι στ’ ἀλήθεια θαυμαστὸς ὁ Θεὸς στὰ ἔργα τῶν ἁγίων του. Ὅταν φέρη κανένας στὸ νοῦ του τοὺς ὑπεράνθρωπους ἀγῶνες τῶν μαρτύρων, πῶς μὲ τὴν ἀσθενικὴ σάρκα τους ντρόπιασαν τὸν ἰσχυρὸ στὸ κακό, πῶς δὲν εἶχαν  συναίσθηση τῶν πόνων καὶ τῶν τραυμάτων καθὼς ἔρριχναν τὸ σῶμα τους σὲ ἀγῶνα μὲ τὴ φωτιά, μὲ τὸ ξίφος,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τί γιορτάζουμε τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων; (μέ ἐξήγηση τῆς εἰκόνας)

  Την Κυριακή των Αγίων Πάντων θέσπισαν οι Πατέρες να επιτελείται η μνήμη όλων των αγίων Μαρτύρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Ασκητών και όλων των Δικαίων. Ο Χριστός είπε: «Εάν εγώ υψωθώ, πάντας ελκύσω προς εμαυτόν» και πράγματι με την Ανάληψή Του, έπρεπε να στείλει και το άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους, για να κηρύξουν και να…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή Α’ Ματθαίου (Τῶν Ἁγίων Πάντων):Ἀπόστολος-Εὐαγγέλιο-Ὁμιλία γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου

  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΙΑ´ 33 – 40 33 οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, 34 ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· 35 ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή Ἁγίων Πάντων: Ὁμιλία περί ἀρετῆς (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ματθ. ι’ 32-33, 37-38, ιθ’ 27-30) Ποια είναι της αρετής η ανταπόδοσις; Οι ενάρετοι τιμώνται και δοξάζονται μόνον εις τον ουρανόν εις την μέλλουσα ζωήν; Εκτός από την δόξα και την τιμή, ποια άλλη είναι η αμοιβή του ενάρετου ανθρώπου; Πότε ο πιστός γίνεται κατά χάριν θεός;

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων – Οἱ ἅγιοι νικοῦν καὶ τὰ λιοντάρια (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου)

Οἱ ἅγιοι νικοῦν καὶ τὰ λιοντάρια (Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου) «Οἱ ἅγιοι Πάντες …ἔφραξαν στόματα λεόντων» (Ἑβρ. 11,33) Θὰ κάνω σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἕνα ἐρώτημα καὶ περιμένω τὴν ἀπάντησί σας. Ποιάεἶναι ἡ πιὸ μεγάλη δύναμι στὸν κόσμο; Ἐὰν τὸ ἐρώτημα τὸ κάνω σὲ ἀνθρώπους ποὺ δὲν πιστεύουν, θὰ πάρω διάφορες ἀπαντήσεις. Οἱ περισσότεροι θ᾽…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων:Ἀπόστολος-Εὐαγγέλιο-Ὁμιλία γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ – ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΙΑ´ 33 – 40 33 οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, 34 ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· 35 ἔλαβον γυναῖκες ἐξ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων – Ἐμπαιγμὸς (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

   Ἐμπαιγμὸς «Ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον…» (Ἑβρ. 11,36)  (Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)  Τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί μου, ἱστορεῖ τὴν ἄθλησι καὶ τὰ μαρτύρια τῶν ἁγίων Πάντων. Ποιός δὲν θαυμάζει τὴν καρτερία τους; Μὴ λησμονοῦμε ὅμως, ὅτι οἱ σωματικοὶ πόνοι ποὺ ὑπέμειναν ἦταν ἕνα μέρος μόνο τοῦ μαρτυρίου τους. Οἱ ἅγιοι Πάντες…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων

Η Κυριακή των Αγίων Πάντων του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου, δασκάλου ΓΕΝΙΚΑ:Η Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι η τελευταία Κυριακή του «Πεντηκοσταρίου». Με αυτήν τελειώνει ο κινητός κύκλος των εορτών που άρχισε από την Α΄ Κυριακή του Τριωδίου (Τελώνου και Φαρισαίου). Η Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι η σφραγίδα της εορταστικής αυτής περιόδου, που μας παρουσιάζει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σύν πᾶσι τοῖς Ἁγίοις (Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς)

ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ Ὁ Πρόλογος καί ὁ Ἐπίλογος εἰς τούς «Βίους τῶν Ἁγίων» Ἁγ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ Πόποβιτς   Πρό τῆς ἐλεύσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἰς τόν ἐπίγειόν  κόσμον μας, ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἠξεύραμεν μόνον τόν θάνατον.καί ὁ θάνατος ἡμᾶς. Κάθε τί τό ἀνθρώπινον ἦτο διαπεποτισμένον μέ τόν θάνατον, αἰχμαλωτισμένον καί κατανικημένον ἀπ᾽ αὐτόν. Ὁ θάνατος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἔρημος γῆ κῆπος Θεοῦ. Κυριακὴ Ἁγίων Πάντων. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου Κυριακὴ Ἁγίων Πάντων (Α΄ Ματθαίου) (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης Ἀδύνατον νὰ ἐφαρμοσθῇ τὸ Εὐαγγέλιο! φωνάζει ἡ ἀπιστία. Ἀδύνατον νὰ ζήσῃ σήμερα ὁ ἄνθρωπος μὲ τὸ Εὐαγγέλιο. Ἀδύνατον, φωνάζουν οἱ νέοι, νὰ κρατήσουμε ἁγνότητα. Ἀδύνατον, φωνάζουν οἱ ἔγγαμοι, νὰ ζήσουμε ἰσοβίως μὲ τὸ «Ὃ ὁ Θεὸς συνέζευξεν ἄν θρωπος μὴ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό φωτεινόν παράδειγμα τῶν Ἁγίων της Ἐκκλησίας μας.Πατερικαί διδαχαί

  Τό φωτεινόν παράδειγμα τῶν Ἁγίων της Ἐκκλησίας μας  Ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς γράφοντας γιὰ τοὺς ἁγίους σημείωνε «Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ περισσότερον τέλειοι χριστιανοί, διότι ἔχουν ἁγιασθῆ εἰς τὸ μέγιστον, κατὰ τὸ δυνατόν, βαθμὸν διὰ τῆς ἀσκήσεως τῆς πίστεως εἰς τὸν Ἀναστάντα καὶ αἰωνίως ζῶντα Κύριον Ἰησοῦν. Πράγματι, αὐτοὶ εἶναι οἱ μοναδικοὶ καὶ ἀληθινοὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων

Ὁμιλίες (3) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων Κυριακή τών αγίων Πάντων. Ομιλία π. Στέφανου Αναγνωστόπουλου Συγκλονιστική ὁμιλία Δημητρίου Παναγόπουλου στήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων Ὁμιλία Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου στήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων. Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ

Συνέχιση ανάγνωσης