Ἀφιλοπάτριδες οἱ Νεογραικοί-Ὁ Παλαμᾶς προεῖδε τήν Ρωμηοσύνην θριαμβεύτριαν

Κωστής Παλαμᾶς καί ρωμηοσύνη    Επομένως δεν είναι η “Ιστορία της Ρωμηοσύνης” του Εφταλιώτη που δείχνει έλλειψιν φιλοπατρίας, αλλά η εκ μέρους των Νεογραικών προδοσία της Ρωμηοσύνης. Δεν γνωρίζω εάν σήμερον θα ημπορούσε κανείς να πη ότι το Ρωμηός έχει την “ονειδιστικήν σημασίαν” “ανθρώπου ευτελούς και χυδαίου” και ότι η Ελλάς ευρίσκεται “υπό τα ράκη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Συμμαχία Κομιτατζήδων καί Νεογραικῶν.Διάλυσις τῆς Ρωμηοσύνης τοῦ Ρήγα τοῦ Βελεστινλῆ

Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη Υπό την ηγεσίαν του ρωσικού πανσλαυϊσμού οι Σλαύοι έκαμαν μέγαν αγώνα να σταματήσουν την χρήσιν του ονόματος Ρωμαίος μεταξύ του πληθυσμού της Μεγάλης Βαλκανικής Ρούμελης, δια να αποδείξουν ότι το όνομα Ρούμελη, το οποίον σημαίνει η χώρα των Ρωμαίων, δεν αντιστοιχεί προς την πραγματικήν σύνθεσιν της Μεγάλης ταύτης Ρούμελης.  Εξαιρετικήν προς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Παλαμάς ὑποστηρίζει τά πραγματικά μας ὀνόματα

Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη  Υπεραμυνόμενος του καθήκοντος του Εφταλιώτη να χρησιμοποιή τα πραγματικά εθνικά μας ονόματα, ο Παλαμάς δεν δέχεται ως μη ρωμαϊκήν την βασιλείαν της Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και εις τούτο δικαιώνει πλήρως τον Εφταλιώτη. Και πράγματι ουδέποτε και ουδαμού εις τας εθνικάς μας πηγάς διακρίνεται η υπό των Φράγκων πλαστογραφηθείσα ανύπαρκτος βυζαντινή αυτοκρατορία…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ρωμηός ὁ ἴδιος ἀπό π.Χ.

Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη Με μεγάλην χαράν θα ήκουεν ο Κωστής Παλαμάς από την σύγχρονον έρευναν περί της ελληνικότητος της Πρεσβυτέρας Ρώμης ότι παρεσύρθη από την ευρωπαϊκήν του μεσαίωνος αντίληψιν του Κρούμπαχερ.  Και ο Εφταλιώτης συνέλαβεν, αλλά όχι πλήρως το μέγεθος του εξελληνισμού της Πρεσβυτέρας Ρώμης, αφού οι Ρωμαίοι είχον γίνει κάτι πολύ περισσότερον από…

Συνέχιση ανάγνωσης

Και ὁ λαός τῆς Ρώμης ὡμιλοῦσε ἑλληνικά

Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη   Κατά τον 1ον και 2ον αιώνα του Χριστιανισμού ήτο σύνηθες πλέον φαινόμενον οι εν Ρώμη Ρωμαίοι να είναι εις την ελληνικήν γλώσσα μητροδίδακτοι αφούθ είχε γίνει γλώσσα του σπιτιού. Ο Ρωμαίος απόστολος Παύλος έγραψε την προς Ρωμαίους επιστολήν του ελληνιστί.  Τρανή απόδειξις ότι ο λαός της Ρώμης ωμιλούσε την ελληνικήν….

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ Ρωμαίοι ἐξελληνίσθησαν π.Χ.

Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη  Η διγλωσσία των Ρωμαίων εμφανίζεται εις την οθόνην της ιστορίας εις τα πρώτα γραπτά μνημεία της ρωμαϊκής ιστορίας  και μαρτυρεί ότι οι Ρωμαίοι πρόγονοί μας είναι αναπόσπαστον μέρος του ελληνικού πολιτισμού πολύ πριν από τον Μέγα Ιουστινιανόν και πολύ πριν από τον Μέγα Κωνσταντίνον. Ήδη 700 περίπου χρόνια πριν ο Μέγας…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρωμηοσύνη δίγλωσσος μέχρι σήμερον

Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη  Ποτέ δεν ηδυνήθησαν οι Φράγκοι και οι ακολουθούντες αυτούς Ευρωπαίοι και Ρώσοι να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν Ρωμαίοι να γίνουν Έλληνες και Έλληνες να γίνουν Ρωμαίοι, να συγχωνευθούν εις έν έθνος με ελληνικόν πολιτισμόν και να έχουν αντί μίαν γλώσσαν δύο, ως περίπου έχουν οι Ελβετοί σήμερον. Είναι γνωστόν ότι η…

Συνέχιση ανάγνωσης

Εὐρωπαϊκός ρατσισμός καί οἱ Νεογραικοί

Κωστής Παλαμᾶς καί Ρωμηοσύνη   Οι Γερμανοί ειδικώς και οι Ευρωπαίοι γενικώς έχουν μίαν φυλετικήν και ρατσιστικήν αντίληψιν περί εθνών η οποία κατά τον μεσαίωνα επήρε την μορφήν των ταξικών διακρίσεων μεταξύ των εκ γενετής και κατά φύσιν ευγενών Φράγκων και Νορμανδών κατακτητών και των κατά φύσιν και εκ γενετής κατακτηθέντων δουλοπαροίκων.  Μετά την γαλλικήν επανάστασιν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ποῦ καί πότε ἄρχισεν ἡ Ρωμηοσύνη

Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη  Δια τον Εφταλιώτη όμως δεν εμφανίζεται η Ρωμηοσύνη με τον Ιουστινιανόν, αλλά κυρίως κατά την εποχήν του Μεγάλου Κωνσταντίνου.  Ο Καίσαρας τούτος, γράφει ο Εφταλιώτης, “αφίνει τη δοξασμένη του Ρώμη, και με το σταυρό στο χέρι και στην καρδιά κατεβαίνει και στήνει άλλη, πιο δυνατή και πιο δυσκολόπαρτη Ρώμη στην καταφρονεμένη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Διαμαρτυρία Παλαμᾶ

Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη Δια τούτο παραπονείται ο Παλαμάς, “Κ’ έτσι, σε νέο μαρτύρεμα, ο Ρωμιός φορτώθηκε στη ράχη του τις ξένες αμαρτίες των συνταγματικών Ελλήνων”. Διαμαρτυρόμενος κατά της διαστροφής της ιστορίας της Ρωμηοσύνης υπό των Νεογραικών ο Κωστής Παλαμάς υπεστήριξεν όχι μόνον το δικαίωμα αλλά και το καθήκον του Εφταλιώτη να χρησιμοποιή το Ρωμιός…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τά πρωτόκολλα τῶν Τριῶν Δυνάμεων

Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη    Εις την Εθνοσυνέλευσιν που φέρει ως όνομα την 3ην Σεπτεμβρίου 1843 μία ισχυρά παράταξις πληρεξουσίων έκαμεν αγώνα δια να αφαιρεθή το δικαίωμα να γίνουν Έλληνες οι Ρωμαίοι εκείνοι που επολέμησαν το 1821 με 1829, αλλά δεν είχον μεταναστεύσει ακόμη εις την Ελλάδα. Το ότι αι Μεγάλαι Δυνάμεις επέβαλαν την γραικοφραγκικήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ρωμαίοι, Ἕλληνες καί τά συντάγματα

Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη Το ελληνικόν έθνος, κατά τα εν λόγω συντάγματα, δεν είναι έθνος ήδη υπάρχον εκ του οποίου τινές επαναστάτησαν και άλλοι δεν επαναστάτησαν.  Έλληνες είναι οι επαρχιώται αυτόχθονες της παλαιάς ρωμαίϊκης επαρχίας της Ελλάδος.  Δηλαδή το επαρχιακόν όνομα έγινε εθνικόν.  Είς τους επαναστήσαντες εις άλλα μέρη Ρωμαίους εδόθη το δικαίωμα να γίνουν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πόθεν τό πρόβλημα πού τά συμφέροντα

Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη  Πρέπει να τονισθεί ότι ο Κωστής Παλαμάς εκπροσωπεί ακραιφνώς τας ιστορικάς θέσεις και τα πραγματικά συμφέροντα της Ρωμηοσύνης, ενώ ο Σωτηριάδης και ο Πολίτης, ακολουθούντες τον Κοραή, εκπροσωπούν την από τον 9ον αιώνα εγκαινιασθείσαν προπαγάνδαν της Φραγκοσύνης κατά της Ρωμηοσύνης, ως εν ολίγοις την περιεγράψαμεν. Δηλαδή το εθνικόν πρόβλημα που συνεζητείτο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὑπό τά ράκη τῆς Ρωμηοσύνης

Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη Δριμείαν επίθεση κατά του Παλαμά έκαμεν ο Νικόλαος Γ. Πολίτης με το άρθρον του “Έλληνες ή Ρωμιοί”.  Ο Πολίτης δέχεται ότι εξηφανίσθη ως εθνικόν όνομα το όνομα το Έλλην, διότι εταυτίσθη με το ειδωλολάτρης και ότι προ της αλώσεως ενεφανίσθη πάλιν.  Όμως δεν ερριζώθη, λέγει ο Πολίτης, διότι το Οικουμενικόν Πατριαρχείον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Συμφωνία Νεογραικῶν καί Τούρκων

Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη  Το πόσον επιζήμιος υπήρξεν η επίσημος αποβολή της Ρωμηοσύνης φαίνεται σαφώς όχι μόνον εις το Κυπριακόν, αλλά την στιγμήν αυτήν και εις το Αιγαίον. Επροπαγάνδιζον οι Τούρκοι και ξένοι ότι η Κύπρος, ενώ ήτο επαρχία ρωμαϊκή και βυζαντινή, ουδέποτε υπήρξε μέρος της Ελλάδος. Παρομοίως επί μήνας τώρα οι Τούρκοι προπαγανδίζουν, περισσότερον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὑπόδουλοι στόν ἑαυτόν μας

Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη  Αλλά περιέργως οι συνταγματικώς εμφανισθέντες το 1822 Νέοι Έλληνες παίρνουν ετοίμην την ιστορίαν των από τας Μεγάλας Δυνάμεις και παρουσιάζονται ως κάποτε υπόδουλοι πρώτον εις τους Ρωμαίους και ακόμη εις τους ανύπαρκτους Βυζαντινούς. Δηλαδή εφθάσαμεν και ημείς, με την υποδούλωσίν μας εις την ευρωπαϊκήν και ρωσικήν ιστορικήν επιστήμην, να γίνωμεν εχθροί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πλαστογραφία Ρωμηοσύνης καί οἱ Νεογραικοί

Κωστής Παλαμᾶς καί Ρωμηοσύνη  Επειδή είναι αδύνατον να πιστεύση κανείς ότι τέσσαρα Ρωμαϊκά Πατριαρχεία απεσχίσθησαν από φραγκικόν Πατριαρχείον, που μόλις ενεφανίσθη το 1009, ηναγκάσθησαν οι Φράγκοι να πλαστογραφήσουν τον κάπως πιστευτότερον μύθον ότι τέσσαρα “γραικικά” Πατριαρχεία απεσχίσθησαν από λεγόμενον “ρωμαϊκόν”, αλλά εις την πραγματικότητα φραγκικόν Πατριαρχείον.  Τον μύθον τούτον διδάσκουν και υποστηρίζουν οι Ευρωπαίοι και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό Γραικός καί οἱ Φράγκοι

Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη Οι πρώτοι και οι μόνοι οι οποίοι κατά τον 9ον αιώνα έπαυσαν να μας ονομάζουν Ρωμαίους και από τότε μας ονομάζουν με μόνον το Γραικός, που θέλει ο Αδαμάντιος Κοραής, είναι οι Φράγκοι.  Βαθμηδόν μετά την άλωσιν της Πόλεως υπό των Φράγκων και κυρίως μετά την άλωσιν υπό των Τούρκων επεκράτησεν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τά κριτήρια

Κωστής Παλαμᾶς καί Ρωμηοσύνη Δια να καταλάβωμεν την προτίμησιν αυτήν του Κοραή πρέπει να ίδωμεν το θέμα μέσα εις τα ιστορικά του πλαίσια.  Εκτός από την Ευρώπην του Κοραή πρέπει να χρησιμοποιήσωμεν ως κριτήριον πρωτίστως και ασφαλώς τον εαυτόν μας, δηλαδή την ιδικήν μας εσωτερικήν εθνικήν παράδοσιν, ως κάμνει ο Παλαμάς, και κατά δεύτερον λόγον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κοραής κατά Ρωμηοσύνης

  Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη   Εκείνος που ήρχισε τον πόλεμον κατά της Ρωμηοσύνης ήτο ο Αδαμάντιος Κοραής.  Ως εθνικά ονόματα υπεστήριξεν ή το Γραικός ή το Έλλην.  Γράφει ότι “Έν από τα δύο λοιπόν ταύτα είναι το αληθινόν του έθνους όνομα.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἔξωθεν ἐπιβολή

Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη    Ήδη απεκάλυψεν ο Παλαμάς τους λόγους των φαινομένων τούτων όταν εδήλωσε την συμφωνίαν του με τον Κρουμπάχερ ότι το όνομα τούτο εισήχθη “διά της Κυβερνήσεως και του σχολείου τεχνικώς”.  Αλλά και την έξωθεν επιβολήν του ονόματος τούτου αποκαλύπτει ο Παλαμάς με την εξής συνέχειαν, “Κ’ έτσι, σε νέο μαρτύρεμα, ο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πραγματικά Ρωμιοί

Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη  “Ανάλογη, λογική, συνεχίζει ο Παλαμάς, ακολουθούμε και στο μεταχείρισμα των όρων Ρωμιός και Ρωμιοσύνη.  Η μόνη διαφορά είναι πώς και τα δύο τούτα λόγια, επειδή δε μας έρχουνται, ίσα ολόϊσα, από την εποχή του Περικλή, παραμερίστηκαν αγάλια, αγάλια, από την επίσημη γλώσσα, καθώς κι’ όλα τα λόγια τα δυσκολομέτρητα της ζωής…

Συνέχιση ανάγνωσης

Εἰρωνεία καί καταφρόνησις

  Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη   Ορμώμενος από τα τοιαύτα του Κρουμπάχερ ως και από την καθημερινήν εμπειρίαν του λαού και την πρόσφατον ιστορίαν του έθνους, ο Παλαμάς τονίζει ότι όχι μόνον το Ρωμιός, αλλά και το Έλλην χρησιμοποιείται κάποτε με ουχί καλήν σημασίαν. Γράφει ως εξής, “Ακόμη και τα ονόματα Έλλην, Έλληνες, ελληνικά Πράγματα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό εἰσαχθέν ὄνομα

Κωστής Παλαμάς και Ρωμηοσύνη “Δεν απορεί κανείς, γράφει ο Παλαμάς, πώς ο Εφταλιώτης έγραψε Ρωμιός και όχι “Έλληνας”, έγραψε Ρωμιοσύνη και όχι “Ελληνισμός”.  Απορεί πώς ο κ. Σωτηριάδης, με όλα τα δώρα της επιστήμης και της ευφυΐας που τον ξεχωρίζουν ανάμεσα σε πολλούς, έκρινε ότι πρέπει να κατακρίνει το συγγραφέα για το μεταχείρισμα των σωστών…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀφιλοτιμία καί χυδαιότης

  ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ  α) αφιλοτιμία και χυδαιότης Το 1901 εκυκλοφόρησε το έργον “Ιστορία της Ρωμιοσύνης” του Αργύρη Εφταλιώτη. Ήτο εποχή που τα ονόματα Ρωμηός και Ρωμηοσύνη συγκινούσαν περισσότερον από σήμερον τους Ρωμηούς. Τούτο διότι τα ονόματα Έλλην και Ελληνισμός εισαχθέντα συνταγματικώς κατά το 1822 δεν είχαν ακόμη επικρατήσει εις την συνείδησιν και την…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κωστής Παλαμᾶς καί Ρωμηοσύνη

   Η Ρωμηοσύνη και ο συγγραφέας Έχουμε συνηθίσει στις 25 του Μάρτη κάθε χρονιά, γιορτάζοντας την έπέτειο της εθνικής παλιγγενεσίας, ν’ αναφερόμαστε σε γεγονότα που έχουν σχέση με την λευτεριά του γένους ή, καλύτερα, με την δημιουργία του ελληνικού Κράτους. Από έναν προπαρασκευασμένο σωβινισμό, γραμμένο απ’ τις μεγάλες δυνάμεις του 1821, μάθαμε να μιλάμε για…

Συνέχιση ανάγνωσης