«Αὐτοί πού ἐπιθυμοῦν τήν τελειότητα θεωροῦν ὅτι εἶναι ἁμαρτία ἀκόμη καί τό νά ταραχθοῦν ἁπλῶς μέσα τους ἑναντίον ἐκείνου πού τούς ἀδικεῖ ἤ τούς προσβάλλει» μέρος β΄

ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΣΤ΄ (36) Τοῦ ἀββᾶ Κασσιανοῦ Ἄν θέλουμε νά ἀποκτήσουμε τέλεια πραότητα καί νά γίνουμε ἄξιοι τοῦ μακαρισμοῦ τοῦ Κυρίου1, ὀφείλουμε νά πετάξουμε ἀπό ἐπάνω μας ὄχι μόνο τήν ἐξωτερική ἐκδήλωση τῆς ὀργῆς ἀλλά καί τήν ἐσωτερική ταραχή. Γιατί τό νά συγκρατεῖ κανείς τό στόμα του τήν ὥρα τοῦ θυμοῦ καί νά μή λέει λόγια…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Αυτοί πού ἐπιθυμοῦν τήν τελειότητα θεωροῦν ὅτι εἶναι ἁμαρτία ἀκόμη καί τό νά ταραχθοῦν ἁπλῶς μέσα τους ἐναντίον ἐκείνου πού τούς ἀδικεῖ ἤ τούς προσβάλλει»

  μέρος α΄  ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΣΤ΄ (36)  Ἀπό τό βίο τοῦ ἁγίου Παχωμίου  Ὅταν ὁ Ἰωάννης,ὁ ἀδελφός τοῦ Παχωμίου, ἄκουσε τά σχετικά μέ αὐτόν, ἦρθε νά τόν βρεῖ, καί μόλις τόν εἶδε, τόν ἀσπάστηκε καί χάρηκε πολύ –ἐπειδή ὁ Παχώμιος, ἀφότου βαπτίστηκε καί συντάχθηκε μέ τόν Χριστό καί ἀκολούθησε τή μοναχική ζωή, ποτέ δέν ἐπισκέφτηκε τούς…

Συνέχιση ανάγνωσης

« Γιατί ἡ μέλλουσα χάρη δίνεται σέ ὅλους ἀνάλογα μέ τήν ποιότητα καί τήν ποσότητα τῆς δικαιοσύνης τους»

Τοιχογραφία τοῦ Ἐμμανουήλ Πανσέληνου (ἔζησε γύρω στό 13ο με 14ο αἰώνα)  στό Πρωτάτο τοῦ Ἁγίου Ὄρους.     Τοῦ ἁγίου Μαξίμου  «ΛΟΓΟΙΚΑΙΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ  ΑΓΙΩΝΠΑΤΕΡΩΝ»   Ἄν ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ Πατέρα καί Θεός ἔγινε Υἱός ἀνθρώπου καί ἄνθρωπος, ἀκριβῶς γιά νά κάνει θεούς καί παιδιά τοῦ Θεοῦ τούς ἀνθρώπους, ἄς πιστέψουμε ὅτι ἐκεῖ θά φτάσουμε, ὅπου τώρα…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὅποιος θέλει νά σωθεῖ, πρέπει νά ἐπιδιώκει τή συναναστροφή μέ τούς ἐνάρετους, γιατί εἶναι πολύ ὠφέλιμη, καί νά τούς ρωτᾶ μέ ἔντονη ἐπιθυμία καί φλογερό πόθο, γιά νά μάθει ἀπό αὐτούς ὅσα συντελοῦν στή σωτηρία»

  Ἀπό τό Γεροντικό   «ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ  ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ» Εἶπε ὁ ἀββάς Παλλάδιος: «Ἡ ψυχή πού ἀγωνίζεται σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὀφείλει ἤ νά μάθει ὀρθά αὐτά πού δέν ξέρει, ἤ νά διδάσκει μέ σαφήνεια αὐτά πού ἔμαθε. Ἄν δέν θέλει οὔτε τό ἕνα οὔτε τό ἄλλο, δέν εἶναι στά καλά της….

Συνέχιση ανάγνωσης

«Πρέπει νά κάνουμε τό καλό στήν ὥρα του καί νά μήν τό ἀναβάλλουμε γιά τό μέλλον. Μετά τό θάνατο δέν ὑπάρχει διόρθωση»

      «ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ» Τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ Ἀδελφοί αὐτή ἡ ζωή εἶναι καιρός γιά μετάνοια. Εἶναι λοιπόν μακάριος ὅποιος καθόλου δέν ἔπεσε στά δίχτυα τοῦ ἐχθροῦ. Ἄν πάλι κάποιος ἔτυχε νά πέσει στά δίχτυα του, ἀλλά τά ἔσχισε καί πετάχτηκε καί ἔφυγε ἀπό αὐτὀν, στή διάρκεια τῆς παρούσας ζωῆς, καί τοῦτος εἶναι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θέλεις νά κάνεις τό καλό; Ἑτοιμάσου γιά πειρασμό…

Τοῦ Ἀββά Ἰσαάκ τοῦ Σύρου Ὅταν θελήσεις νά κάνεις ἀρχή καλῆς ἐργασίας, πρῶτα ἑτοίμασε τόν ἑαυτό σου γιά τούς πειρασμούς πού πρόκειται νά σοῦ ἔρθουν. Γιατί ὁ ἐχθρός, ὅταν δεῖ κάποιον ὅτι ἄρχισε μέ θερμή πίστη ἕναν θεάρεστο τρόπο ζωῆς, συνηθίζει νά τόν ὑποδέχεται μέ διάφορους φοβερούς πειρασμούς, ὥστε ἀπό αὐτούς νά δειλιάσει ὁ ἄνθρωπος…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἡ πάλη μας δέν εἶναι μέ ἀνθρώπους ἀπό αἷμα καί σάρκα, ἀλλά μέ τίς ἀρχές καί τίς ἐξουσίες…»

      «ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ  ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ» Τοῦ ἀββᾶ Κασσιανοῦ  Ὁ ἀββᾶς Σερίνος εἶπε ὅτι οἱ δαίμονες δέν κινοῦν ὅλοι μαζί ὅλα τά πάθη στούς ἀνθρώπους, ἀλλά τό κάθε πάθος ἔχει τά εἰδικά καί καθορισμένα πνεύματα πού τό κινοῦν. Ἄλλα δηλαδή εὐχαριστιοῦνται μέ τίς ἀκαθαρσίες καί μέ τούς μολυσμούς τῶν ἡδονῶν καί τίς δυσωδίες, ἄλλα…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ»

  «ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ» Ἐκεῖνος πού θέλει νά εὐαρεστήσει στόν Θεό καί μέ τήν πίστη νά γίνη κληρονόμος του καί νά ὀνομαστεῖ καί αὐτός παιδί τοῦ Θεοῦ πού γεννήθηκε ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὀφείλει, ἀφοῦ πρῶτα ὁπλιστεῖ μέ μακροθυμία καί ὑπομονή, νά ὑπομένει εὐχαρίστως καί μέ γενναιότητα τίς θλίψεις καί τίς δυσκολίες πού…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Τοῦ Ἀββᾶ Ἠσαΐα»

  «ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ» Ἄν ὁ Κύριος μας Ἰησοῦ Χριστός δέν θεράπευε πρῶτα ὅλα τά πάθη τοῦ ἀνθρώπου, γιά χάρη τοῦ ὁποίου ἦρθε στόν κόσμο, δέν θά ἀνέβαινε στόν Σταυρό. Προτοῦ δηλαδή νά ἔρθη ὁ Κύριος στόν κόσμο ὡς ἄνθρωπος, ὁ ἄνθρωπος ἦταν τυφλός καί ἄλαλος καί παράλυτος καί κουφός, λεπρός καί κουτσός…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ διάβολος σέ κάνει νά νυστάζεις ὅταν ἀκοῦς λόγο πνευματικό, ὄχι ὅμως ὅταν κουτσομπολεύεις!

Ἕνας γέροντας – διηγήθηκε  ἀββᾶς Κασσιανὸς – ποὺ ἀσκήτευε στὴν ἔρημο, παρακάλεσε τὸ Θεὸ νὰ τοῦ δώσει τοῦτο τὸ χάρισμα: Ὅταν γίνεται πνευματικὴ συζήτηση, νὰ μὴ νυστάζει ποτέ, ὅταν ὅμως κανεὶς ἀργολογεῖ ἢ κατακρίνει, τότε νὰ τὸν παίρνει ὁ ὕπνος, γιὰ νὰ μὴ μολύνονται τ᾿ αὐτιά του μὲ τέτοιο δηλητήριο. Καὶ πραγματικά, τοῦ ἔδωσε ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἑτοιμοθάνατος μοναχός παρά λίγο νά γίνει τροφή στόν νοητό δράκοντα.

   Στον Ευεργετινό υπάρχει το κατωτέρω περιστατικό, το οποίο και παραθέτουμε, για όσους θέλουν να ωφεληθούν ψυχικά απ’ αυτό και προετοιμασθούν για την άλλη ζωή.Ζούσε κάποτε, διηγείται ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος, ένας νέος ονομαζόμενος Θεόδωρος. Ήταν πολύ ακατάστατος και, χωρίς να έχει κλίση για την μοναχική ζωή, ακολούθησε τον αδελφό του που ασκείτο σε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μνήμη θανάτου-Ἅγιος Ἀντώνιος

  Ο Άγιος Αντώνιος έλεγε στους μαθητές του : Για να μην πέφτουμε σε αμέλεια και αφήνουμε την άσκηση, καλό είναι να μελετάμε πάντα τον αποστολικό λόγο: «Καθ΄ ημέραν αποθνήσκω» (Α΄ Κορ. 15,31).  Γιατί αν έτσι ζούμε κι εμείς, με καθημερινή δηλαδή την αίσθηση τού θανάτου, δεν θ’ αμαρτήσουμε. Αυτό πού λέω, σημαίνει τούτο: Κάθε…

Συνέχιση ανάγνωσης

” Ἄς ἐπιζητήσουμε τά οὐράνια”

Τῆς ἁγίας Συγκλητικῆς ” Σ᾿ αὐτή τή γῆ βρισκόμαστε σάν μέσα σέ δεύτερη μητρική κοιλιά. Ὅπως δηλαδή μέσα στή μήτρα τῆς μάνας μας δέν ζούσαμε ὅπως ζοῦμε τώρα οὔτε ἀπολαμβάναμε τίς στερεές τροφές πού τρῶμε τώρα οὔτε καί μπορούσαμε νά κάνουμε ὅ,τι κάνουμε τώρα – κι αὐτό γιατί ἤμασταν μακριά ἀπό τό φῶς τοῦ ἥλιου…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΛΓ.Ὅταν μᾶς ἀδικοῦν ἤ μᾶς προσβάλλουν νά μήν ἀνταποδίδουμε τό κακό, ἀλλά νά μακροθυμοῦμε. Οἱ τέλειοι θεωροῦν ἔνοχη ἀκόμα καί τήν ἁπλή ταραχή τῆς καρδιᾶς τους

ΛΓ. ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΑΔΙΚΟΥΝ Η ΜΑΣ ΠΡΟΣΒΑΛΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΚΟ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΑΚΡΟΘΥΜΟΥΜΕ. ΟΙ ΤΕΛΕΙΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΕΝΟΧΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥΣ.  Από το βίο του αγίου Παχωμίου ΑΝ πληροφορήθηκε τα (κατορθώματα) του Παχωμίου ο σαρκικός αδελφός του Ιωάννης, ήρθε και τον αναζητούσε στα μέρη εκείνα, (οπού ασκήτευε). και όταν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅποιος θέλει νὰ σωθεί . Μικρὸς Ευεργετινός

  ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑΡΕΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.(ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ)   Ὁ ἀββᾶς Παλλάδιος εἶπε: – Ἡ ψυχὴ ποὺ ἀγωνίζεται σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, πρέπει ἢ νὰ μαθαίνει σωστὰ ὅσα δὲν ξέρει ἢ νὰ διδάσκει μὲ σαφήνεια ὅσα ἔμαθε. Ἂν δὲν θέλει νὰ κάνει τίποτε ἀπὸ τὰ δυό, τότε δὲν εἶναι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κανεὶς ποτὲ δὲν πρέπει ν᾿ἀπελπίζεται.Ἀπὸ τὸ Γεροντικό

Ἀπὸ τὸ Γεροντικό Ἕνας στρατιώτης ρώτησε τὸν ἀββᾶ Μιῶς, ἂν ἄραγε ὁ Θεὸς δέχεται τὴ μετάνοια τοῦ ἁμαρτωλοῦ. Καὶ ὁ ἀββᾶς, ἀφοῦ τὸν δίδαξε μὲ πολλοὺς λόγους, εἶπε: – Πές μου, ἀγαπητέ. Ἂν σχιστεῖ τὸ χιτώνιό σου, τὸ πετᾷς; – Ὄχι, ἀπάντησε ἐκεῖνος. Τὸ ράβω καὶ τὸ χρησιμοποιῶ πάλι. – Ἂν λοιπὸν ἐσὺ λυπᾶσαι τὸ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πρέπει πάντοτε νά θυμόμαστε τόν θάνατο καί τήν μέλλουσα κρίση

   ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ (ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΚΡΙΣΗ) ΕΥΚΟΛΑ ΚΥΡΙΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ.   ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ Από το βίο του άγίου Αντώνιου O ΑΓΙΟΣ Αντώνιος έλεγε στους μαθητές του: Για να μην πέφτουμε σε αμέλεια και αφήνουμε την άσκηση, καλό είναι να μελετάμε πάντα τον αποστολικό λόγο: «Καθ’ ημέραν αποθνήσκω» (Α’…

Συνέχιση ανάγνωσης

Να περιφρουροῦμε πάντοτε τούς ἑαυτούς μας γιατί ὁ ἐχθρός μας ἐπιτίθεται ἀπό ὅλα τά σημεῖα καί μέ ὅλα τά μέσα

Από το βίο της αγίας Συγκλητικής   ΕΛΕΓΕ ή αγία Συγκλητική στις συναγμένες μοναχές: – Πρέπει να οπλιζόμαστε με όλα τα μέσα εναντίον των έχθρων γιατί και άπ’ έξω μας χτυπούν και από μέσα μας πολεμούν. Και όπως ακριβώς το πλοίο άλλοτε καταποντίζεται από την εξωτερική τρικυμία και άλλοτε βουλιάζει επειδή κάνει νερά στο εσωτερικό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι ἐντελῶς ἀκατανίκητη

Ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι ἐντελῶς ἀκατανίκητη ἀπὸ τοὺς δαίμονες. Πῶς γεννιέται καὶ ποιὰ εἶναι ἡ δύναμή της. Ἀπὸ τὸ Γεροντικό Ρώτησαν τὸν Ἀββᾶ Λογγίνο: – Ποιὰ ἀρετὴ εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπ᾿ ὅλες; Καὶ ἀπάντησε: – Σκέφτομαι, ὅτι, ὅπως ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι τὸ μεγαλύτερο ἀπ᾿ ὅλα τὰ πάθη, ἀφοῦ καὶ ἀπὸ τὸν οὐρανὸ μπόρεσε νὰ ρίξει κάποιους…

Συνέχιση ανάγνωσης