Ἐμεῖς θὰ Τὸν δεχθοῦμε στὸ πλοῖο τῆς ζωῆς μας; (Κυριακή Α΄ Λουκᾶ)

Ἐμεῖς θὰ Τὸν δεχθοῦμε στὸ πλοῖο τῆς ζωῆς μας;   Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος – θεολόγος   Ὅπως τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ματθαίου, κατὰ τὴν θερινὴ περίοδο, ξεκινάει μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς διδασκαλίας τοῦ Κυρίου καὶ τὴν κλήση τῶν πρώτων μαθητῶν «παρὰ τὴν λίμνην τῆς Γεννησαρέτ» (Ματθ., δ’ 18-23), ἔτσι καὶ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ, κατὰ τὴν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σοφία Μπεκρῆ: «Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρᾶς τὰ προοίμια»

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος Ἔχουμε ἀναφερθῆ σὲ παλαιότερο ἄρθρο μας στὰ «Παράδοξα τῆς Κοιμήσεως» τῆς Θεοτόκου, πῶς δηλαδὴ ἕνα γεγονὸς θλίψεως, πόνου καὶ ὀδύνης, ὅπως εἶναι ἡ Κοίμηση, μετατρέπεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας σὲ ποίημα χαρᾶς καὶ μάλιστα ἀγαλλιάσεως, καθ’ ὅτι ὁ «θάνατος» τῆς Παναγίας εἶναι μετάσταση «ἐκ τοῦ θανάτου πρὸς τὴν ζωήν» καὶ μάλιστα «ἀπὸ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πορφυρίτης: Γιατί συμβαίνουν οἱ θεομηνίες;

Γράφει ὁ Πορφυρίτης   Δέν γνωρίζουμε ἐάν ὑπάρχει κάποιο νόημα νά προσπαθοῦμε νά ὁμιλοῦμε μέ τούς πνευματικῶς κωφούς! Κυρίως, ὅταν ὁ λόγος δέν εἶναι δικός μας, ἀλλά εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Βασιζόμαστε στήν ἐλπίδα, μήπως ὑπάρξει ἀνάμεσά μας κάποιος βαρήκοος, ὁ ὁποῖος ἔχει ἄγνοια καί ὄχι ἀδιαφορία καί ἔστω ἀντιληφθεῖ κάτι τήν «ἐνδεκάτη» ὥρα. Μήπως…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σοφία Μπεκρῆ: Νὰ γίνωμε σταυρικοὶ ἄνθρωποι

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος Τὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ θὰ ἑορτάσῃ, σὲ λίγες ἡμέρες, ἡ Ἐκκλησία μας καὶ ὅλοι μαζὶ οἱ πιστοὶ πανηγυρίζομε γιὰ τὸ κορυφαῖο αὐτό, γιὰ τὴν σωτηρία μας, γεγονός. Πανηγυρίζομε καὶ τιμοῦμε ὄχι μόνον τὸ Τίμιο Ξύλο, τὸ Ὁποῖο ἐξαγιάστηκε ἀσφαλῶς καὶ αὐτὸ ἀπὸ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ χύθηκε πάνω…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἂς γίνωμε καλοὶ γεωργοὶ (Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου)

  Ἂς γίνωμε καλοὶ γεωργοὶ   Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος – θεολόγος   Ἡ παραβολὴ ποὺ ἀναγιγνώσκεται στὶς Ἐκκλησίες μας τὴν ΙΓ’ Κυριακὴ τοῦ Ματθαίου εἶναι γνωστὴ ὡς «παραβολὴ τοῦ ἀμπελῶνος» ἢ «παραβολὴ τῶν κακῶν γεωργῶν», τὴν ὁποία ἀπευθύνει ὁ Κύριος πρὸς τοὺς ἄρχοντες τοῦ λαοῦ, Γραμματεῖς καὶ Φαρισαίους.   Τί ἔχει προηγηθῆ τῆς παραβολῆς αὐτῆς;…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἕνας ἀληθινὸς κήρυκας τῆς μετανοίας

  Ἕνας ἀληθινὸς κήρυκας τῆς μετανοίας   Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος   Μιὰ σεβάσμια μορφὴ τιμᾶ σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας. Ἕναν Ἅγιο μὲ πολλαπλὲς ἰδιότητες, ὅπως διαβάζομε στὸ Ἀπολυτίκιό του: ὑπῆρξε προφήτης, πρόδρομος, βαπτιστὴς καὶ κήρυκας, μάλιστα δὲ μάρτυρας τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς νὰ ὑστερήσῃ οὐδόλως σὲ καμμία ἀπὸ τὶς παραπάνω ἀποστολές.   Δὲν γνωρίζει πραγματικὰ κανεὶς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐκφραστὴς τοῦ τριλείτουργου ὁ Πατροκοσμᾶς

  Ἐκφραστὴς τοῦ τριλείτουργου ὁ Πατροκοσμᾶς   Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος – θεολόγος   Ὡς γνωστόν, ἡ Ὀρθοδοξία δὲν διαθέτει μόνον τὴν διάσταση τῆς πίστεως, ἀλλὰ καὶ τὴν μορφωτικὴ καὶ τὴν κοινωνικὴ διάσταση, ὅπως φαίνεται καθαρὰ ἀπὸ τὸ ἔργο τῶν πρώτων κοινοτήτων, ὅπου οἱ Ἀπόστολοι ἀσκοῦσαν τὸ πνευματικὸ καὶ μορφωτικὸ λειτούργημα, ἐνῶ οἱ διάκονοι ἐξελέγησαν, γιὰ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἕνας ἀληθινὰ φωτεινὸς Ἅγιος

  Ἕνας ἀληθινὰ φωτεινὸς Ἅγιος   Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος – θεολόγος   Ἡ Ἐκκλησία μας τιμάει στὶς 27 Αὐγούστου τὴν μνήμη ἑνὸς φωτεινοῦ Ἁγίου, ὅπως φανερώνει καὶ τὸ ὄνομά του, τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, γιὰ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ ὁποίου δὲν γνωρίζομε πολλά, οὔτε πότε ἀκριβῶς ἔζησε. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀπὸ κάποιους ἀμφισβητεῖται ἡ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀγωνία καὶ ἀγώνας (Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου)

  Ἀγωνία καὶ ἀγώνας   Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος – θεολόγος   Μιὰ μορφὴ καλῆς ἀγωνίας παρουσιάζεται στὸ Εὐαγγέλιο ποὺ ἀναγιγνώσκεται στὶς Ἐκκλησίες μας τὴν Κυριακὴ ΙΒ’ Ματθαίου (ιθ’ 16-24). Καὶ μάλιστα ἡ καλὴ αὐτὴ ἀγωνία διακατέχει ἕναν νέο, ὁ ὁποῖος προσερχόμενος στὸν Κύριο τὸν ῥωτᾶ: «τί ἀγαθὸν ποιήσω, ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον;» (ὅ. π. 16)…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σοφία Μπεκρῆ: Τὸ χρέος τοῦ ἐλέους

  Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος «Οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγώ σε ἠλέησα;» (Ματθ., ιη’ 33). Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὁ εὔσπλαγχνος Κύριος μᾶς θυμίζει τὸ χρέος μας ἀπέναντι στοὺς ἀδελφούς μας, στοὺς «συνδούλους» μας ἐν Κυρίῳ. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, δὲν μᾶς ζητάει νὰ κάνωμε κάτι ποὺ ὁ Ἴδιος δὲν ἔκανε,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σοφία Μπεκρῆ: «Εἰς σέ μόνην ἐλπίζω…»

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος Ὁ Θεόδωρος Β’ Λάσκαρης, συνθέτης τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος στὴν Παναγία, παρουσιάζει, μέσα ἀπὸ ὑπέροχες ποιητικὲς εἰκόνες, τὶς δυσκολίες τοῦ βίου του: «Νέφη τῶν λυπηρῶν ἐκάλυψαν τὴν ἀθλίαν μου ψυχήν», «ἐκύκλωσαν αἱ τοῦ βίου μου μὲ ζάλαι, ὥσπερ μέλισσαι κηρίον, Θεοτόκε», «τῶν λυπηρῶν ἐπαγωγαὶ χειμάζουσιν τὴν ταπεινήν μου ψυχήν». Στὴν πραγματικότητα, ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σοφία Μπεκρῆ: Τὸ δαιμόνιο τῆς ἀπιστίας

  Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος   Τρία κυρίως μηνύματα ἀντλοῦμε ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Ι’ Κυριακῆς Ματθαίου (Ματθ. ιζ’ 14-21): α) Ἡ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης στὸν Θεό, ἡ ἀπιστία, εἶναι ἡ κύρια αἰτία γιὰ τὴν δράση τῶν ἀντίθεων δαιμονικῶν δυνάμεων. β) Ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὶς πολλαπλὲς δυσκολίες τοῦ βίου του, τὰ πάθη, τὶς ἀσθένειες, τὸν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σοφία Μπεκρῆ: Τό ἐγκώμιο τοῦ Κυρίου

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος «Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν», εἶναι ἡ φράση ποὺ ἀκοῦμε καθ’ ὅλη τὴν περίοδο τῶν Παρακλητικῶν Κανόνων στὴν Παναγία. Συγκεκριμένα, η φράση αὐτὴ ἀκούγεται στὸ τέλος τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Μεγάλου Παρακλητικοῦ Κανόνος (Λουκ., ια’ 27-28).   Τὸ εὐαγγελικὸ αὐτὸ ἀπόσπασμα κάνει λόγο γιὰ τὴν εἴσοδο τοῦ Ἰησοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σοφία Μπεκρῆ: Ἀνύψωση καὶ μεταμόρφωση

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος Τὴν «ἔνδοξον» καὶ «φρικτήν» Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου μας ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας στὶς 6 Αὐγούστου.   Γιὰ τὴν εἰσαγωγή μας στὸ πνεῦμα τῆς μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς καὶ «φαιδρᾶς πανηγύρεως» μᾶς προετοιμάζει ὁ Τίμιος Σταυρός, ποὺ προ-οδεύει (1η Αὐγούστου), καὶ συνοδεύει τὴν πορεία μας γιὰ 40 ὁλόκληρες μέρες μέχρι τὴν Ὕψωσή Του, στὶς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σοφία Μπεκρῆ: Παραινέσεις γιά θεία εὐδοκίμηση

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος   Τὴν μνήμη δύο ἀξίων τέκνων καὶ κοινωνικῶν διακόνων της, τοῦ Εὐδοκίμου καὶ τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ ἀπὸ Ἀριμαθαίας, τιμάει ἡ Ἐκκλησία μας στὶς 31 Ἰουλίου.   Καὶ οἱ δύο ἀνεδείχθησαν σὲ ὑψηλὰ πολιτικὰ ἀξιώματα, ἀλλὰ δὲν διεφθάρησαν ἀπὸ τὴν δόξα καὶ τὶς τιμές, ἀντιθέτως διεκόνησαν μὲ σωφροσύνη καὶ δικαιοσύνη. Ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀναφέρεται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σοφία Μπεκρῆ: Ἡ ἐκ Καισαρείας μάρτυς Ἰουλίττα καὶ τὰ βαθύτερα αἴτια τῶν χριστιανικῶν διώξεων

  Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος   Στὸν λόγο του «Εἰς τὴν μάρτυρα Ἰουλίτταν» (PG 31, σελ. 237 καὶ ἑξῆς) ὁ Μέγας Βασίλειος ἐγκωμιάζει τὸ ἦθος καὶ τὴν γενναιότητα τῆς Ἁγίας αὐτῆς τῆς Καππαδοκικῆς γῆς, τὴν μνήμη τῆς ὁποίας ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας στὶς 30 Ἰουλίου.   Ὁ Μ. Βασίλειος ἐκφώνησε τὸν λόγο αὐτὸν τὸ 373, ἀνήμερα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σοφία Μπεκρῆ: Ἂς προοδεύσωμε μαζί Του

  Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος   Μιὰ ἀπὸ τὶς πολλὲς ἑορτὲς τοῦ Σταυροῦ, ποὺ τιμάει ἡ Ἐκκλησία μας, εἶναι ἡ Πρόοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, κατὰ τὴν 1η Αὐγούστου. Στὸ Βυζάντιο ὑπῆρχε τὸ ἔθιμο ἤδη ἀπὸ τὸ ἑσπέρας τῆς προηγουμένης ἡμέρας, τῆς 31ης Ἰουλίου, νὰ ἐξέρχεται ὁ Σταυρὸς ἀπὸ τὴν μεγάλη Ἐκκλησία, τὴν τοῦ Θεοῦ Σοφία, ἢ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σοφία Μπεκρῆ: Τό ἔργο τῶν διακόνων

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, εἶναι, ὡς γνωστόν, θεμελιωμένη πάνω στὰ αἵματα τῶν μαρτύρων. Πρωτόαθλος καὶ πρωτοχορευτὴς στὸν ἀτελείωτο αὐτὸν χορὸ ὑπῆρξε ὁ Πρωτομάρτυρας καὶ Ἀρχιδιάκονος Στέφανος, τὴν ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ὁποίου ἑορτάζομε στὶς 2 Αὐγούστου.   Ἡ σημασία ποὺ ἀποδίδει ἡ Ἐκκλησία στὸ ἔργο τοῦ Στεφάνου καὶ γενικῶς τῶν διακόνων φαίνεται…

Συνέχιση ανάγνωσης