Στόν καιρό τῆς θλίψεως νά προσέχεις τήν ἐπίθεση τῆς ἡδονῆς …

Στον καιρό της θλίψεως να προσέχεις την επίθεση της ηδονής .Γιατί τότε γίνεται εύκολα αποδεκτή , επειδή παρηγορεί τη θλίψη . ‘Οσιος Μάρκος ο Ασκητής. https://proskynitis.blogspot.com/2020/08/blog-post_96.html

Συνέχιση ανάγνωσης

«Πάντα πώλησον… Μᾶρκον ἀγόρασον»: “πρόσεχε μή ἐπαρθῆς ἐμπαθῶς…”

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μάρκου του Ασκητού 11. Πρόσεχε μή επαρθής εμπαθώς, όταν συλλάβης υψηλά νοήματα εκ της Γραφής, δια να μή παγιδευθή ο νους σου μέσα στο πνεύμα της βλασφημίας. 12. Μή προσπαθής να επιλύσης κανένα δύσκολον πνευματικόν πρόβλημα, φιλονεικών με τους έχοντας διάφορον γνώμην. Αλλά να χρησιμοποιής τα μέσα που τους…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τί θά ἀνταποδώσω στόν Κύριο γιά ὅλα ὅσα μέ ἔχει εὐεργετήσει;

Λοιπόν την αρχή της κατά Θεόν ωφέλειάς σου, παιδί μου, οφείλεις να την κάνεις από αυτό το σημείο: πρέπει να μελετάς και να συλλογίζεσαι ακατάπαυστα χωρίς ποτέ να ξεχνάς, όλες τις οικονομίες τις διευθετήσεις και τους μυστηριώδεις τρόπους της θείας βουλής και τις ευεργεσίες που σου έκανε κι εξακολουθεί να σου κάνει ο Θεός για…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Πάντα πώλησον… Μᾶρκον ἀγόρασον» : “Ὅταν ἁμαρτήσης, μή σκέπτεσαι μόνον τί ἔκαμες…”

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μάρκου του Ασκητού 111. Όπως εις όλα τα κτίσματα, ο Θεός απένειμεν ωρισμένας ενεργείας και καταλλήλους ιδιότητας, έτσι και εις τους ανθρωπίνους λογισμούς, έδωκε την ικανότητα της θεογνωσίας, και τον άγραφον νόμον του, την συνείδησιν, ανεξαρτήτως εάν ημείς συμμορφούμεθα με αυτόν ή όχι. 112. Εάν κάποιος αμαρτάνη χωρίς να…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Πάντα πώλησον… Μᾶρκον ἀγόρασον» : “Ἔκαστος ἄνθρωπος ἐπιτηδεύει κάθε τι, πού δύναται νά κάμη κατά τό θέλημά του…”

 του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μάρκου του Ασκητού 71. Έκαστος άνθρωπος επιτηδεύει κάθε τι, πού δύναται να κάμη κατά το θέλημά του. Ο Θεός όμως, κατά την δικαιοσύνην του, προσδιορίζει το αποτέλεσμα. 72. Εάν θέλης να επαινεθής από τους ανθρώπους, χωρίς διά τούτο να κατακριθής από τον Θεόν, προηγουμένως αγάπησε τους ελέγχους των υπέρ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Πάντα πώλησον… Μᾶρκον ἀγόρασον» : Ἡ σκληρά καρδία ἀποβαίνει σιδηρά πύλη…

 του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μάρκου του Ασκητού 21. Η σκληρά καρδία αποβαίνει σιδηρά πύλη, πού οδηγεί εις την πόλιν, η οποία παραμένει κλειστή. Αλλά εις τον κακοπαθούντα και θλιβόμενον, η σιδηρά πύλη, θα ανοιγή αυτομάτως, όπως συνέβη εις τον Απόστολον Πέτρον (Πραξ. ιβ΄10). 22. Βεβαίως είναι πολλοί οι τρόποι της προσευχής, διάφορος ο…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Πάντα πώλησον… Μάρκον ἀγόρασον»: “Ἐκεῖνος πού ἐξουθενώνει …”

 του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μάρκου του Ασκητού 81. Εκείνος που εξουθενώνει την αρετήν της συνέσεως και καυχάται εις την αμάθειάν του, δεν είναι μόνον “ιδιώτης τω λόγω” αλλά και εις την γνώσιν. (Β΄ Κορ. ια΄, 6). 82. Όπως άλλο είναι το χάρισμα της σοφίας του λόγου και άλλο η φρόνησις, ούτως άλλο είναι…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Πάντα πώλησον, Μάρκον ἀγόρασον» : Ὅταν κανένας δέν σέ ἀδικεῖ

 του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μάρκου του Ασκητού 51. Όταν κανένας δεν σε αδική, τουλάχιστον να υπομένης ευχαρίστως τους διάφορους πειρασμούς. Και επειδή θα δώσης λόγον εις τον Θεόν, φρόντιζε να διανείμης τα περισσεύματά σου, διά να μή σου λογισθούν ως πλεονεξία. 52. Εάν αμαρτήσης κρυφά, μήν αποπειραθής να κρύψης το αμάρτημά σου από…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ πνευματικός νόμος.Ὅσιος Μᾶρκος ὁ Ἀσκητής

ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΑΣΚΗΤΗΣ   ΕΠΕΙΔΗ πολλές φορές θελήσατε νά μάθετε πῶς ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ εἶναι πνευματικός, σύμφωνα με τόν ἀπόστολο (βλ. Ρωμ. 7:14), καί τί πρέπει νά γνωρίζουν καί νά κάνουν ὅσοι θέλουν νά τόν τηρήσουν, θα σᾶς πῶ γι’ αὐτό κατά τή δύναμή μου.  Πρῶτα-πρῶτα γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἡ ἀρχή…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Μή ζητᾶς τήν τελειότητα αὐτοῦ τοῦ νόμου σέ ἀνθρώπινες ἀρετές, γιατί τέλειος σ᾿ αὐτές δέν ὑπάρχει· ἡ τελειότητά του εἶναι κρυμμένη στό Σταυρό τοῦ Χριστοῦ»

    ἍγιοςΜάρκος ὁ Ἀσκητής Περί πνευματικοῦ νόμου 29. Ἡ καρδιά πού οἰκτίρει τούς ἄλλους, θά οἰκτιρηθεῖ· εἶναι φανερό καί τό ἀντίθετο. 30. Ὁ νόμος τῆς ἐλευθερίας (δηλ. τοῦ Εὐαγγελίου) διδάσκει ὅλη τήν ἀλήθεια. Καί οἱ πολλοί τόν διαβάζουν μόνο γιά νά λάβουν μιά γνώση του· λίγοι ὅμως τόν ἐννοοῦν, ἀνάλογα μέ τήν ἐκτέλεση τῶν ἐντολῶν….

Συνέχιση ανάγνωσης

Συστάσεις τοῦ νοῦ πρός τήν ψυχή

Ὁσίου Μάρκου τοῦ Ἀσκητοῦ A.-. Ἄκουσε λογική ψυχή μου, ἐσύ πού γνωρίζεις τά βαθύτερα σημεῖα τοῦ εἶναι μου. Ἄκουσέ με, γιατί θέλω νά σοῦ μιλήσω, γιά κάποιο θέμα μυστικό καί (κοινοῦ ἐνδιαφέροντος) μά πού ἀπασχολεῖ γενικώτερα τούς ἀνθρώπους. Αὐτό πού κατάλαβα εἶναι ὅτι δέν θά καθαριστεῖς τελικά ἀπό τά πάθη ἀλλά, μέ τή Χάρη τοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὑπάρχουν τρεῖς δυνατοί γίγαντες

Ὑπάρχουν τρεῖς δυνατοί καί ἰσχυροί γίγαντες, πάνω στούς ὁποίους στηρίζεται ὅλη ἡ ἐχθρική δύναμη τοῦ νοητοῦ Ὀλοφέρνη (διαβόλου)· αὐτοί ὅταν πέσουν κάτω καί νεκρωθοῦν, εὔκολα θά ἐξασθενήσει ὅλη ἡ δύναμη τῶν πονηρῶν πνευμάτων. Αὐτοί οἱ τρεῖς γίγαντες εἶναι ἡ ἄγνοια, μητέρα ὅλων τῶν κακῶν, ἡ λησμοσύνη, ἀδελφή, βοηθός καί συνεργάτης τῆς ἄγνοιας, καί ἡ ραθυμία,…

Συνέχιση ανάγνωσης