Πῶς οἱ σατανιστές χρησιμοποιοῦν τήν Ἁγία Γραφή

   π.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΡ.ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ – ΔΡ.ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ     Η πλύση εγκεφάλου. Από τρεις έως έξι μήνες κρατάει η «πλύση εγκεφάλου». Κι όταν ο έφηβος δείχνει «ώριμος», τον πηγαίνουν στο «μαύρο» ναό. Τον δέχονται με ανοιχτές αγκαλιές, του προσφέρουν καφέ και αναψυ­κτικά. Όλα αυτά για να του καλύψουν τα συναισθηματι­κά κενά που έχει απ’ το σπίτι του και να…

Συνέχιση ανάγνωσης

Καί πάλι ὁ κ. Θ. Μπούκας

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύθηκε στην «Εκκλησιαστική Αλήθεια», τη 15θήμερη εφημερίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος, την έκδοση της οποίας είχε την ευθύνη το «Γραφείο Τύπου» της Εκκλησίας με Διευθυντή και αρχισυντάκτη τον εκλιπόντα Ιωάννη Χατζηφώτη. Περιλαμβάνεται στο 1-16/2/1995 φύλλο της εφημερίδας, στη σελ. 15.  ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο κ. Θ. ΜΠΟΥΚΑΣ Αιδ. Πρωτ. π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου  Τον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό ὀρθόδοξον ἦθος

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29ο. Τό ὀρθόδοξον ἦθος 1. Το μυστήριον της ευσέβειας Όταν ο Απόστολος Παύλος ομιλή δια την αληθινήν ευσέβειαν, λέγει ότι είναι μεγάλο μυστήριον. «Μεγάλο είναι το μυστήριον της ευσέβειας. Θεός εφανερώθη σαρκωμένος, εδικαιώθη εν Πνεύματι, ενεφανίσθη εις τους αγγέλους, εκηρύχθη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό λειτουργικόν ἔτος

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28ο. Τό λειτουργικόν ἔτος 1. Η ογδόη ημέρα «Και είδεν ο Θεός όλα όσα εδημιούργησε και είδεν ότι ήσαν καλά λίαν. Και έγινε εσπέρα και έγινε πρωί, ημέρα έκτη… Και ευλόγησεν ο Θεός την ημέραν την εβδόμην και ηγίασεν αυτήν,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ τωρινή μας πατρίς

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27ο. Ἡ τωρινή μας πατρίς 1. Η πρόγευσις της Βασιλείας του Θεού Η αληθινή πατρίς μας είναι εκείνη την οποίαν «επιζητούμεν» (Εβραίους 13,14). Όμως, τώρα καλούμεθα να ζήσωμεν εις την γην αυτήν. Ποία, λοιπόν, είναι η σχέσις. Μας με τον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀληθινή μας πατρίς.δ’μέρος.Τελευταῖο

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26ο.Ἡ ἀληθινή μας πατρίς 16. Ο Παράδεισος Η απλή διήγησις από την ζωήν του Αββά Μακαρίου δεν φανερώνει μόνον το «μέγα χάσμα» το οποίον χωρίζει τους ανθρώπους της αδικίας (Παράβαλλε Λουκάς 16,26), την φρίκην, δηλαδή, της κολάσεως, αλλά υπονοεί και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀληθινή μας πατρίς.γ’μέρος

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26ο.Ἡ ἀληθινή μας πατρίς 11. Η Άνω Ιερουσαλήμ «Κατόπιν είδον μεγάλον θρόνον λευκόν, και Εκείνον ο οποίος εκάθητο εις αυτόν, από προσώπου του οποίου εξηφανίσθη η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη δι’ αυτούς τόπος. Και είδον τους νεκρούς,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀληθινή μας πατρίς.β’μέρος

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26ο.Ἡ ἀληθινή μας πατρίς  6. Η προσωπική ύπαρξις μετά θάνατον Είναι ανάγκη να υπογραμμίσωμεν, ακόμη, περισσότερον την πίστιν μας εις την προσωπικήν ύπαρξιν του ανθρώπου μετά θάνατον, διότι υπάρχουν οι αιρετικοί, οι οποίοι νοθεύουν την γραφικήν διδασκαλίαν. Μερικοί από αυτούς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀληθινή μας πατρίς.α’μέρος

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26ο.Ἡ ἀληθινή μας πατρίς 1. Πάροικοι και παρεπίδημοι Ο άνθρωπος ζη μετά την πτώσιν μακράν της πατρικής οικίας, εις την ξενιτειάν. Η Αγία Γραφή τον χαρακτηρίζει «πάροικον» και «παρεπίδημον» (Γεν. 23,4. Λευϊτ. 25,23. Α’ Παραλειπομένων 29,15. Ψαλμοί 38,13. Α’ Πέτρ….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ μεταμόρφωσις τοῦ κόσμου

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25ο. Ἡ μεταμόρφωσις τοῦ κόσμου 1. Ο κόσμος των παθών και της αμαρτίας Η Αγία Γραφή κάμνει πολλάς φοράς λόγον δια τον κόσμον και αναφέρεται εις την κατάστασιν η οποία διεμορφώθη μετά από την πτώσιν του ανθρώπου και την καταστροφή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Τίμιος Σταυρός

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24ο. Ὁ Τίμιος Σταυρός  1. Η προτύπωσις του Σταυρού εις την Παλαιάν Διαθήκην Η Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά, καθώς γνωρίζομεν, ιδιαιτέρως τον τίμιον σταυρόν, τον οποίον ανακαλύπτει και εις αυτήν ακόμη την Παλαιάν Διαθήκην. Οι Πατέρες της Εκκλησίας δεν σταματούν εις…

Συνέχιση ανάγνωσης

Αἱ Ἅγιαι Εἰκόνες

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23ο. Αἱ Ἅγιαι Εἰκόνες  1. Η απαγόρευσις της Παλαιάς Διαθήκης Είναι γνωστόν, ότι εις την Παλαιάν Διαθήκην απαγορεύεται απολύτως η κατασκευή και η λατρεία ειδώλων: «Δεν θα κατασκευάσης ποτέ δια τον εαυτόν σου είδωλον ούτε εικόνα από όσα υπάρχουν εις…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22ο. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας  1. Η ζωή των Αγίων μικρογραφία της ζωής του Χριστού «Εγώ είμαι το φως του κόσμου», είπε, καθώς γνωρίζομεν, ο Χριστός, «εκείνος ο οποίος με ακολουθεί, δεν θα περιπατήση εις το σκοτάδι αλλά θα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό χάρισμα τοῦ γάμου

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21ο. Τό χάρισμα τοῦ γάμου  1. Η κοινωνία ανδρός και γυναικός «Και εδημιούργησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ’ εικόνα Θεού τον εδημιούργησε, τους έκαμε άνδρα και γυναίκα» (Γεν. 1,27). Η εικών του Θεού, ο άνθρωπος, εδημιουργήθη από την αρχήν ως…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό μυστήριον τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20ο. Τό μυστήριον τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου    1. Η σύστασις του ιερού μυστηρίου Εκείνο το οποίον επροξένησεν ιδιαιτέραν εντύπωσιν εις τους Ιουδαίους από την ζωήν του Χριστού, ήτο η εξουσία επάνω εις τα πονηρά πνεύματα και η δύναμις Του να…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ μετάνοια εἰς τήν ζωήν μας

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19ο. Ἡ μετάνοια εἰς τήν ζωήν μας   1. Η μετάνοια ως μόνιμος κατάστασις εις την ζωήν των πιστών Είπομεν ότι με το βάπτισμα ο άνθρωπος εισέρχεται πλέον εις πνευματικήν παλαίστραν και καλείται ν’ αγωνισθή εναντίον των δυνάμεων του σκότους…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Ἐνορία μας

  Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18ο. Η Ενορία μας 1. Καθολικότης της ενορίας Είπομεν ότι η Εκκλησία συγκροτείται και φανερώνεται με το γεγονός της θείας ευχαριστίας και της συμμετοχής μας εις αυτήν. Η θεία ευχαριστία είναι το μυστήριον το οποίον μεταβάλλει μίαν κοινότητα, όπως…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ σύναξις τῶν διεσκορπισμένων

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο. Ἡ σύναξις τῶν διεσκορπισμένων  1. Η σωτήριος ενότης των πιστών Ολίγον προ της σταυρικής θυσίας του Χριστού, εις την αγωνιώδη εκείνην προσευχήν Του δι’ όλους όσοι θα πιστεύσουν εις το όνομα Του, εζήτησεν ο Κύριος από τον Πατέρα να…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό Εἰδικόν Χάρισμα τῆς Ἱερωσύνης

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο. Τό Εἰδικόν Χάρισμα τῆς Ἱερωσύνης  1. Η ειδική Ιερωσύνη εις την Παλαιάν Διαθήκην Ο Θεός εξέλεξε τον Ισραήλ και τον διεχώρισε από τα άλλα έθνη δια να είναι βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον (Έξοδος 19,5-6. Δευτερ. 14,2. 26,19). Τούτο,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ θέσις τῶν λαϊκῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο. Ἡ θέσις τῶν λαϊκῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν 1. Βασίλειον ιεράτευμα Ο Θεός εξέλεξε τον Ισραήλ δια να τον κάμη «λαόν εκλεκτόν… Βασίλειον Ιεράτευμα και έθνος άγιον» (Έξοδος 19,5-6). «Θα ονομασθήτε», λέγει με το στόμα του Ησαΐα, «Ιερείς του Κυρίου,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἐνσωμάτωσις τοῦ ἀνθρώπου εἰς τήν Ἐκκλησίαν

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο. Η ενσωμάτωσις του ανθρώπου εις την Εκκλησίαν 1. Η άνωθεν γέννησις Εις την συνομιλίαν Του με τον Νικόδημον ο Χριστός είπεν, ότι δια να γίνη κανείς μέτοχος της Βασιλείας του Θεού πρέπει να γεννηθή «άνωθεν» (Ιωάννης 3,3). Ο Νικόδημος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἱερά παρακαταθήκη τῆς Ἐκκλησίας

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο. Ἡ ἱερά παρακαταθήκη τῆς Ἐκκλησίας   1. Οι γνήσιοι φορείς της παρακαταθήκης Ο Απόστολος Παύλος υπενθυμίζει εις τον Τιμόθεον, ότι πρέπει να φυλάξη καλώς την «παρακαταθήκην», εκείνο το οποίον είναι εις αυτόν εμπιστευμένον και να αποφεύγη τα «βέβηλα και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Ἐκκλησία, Σῶμα Χριστοῦ

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο. Ἡ Ἐκκλησία, Σῶμα Χριστοῦ  1. Ο νέος λαός του Θεού Μερικάς φοράς, όταν ομιλούμεν δια την Εκκλησίαν, σκεπτόμεθα ότι είναι οργάνωσις εξυπηρετούσα (ορισμένους σκοπούς εις την ζωήν του ανθρώπου. Όμως, η αντίληψις αυτή είναι εσφαλμένη. Διότι η Εκκλησία είναι αυτό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Παναγία Μητέρα ὁλόκληρου τοῦ κόσμου

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο. Η Παναγία Μητέρα ολόκληρου του κόσμου 1. Η Παρθένος Μαρία εις την Παλαιάν Διαθήκην Καθώς ήδη αναφέραμεν, ολόκληρος η περίοδος της Παλαιάς Διαθήκης είναι περίοδος προσμονής του «σπέρματος της γυναικός» (Γένεση 3,15). Ο Προφήτης Ησαΐας λαμβάνει εντολήν από τον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό πρόσωπον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο. Τό πρόσωπον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος   1. Ο άλλος Παράκλητος Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ολίγον προ του σεπτού πάθους Του, υπεσχέθη εις τους μαθητάς Του: «Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σάς δώση άλλον Παράκλητον, δια…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό πρόσωπον τοῦ Θεανθρώπου

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο. Το πρόσωπον του Θεανθρώπου  1. Η σάρκωσις του Λόγον «Δεύτε αγαλλιασώμεθα τω Κυρίω,  το παρόν μυστήριον εκδιηγούμενοι».  «Ελάτε να γεμίσωμεν χαράν από τον Κύριον, διηγούμενοι τούτο το μυστήριο: ο μεσότοιχος του φραγμού διελύθη, η φλογίνη ρομφαία έστρεψε τα νώτα,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀνόρθωσις

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο. Η ανόρθωσις  1. Το Πρωτευαγγέλιον Καθώς είδομεν, ως αποτέλεσμα της πτώσεως επήλθε διαφοροποίησις της ιδίας της φύσεως του ανθρώπου. Συνεπώς, βαρεία ήτο η κληρονομιά των απογόνων του πεσμένου Αδάμ. Η κληρονομιά μιας αρρωστημένης φύσεως, μιας παλαιάς, γηρασμένης ρίζης, της…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ πτώσις

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Η πτώσις  1. Πτώσις των δαιμόνων Τα δημιουργήματα του Θεού διεκρίνοντο δια την εσωτερικήν των ενότητα και αρμονίαν. Η θεία αγάπη ήτο η ζωοποιός δύναμις δι’ ολόκληρον τον κόσμον. Όμως, ο άνθρωπος δεν έμεινε πιστός εις την κοινωνίαν της…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ εἰκών τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο. Η εικών του Τριαδικού Θεού 1. Εικών και πρωτότυπον «Και είπεν ο Θεός* ας δημιουργήσωμεν τον άνθρωπον σύμφωνος προς την ιδικήν μας εικόνα και να έχη την δυνατότητα να ομοιάση με ημάς. Και ας είναι (ο άνδρας και η…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό ἔργον τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἐντός τοῦ χρόνου

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο. Το έργον του Τριαδικού Θεού εντός του χρόνου  1. Έργον ακτίστων θείων ενεργειών Καθώς ανεφέρθη, εις την ζωήν του Τριαδικού Θεού δεν υπάρχουν χρονικαί η άλλαι μεταβολαί (Ιάκωβος 1,17. Ψαλμοί 101,28). Η εσωτερική ζωή των θείων προσώπων, η Θεία…

Συνέχιση ανάγνωσης