Ὁ Θεός τῆς ἀποκαλύψεως

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο. Ο Θεός της αποκαλύψεως  1. Η φιλοξενία τον Αβραάμ Ο άνθρωπος δεν δύναται να γνωρίση τον Θεόν όπως είναι εις την πραγματικότητα. Δεν δύναται, δηλαδή, να γνωρίση την ουσίαν του Θεού. Γνωρίζει μόνον τας ακτίστους Θείας Ενεργείας, τα ίχνη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Αἰ θεῖαι ἐνέργειαι

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο. Αι θείαι ενέργειαι  1. Η αγνωσία της ουσίας του Θεού Ο Απόστολος Πέτρος γράφει εις την δευτέραν επιστολήν του, ότι «η θεία δύναμις του Θεού μας εδώρησεν όσα συντελούν εις την ζωήν και την ευσέβειαν δια της πλήρους γνώσεως…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ γνώσις τῆς Ἀληθείας

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο. Ἡ γνώσις τῆς Ἀληθείας 1. Διδακτοί Θεού Από όσα ελέχθησαν, έγινε φανερόν ότι όταν ομιλώμεν δια την γνώσιν του Θεού, δεν εννοούμεν λογικήν κατανόησιν, αλλά προσωπικήν συνάντησιν με τον Θεόν. Όταν ο άνθρωπος δοθή ολοκληρωτικώς εις τον Θεόν και ποθήση…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό παράδειγμα τοῦ Ἰώβ.Ἡ ἀποκάλυψις εἰς τόν Μωυσή.Ἡ δεκτικότης τοῦ ἀνθρώπου

Εφόδιον Ορθοδοξίας  Βασική Δογματική Διδασκαλία   Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο. Η σωτήριος Αλήθεια  2. Το παράδειγμα του Ιώβ Γνωρίζομεν όλοι την ιστορίαν του Ιώβ. Προσεπάθει με την συζήτησιν και με το λογικόν να εισδύση εις τα μυστήρια του Θεού χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Αλλ’ όταν ο ίδιος ο Θεός του…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πρόσωπον

Εφόδιον Ορθοδοξίας Βασική Δογματική Διδασκαλία  Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο. Η σωτήριος Αλήθεια  1. Η αλήθεια είναι πρόσωπον Όταν ο Πιλάτος ηρώτησε τον Χριστόν εάν ήτο Βασιλεύς, ο Κύριος του απήντησε: «Δι’ αυτό εγεννήθην και δι’ αυτό ήλθον εις τον κόσμον, δια να μαρτυρήσω την αλήθειαν. Όποιος είναι από…

Συνέχιση ανάγνωσης

Π.Α.Ἀλεβιζόπουλος:Βασικό μέλημα κάθε πιστοῦ ἡ ἀπολογία

π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος Βασικό μέλημα κάθε πιστού η απολογία  Πρωτοχρονιά 1992 (ανέκδοτο κείμενο)      «…Γίνεται όλο και πιο σαφές ότι το πνεύμα της Εκκλησίας παραμερίζεται και αντικαθίσταται από το πνεύμα τού αποκρυφισμού και της παραθρησκείας… Οι αποκρυφιστικές οργανώσεις ανέρ­χονται ήδη σε εκατοντάδες· το πνεύμα τους, πού ως τάση είναι ευρύτερα γνωστό με τον όρο «Νέ­α…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἑλληνική Ἱεραποστολική Ἕνωση (ΕΙΕ)

Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Δρ. Θεολογίας, Δρ. Φιλοσοφίας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ. Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση (ΕΙΕ) 1. Ιστορία  Η οργάνωση αυτή ιδρύθηκε το 1981 από τον Κώστα Μακρή, ο οποίος μετέβη το 1954 σε ιεραποστολικό σχολείο στον Καναδά και εντάχθηκε στην κίνηση του Σπύρου Ζωδιάτη «Πέρα από τις Ιεραποστολικές Περιοχές» (Beyond Missionary Regions). Το 1963…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό χάρισμα τοῦ γάμου

Του Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21ο. 1. Η κοινωνία ανδρός και γυναικός «Και εδημιούργησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ’ εικόνα Θεού τον εδημιούργησε, τους έκαμε άνδρα και γυναίκα» (Γεν. 1,27). Η εικών του Θεού, ο άνθρωπος, εδημιουργήθη από την αρχήν ως ζεύγος, ως άνδρας και γυναίκα. Όπως ο Τριαδικός Θεός δεν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ προγραμματισμός τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τίς αἱρέσεις

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ …ο υπνωτιστής διατάσσει το θύμα να πέφτη σε ύπνωσι κάθε φορά που θα δη ένα ορισμένο σημείο, το οποίο σημείο τον διατάσσει να το ξεχάση αμέσως μόλις ξυπνήσει…Διατάσσεται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Μοναχισμός

 Ο ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ  π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Από το βιβλίο: ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ Π. Ε. Γ,  τηλ. 210 6396665        Ο αθλητής του Χριστού ποθεί την απόλυτη βίωση της εν Χριστώ κοινωνίας που δεν βλέπει να ενσαρκώνεται εύκολα μέσα στον κόσμο. Έτσι αναζητάει στο μοναχισμό…

Συνέχιση ανάγνωσης

«ΣΚΟΠΙΑ» : Ἀπό μετοχική, ἐκπρόσωπος τοῦ Κυρίου στή γῆ

  π.Αντωνίου Αλεβιζόπουλου   Τον περασμένο αιώνα (δέκατο έννατο), ο Αμερικανός έμπορος Κάρολος Ρώσσελ ίδρυσε μια ιδιωτική επιχείρηση, που εξελίχθηκε σε μετοχική εταιρεία. Είχε βάλει τα μεγαλύτερα κεφάλαια και γι’ αυτό ήταν ισόβιος πρόεδρος. Μετά το θάνατό του (1916) τον διεδέχθη ο Ιωσήφ Ρόδερφορδ (1917-1942) και εκείνον ο Νάθαν Νορρ (1942-1977). Μετά πρόεδρος της εταιρείας…

Συνέχιση ανάγνωσης

Χειρομαντεία

ΧΕΙΡΟΜΑΝΤΕΙΑ π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ      Η χειρομαντεία συναντάται στους παλαιούς πολιτι­σμούς της Μ. Aσίας, της Περσίας και της Κίνας. Οι Άραβες τη χαρακτήρισαν «ακριβή επιστήμη». Κατά τον Α. Πισσάνο πρόκειται για «επιστήμη» που ανάγεται «εις τους προϊστορικούς χρόνους των Ινδών, των Αιγυπτίων, των Χαλδαίων και των Ελλήνων» (Αν. Πισσάνου, Χει­ρομαντεία. Μαγεία-Ιδεοπλασία, εκτοπλασία, αριθμοσοφία, Αθήνα 1977, σ….

Συνέχιση ανάγνωσης