«’Εάν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως…»,Ἀρχ. Δαμασκηνοῦ Κατρακούλη

«ΕΑΝ ΕΧΗΤΑΙ ΠΙΣΤΙΝ ΩΣ ΚΟΚΚΟΝ ΣΙΝΑΠΕΩΣ….»ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΟΥΛΗ [19-8-1984] (Περίπατος στο αλώνι) Οταν μάς λέγη ό Κύριος «Έάν έχητε πίστιν ώς κόκκον σινάπεως, έρείτε τω όρει τούτω μετάβηθι εντεύθεν εκεί, και μεταβήσεται, και ούδέν αδυνατήσει ύμίν», μάς φανερώνει τήν παντοδυναμία Του, τήν όποια δύναται να μεταδώση και στους πιστούς. Δύναται, λοιπόν ό πιστός νά μετακίνηση όρη,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ σταυρωμένη ἀγάπη.Ἀρχ. Δαμασκηνοῦ Κατρακούλη

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΟΥΛΗ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.   [20-9-1987] Είς την Κυριακήν μετά την Υψωσι του Τιμίου Σταυρού Ή σταυρωμένη άγάπη.   Απευθυνόμενος ό Κύριος σε κάθε πιστόν λέγει: “Όστις θέλει όπίσω μου έλθείν, άπαρνησάσθω εαυτόν.” Δηλαδή ζητάει από όλους μας αύταπάρνησι. Χθες τό βράδυ συζητήσαμε με μερικές αδελφές περί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἔλεγε ὁ πατήρ Δαμασκηνός…

  Ό π. Δαμασκηνός, όταν έλεγε θεογνωσία, εννοούσε την θεοκοινωνίαν. Επειδή δε ο ίδιος είχε κατορθώσει δια της βαθιάς μετανοίας την κάθαρσιν της καρδίας και του νοός, ενέτεινε όλην την νοητική του δύναμιν εις την αδιάλειπτο μνήμην του Θεού και έλεγε: “Όταν ή διάνοια είναι τεταμένη προς τον Θεόν, μέσα μας γεννάται η ορμή προς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πατήρ Δαμασκηνός. Γιά τό Θεῖο Φῶς

  “Όταν αρχίζομε αυτές τις νοητές πορείες, γινόμεθα έκπεινοι και έκδιψοι της θείας αγάπης και ορμάμε εις αναβάσεις τολμηρές. Τολμηρό ανέβασμα είναι η νοητή θεωρία εις τους μυστικούς χώρους των αγγέλων και εν συνεχεία εις τους υπερβατικούς χώρους της ησυχίας και της σιωπής, εκεί όπου κατοικεί ο Θεός. Εκεί επιθυμούμε να φθάσομε και να ομιλήσομε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Δύο μεγάλες μορφές τῆς Ὀρθοδοξίας…

ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. ΠΑΤΗΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΝΗΣ. ΠΑΤΗΡ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΚΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/04/blog-post_56.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέροντας Δαμασκηνός Κατρακούλης: «Ἕνα βράδυ, στήν προσευχή μου ὡμίλησα πολύ προσωπικά μέ τόν Θεό …»

   Ώμίλησα στον Πρόσωπο του Χριστού και είδα άμεσα τα αποτελέσματα τής πλήρους εμπιστοσύνης προς Εκείνον. Όταν προσευχώμεθα τελωνικώς, μας λούζει το έλεος του Θεού και το σκοτεινό καταγώγιο της ψυχής μας καταγαύζεται απο το θείο Φως. Εάν προσεύχεσαι με πνεύμα συντριβής και μετανοίας, έχοντας επίγνωση της αμαρτωλότητός σου και της απείρου θείας ευσπλαχνίας, ευρίσκεσαι…

Συνέχιση ανάγνωσης